Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2520. Odlok o lokacijskem načrtu Ureditev obale Koper–Izola – I. faza, stran 5768.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU UREDITEV OBALE KOPER–IZOLA – I. FAZA
Št. K3503-71/2004
Koper, dne 13. maja 2005.
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravni sklep US, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – ugotovitev US, 87/01 – Zsam-1, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – sklep US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 12. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu Ureditev obale Koper–Izola – I. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt »Ureditev obale Koper–Izola – I. faza«, ki ga je izdelalo podjetje Studio Mediterana, Andrej Mlakar s.p., Izola, v septembru 2004, pod št. 20/2004.
2. člen
LEGA, MEJA IN POVRŠINA OBMOČJA
(1) Območje lokacijskega načrta vključuje obalo med Žusterno in mejo z občino Izola, pešpot na nasipu opuščene železnice Trst–Poreč, ozek obalni pas in pripadajoči del akvatorija. Območje LN na vzhodni strani meji na območje Žusterne, na zahodni strani na mejo z občino Izola, na južni strani na obalno cesto in na severni strani na morje. Območje vključuje parcele oziroma njihove dele št. 4580/4, 4580/6 in 4630, del parc. št. morja, k.o. Semedela.
(2) Meja lokacijskega načrta je razvidna iz grafične priloge – katastrskega načrta M 1: 2500, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Območje urejanja je veliko 1,09 ha in 9,73 ha v morju, skupaj 10,82 ha in zajema:
– pešpot in kolesarsko pot na nasipu opuščene železniške proge Trst–Poreč,
– skalomet,
– pristan Molet,
– akvatorij širine 80 metrov od obale.
3. člen
(1) Lokacijski načrt Ureditev obale Koper–Izola – I. faza vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje: opis prostorske ureditve, urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje objektov in ureditev, rešitve prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, druge pogoje in zahteve za izvajanje načrta.
(3) Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– katastrski načrt z vrisano mejo območja M=1:2500,
– prikaz namenske rabe iz občinskega plana,
– arhitekturno zazidalna situacija M=1:1000,
– zbirna situacija komunalnih naprav M 1:2500 (obstoječe stanje),
– zbirna situacija komunalnih naprav M 1:2500 (predvideno stanje),
– območja varovanj in omejitev M 1:2500.
II. PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
Lokacijski načrt Ureditev obale Koper – Izola – I. faza ureja sledeče prostorske ureditve:
– ureditev kolesarske poti na nasipu opuščene železniške proge Trst–Poreč,
– ureditev pešpoti, nad skalometom konzolno pritrjene na podporni zid opuščene, železniške proge Trst–Poreč,
– ureditev razširitev pešpoti v kopališke ploščadi nad skalometom, z urejenimi dostopi v morje,
– postavitev treh kopaliških pomolov,
– določitev območij v akvatoriju, kjer je mogoče namestiti plavajoče kopališke ploščadi,
– določitev območja sidrišč s plavajočimi kopališkimi ploščadmi,
– ureditev dostopov med kolesarsko potjo, pešpotjo in morjem,
– obnovo konstrukcije in očiščenje notranjosti pristana Molet,
– ureditev odjemnih mest za vodo in elektriko na pristanu Molet,
– ureditev urbane opreme: obojestranskih svetil na razdalji 30 metrov med pešpotjo in kolesarsko potjo, vodnjakov (pri Moletu in pri pomolih), klopi, košev za odpadke, informativnih tabel, ograje (med kolesarsko potjo in cestnim telesom med Žusterno in Moletom, med pešpotjo in morjem) ter stojal za parkiranje koles.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Konstrukcijske rešitve za predvidene elemente so prikazane v študiji “Idejna zasnova konstrukcij elementov opreme prostora in predlagana tehnologija gradnje” kot delu strokovnih podlag LN.
Zaradi posebnih varstvenih usmeritev in režimov, navedenih v 15. in 17. členu odloka, je potrebno še dodatno pozornost posvetiti posegom v nasip opuščene železniške proge Trst–Poreč ter akvatorij. V območju arheološke dediščine – arheološko območje Žusterna, morajo biti pred posegi izvedene arheološke raziskave. Stroške arheoloških raziskav nosi investitor.
Ureditev kolesarske poti
Na vrhu nasipa opuščene železniške proge Trst–Poreč se uredi dvostranska kolesarska pot. Med kolesarsko pot in cestno telo se namesti ograja na območju med Žusterno in pristanom Molet.
Ureditev pešpoti
Pešpot se uredi na konstrukciji nad skalometom, konzolno pritrjeni na podporni zid opuščene železniške proge Trst–Poreč. Pešpot je lahko široka od 2,5 do 3 metrov, pohodna ploskev je na koti 1,5 m n.m. Celotno traso tako zgrajenega hodnika za pešce se zavaruje s skalometom, položenim vzdolž pete hodnika. Pešpot je zaščitena z ograjo proti morju.
Statična in hidravlična presoja, pridobitev geomehanskih smernic za izvedbo sidranja konstrukcije v podporni zid – spodnji ustroj opuščene železniške proge, ter stabilnostna analiza za predlagano zasnovo konstrukcije morajo biti sestavni del PGD/PZI projekta.
Razširitev pešpoti v kopališke ploščadi
Na mestih, označenih v grafičnem delu LN, se konzolna pešpot lahko razširi v kopališke ploščadi nad skalometom širine do 4 metre, podprte s stebrom, plitvo temeljenim v skalometu. Rob kopališke ploščadi se lahko spusti niže od kote 1,5 m n.m. Dostopi v morje so urejenimi z obešenimi lestvami in plosko položenimi flišnimi skalami. Ploščadi so zaščitene z ograjo proti morju. Na ploščadih se predvidijo manjše površine za parkiranje koles, ločene od kopalnih površin.
Postavitev treh kopaliških pomolov
Na mestih, označenih v grafičnem delu LN, se postavijo trije kopališki pomoli na kolih/pilotih. Dva segata v morje največ 60 metrov od obale, pomol ob izteku Mejne poti pa največ 15 metrov. Maksimalna širina pomolov je 4 metre. Pohodna ploskev je na koti 1,5 m n.m. Geomehanske smernice in morebitna geomehanska poročila (smernice podajo potrebo o morebitnih geomehanskih preiskavah) morajo biti sestavni del PGD/PZI projekta.
Plavajoče kopališke ploščadi in sidrišča
Lega plavajočih kopaliških ploščadi in kopaliških ploščadi s sidrišči je določena v grafičnem delu LN. Minimalna oddaljenost sidrišč s plavajočimi kopališkimi ploščadmi od obale je 80 metrov. Privezi za čolne so mogoči samo na morski strani ploščadi. Hidravlična presoja vplivov in obremenitev na konstrukcijske elemente ploščadi in dimenzioniranje konstrukcije ploščadi in detajlov pritrjevanja/sidranja morajo biti sestavni del PGD/PZI projekta.
Ureditev dostopov med kolesarsko potjo, pešpotjo in morjem
Dostopi v morje so dovoljeni samo v obliki lestev ali flišnih ploščatih skal, zloženih v stopnice.
Obnova konstrukcije in očiščenje notranjosti pristana Molet
Možna je rekonstrukcija in sanacija pristana Molet v obstoječih gabaritih.
6. člen
Arhitekturno in krajinsko oblikovanje
Na območju LN je predvidena ustrezna urbana oprema. Pozicija urbane opreme je med pešpotjo in kolesarsko stezo.
Na delu nasipa med Žusterno in Moletom se postavi ograja med kolesarsko pot in cestno telo in med pešpot in morje.
Vse elemente in objekte je potrebno oblikovati skladno z okolico.
V območje LN Ureditev obale Koper–Izola – I. faza ni dovoljeno vnašati vegetacije. Vse nove kamnite konstrukcije morajo biti izvedene: obnova podpornega zidu opuščene železnice Trst–Poreč iz apnenca, krona nasipa opuščene železnice Trst–Poreč iz fliša. Platoji kamnitih blokov, položeni v morje, morajo biti iz ploščatih flišnih kamnov.
IV. UREJANJE PROMETA
7. člen
V območju LN ni cestnega prometa.
Na trasi opuščene železniške proge Trst–Poreč se uredi obojestranski kolesarski promet (širina 3 metre) in na konzolno pritrjeni konstrukciji pešpot (širine 2,5–3 metre).
Intervencijski dostop do območja je možen po sedanjem cestnem telesu Koper–Izola in po kolesarski poti.
Pogoji upravljavca, ki se morajo upoštevati tudi pri nadaljnjih projektnih dokumentacijah, predvsem pri projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja, so podani v tekstualnem delu LN in v smernicah upravljalca Direkcije Republike Slovenije za ceste.
V. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
8. člen
Odvajanje odpadnih vod
Meteorne vode se z območja kolesarske poti odvajajo zaradi ozkosti trase z naklonom asfaltiranega dela kolesarske steze. Meteorne vode na območju pešpoti, kopaliških ploščadi, pomolov in plavajočih ploščadi se odvajajo naravno, saj so površine iz razmaknjenih lesenih plohov.
Odpadne vode štirih vodnjakov se odvajajo preko skupnega zbirnega kanala, ki poteka vzporedno s predvidenim tlačnim vodom Izola–Koper. Zbirni kanal se priključi na obstoječo kanalizacijo na obstoječem priključku GZMK v Žusterni.
Ostale zahteve in pogoji upravljalca so navedeni v tekstualnem delu LN in strokovnih podlagah.
Zbiranje odpadkov
Odjemna mesta za ločeno zbiranje odpadkov morajo biti na mestih, ki so dostopna za komunalna vozila. Odjemna mesta in ekološki otoki morajo biti usklajeni z občinskim odlokom o čiščenju javnih površin, ter obveznem zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov na območju občine Koper, (U.O. št.17, z dne 15. 7. 1999).
Ostale zahteve in pogoji upravljalca so navedeni v tekstualnem delu LN in strokovnih podlagah.
9. člen
Vodovodno omrežje
Na območju lokacijskega načrta se uredijo priključna mesta za vodo na pristanu Molet in štirje vodnjaki s pitno vodo: ob Moletu in ob treh načrtovanih pomolih.
Do izgradnje predvidenega vodohrana RZ Žusterna I. se obravnavano območje oskrbuje z vodo preko obstoječega magistralnega cevovoda Lž DN 350 mm (RZ Rižana (prelivni) 200 m3 – RZ Pivol II. 1000 m3). Odjemi vode se priključujejo posamično.
Ostale zahteve in pogoji upravljalca so navedeni v tekstualnem delu LN in strokovnih podlagah.
10. člen
Elektroenergetsko omrežje
LN predvideva priključno mesto za elektriko na pristanu Molet in ureditev javne razsvetljave. Predvidena je priključitev na transformatorsko postajo TP Žusterna 1 za hotelom. Novo elektroenergetsko omrežje je potrebno zgraditi v kabelski kanalizaciji. Pri načrtovanju in izvedbi je potrebno predvideti kabelsko kanalizacijo tudi za potrebe druge faze in ostalih bodočih gradenj v bližini območja urejanja, in sicer minimalno 2 x fi 160.
Ostale zahteve in pogoji upravljalca so navedeni v tekstualnem delu LN in strokovnih podlagah.
11. člen
Telekomunikacijsko omrežje
V območju LN ni predvidenega telekomunikacijskega omrežja.
VI. DRUGI POGOJI, KI SO POMEMBNI ZA IZVEDBO PREVIDNEH PROSTORSKIH UREDITEV OZIROMA POSEGOV V PROSTOR
12. člen
Ohranjanje narave
(1) Na območju lokacijskega načrta Ureditev obale Koper–Izola – I. faza se nahajajo naravne vrednote:
– del narave, predlagan za naravno vrednoto (Razvrstitev naravnih vrednot na vrednote državnega in lokalnega pomena za območje OE Piran; januar 2002), je 1611 Žusterna – rastišče pozejdonke.
– na območju se nahajajo naslednji habitatni tipi, ki se po uredbi o habitatnih tipih prednostno ohranjajo: travniki morske trave; podmorski travniki s pozejdonovko.
(2) V obravnavanem območju sta določeni dve ekološko pomembni območji:
– morje in morsko obrežje (koda 70000) in
– Žusterna (koda 78600).
(3) V obravnavnem območju je kot posebno varstveno območje (območje Natura 2000) določeno:
– Žusterna – rastišče pozejdonke (koda SI3000251), s kratko oznako območja: 50 metrov širok pas obalnega morja in morskega dna med Žusterno in Izolo, ter s kvalifikacijskimi vrstami in habitati 1120 podmorski travnik s pozejdonovko (Posidonion oceanicae).
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, habitatnih tipov in ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za lokacijski načrt za ureditev obale Koper–Izola – I. faza« (ZRSVN, OE Piran, julij, 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Mestne občine Koper.
Ob upoštevanju naštetih usmeritev je potrebno pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevati tudi naslednje pogoje:
– iz projekta mora biti razvidno, da se bo uporabila taka tehnologija izvedbe predvidenih posegov, da bo preprečeno kakršnokoli poškodovanje (delno ali v celoti) posameznih sestojev travnika pozejdonke, ter da se pri izvajanju del ne bodo poslabšali življenjski pogoji na rastišču;
– v projektu je potrebno opredeliti ravnanje z odpadnim, odvečnim ipd. gradbenim materialom; ta v nobenem primeru ne sme biti odložen v morje oziroma mora biti odpeljan oziroma odložen v taki oddaljenosti od obrežne črte, da je ob morebitnem neurju onemogočeno izpiranje in odnašanje materiala v morje.
Pri urbanistični, arhitekturni in krajinski ureditvi območja urejanja LN so za varstvo narave upoštevane vse smernice Zavoda RS za varstvo narave, OE Piran.
13. člen
Smernice in ukrepi s področja upravljanja z vodami
Pri izvedbi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati sledeče smernice:
– S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati obstoječe odtočne razmere meteorne vode.
– Predvideti je potrebno ustrezne ukrepe za preprečitev erozijskega delovanja meteorne vode na območju predvidenih posegov.
– Vzporedno z ostalimi posegi v prostor je potrebno urejevati primarni meteorni odvodni sistem, ki mora zagotavljati poplavno varnost na Q1OO.
– V meteorni odvodni sistem ali v naravno okolje se lahko z območja posegov spušča le čista voda, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe vlade o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na mestih izpusta mora biti dana možnost jemanja vzorcev vode za analizo kvalitete.
– Objekti v morju in na morski obali morajo biti zasnovani tako, da prenesejo najneugodnejše vplive z morske strani.
– Pri projektiranju kanalizacije je potrebno upoštevati visoke vodostaje morja. Zagotovljena mora biti ustrezna poplavna varnost.
– Ustrezno je treba urediti odvod zalednih padavinskih vod in izpuste le-teh v morje ter izlivne dele meteorne kanalizacije v morje. Potrebno jih je zavarovati pred vnosom morskih sedimentov.
– Objekti v zaledju – pod nivojem morske gladine morajo biti ustrezno varovani pred visokim vodostajem morja in vdorom površinskih meteornih voda.
– V skladu z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) mora biti ob obali omogočen prost prehod.
– Potrebno je upoštevati določila Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) pri načrtovanju objektov v zvezi z dovoljenimi in nedovoljenimi posegi na vodno in priobalno zemljišče.
14. člen
Varovanje kulturne dediščine
V območju obravnave se nahajajo naslednji objekti in območja kulturne dediščine:
– Arheološka dediščina: Koper – arheološko območje Žusterna (2.1.57), EŠD: št. predloga: 06-00-ZRD-02-87
– Urbanistična dediščina (naselbinska dediščina): Koper – mestno jedro, EŠD 235, ROI, (2.8.8.) – kulturni spomenik, valoriziran za spomenik državnega pomena, vplivno območje za ocenjevanje vpliva na kulturno dediščino,
– Tehnična dediščina: Železniška proga Trst–Poreč, EŠD:/, (2.11.1)
V vplivnem območju se nahajajo naslednji objekti in območja kulturne dediščine:
– Oblikovana narava (Vrtnoarhitekturna dediščina): Koper – drevored pinij.
– Umetnostno zgodovinska (stavbna dediščina): Koper–Žusterna, stavba Istrska cesta 97, (2.5.17.), EŠD: št. predloga: 06-00-ZRD-02-380 in Koper–Žusterna, stavba Istrska cesta 99, (2.5.18.), EŠD: št. predloga: 06-00-ZRD-02-381.
Varstvene usmeritve in režimi
Pri poseganju v opuščeno traso železniške proge se ne smejo rušiti nasip in njegovi sestavni deli, kot so: kamnita obloga nasipa, obojestranska kamnita krona nasipa, prepusti za vodo in manjši kamniti mostovi, ne sme se odstraniti skalomet, ki varuje nasip pred delovanjem morja. Ne sme se posegati v originalne prepuste za meteorno vodo. Vse poškodbe morajo biti sanirane z enakim materialom, kot je bil uporabljen pri gradnji železniškega nasipa in vseh sestavnih delov nasipa. Po zaključnih delih se nasip lahko asfaltira na površini med obojestransko kamnito krono nasipa.
Del urejanja obale posega v zavarovano arheološko območje Koper – arheološko območje Žusterna (2.1.57), ki sega v morje in je zavarovano z II. varstvenim režimom, ki določa varovanje območja in bistvenih sestavin arheološke dediščine v njeni izvirni obliki. Kakršna koli dela na tem zemljišču so mogoča šele po zavarovalni arheološki raziskavi tega zemljišča, ki jo zagotovi investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča. Izjemoma se lahko posamezna nujna dela na tem zemljišču opravljajo le z dovoljenjem zavoda iz 21. člena tega zakona. Zavarovalna arheološka raziskava zemljišča, ki jo lahko opravlja le za to pooblaščeni zavod iz 20. člena tega zakona, obsega pregled z nedestruktivnimi tehnikami in metodami ter z izdelavo ustrezne dokumentacije, ki omogoča znanstveno obdelavo najdišča in ustrezno zaščito arheoloških najdb.
V skladu z določili Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99): Stroške zavarovalnih arheoloških raziskav nosi v skladu z določili 59. čl. Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) investitor.
Naselbinsko območje zajema historično mestno jedro in vplivno območje. Vplivno območje je prostorski okvir naselbinskega območja in skupaj z njim tvori celoto, ki jo varujemo. Zavarovana je zunanja podoba historičnega mesta in njegova krajinska slika. Zavarovane so vse nepozidane površine na Semedelski bonifiki, obalna črta in morje kot elementi, ki omogočajo razpoznavanje prvotnega obmorskega mesta s solinami in nudijo kvaliteten pogled na historično mestno jedro. Na ostalem predelu se prostorsko varuje razpoznavnost historičnega jedra mesta v urbani krajini.
Za vse posege v kulturno dediščino mora investitor pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran.
Pri urbanistični, arhitekturni in krajinski ureditvi območja urejanja LN so za varstvo kulturne dediščine upoštevane vse smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran.
15. člen
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Viri in načini za zadostno oskrbo z vodo za gašenje so zagotovljeni ob upoštevanju elementov, navedenih v IV. in V. poglavju tega odloka, in veljavnih predpisov za izvajanje vodovodnega in hidrantnega omrežja.
Za gradnjo posameznih objektov iz tega lokacijskega načrta morajo njihovi investitorji zaprositi za izdajo požarnega soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
16. člen
Pogoji za varovanje plovbe na morju pri predvidenih maritimnih posegih
Za primernost posamezne projektne rešitve tudi glede na upoštevanje varnosti teh objektov pred možnimi maritimnimi vplivi (vetrovi in valovanjem, morskimi tokovi, plimovanjem in podobno) je potrebno predhodno za posamezno lokacijo analizirati vse možne vplive in poiskati primerne rešitve.
Potrebno je upoštevati prepoved odlaganja v morje izkopnih materialov. Če so taki izkopi na predvideni lokaciji potrebni, je potrebno že pri načrtovanju določiti lokacijo za odlaganje teh materialov.
Pri graditvi objektov se na odprtem morju sme uporabljati le čisti kamniti material, brez organskih primesi ali zemlje.
Pri načrtovanju maritimnih ureditev je potrebno upoštevati določila Pomorskega zakonika, ki zadevajo zagotavljanje varnosti plovbe po morju, po navtični in hidrogradbeni plati, pa tudi druge veljavne predpise, ki zadevajo morje.
VII. ETAPNOST IN ZAČASNA NAMEMBNOST
17. člen
Posamezni sklopi, navedeni v 8. členu, se lahko smiselno urejajo ločeno. Najprej je potrebno izvesti ureditev kolesarske poti ter pešpoti s kopališkimi ploščadmi – razširitvami, ostale ureditve se lahko izvajajo etapno.
Pred izvedbo priključnih mest za vodo in elektriko na pristanu Molet, izvedbo načrtovane javne razsvetljave ter izvedbo priključnih mest za vodo pri pristanu Molet in načrtovanih pomolih je potrebno zgraditi potrebno vodovodno, komunalno in električno infrastrukturno omrežje.
VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ PRI PRIPRAVI PROJEKTOV ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
18. člen
Pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja so možna odstopanja pri:
– širini pešpoti (do 3.2 m) in širini ležalnih ploščadi (do 4.2 m),
– pritrjevanju konzol na podporni zid opuščene železniške proge Trst–Poreč (pritrjevanja morajo biti čim manj vidna in morajo čim manj posegati v nasip, priporočljivo je, da ga še utrdijo),
– dolžina pomolov: od 50 do 70 metrov v morje, pomol ob izteku Mejne poti od 10 do 20 metrov v morje.
Pri gradnji ali prenovi komunalne infrastrukture in zunanjih ureditev so dovoljene tolerance, kolikor se pri izdelavi izvedbene dokumentacije in gradnji sami ugotovi, da je z manjšimi spremembami mogoče doseči tehnično in ekonomsko ugodnejšo rešitev, pri čemer pa le-ta ne poslabša obstoječega oziroma predvidenega stanja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Lokacijski načrt Ureditev obale Koper–Izola – I. faza je na vpogled občanom in skupnostim pri Uradu za okolje in prostor Mestne občine Koper in pri Upravni enoti Koper.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Enota Koper – urbanistična inšpekcija.
21. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-71/2004
Koper, dne 13. maja 2005.
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
DECRETO SUL PIANO DI SITO RELATIVO ALLA “SISTEMAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA CAPODISTRIA – ISOLA – FASE I”
Numero: K3503-71/2004
Capodistria, 13 maggio 2005
Sindaco
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 23, secondo comma, della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettifica, 58/03-ZZK-1), visto l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta uff. della RS n.72/93; 6/94-sentenza della CC, 45/94-sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95- interpretazione autentica, 73/95-sentenza della CC, 9/96-sentenza della CC, 44/96-sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 12/99 – delibera della CC, 16/99 – delibera di rettifica della CC, 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – delibera della CC, 28/01- accertamento della CC, 87/01 – Zsam-1, 16/02-delibera della CC, 51/02 e 108/03- delibera della CC) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/2003), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha approvato nella seduta del 12 maggio 2005 il seguente
D E C R E T O
SUL PIANO DI SITO RELATIVO ALLA “SISTEMAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA CAPODISTRIA – ISOLA – FASE I”
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente decreto è accolto il piano di sito riferito alla “Sistemazione della fascia litoranea Capodistria – Isola – Fase I”, compilato dall’azienda Studio Mediterana, Andrej Mlakar, i.a. Isola, nel settembre 2004, al numero 20/2004.
Articolo 2
Ubicazione, confini e superficie dell’area
(1) La fascia litoranea compresa tra Giusterna ed il confine con il comune di Isola è costituita da un sentiero pedonale sull’argine della dismessa ferrovia Trieste – Parenzo (Parenzana), dalla stretta fascia costiera e dal tratto di mare prospiciente che ad est confina con la zona di Giusterna, ad ovest raggiunge il confine col comune di Isola, a sud è delimitato dalla strada costiera e a nord dal mare. L’area comprende le particelle o porzioni delle stesse n. 4580/4, 4580/6 e 4630, porzione della particella che si estende nel mare, c.c. di Semedella.
(2) Il confine dell’area contemplata dal piano di sito è rappresentato negli allegati grafici – piano catastale in scala 1: 2500, che è parte integrante del presente decreto.
(3) La zona in oggetto abbraccia un’area pari a 1,09 ha e 9,73 ha di superficie marittima, per un totale di 10,82 ha, e comprende:
– Il sentiero pedonale e la pista ciclabile, entrambi realizzati a ridosso dell’argine della dismessa ferrovia Triste – Parenzo,
– Il frangiflutti,
– L’approdo di Moleto,
– Il tratto di mare prospiciente la costa, largo 80 metri.
Articolo 3
(1) Il piano di sito per la sistemazione del tratto di costa tra Capodistria e Isola – Fase I si compone della relazione illustrativa e degli allegati grafici.
(2) La relazione illustrativa comprende: descrizione della sistemazione territoriale, progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica dei manufatti e degli assetti, interventi riguardanti la viabilità, gli impianti energetici, le condutture idriche e quelle fognarie, gli interventi e le misure di tutela ambientale, di preservazione dei beni naturalistici e del patrimonio culturale e l’uso sostenibile dei beni naturali, i provvedimenti a protezione da calamità naturali e da altre emergenze, la realizzazione per stralci, altre condizioni ed obblighi da osservare ai fini di attuazione del piano.
(3) Gli allegati grafici del piano di sito comprendono:
– il piano catastale con la rappresentazione dei confini dell’area in scala 1:2500
– l’indicazione della destinazione d’uso prevista nel piano comunale
– stato di fatto architettonico dell’edificato in scala 1:1000
– mappa d’insieme delle infrastrutture ed impianti a rete in scala 1:2500 (situazione esistente)
– mappa d’insieme delle infrastrutture ed impianti a rete in scala 1:2500 (situazione prevista)
– fasce di protezione e zone interessate da vincoli in scala 1:2500
II. SISTEMAZIONI TERRITORIALI
Articolo 4
Il piano di sito per la sistemazione del tratto di costa tra Capodistria e Isola – fase I prevede le seguenti sistemazioni territoriali:
– sistemazione della pista ciclabile sul terrapieno della dismessa ferrovia Trieste – Parenzo,
– sistemazione del sentiero pedonale mediante una struttura appoggiata sul frangiflutti e fissata al muro di sostegno della dismessa ferrovia Trieste – Parenzo,
– sistemazione degli allargamenti lungo il sentiero pedonale, ricavando delle piattaforme di balneazione appoggiate al frangiflutti con accesso al mare,
– costruzione di tre pontili adibiti alla balneazione,
– designazione dei punti di posizionamento nel mare delle piattaforme galleggianti, utilizzate come stabilimenti balneari,
– definizione delle aree di ancoraggio adiacenti alle piattaforme galleggianti,
– sistemazione degli attraversamenti e dei collegamenti tra la pista ciclabile, il sentiero pedonale ed il mare,
– ristrutturazione e ripulitura del bacino di approdo di Moleto,
– sistemazione dei servizi di provvista d’acqua e di elettricità nell’approdo di Moleto,
– installazione degli arredi urbani: illuminazione pubblica ad ambo i lati, ad una distanza di 30 metri, tra il sentiero pedonale e la pista ciclabile, fontane (presso Moleto ed entrambi pontili), panchine, cestini per rifiuti, tabelle informative e recinto (tra la pista ciclabile ed il corpo stradale nel tratto da Giusterna a Moleto, tra il sentiero pedonale ed il mare) e attrezzature per il parcheggio delle bicilette.
III. NORME PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA
Articolo 5
La progettazione costruttiva degli elementi previsti sono rappresentate nello studio “Progetto di massima della costruzione degli arredi urbani e la tecnica di costruzione suggerita” in quanto parte degli approfondimenti tecnici del PS.
Tenuto conto degli specifici orientamenti e regimi di tutela, riportati agli articoli 15 e 17 del decreto, particolare attenzione va dedicata agli interventi nel terrapieno della dismessa ferrovia Trieste – Parenzo ed a quelli nel prospiciente tratto di mare. Nel sito archeologico di Giusterna occorre eseguire i necessari rilevamenti prima di avviare qualsiasi intervento. Le relative spese sono a carico del committente.
Sistemazione della pista ciclabile
Sulla sommità del terrapieno della dismessa ferrovia Trieste – Parenzo verrà creata una pista ciclabile a due sensi di marcia. La pista ciclabile sarà separata dal corpo stradale con una recinzione, collocata nel tratto tra Giusterna e l’approdo di Moleto.
Sistemazione del sentiero pedonale
Il sentiero pedonale sarà realizzato sulla costruzione appoggiata al frangiflutti e puntellata al muro di sostegno della dismessa ferrovia Trieste – Parenzo ed avrà una larghezza da 2,5 a 3 metri. La superficie di calpestio sarà in tavole di legno, poste longitudinalmente sulla quota 1,5 m sopra il livello del mare. L’intero tracciato del sentiero verrà protetto col frangiflutti ai piedi della superficie di calpestio che è protetta sul lato mare con una recinzione.
La perizia statica ed idraulica, le direttrici di natura geomeccanica, necessarie per l’ancoraggio della costruzione nel muro di sostegno ai piedi della dismessa ferrovia, oltre all’analisi di stabilità della struttura proposta, devono essere parte integrante del PGD/PZI progettuale.
Allargamenti del sentiero pedonale per ricavarne delle piattaforme adibite alla balneazione
Nei punti contrassegnati negli allegati grafici del PS, il sentiero pedonale può essere allargato per ricavarne delle piattaforme destinate alla balneazione, soprastanti il frangiflutti, larghe fino a 4 metri e sostenute da un pilastro le cui fondamenta saranno realizzate nel frangiflutti. I bordi della piattaforma possono essere abbassati anche oltre la quota di 1,5 m sopra il livello del mare. Al mare si accederà tramite scaletta per l’ingresso in acqua e pietre in arenaria. Le piattaforme sono protette con una recinzione sul lato mare. Sulle piattaforme sono previste superfici limitate e separate da quelle destinate alla balneazione, da utilizzarsi per il parcheggio delle biciclette
Sistemazione di tre pontili destinati alla balneazione
Nei punti contrassegnati negli allegati grafici del PS, saranno sistemati tre pontili destinati alla balneazione, appoggiati su pali. Due avranno la lunghezza massima di 60 m, quello posto all’altezza del sentiero di confine, invece, non supererà 15 m. La larghezza massima dei pontili sarà di 4 m. La superficie di calpestio sarà realizzata con tavole di legno, poste alla quota di 1,5 m sopra il livello del mare. Le direttrici di natura geomeccanica ed eventuali relazioni geomeccaniche (a seguito delle direttrici sarà valutata la necessità di eseguire le relative indagini) saranno incluse nel PGD/PZI in quanto parte integrante dei medesimi.
Piattaforme galleggianti ed ancoraggi
Le aree ove sarà possibile posizionare le piattaforme galleggianti prendisole con possibilità di attracco delle imbarcazioni, sono individuate negli allegati grafici del PS, foglio n. XX. La distanza minima tra i punti di ancoraggio con le rispettive piattaforme galleggianti e la costa sarà di 80 m. L’approdo dei natanti è previsto solamente lungo i bordi rivolti verso il mare aperto. La valutazione idraulica dell’impatto e dei carichi esercitati sulla struttura della piattaforma ed il rispettivo dimensionamento, oltre ai dettagli di ancoraggio/approdo devono essere parte integrante del PGD/PZI progettuale.
Sistemazione degli attraversamenti e dei collegamenti tra la pista ciclabile, il sentiero pedonale ed il mare
Gli unici collegamenti od accessi ammessi sono quelli realizzati tramite scale o scalini in lastre di arenaria.
Ristrutturazione e ripulitura del bacino di approdo di Moleto
Sono ammessi la ristrutturazione ed il risanamento dell’approdo di Moleto, nelle dimensioni attuali.
Articolo 6
Progettazione architettonica e paesaggistica
Nell’area d’intervento è prevista l’installazione degli arredi urbani e precisamente tra il sentiero pedonale e la pista ciclabile.
Lungo il tratto dell’argine tra Giusterna e Moleto, sarà sistemato un recinto che dividerà la pista ciclabile dal corpo stradale.
Tutti gli elementi dell’arredo urbano devono essere eseguiti in coerenza con le immagini estetiche ed ambientali.
Nell’area di intervento non è consentito immettere piante. Le costruzioni in pietra di nuova realizzazione, e precisamente la ristrutturazione del muro a sostegno della dismessa ferrovia Trieste – Parenzo e le facce del terrapieno, dovranno essere eseguite rispettivamente in pietra calcarea ed arenaria. Le piattaforme in blocchi di pietra, sistemati nel mare, devono essere in lastre di arenaria.
IV. VIABILITA’
Articolo 7
Nell’area d’intervento, contemplata dal PS, non è previsto traffico motorizzato.
Sul tracciato della dismessa ferrovia Trieste – Parenzo, sarà sistemata la pista ciclabile destinata al traffico in due sensi di marcia (larghezza 3 metri). È previsto inoltre un sentiero pedonale, collocato sulla costruzione appoggiata al frangiflutti e puntellata al muro di sostegno (dalla larghezza di 2,5 a 3 metri).
L’accesso ai veicoli di pronto intervento sarà possibile attraverso l’attuale corpo stradale Capodistria – Isola ed attraverso la pista ciclabile.
Le condizioni poste dal gestore, da osservarsi anche nella documentazione progettuale di realizzazione successiva in particolare nei progetti finalizzati al rilascio della concessione edilizia, sono riportate nella relazione illustrativa del PS e nelle linee guida del gestore ovvero della Direzione della Repubblica di Slovenia per le infrastrutture stradali.
V. NORME DI SISTEMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE
Articolo 8
Smaltimento delle acque reflue
Vista la limitata larghezza del tracciato, lo smaltimento delle acque piovane dalla pista ciclabile sarà assicurato mediante l’inclinazione della superficie asfaltata della medesima. Il deflusso delle acque piovane dal sentiero pedonale, dalle piattaforme di balneazione, dai pontili e dalle piattaforme galleggianti, avverrà favorito dal carattere stesso delle rispettive superfici, realizzate con tavole di legno, discostate l’una dall’altra.
Le acque reflue provenienti dai quattro pozzetti, saranno smaltite attraverso un canale di raccolta comune che scorrerà parallelamente alla prevista condotta a pressione tra Isola e Capodistria. Il canale di raccolta sarà collegato alla fognatura esistente utilizzando l’allacciamento GZMK a Giusterna.
Le rimanenti richieste e condizioni del gestore, sono indicati nella relazione illustrativa del PS e negli approfondimenti tecnici.
Raccolta dei rifiuti
I punti di raccolta da conferire in maniera differenziata, devono essere accessibili ai veicoli all’uopo adibiti. Tali punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere realizzati in conformità del decreto comunale sullo spezzamento degli spazi pubblici e sull’obbligo di raccolta, rimozione e deposito dei rifiuti nel territorio del Comune di Capodistria (Boll. uff. n. 17 del 15. 7. 1999).
Le rimanenti richieste e condizioni del gestore, sono indicati nella relazione illustrativa del PS e negli approfondimenti tecnici.
Articolo 9
Rete idrica
Nell’area d’intervento saranno sistemati gli allacciamenti alla rete idrica, e precisamente nell’approdo di Moleto, oltre ai quattro pozzi con acqua potabile: presso il Moleto ed i tre pontili destinati alla balneazione.
Nel periodo precedente la costruzione del nuovo serbatoio RZ Giusterna I, l’approvvigionamento con l’acqua potabile avverrà attraverso l’attuale condotta primaria Lž DN 350 mm (RZ Risano 200m3 – RZ Pivol II. 1000 m3). Gli allacciamenti alla rete idrica sono realizzati separatamente.
Le rimanenti richieste e condizioni del gestore, sono indicati nella relazione illustrativa del PS e negli approfondimenti tecnici.
Articolo 10
Impianti a rete per la distribuzione dell’energia elettrica
Il PS prevede l’allacciamento alla rete elettrica presso l’approdo di Moleto, oltre alla sistemazione dell’illuminazione pubblica. La zona sarà servita attraverso la stazione di trasformazione di Giusterna 1, collocata dietro l’albergo. La nuova rete di distribuzione dell’energia elettrica va realizzata con cavi canalizzati. Nel corso della pianificazione e dell’esecuzione dei lavori occorre prevedere anche la posa degli impianti sotterranei necessari alla seconda fase del progetto ed alle rimanenti costruzioni future in prossimitŕ dell’area d’intervento, nelle dimensioni minime di 2 x Ø 160.
Le rimanenti richieste e condizioni del gestore, sono indicati nella relazione illustrativa del PS e negli approfondimenti tecnici.
Articolo 11
Rete delle telecomunicazioni
Nell’area d’intervento non è prevista la realizzazione della rete delle telecomunicazioni.
VI. ALTRE CONDIZIONI DA ADEMPIERE AFFINCHE SI POSSA PROCEDERE ALL’ATTUAZIONE DELLE PREVISTE SISTEMAZIONI TERRITORIALI OVVERO INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 12
Conservazione dei beni naturalistici
(1) L’area contemplata dal piano di sito riferito alla sistemazione del tratto di costa tra Capodistria e Isola – I fase, è caratterizzata dalla presenza dei seguenti beni naturalistici:
– parte dell’area proposta quale bene naturalistico (Classificazione dei beni naturalistici quali beni di interesse nazionale e locale nella zona OE Pirano, gennaio 2002) è la 1611 Giusterna – prateria della posidonia.
– nell’area si trovano i seguenti tipi di habitat naturale, dei quali la rispettiva ordinanza impone la preservazione: praterie di erba marina, praterie di posidonia.
(2) Nell’area d’intervento sono state individuate due zone di rilevanza ecologica:
– mare e battigia (codice 70000) e
– Giusterna (codice 78600).
(3) Nell’area d’intervento è individuata come zona particolare soggetta a vincoli di tutela (Natura 2000):
– Giusterna – prateria della posidonia (codice SI3000251), sommariamente definita come fascia di mare costiero e del fondale, larga 50 metri, che si estende tra Giusterna e Isola, caratterizzata da specie e habitat 1120 prateria sottomarina della posidonia (Posidonion oceanicae).
La pianificazione degli interventi nel territorio deve avvenire nel rispetto degli orientamenti, delle indicazioni e delle norme per la tutela dei beni naturalistici, tipi di habitat e della preservazione della biodiversità, contenuti nella documentazione tecnica “Orientamenti di tutela dei beni naturalistici finalizzati alla predisposizione del piano di sito riferito al tratto di costa Capodistria – Isola – I fase”
(INTBN, UO Pirano, luglio, 2004), allegati al presente decreto e custoditi presso la sede del Comune città di Capodistria.
Oltre a quanto sopra riportato occorre, nella predisposizione del progetto ai fini di rilascio della concessione edilizia, tenere conto anche di quanto segue:
– dal progetto deve trasparire il ricorso alle tecnologie utilizzate per l’attuazione degli interventi tali da evitare eventuali danneggiamenti (parziali o totali) delle singole parti della prateria della posidonia e pregiudicare le condizioni di vita esistenti.
– nel progetto vanno individuate le modalità di trattamento riservato al materiale di risulta che non va scaricato in mare, ma deve essere asportato e/o depositato a distanza tale dalla battigia da evitarne la dispersione nel mare durante le intemperie.
La sistemazione urbanistica, architettonica e paesaggistica dell’area di intervento va effettuata in ottemperanza delle linee guida fornite dall’Istituto nazionale per la tutela dei beni naturalistici, UO di Pirano.
Articolo 13
Orientamenti e provvedimenti attinenti alla gestione idrica
Nell’attuazione del piano di sito si fa l’obbligo di recepire i seguenti orientamenti:
– Gli interventi pianificati non devono pregiudicare le attuali condizioni di smaltimento delle acque meteoriche.
– Occorre prevedere provvedimenti volti ad evitare gli effetti erosivi delle acque piovane nell’area d’intervento.
– In concomitanza con gli altri interventi nel territorio si rende necessario regolare il sistema primario di smaltimento delle acque meteoriche garantendo la difesa da inondazioni a Q100.
– Nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche o nell’ambiente naturale è ammesso scaricare unicamente l’acqua pulita i cui parametri qualitativi soddisfano le disposizioni dell’Ordinanza governativa sulle emissioni delle sostanze e del calore all’atto di smaltimento delle acque reflue provenienti dalle fonti inquinanti (Gazz. uff. della RS, n. 35/96). Nei punti di scarico deve essere reso possibile il prelievo dei campioni d’acqua finalizzato all’analisi qualitativa.
– Le strutture in mare e sulla riva devono essere progettate in modo da resistere ai fenomeni dovuti all’azione del mare.
– La progettazione della rete fognaria deve avvenire nel rispetto delle alte maree. Va inoltre garantita la necessaria difesa da inondazioni.
– Occorre sistemare gli impianti di smaltimento delle acque piovane ed il rispettivo scarico in mare che va protetti per evitare l’immissione di sedimenti marini.
– Le strutture realizzate nel retroterra – sotto il livello del mare – devono essere protetti da alte maree e dall’irruzione delle acque di superficie.
– Lungo il tratto di costa è d’obbligo garantire il libero passaggio come previsto dalla Legge sulle acque (Gazz. uff. della RS, n.67/2002).
– All’atto della pianificazione delle singole opere occorre rispettare le disposizioni della Legge sulle acque (Gazz. uff. della RS, n.67/2002) in materia degli interventi nel mare e sulla costa ammessi e di quelli vietati.
Articolo 14
Tutela del patrimonio culturale
Nell’area d’intervento sono presenti i seguenti beni e zone aventi carattere di patrimonio culturale:
– Patrimonio archeologico: Capodistria – sito archeologico di Giusterna (2.1.57), NRP:n. proposta: 06-00-ZRD-02-87
– Patrimonio urbanistico (patrimonio residenziale): Capodistria – centro storico, NRP: 235, ROI, (2.8.8.) – monumento culturale, classificato come monumento di rilevanza nazionale, area d’influenza ai fini di valutazione dell’impatto sul patrimonio culturale,
– Patrimonio tecnico: Linea ferroviaria Trieste – Parenzo, NRP:/, (2.11.1)
Nell’area d’influenza si trovano i seguenti beni appartenenti al patrimonio culturale:
– Natura artefatta (parchi e architettura): Capodistria – filare di pini.
– Patrimonio storico artistico (edilizio): Capodistria – Giusterna, edificio in Strada dell’Istria 97, (2.5.17.), NRP: n. proposta: 06-00-ZRD-02-380 e Capodistria – Giusterna, edificio in Strada dell’Istria 99, (2.5.18.), NRP: n. proposta: 06-00-ZRD-02-381.
Orientamenti e regimi di tutela
Nell’esecuzione degli interventi che interessano la dismessa ferrovia, non è consentito demolire il terrapieno e le rispettive parti quali il rivestimento in pietra, le facce, fori per lo scolo dell’acqua e ponti in pietra, rimuovere il frangiflutti a protezione del terrapieno. È vietato intervenire alterando i fori originali per lo scolo dell’acqua. Gli eventuali danneggiamenti vanno risanati utilizzando il materiale utilizzato per la costruzione del terrapieno. A lavori ultimati è possibile ricoprire d’asfalto la superficie tra le due facce laterali del terrapieno.
Le opere previste interessano in parte il sito archeologico protetto di Capodistria – zona archeologica di Giusterna (2.1.57) che si estende nel mare ed è soggetta all’applicazione del II regime vincolistico. Questi impone la tutela degli elementi essenziali costituenti il patrimonio culturale nella rispettiva forma originale. Gli interventi nella zona in oggetto sono attuabili solamente previo rilevamento archeologico conservativo che è a carico il committente e va eseguito in concomitanza con la realizzazione delle infrastrutture a rete. In via eccezionale, i singoli interventi urgenti da compiersi nella zona in oggetto possono essere eseguiti con il solo permesso dell’Istituto di cui all’articolo 21 della succitata legge. Il rilevamento archeologico conservativo può essere affidato unicamente all’istituto competente, previsto dall’articolo 20 della legge e comprende l’indagine archeologica con l’applicazione di tecniche non distruttive e l’elaborazione della documentazione necessaria all’esame scientifico del sito ed all’idonea protezione dei ritrovamenti archeologici.
Ai sensi dell’articolo 59 della Legge sulla tutela del patrimonio culturale (Gazz. uff. della RS, n. 7/99), le spese dei rilevamenti archeologici conservativi sono a carico del committente.
L’area residenziale comprende il centro storico e la zona d’influenza rappresentata dall’ambito territoriale nel quale si colloca l’area residenziale con la quale concorre a formare un tutto unico da tutelare. Sono soggetti al regime vincolistico l’aspetto esteriore del centro storico e la rispettiva immagine paesaggistica. Sono protette altresì tutte le superfici non edificate nella bonifica di Semedella, la linea costiera ed il mare in quanto elementi che consentono di ravvisare l’originaria città costiera con le saline ed offrono vedute di pregio del centro storico. Nelle rimanenti aree è tutelata la veduta del centro storico all’interno del paesaggio urbano.
Per qualsiasi intervento nell’area caratterizzata dalla presenza del patrimonio culturale si fa l’obbligo al committente di acquisire dall’Istituto nazionale per la tutela del patrimonio culturale, Sede regionale di Pirano le norme di tutela del patrimonio culturale e le rispettive autorizzazioni.
Per quanto attiene alla tutela del patrimonio culturale, la sistemazione urbanistica, architettonica e paesaggistica dell’area d’intervento tiene conto degli orientamenti forniti dall’ dall’Istituto nazionale per la tutela del patrimonio culturale, Sede regionale di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pitano.
Articolo 15
Azioni e provvedimenti finalizzati alla difesa da calamita’ naturali e da altre emergenze
Le risorse e le modalità d’approvvigionamento con l’acqua per lo spegnimento degli incendi sono garantite in considerazione degli elementi riportati nel capitolo IV e V del presente decreto, come pure delle vigenti norme in materia di realizzazione della rete idrica e di idranti antincendio.
Previa costruzione dei singoli fabbricati previsti nel presente piano di sito, i rispettivi committenti sono tenuti a richiedere il rilascio dell’autorizzazione antincendio da allegarsi al progetto compilato ai fini della concessione edilizia.
Articolo 16
Norme per la sicurezza della navigazione alla luce delle previste opere in mare
Le singole soluzioni progettuali vanno valutate anche alla luce della difesa dei manufatti previsti da possibili azioni del mare (venti, moto ondoso, correnti marine, maree e simili). Occorrerà pertanto eseguire delle analisi per ciascun sito e operare le scelte più opportune in base ai risultati ottenuti.
Va rispettato il divieto di scarico in mare del materiale di risulta definendo fin dal momento della progettazione il luogo di deposito di tale materiale.
Per la costruzione delle opere in mare è ammesso l’uso unicamente del materiale pietroso privo di composti organici o terra.
All’atto di pianificazione delle opere in mare va tenuto conto delle disposizioni del Codice marittimo riferite alla sicurezza della navigazione, in materia nautica e di costruzione idraulica invece, rifarsi alla vigente normativa disciplinante questo settore.
VII. FASI DI REALIZZAZIONE E DESTINAZIONE D’USO TEMPORANEA
Articolo 17
È ammessa la realizzazione distinta dei singoli comparti, previsti nell’articolo 8. Inizialmente occorre sistemare la pista ciclabile ed il sentiero pedonale in concomitanza con le piattaforme – allargamenti per la balneazione, mentre i rimanenti interventi possono essere eseguiti per fasi.
Previo allacciamento dell’approdo di Moleto alla rete idrica ed a quella elettrica, la realizzazione dell’illuminazione pubblica e l’allacciamento alla rete idrica della zona presso Moleto ed i pontili previsti, occorre costruire le necessarie infrastrutture a rete.
VIII. ENTITA’ DELLE DEROGHE ALL’ATTO DI PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
Articolo 18
All’atto della predisposizione dei progetti finalizzati al rilascio della concessione edilizia sono ammesse deroghe in materia della
– Larghezza del sentiero pedonale (do 3.2 m) e delle piattaforme di balneazione (fino a 4.2 m),
– Puntellatura al muro di sostegno della dismessa ferrovia Trieste – Parenzo (le puntellature devono essere poco visibili e non devono danneggiare il terrapieno; si consiglia di realizzarle in modo da consolidarlo ulteriormente),
– Lunghezza dei pontili: da 50 a 70 metri, il pontile allo sbocco della Mejna pot, da 10 a 20 metri.
Nella costruzione e ristrutturazione dell’infrastruttura comunale e nelle sistemazioni esterne sono ammesse deroghe nella misura in cui si accerti, durante la predisposizione della documentazione e/o durante i lavori, che le modifiche di minore entità comportino soluzioni tecnicamente ed economicamente migliori rispetto a quelle iniziali, e non arrechino pregiudizio allo stato esistente od a quello previsto.
IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 19
Il piano di sito, concernente la Sistemazione del tratto di costa Capodistria – Isola – I fase è a disposizione dei cittadini e delle comunità che possono prenderne visione presso l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del Comune città di Capodistria e presso il Distretto amministrativo di Capodistria.
Articolo 20
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato all’Ispettorato all’urbanistica presso la sede capodistriana del Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia.
Articolo 21
Il presente decreto entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 3503-71/2004
Capodistria, 13 maggio 2005
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti