Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2523. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra, stran 5778.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra
Št. 4147 – 98/2005
Koper, dne 13. maja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03) in v skladu s 53. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 12. maja 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik opredeljuje subvencije za obnove fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra kot enega od instrumentov strategije oživljanja historičnega mestnega jedra Kopra.
S pravilnikom so določeni osnovni pogoji za sodelovanje pri razpisu, upravičenci, pristojni organi in postopki.
2. člen
(namen pravilnika)
Mestna občina Koper z ukrepi, opredeljenimi v tem pravilniku, spodbuja obnovo hiš v starem mestnem jedru Kopra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta, oživljanja starega mestnega jedra in izpolnjevanja dolžnosti ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine starega mestnega jedra Kopra kot spomenika v celoti.
3. člen
(teritorialna opredelitev)
Ukrepi opredeljeni s tem pravilnikom se izvajajo na območju starega mestnega jedra Kopra. Župan lahko s posebnim sklepom za posamezno leto omeji območje glede na zastavljeno strategijo in razpoložljiva proračunska sredstva.
4. člen
(upravičenci)
Upravičenci po tem pravilniku so fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb v starem mestnem jedru, ki so predmet obnove.
5. člen
(pristojen organ)
Pristojen organ po tem pravilniku je Urad za nepremičnine, ki na podlagi tega pravilnika in na njegovi podlagi sprejetih sklepih pripravi in objavi razpis ter sestavi in ažurira listo prosilcev za proračunska sredstva.
II. RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH
SREDSTEV
6. člen
(časovna neomejenost)
Pristojni organ pripravi časovno neomejen javni razpis, na katerega se lahko prijavijo upravičenci, kadar izpolnijo vse zahtevane pogoje.
Na podlagi javnega razpisa iz prejšnjega odstavka tega člena se oblikuje odprta lista prosilcev, ki se sproti dopolnjuje.
7. člen
(postopek za dodelitev sredstev)
Postopek za dodelitev sredstev se prične z javno objavo razpisa na krajevno običajen način. Javni razpis mora določati najmanj:
– namen razpisa posojila;
– upravičence do razpisanih sredstev;
– splošne in posebne pogoje ter merila, ki jih mora izpolnjevati prosilec;
– osnovne podatke, ki jih morajo prosilci navesti v vlogi;
– merila za določitev deleža sofinanciranja;
– najvišji znesek sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec;
– priloge, ki jih mora prosilec priložiti;
– kraj in način prevzema ali oddaje vlog;
– rok za koriščenje odobrenih sredstev;
– datum prvega sestavljanja in objave liste prosilcev;
– okvirne termine vsakoletne objave ažuriranih list;
– druge pogoje, ki jih s sklepom določi župan.
8. člen
(merila)
Merila za izbor upravičenca so:
– pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti;
– objekti, katerih fasade ali strehe so nevarne za okolico in mimoidoče;
– objekti, ki imajo na fasadah ali strehah neustrezne arhitekturne rešitve ali motečo infrastrukturno napeljavo, vključno z vsemi sodobnimi infrastrukturnimi dodatki;
– objekti s starejšo izvedbo fasade ali strehe;
– lega stavbe ob predelu, ki je že delno urejen;
– in druga merila, ki jih določijo strokovne službe.
III. POSTOPEK PRISTOJNEGA ORGANA
9. člen
(odpiranje in pregled vlog)
Pristojni organ odpira in pregleduje vloge prosilcev sproti kot jih vlagajo prosilci. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove prosilca, da jo v primernem roku dopolni. Če prosilec vloge v določenem roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka, se vloga kot nepopolna zavrže.
Popolne vloge pristojni organ po strokovnem pregledu ob upoštevanju pogojev in meril uvrsti na ustrezno mesto odprte prednostne liste.
10. člen
(sklep o uvrstitvi na prednostno listo)
Pristojni organ za vsako prispelo popolno vlogo v roku 30 dni po prejemu izda sklep o izpolnjevanju pogojev za uvrstitev na prednostno listo.
11. člen
(pritožba zoper sklep o uvrstitvi na prednostno listo)
Prosilec, ki meni, da so mu s sklepom iz 10. člena tega pravilnika kršene pravice, lahko v 15 dneh od prejema sklepa vloži obrazloženo pritožbo pri pristojnemu organu. O pritožbi odloči župan.
12. člen
(sklep o sestavi prednostne liste za tekoče leto)
Pristojni organ izda v skladu z merili iz 8. člena sklep o sestavi prednostne liste upravičencev za tekoče leto, ko razpolaga s podatki o skupnem znesku namenjenem v proračunu za tekoče leto. Pristojni organ izda sklep o sestavi prednostne liste 10 dni pred rokom, določen za objavo prednostne liste.
13. člen
(objava prednostne liste prosilcev)
Pristojni organ mora 60 dni pred sprejemom sklepa o sestavi prednostne liste obvestiti javnost na krajevno običajen način o roku objave prednostne liste. Prvo leto pristojni organ objavi prednostno listo v roku določenem v javnem razpisu.
14. člen
(učinek objave prednostne liste)
Po objavi prednostne liste za tekoče leto se vrstni red na listi ne more več spreminjati. Prednostna lista velja za tekoče leto.
Upravičenci, ki so bili uvrščeni na prednostno listo in v tekočem letu niso črpali sredstev, ker v proračunu ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev, so neposredno uvrščeni na prednostno listo za naslednje leto.
IV. DOLŽNOSTI UPRAVIČENCEV
15. člen
(obveščanje pristojnega organa)
Upravičenci so, od oddaje vloge in ves čas dokler so uvrščeni na prednostni listi, dolžni pristojni organ obveščati o vseh spremembah, ki vplivajo na njihovo uvrstitev na prednostno listo.
Pristojni organ o spremembi uvrstitve na prednostno listo odloči s sklepom.
16. člen
(pogodba o črpanju sredstev)
Upravičenec, ki je bil uvrščen na prednostno listo za tekoče leto, je dolžan skleniti pogodbo o črpanju dodeljenih sredstev najkasneje 90 dni pred iztekom tekočega proračunskega leta.
V primeru, da 90 dni pred iztekom proračunskega leta niso s pogodbami iz prvega odstavka tega člena rezervirana vsa proračunska sredstva tega namena, pristojni organ lahko določi dodaten 30-dnevni rok za sklenitev pogodb.
17. člen
(namenska raba sredstev)
Sredstva, ki jih pridobi upravičenec na podlagi tega pravilnika so namenska in jih lahko porabi samo za namene, določene s pogodbo iz 16. člena tega pravilnika.
Če upravičenec ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena in prvim odstavkom 15. člena, ali je pri prijavi zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki so vplivali na dodelitev sredstev, mora sredstva v celoti vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva pričetka koriščenja sredstev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(objava in veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4147 – 98/2005
Koper, dne 12. maja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
IL REGOLAMENTO SULLO STANZIAMENTO DEI FONDI DI BILANCIO FINALIZZATI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DEI TETTI NEL CENTRO STORICO DI CAPODISTRIA
Numero: 4147 – 98/2005
Capodistria, 13 maggio 2005
SINDACO
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
Boris Popovič m. p.
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03) ed in conformità dell’articolo 53 della Legge sulla tutela dei beni culturali (Gazzetta uff. della RS, n. 7/99), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha approvato, nella seduta del 12 maggio 2005, il
R E G O L A M E N T O
SULLO STANZIAMENTO DEI FONDI DI BILANCIO FINALIZZATI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DEI TETTI NEL CENTRO STORICO DI CAPODISTRIA
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(contenuto del regolamento)
Il presente regolamento definisce gli incentivi per la ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Capodistria, ritenuti uno degli strumenti finalizzati alla rivitalizzazione del centro storico cittadino.
Il regolamento stabilisce le condizioni di base per la partecipazione al bando, individua i requisiti richiesti per la partecipazione, indica gli organi competenti ed illustra le procedure.
Articolo 2
(finalità del regolamento)
Con l’adozione dei provvedimenti definiti nel presente regolamento, il Comune città di Capodistria intende incentivare la ristrutturazione conservativa degli edifici nel centro storico cittadino al fine di migliorare l’aspetto esteriore della città, di rivitalizzare il centro storico e di adempiere agli obblighi di preservazione e manutenzione dei beni culturali presenti nel centro storico di Capodistria in quanto monumento nel suo complesso.
Articolo 3
(definizione territoriale)
I provvedimenti di cui al presente regolamento, sono attuabili nel territorio del centro storico di Capodistria. Con apposita deliberazione, il Sindaco ha la facoltà di limitare ogni anno l’area d’intervento, in funzione della strategia adottata e dei fondi di bilancio disponibili.
Articolo 4
(aventi diritto)
Possono presentare domanda per ottenere i finanziamenti previsti dal presente regolamento i singoli privati, proprietari o comproprietari degli alloggi o delle case abitative oggetto della ristrutturazione nel centro storico.
Articolo 5
(organo competente)
E’ ritenuto organo competente ai fini del presente regolamento l’Ufficio beni immobili, il quale, attendendosi alle disposizioni contenute nel succitato regolamento ed alle deliberazioni contestualmente approvate, predispone e pubblica il bando di concorso e compila ed aggiorna l’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda per ottenere il suddetto finanziamento.
II. BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI DI BILANCIO
Articolo 6
(limite temporale)
L’organo competente predispone il bando pubblico senza limite temporale, al quale possono aderire gli aventi diritto una volta in possesso dei requisiti richiesti.
In base al bando pubblico di cui al comma precedente, è costituito un elenco aperto che viene costantemente aggiornato.
Articolo 7
(procedura d’assegnazione dei fondi)
La procedura d’assegnazione dei fondi ha inizio con la pubblicazione del bando, secondo gli usi locali. Il bando pubblico deve contenere almeno:
– la finalità e l’oggetto del bando;
– gli aventi diritto ai fondi, oggetto del bando;
– i criteri ed i requisiti generali e particolari dei quali deve essere in possesso chi presenta la domanda;
– i dati essenziali da riportare nella domanda;
– i criteri per la definizione della quota di cofinanziamento;
– l’importo massimo concedibile al singolo richiedente;
– i documenti da allegare alla domanda;
– luogo e modalità di consegna o di ritiro delle domande;
– il termine di utilizzazione dei fondi concessi;
– la data della prima compilazione e pubblicazione dell’elenco dei richiedenti;
– il calendario di massima, relativo alla pubblicazione annuale delle liste aggiornate;
– gli altri requisiti imposti tramite delibera del Sindaco.
Articolo 8
(criteri)
Gli aventi diritto sono selezionati secondo i seguenti criteri:
– L’importanza dell’edificio in quanto bene culturale ed in termini del valore architettonico;
– Gli edifici dalle facciate o tetti pericolanti;
– Gli edifici le cui facciate o tetti presentano elementi architettonici impropri oppure impianti delle infrastrutture non decorosi, compresi elementi infrastrutturali moderni;
– Gli edifici dalle facciate o tetti di fattura non recente;
– L’ubicazione dell’edificio accanto ad una zona parzialmente ristrutturata;
– Ed altri criteri stabiliti dai servizi tecnici.
III. PROCEDIMENTO DELL’ORGANO COMPETENTE
Articolo 9
(apertura ed esame delle domande)
L’organo competente apre ed esamina le domande dei richiedenti man mano che queste vengono inoltrate. In caso di domanda incompleta, l’organo competente invita il richiedente a completarla entro un termine ragionevole. Se, decorso inutilmente tale termine, il richiedente non chieda una proroga, la sua domanda è rigettata in quanto incompleta.
In seguito all’esame tecnico, l’organo competente procede all’inserimento della singola domanda completa nella graduatoria aperta in osservanza dei criteri e dei requisiti previsti.
Articolo 10
(delibera sulla collocazione in graduatoria)
Per ciascuna domanda pervenuta, l’organo competente rilascia, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, la delibera in merito all’adempimento delle condizioni previste per la collocazione in graduatoria.
Articolo 11
(ricorso contro la delibera di collocazione in graduatoria)
Qualora il richiedente ritenga che la delibera prevista all’articolo 10 del presente regolamento violi i suoi diritti, egli può proporre ricorso da inoltrarsi entro 15 giorni dalla notifica della medesima all’organo competente. Del ricorso decide il Sindaco.
Articolo 12
(delibera sulla composizione della graduatoria per l’anno in corso)
In ottemperanza dei criteri di cui all’articolo 8, l’organo competente ha la facoltà di adottare la delibera sulla formazione della graduatoria dei richiedenti per l’anno in corso, dopo che è stato reso noto l’ammontare complessivo stanziato nel bilancio per l’anno in corso. L’organo competente rilascia la delibera sulla composizione della graduatoria 10 giorni precedenti la data di pubblicazione della stessa.
Articolo 13
(pubblicazione della graduatoria dei richiedenti)
60 giorni precedenti l’approvazione della delibera sulla composizione della graduatoria, l’organo competente è tenuto a dare notizia della data di pubblicazione di tale graduatoria, secondo le abitudini locali. Il primo anno, l’organo competente pubblica la graduatoria entro i termini previsti nel bando pubblico.
Articolo 14
(effetti della pubblicazione della graduatoria)
La graduatoria per l’anno in corso, una volta pubblicata non può più subire modifiche. La graduatoria è valida per l’anno in corso.
Nel caso in cui per mancata disponibilità dei fondi di bilancio, gli aventi diritto inseriti nella graduatoria non avessero beneficiato dei finanziamenti nell’anno in corso, essi sono direttamente inseriti nella graduatoria redatta per l’anno successivo.
IV. OBBLIGHI DEGLI AVENTI DIRITTO
Articolo 15
(informazione dell’organo competente)
Dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata di permanenza nella graduatoria, gli aventi diritto sono tenuti ad informare l’organo competente di qualsiasi cambiamento suscettibile di influire sulla loro collocazione in graduatoria.
Delle modifiche alla collocazione in graduatoria decide l’organo competente con apposita delibera.
Articolo 16
(contratto di erogazione dei fondi)
L’avente diritto, utilmente collocato in graduatoria per l’anno in corso, ha l’obbligo di stipulare il contratto di erogazione dei fondi concessi entro il termine massimo di 90 giorni precedenti lo scadere del corrente anno finanziario.
Nel caso in cui nei 90 giorni precedenti lo scadere dell’anno finanziario l’ammontare dei fondi stanziati dal bilancio risulti inferiore a quello previsto dai contratti di cui al comma precedente, l’organo competente ha la facoltà di prorogare il termine per la conclusione dei contratti di ulteriori 30 giorni.
Articolo 17
(utilizzo finalizzato dei fondi)
I fondi concessi all’avente diritto ai sensi del presente regolamento possono essere spesi unicamente per le finalità stabilite nel contratto di cui all’articolo 16 del presente regolamento.
Nel caso in cui l’avente diritto violi le disposizioni del primo comma del presente articolo e del primo comma dell’articolo 15, oppure se all’atto di presentazione della domanda ometta di indicare taluni fatti o riporti fatti non veritieri in base ai quali gli erano stati concessi i fondi, egli è tenuto a restituire quanto percepito dalla data d’inizio dell’erogazione dei fondi, maggiorato dagli interessi di mora.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 18
(pubblicazione e validità)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 4147 – 98/2005
Capodistria, 12 maggio 2005
SINDACO
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
Boris Popovič m. p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti