Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2004, stran 5835.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 104. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) je Občinski svet občine Žetale na 8. izredni redni seji dne 30. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žetale
za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žetale za leto 2004, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Žetale.
2. člen
Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              Realizacija
                              proračuna 2004
Skupina /Podskupina kontov                  v tisoč SIT
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              192.518
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   77.083
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)              36.042
   700 Davki na dohodek in dobiček               30.256
   703 Davki na premoženje                    2.966
   704 Domači davki na blago in storitve             2.820
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)           41.041
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       3.103
   711 Takse in pristojbine                    878
   712 Denarne kazni                        193
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           4.759
   714 Drugi nedavčni prihodki                 32.108
72  KAPITALSKI PRIHODKI                       279
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
     premoženja                         279
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     115.156
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
     institucij                       115.156
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                194.049
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)             66.682
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            10.896
   401 Prispevki delodajalcev za socialne zadeve         1.933
   402 Izdatki za blago in storitve               51.077
   403 Plačila domačih obresti                  2.276
   409 Rezerve                           500
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)            53.980
   410 Subvencije                        3.277
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         30.148
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     4.580
   413 Drugi tekoči domači transferi              15.975
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                 70.655
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            70.655
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                    2.732
   431 Investicijski transferi prav. in fizič., ki niso
     prorač. uporab.                       271
   432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom        2.461
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
   (I.–II.)                           –1.531
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnina iz naslova privatizacije
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
   443 Povečanje namen. premož. v jav. skl. in drug. prav.
     osebah jav. prava
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
   550 Odplačilo domačega dolga
 
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
   NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)            –1.531
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)                  –
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX=–III.)          1.531
 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                        2.452
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del proračuna so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-0008/2005
Žetale, dne 30. maja 2005.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti