Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2498. Pravilnik o označevanju govejega mesa, stran 5711.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o označevanju govejega mesa
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa označevanje, etikete, evidence, poročanje in prostovoljno označevanje za izvedbo Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1760/2000 (UL L št. 204, z dne 11. 8. 2000, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1760/2000) in Uredbe Komisije (ES) št. 1825/2000 (UL L št. 216, z dne 26. 8. 2000, str. 8, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1825/2000).
2. člen
(označevanje)
Goveje meso, vključno s teletino, mora biti označeno v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, oziroma s predpisom, ki ureja označevanje živil, ki niso predpakirana, ter v skladu z Uredbo 1760/2000 in Uredbo 1825/2000.
3. člen
(etiketa)
(1) Etikete za označevanja trupov, polovic in mesa v razseku morajo biti:
– obstojne in odporne na poškodbe;
– trdno nameščene, tako da jih ni mogoče ponovno uporabiti.
(2) Podatki na etiketi morajo biti:
– dobro vidni in lahko čitljivi;
– taki, da jih ni mogoče potvarjati.
(3) Trup oziroma polovica se označi z najmanj eno etiketo na vsaki četrti, lahko pa se že na klavni liniji označijo osnovni kosi razseka.
4. člen
(evidence)
(1) Vsak klavno-predelovalni obrat in razsekovalni obrat mora voditi evidence, iz katerih so razvidne referenčne številke ali kode za posamezne živali, količina vhodnega in izhodnega mesa ter povezava med vhodom in izhodom blaga.
(2) Obrat prodaje mora zagotoviti sledljivost mesa govedi na podlagi trgovskih dokumentov o blagu (npr. dobavnica, prevzemni list), na katerih so za vsako dobavljeno meso navedene referenčne številke ali kode, iz katerih je mogoče ugotoviti sledljivost mesa. Povezava med oznakami na mesu na prodajnem mestu in trgovskimi dokumenti o blagu mora biti jasna.
5. člen
(poročanje)
Klavno-predelovalni obrati so dolžni sporočiti podatke o zaklani govedi v centralni register govedi, ki ga vodi Služba za identifikacijo in registracijo živali, v skladu z roki in načini, ki jih določa predpis, ki ureja označevanje in registracijo govedi.
6. člen
(prostovoljno označevanje)
(1) Postopek prostovoljnega označevanja se vodi skladno s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mora obveščati Evropsko komisijo o potrjenih označbah iz prejšnjega odstavka.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o označevanju govejega mesa (Uradni list RS, št. 103/01 in 73/03).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-4/2005
Ljubljana, dne 10. maja 2005.
EVA 2005-2311-0049
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti