Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2531. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem, stran 5793.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. razl., 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na koroškem sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Ravne na Koroškem določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje programov športa in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa, opredeljuje uporabo športnih objektov in površin ter spremlja nadzor namenske porabe sredstev v skladu s sprejetim Letnim programom športa v Občini Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: Letni program športa). Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, pri čemer upoštevamo tudi tradicijo in posebnosti športa v občini in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
2. člen
Občina Ravne na Koroškem s proračunskimi sredstvi v skladu z Letnim programom športa in razpoložljivimi sredstvi v sprejetem proračunu občine za izvedbo Letnega programa športa za posamezno leto sofinancira naslednje vsebine:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov,
– delovanje športnih zvez,
– informatika v športu,
– znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
– informiranje o športu v medijih,
– založniška dejavnost v športu,
– propagandna dejavnost v športu,
– razvojno raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
– eksperimentalni program v športu,
– promocija športa in občine s športom.
II. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM
3. člen
Izvajalci Letnega programa športa so:
– športna društva,
– zveze športnih društev Ravne na Koroškem,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so bile ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju Letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem.
4. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu razen zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov na leto,
– da so registrirani in delujejo že najmanj leto dni,
– da delujejo zakonito.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
5. člen
Predlog Letnega programa športa v delu izvajanja športnih programov iz 4. točke Nacionalnega programa športa pripravijo zveze športnih društev in drugi izvajalci programov športa ter ga predložijo v nadaljnjo obravnavo Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, ki v sodelovanju s Športnim zavodom Ravne pripravi celovit predlog Letnega programa športa. Letni program športa sprejme občinski svet najkasneje do 31. 10. tekočega leta za naslednje leto.
6. člen
Za izbor izvajalcev Letnega programa športa objavi Občina Ravne na Koroškem javni razpis. Izvajalci predložijo svojo prijavo v rokih in na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji.
Javni razpis se praviloma objavi v zadnjem četrtletju za naslednje leto v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije,
– naslov, kjer je mogoče dobiti razpisno dokumentacijo,
– naslov, na katerega je treba poslati prijavo na razpis,
– opis predmeta javnega razpisa,
– pravne, ekonomske, finančne in tehnične podatke,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje Letnega programa športa,
– obseg storitev,
– splošne podatke o naročilu,
– navodila izvajalcem programa športa za izdelavo prijave,
– način dostave prijave na javni razpis za izvajanje Letnega programa športa,
– merila za izbor izvajalcev letnega programa športa,
– izločitvene faktorje,
– končna določila,
– Letni program športa,
– priloge.
8. člen
Župan pred objavo javnega razpisa določi sedemčlansko strokovno komisijo, ki jo sestavljajo podžupan, pristojen za področje športa, kot predsedujoči, en predstavnik občinske uprave, en predstavnik Odbora za kulturo in šport, en predstavnik Športnega zavoda Ravne in trije predstavniki športnih zvez.
Naloge komisije so:
– priprava javnega razpisa za izvedbo Letnega programa športa,
– izvedba javnega razpisa (priprava razpisa, razpisne dokumentacije, javno odpiranje vlog, vodenje zapisnikov, evaluacija vlog),
– priprava poročila o izvedenem javnem razpisu, ki ga obravnava Odbor za kulturo in šport,
– priprava končnega poročila za župana.
Administrativne in strokovne naloge za komisijo opravlja Oddelek za družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, v sodelovanju s Športnim zavodom Ravne na Koroškem.
9. člen
V končnem poročilu komisija predlaga županu izbor izvajalcev Letnega programa športa in razdelitev sredstev izvajalcem.
Izvajalce letnega programa športa in višino dodeljenih sredstev izvajalcem določi tajnik občinske uprave s sklepom.
Zoper sklep lahko vlagatelji v roku 8 dni vložijo ugovor, o katerem odloči župan. Odločitev župana je dokončna.
10. člen
Na osnovi rezultatov javnega razpisa sklene Občina Ravne na Koroškem z izbranimi izvajalci pogodbe o sofinanciranju posameznih programov iz Letnega programa športa. V pogodbah se določijo:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovani dosežki,
– višina sredstev, dodeljenih iz občinskega proračuna,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad izvajanjem programa,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec programa nenamensko porabljena sredstva in neporabljena sredstva vrniti v občinski proračun in način izvedbe vračila sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev za preteklo leto izvede Oddelek za družbene dejavnosti v sodelovanju s Športnim zavodom Ravne v mesecu marcu tekočega leta za preteklo leto. Namensko porabo sredstev spremlja Oddelek za družbene dejavnosti v sodelovanju s Športnim zavodom Ravne:
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku letnega programa in porabi sredstev,
– z zaključnim računom.
Pisno poročilo o nadzoru obravnavajo župan, odbor za kulturo in šport in nadzorni odbor občine.
IV. MERILA ZA FINANČNO VREDNOTENJE PROGRAMOV
12. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri skupine:
l. skupina:
– programi izvajalcev v individualnih športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
II. skupina:
– programi izvajalcev v kolektivnih športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka.
III. skupina:
– programi izvajalcev na različnih športno-rekreativnem področju.
IV. skupina:
– izvajalci miselnih iger.
13. člen
V posamezni skupini razvrščamo izvajalce športnih programov glede na:
– razširjenost,
– kakovost dosežkov športnikov,
pri čemer se upošteva stopnja razvitosti športa v Občini Ravne na Koroškem.
Kazalci razširjenosti športne panoge so:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev.
Kazalci kakovosti športnih dosežkov so:
– uvrstitve na državnih prvenstvih,
– uvrstitve na uradnih mednarodnih tekmovanjih,
– nastopanje v tekmovalnem sistemu nacionalnih panožnih zvez.
14. člen
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov,
pri čemer se upoštevajo normativi iz Nacionalnega programa športa. Če sredstva, ki so na razpolago za izvedbo Letnega programa športa v proračunu občine, ne zadoščajo za realizacijo celotnega programa po dejavnostih iz 2. člena tega pravilnika, določi občinski svet prednostne naloge v skladu z Nacionalnim programom športa.
15. člen
Prednostne naloge na področju športa so razvrščene v dve skupini.
Prva skupina:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– vrhunski šport,
– gradnja in vzdrževanje športnih objektov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– založniška dejavnost,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov,
– informacijski sistem na področju športa,
– spremljanje priprav športnikov in svetovanje treninga,
– mednarodna dejavnost,
– delovanje društev in njihovih zvez,
– šport invalidov.
Druga skupina:
– kakovostni šport,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu,
– športna dejavnost študentov,
– športno rekreativna dejavnost,
– promocija športa in občine s športom.
16. člen
Točkovni sistem za vrednotenje programov športa in neposredno odločanje o dodelitvi sredstev za izvajanje strokovnih nalog na osnovi upoštevanja meril iz 12., 13. in 14. člena je sestavni del tega pravilnika.
V. ŠPORTNI OBJEKTI
17. člen
Izvajalci programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem imajo pravico do brezplačne uporabe športnih površin in objektov v lasti, najemu ali upravljanju Občine Ravne na Koroškem ali njenih javnih zavodov v obsegu, določenem na podlagi vsakoletnega Letnega programa športa in javnega razpisa za sofinanciranje programov športa ter pogodbo o sofinanciranju posameznih programov med Občino Ravne na Koroškem in izvajalcem programa športa.
18. člen
Izvajalci programov športa morajo za obseg izvajanja svojih programov izven obsega uporabe športnih objektov po Letnem programu športa in javnem razpisu plačati najemnino športnih objektov po ceni, ki velja na trgu po sklepu sveta upravljavca objekta.
Kadar je interes posameznega izvajalca športnega programa takšen, da športni objekt funkcionira izven časovnih okvirov, ki so v interesu lastnika in upravljavca objekta, mora za takšno obratovanje plačati najemnino športnega objekta po ceni, ki velja za konkretni objekt na trgu po sklepu upravljavca objekta.
19. člen
Urnik in cenik uporabe športnih objektov in površin za posamezno leto pripravi posamezni upravljavec le-teh na osnovi rezultatov javnega razpisa za izvajanje programov športa iz Letnega program športa v sodelovanju z izvajalci športnih programov. O urniku uporabe športnih objektov odločijo sveti posameznega upravljavca športnih objektov in površin na osnovi predloga odgovorne osebe upravljavca objekta.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l. r.
   
  TOČKOVNI SISTEM ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA IN NEPOSREDNO ODLOČANJE
      O DODELITVI SREDSTEV ZA IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG
 
I. Točkovanje programov športov, pri katerih občina sofinancira ure 
strokovnega kadra in brezplačno uporabo objektov
1. Splošna določila
Za sofinanciranje programov:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov
uporabljamo za točkovanje posameznih skupin uporabnikov, ki jih prijavijo na
javni razpis izvajalci programov športa, kriterij razširjenosti in kriterij 
kakovosti dosežkov športnikov.
Sofinanciranje izvajanja programa športa pridobijo na javnem razpisu tisti 
izvajalci programov športa za tiste prijavljene skupine uporabnikov, ki 
dosežejo največje število točk. Število skupin uporabnikov je omejeno z 
Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem.
Kolikor za posamezni program športa iz Letnega programa športa kvota 
sredstev na javnem razpisu ni izkoriščena, se neizkoriščena sredstva 
proporcionalno dodajo k sredstvom za športno vzgojo otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Sredstva za regresiranje rekreacije otrok so namenska dotacija Športnemu
 zavodu in so določena z letnim proračunom občine.
2. Razvrstitev in kategorizacija športov po kriterijih Olimpijskega 
komiteja Slovenije
1. skupina športov: olimpijske športne panoge in discipline (atletika,
plavanje, odbojka, košarka, rokomet, nogomet, alpsko smučanje, vaterpolo,
namizni tenis, tenis, judo, boks, lokostrelstvo, gimnastika, badminton).
2. skupina športov: neolimpijske športne panoge in discipline (ples, šah, 
kegljanje, športno plezanje, potapljanje, orientacijski tek, karate, športno
ribištvo, planinstvo ...).
3. Točkovanje po kriteriju razširjenosti; točkujemo po stanju na dan prijave
 na javni razpis
To točkovanje se uporablja za določanje števila skupin, ki prejmejo 
sofinanciranje v skladu z Letnim programom športa v Občini Ravne na Koroškem
in za izračun ponderiranega števila ur strokovnega kadra za skupine otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Posamezna skupina uporabnikov prejme:
 
– za vsakega člana skupine ali individualnega
športnika s plačano članarino          2 točki,
– za vsakega registriranega tekmovalca
(po izpisu nacionalnih panožnih zvez),
glede na razvrstitev športov po OKS-u:
1. skupina športov                4 točke,
2. skupina športov                3 točke.
    
Skupina v individualnih športih in miselnih igrah ima sedem članov. 
Število doseženih točk v skupinah individualnih športov in miselnih 
iger se zaradi primerljivosti s skupinami v kolektivnih športih pomnoži
s faktorjem 2,0. V primeru istega števila točk so izločene tiste skupine,
ki jih prijavijo izvajalci programov z manjšim skupnim številom članov pri
izvajalcu.
4. Točkovanje po kriteriju kakovosti dosežkov športnikov
To točkovanje se uporablja za izračun ponderiranega števila ur strokovnega
kadra za skupine otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Kolikor tekmuje tekmovalec iz mladinske ali kadetske kategorije v članski 
ekipi, se njegove točke prištevajo mladinski ali kadetski skupini.
a) glede na kategorizacijo športnikov po seznamu kategoriziranih športnikov
Olimpijskega komiteja Slovenije:
 
– športnik olimpijskega razreda         640 točk
– športnik mednarodnega razreda         320 točk
– športnik perspektivnega razreda        160 točk
– športnik državnega razreda           80 točk
– športnik mladinskega razreda          40 točk
 
Pri ekipnih športih, kjer pridobijo kategorizacijo vsi člani ekipe,
se seštevek točk kategorizacije ponderira s faktorjem 0,75.
b) glede na uvrstitve na državnih prvenstvih:
 
  mladinska kategorija:
 
+--------+------------+
|mesto  |število točk|
+--------+------------+
|1. mesto|      5|
+--------+------------+
|2. mesto|      4|
+--------+------------+
|3. mesto|      3|
+--------+------------+
 
kadetska kategorija:
 
+--------+------------+
|mesto  |število točk|
+--------+------------+
|1. mesto|      4|
+--------+------------+
|2. mesto|      3|
+--------+------------+
|3. mesto|      2|
+--------+------------+
 
starejši dečki in
deklice:
 
+--------+------------+
|mesto  |število točk|
+--------+------------+
|1. mesto|      3|
+--------+------------+
|2. mesto|      2|
+--------+------------+
|3. mesto|      1|
+--------+------------+
 
Točke za doseženi rezultat na državnem prvenstvu se priznajo, kolikor 
je tekmovalec uvrščen v prvo tretjino nastopajočih.
Točke za doseženi rezultat se za ekipne športe pomnožijo s faktorjem,
ki predstavlja število športnikov v ekipi:
 
– odbojka         12
– nogomet         16
– košarka         12
– rokomet         12
– vaterpolo        15
– mali nogomet       6
 
c) glede na uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih (razvrstitev športov po
kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije):
1. mednarodne tekme ranga 1 (olimpijske igre, svetovno prvenstvo,
evropsko prvenstvo):
 
+-----------+------------------+------------------+
|Razvrstitev|1. skupina športov|2. skupina športov|
+-----------+------------------+------------------+
|Uvrstitev |        25|       12,5|
+-----------+------------------+------------------+
|8-16. mesto|        50|        25|
+-----------+------------------+------------------+
|4-8. mesto |        100|        50|
+-----------+------------------+------------------+
|3. mesto  |        150|        75|
+-----------+------------------+------------------+
|2. mesto  |        250|        150|
+-----------+------------------+------------------+
|1. mesto  |        350|        250|
+-----------+------------------+------------------+
 
2. mednarodne tekme ranga 2 (sredozemske igre, mladinsko svetovno 
prvenstvo, mladinsko evropsko prvenstvo, evropske igre mladih, tekme
v okviru tekmovanj za grand prix, tekme v okviru tekmovanj za svetovni
pokal, tekme v okviru tekmovanj za evropski pokal):
 
+-----------+------------------+------------------+
|Razvrstitev|1. skupina športov|2. skupina športov|
+-----------+------------------+------------------+
|Uvrstitev |       12,5|         5|
+-----------+------------------+------------------+
|8-16. mesto|        25|       12,5|
+-----------+------------------+------------------+
|4-8. mesto |        50|        25|
+-----------+------------------+------------------+
|3. mesto  |        75|        50|
+-----------+------------------+------------------+
|2. mesto  |        150|        100|
+-----------+------------------+------------------+
|1. mesto  |        250|        150|
+-----------+------------------+------------------+
 
Glede na zbrano število točk po kriterijih za razširjenost in kakovost
se skupine rangirajo. Rang skupine pri športni vzgoji otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport, pomeni linearni ponder v razponu od 1,00
do 1,40, pri športni vzgoji mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport, pa od 1,00 do 1,50, ki se uporabi kot korekcijski faktor števila 
ur posamezne skupine.
 
II. Neposredno odločanje o dodelitvi sredstev za izvajanje strokovnih nalog
Strokovne naloge iz Letnega programa športa Občine Ravne na Koroškem se 
sofinancirajo, kot sledi:
– Razdeljevanje sredstev za Promocijo športa in občine s športom je v 
domeni župana občine z upoštevanjem posebnih odločitev v sprejetem proračunu.
– Razdeljevanje sredstev za vzdrževanje in investiranje v športne objekte
je v domeni neposrednega odločanja občinskega sveta ob sprejemanju 
vsakoletnih proračunov občine.
– Dodeljevanje sredstev za opravljanje strokovnih nalog v Športnem zavodu
Ravne je v domeni neposrednega odločanja občinskega sveta ob sprejemanju 
vsakoletnih proračunov občine.
– Delovanje športnih zvez se sofinancira v skladu višino sredstev iz 
sprejetega Letnega programa športa Občine Ravne na Koroškem, pri čemer 
v primeru več zvez sredstva razdelimo v razmerju članstva v klubih, ki so
vključeni v posamezno zvezo glede na skupno število članov v vseh klubih.
– Za vse ostale strokovne naloge iz Letnega programa športa velja načelo,
da se sofinancirajo prijavljene strokovne aktivnosti v sorazmernem deležu 
med razpoložljivimi sredstvi za posamezno strokovno nalogo in prijavljenimi
potrebnimi sredstvi za izvedbo posamezne strokovne aktivnosti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti