Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2506. Sklep o natančnejši vsebini registra dobro poučenih investitorjev, o postopku vpisa in izbrisa ter o načinu dostopa do podatkov v registru, stran 5731.

Na podlagi petega odstavka 10.c člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – ZP-L, 52/02 – ZJA in 86/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o natančnejši vsebini registra dobro poučenih investitorjev, o postopku vpisa in izbrisa ter o načinu dostopa do podatkov v registru
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta sklep določa:
a) natančnejšo vsebino registra dobro poučenih investitorjev,
b) postopek vpisa v register dobro poučenih investitorjev,
c) postopek izbrisa iz registra dobro poučenih investitorjev,
č) način dostopa do podatkov v registru dobro poučenih investitorjev.
(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) vodi register fizičnih oseb ter gospodarskih družb, ki ustrezajo merilom za srednje in majhne družbe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki se štejejo za dobro poučene investitorje (register dobro poučenih investitorjev).
II. NATANČNEJŠA VSEBINA REGISTRA DOBRO POUČENIH INVESTITORJEV
2. člen
(1) V register dobro poučenih investitorjev se za fizične osebe vpisujejo naslednji podatki:
1. opravilna številka zadeve,
2. ime in priimek,
3. rojstni datum,
4. naslov stalnega prebivališča,
5. firma in sedež borznoposredniške družbe oziroma banke oziroma družbe za upravljanje, ki je v imenu in za račun dobro poučenega investitorja vložila zahtevo za vpis v register dobro poučenih investitorjev,
6. datum, ko se je fizična oseba začela obravnavati kot dobro poučeni investitor,
7. datum vpisa v register dobro poučenih investitorjev,
8. datum, ko se je fizična oseba prenehala obravnavati kot dobro poučeni investitor,
9. datum izbrisa iz registra dobro poučenih investitorjev.
(2) V register dobro poučenih investitorjev se za gospodarske družbe, ki ustrezajo merilom za srednje in majhne družbe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, vpisujejo naslednji podatki:
1. opravilna številka zadeve,
2. firma,
3. sedež,
4. matična številka,
5. firma in sedež borznoposredniške družbe oziroma banke oziroma družbe za upravljanje, ki je v imenu in za račun dobro poučenega investitorja vložila zahtevo za vpis v register dobro poučenih investitorjev,
6. ime in priimek ter rojstni datum fizične osebe iz četrtega odstavka 10.b člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ZTVP – 1) oziroma četrtega odstavka 7.a člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljevanju: ZISDU – 1), ki je v gospodarski družbi pooblaščena za sklenitev posla s finančnim instrumentom oziroma za podpis pogodbe, katere predmet je finančna storitev oziroma finančni instrument,
7. datum, ko se je gospodarska družba začela obravnavati kot dobro poučeni investitor,
8. datum vpisa v register dobro poučenih investitorjev,
9. datum, ko se je gospodarska družba prenehala obravnavati kot dobro poučeni investitor,
10. datum izbrisa iz registra dobro poučenih investitorjev.
III. POSTOPEK VPISA V REGISTER IN POSTOPEK IZBRISA IZ REGISTRA DOBRO POUČENIH INVESTITORJEV
3. člen
(1) Borznoposredniška družba oziroma banka, ki opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, oziroma družba za upravljanje, ki upravlja finančno premoženje dobro poučenih investitorjev oziroma dobro poučenih vlagateljev (v nadaljevanju: dobro poučeni investitorji), mora najkasneje deseti dan po tem, ko začne šteti posamezno fizično osebo oziroma majhno ali srednje veliko družbo iz predhodnega člena tega sklepa za dobro poučenega investitorja, vložiti v njenem imenu in za njen račun zahtevo Agenciji za vpis v register dobro poučenih investitorjev.
(2) Zahteva za vpis v register dobro poučenih investitorjev iz predhodnega odstavka tega člena (v nadaljevanju: zahteva za vpis v register) mora vsebovati naslednje podatke:
1. podatke iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka oziroma iz 2., 3., 4. in 6. točke drugega odstavka predhodnega člena tega sklepa,
2. navedbo kriterijev, ki jih je borznoposredniška družba oziroma banka oziroma družba za upravljanje uporabila pri oceni, da se posamezna fizična oseba oziroma gospodarska družba iz predhodnega člena tega sklepa šteje za dobro poučenega investitorja,
3. datum, ko je borznoposredniška družba oziroma banka oziroma družba za upravljanje začela obravnavati fizično osebo oziroma gospodarsko družbo kot dobro poučenega investitorja.
(3) Zahteva za vpis v register se mora vložiti na obrazcu, navedenem v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega sklepa.
(4) Zahtevi za vpis v register mora borznoposredniška družba oziroma banka oziroma družba za upravljanje priložiti naslednje listine:
1. pisno zahtevo fizične osebe oziroma gospodarske družbe iz predhodnega člena tega sklepa borznoposredniški družbi oziroma banki oziroma družbi za upravljanje, da jo začne obravnavati kot dobro poučenega investitorja,
2. dokazilo, da je fizična oseba oziroma gospodarska družba iz predhodnega člena tega sklepa, od borznoposredniške družbe oziroma banke prejela pisno opozorilo o prenehanju pravice do jamstva za terjatve vlagateljev iz 16. poglavja ZTVP – 1 ter navedbo in opis tveganj, ki jih kot dobro poučeni investitor prevzema, oziroma dokazilo, da je fizična oseba oziroma gospodarska družba iz predhodnega člena tega sklepa od družbe za upravljanje prejela pisno navedbo in opis tveganj, ki jih kot dobro poučeni vlagatelj prevzema,
3. pisno izjavo gospodarske družbe, da v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, ustreza merilom za srednje oziroma majhne družbe,
4. pisno izjavo fizične osebe oziroma gospodarske družbe iz predhodnega člena tega sklepa borznoposredniški družbi oziroma banki oziroma družbi za upravljanje, da se zaveda tveganj iz 2. točke tega odstavka,
5. dokazilo o identifikaciji stranke v skladu s predpisi s področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja,
6. dokazilo o plačilu predpisane takse.
(5) Listine iz predhodnega odstavka tega člena morajo biti predložene v izvirniku ali overjenem prepisu, razen listin iz 5. in 6. točke predhodnega odstavka, ki se lahko predložijo tudi kot fotokopija.
(6) Določbe predhodnih odstavkov tega člena se smiselno uporabljajo tudi za vpis sprememb podatkov v register dobro poučenih investitorjev.
4. člen
(1) Borznoposredniška družba oziroma banka oziroma družba za upravljanje mora v 10 dneh po prejemu pisne zahteve iz osmega odstavka 10.b člena ZTVP – 1 oziroma zahteve iz osmega odstavka 7.a člena ZISDU – 1, v imenu in za račun osebe, ki je vpisana v register dobro poučenih investitorjev, pri Agenciji vložiti zahtevo za izbris iz registra dobro poučenih investitorjev.
(2) Zahteva za izbris iz registra dobro poučenih investitorjev iz predhodnega odstavka tega člena (v nadaljevanju: zahteva za izbris iz registra) mora vsebovati naslednje podatke:
1. opravilno številko zadeve iz 2. člena tega sklepa (opravilno številko odločbe),
2. podatke iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka oziroma drugega odstavka 1. člena tega sklepa,
3. datum, ko je borznoposredniška družba oziroma banka oziroma družba za upravljanje prenehala obravnavati fizično osebo oziroma gospodarsko družbo kot dobro poučenega investitorja.
(3) Zahteva za izbris iz registra se mora vložiti na obrazcu, navedenem v prilogi št. 2, ki je sestavni del tega sklepa.
(4) Zahtevi za izbris iz registra mora borznoposredniška družba oziroma banka priložiti pisno zahtevo dobro poučenega investitorja, da ga začne obravnavati kot nepoučenega investitorja iz osmega odstavka 10.b člena ZTVP – 1, družba za upravljanje pa pisno zahtevo dobro poučenega vlagatelja oziroma investitorja, da ga preneha obravnavati kot dobro poučenega vlagatelja oziroma investitorja iz osmega odstavka 7.a člena ZISDU – 1.
(5) Listine iz predhodnega odstavka tega člena morajo biti predložene v izvirniku ali overjenem prepisu.
5. člen
(1) Za odločanje Agencije o zahtevi za vpis v register dobro poučenih investitorjev in izbris iz registra dobro poučenih investitorjev (v nadaljevanju: zahteva) ter za postopek sodnega varstva se smiselno uporabljajo določbe 19. poglavja ZTVP – 1, če ni s tem sklepom določeno drugače.
(2) O vseh vprašanjih, za katera je v 19. poglavju ZTVP – 1 določeno, da o njih odloča senat ali predsednik senata, v postopku odločanja o zahtevi po tem sklepu odloča direktor Agencije.
6. člen
(1) Agencija odloči o zahtevi z odločbo.
(2) Posamezna procesna dejanja pred izdajo odločbe, ki jih je pristojen opraviti direktor Agencije, lahko opravi tudi njen strokovni delavec, če ga za opravilo teh dejanj pooblasti direktor Agencije.
(3) Rok za odločitev Agencije je 15 dni od dneva prejema popolne zahteve.
IV. NAČIN DOSTOPA DO PODATKOV V REGISTRU DOBRO POUČENIH INVESTITORJEV
7. člen
(1) Register dobro poučenih investitorjev (v nadaljevanju: register) Agencija vodi kot informatizirano bazo podatkov.
(2) Ob spremembi podatka, vpisanega v register, Agencija vpiše v informatizirano bazo podatkov datum vpisa spremembe podatka in zagotovi, da v tej bazi ostane shranjen in dostopen tudi prej vpisani podatek.
(3) Vpogled v register in izpisek iz registra Agencija zagotovi z računalniškim izpisom vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posameznega dobro poučenega investitorja (redni izpisek iz registra).
(4) Na posebno zahtevo vlagatelja Agencija na način iz predhodnega odstavka tega člena zagotovi tudi vpogled v prej vpisane podatke, ki se nanašajo na posameznega dobro poučenega investitorja (zgodovinski izpisek iz registra), razen če je bila oseba, za katero se zahteva vpogled, že izbrisana iz registra.
(5) Register je dostopen dobro poučenim investitorjem, vsem izdajateljem vrednostnih papirjev, borznoposredniškim družbam oziroma bankam ter družbam za upravljanje na sedežu Agencije.
(6) Osebe iz predhodnega odstavka tega člena imajo pravico do vpogleda v register oziroma lahko pridobijo izpisek iz registra, če predhodno vložijo na Agencijo vlogo za vpogled oziroma vlogo za izdajo izpiska iz registra (v nadaljnjem besedilu: vloga).
(7) Vloga mora obsegati naslednje podatke:
1. podatke iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka oziroma drugega odstavka 1. člena tega sklepa za vlagatelja zahteve,
2. navedbo statusa vlagatelja zahteve iz petega odstavka tega člena,
3. podatke iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka oziroma drugega odstavka 1. člena tega sklepa za dobro poučenega investitorja, na katerega se vloga nanaša.
(8) Ne glede na določbo 3. točke predhodnega odstavka tega člena mora vloga, ki se nanaša na vse dobro poučene investitorje, obsegati le podatke iz 1. in 2. točke predhodnega odstavka tega člena.
(9) Vloga se mora vložiti na obrazcu, navedenem v prilogi št. 3, ki je sestavni del tega sklepa.
(10) Vlogi je treba priložiti:
1. dokazilo, da je vlagatelj zahteve oseba iz petega odstavka tega člena,
2. pooblastilo za fizično osebo, ki v imenu pravne osebe zahteva vpogled v register oziroma izdajo izpiska iz registra,
3. dokazilo o plačilu predpisane takse, če se vloga nanaša na izpisek iz registra.
(11) Ne glede na določbo predhodnega odstavka tega člena vlogi ni treba priložiti dokazila iz 1. točke predhodnega odstavka tega člena, kadar jo vlaga dobro poučeni investitor, ki je že vpisan v register.
8. člen
(1) Za odločanje Agencije o vlogi iz predhodnega člena tega sklepa (v nadaljevanju: vloga) in za postopek sodnega varstva se smiselno uporabljajo določbe 19. poglavja ZTVP – 1, če ni s tem sklepom določeno drugače.
(2) O vseh vprašanjih, za katera je v 19. poglavju ZTVP – 1 določeno, da o njih odloča senat ali predsednik senata, v postopku odločanja o vlogi odloča strokovni delavec Agencije, ki ga imenuje direktor Agencije.
9. člen
(1) Če Agencija vlogi ugodi, o tem ne izda posebnega sklepa, temveč strokovni delavec Agencije na sami vlogi z uradnim zaznamkom zaznamuje, da je bilo vlogi ugodeno.
(2) Agencija vlogo zavrže ali zavrne s sklepom.
10. člen
(1) Register dobro poučenih investitorjev iz tega sklepa je lahko osebam iz petega odstavka 7. člena tega sklepa dostopen tudi na uradni internetni spletni strani Agencije.
(2) V primeru iz predhodnega odstavka tega člena Agencija z navodili določi tudi dodatne podatke, ki so potrebni zaradi enolične identifikacije oseb iz petega odstavka 7. člena tega sklepa.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta sklep začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 206-1/8-8/2005
Ljubljana, dne 11. maja 2005.
EVA 2005-1611-0030
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti