Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2535. Program priprave občinskega lokacijskega načrta »izgradnje občinske ceste za potrebe industrijske cone severno od železniške proge«, stran 5800.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) ter 38. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 16. 5. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta »izgradnje občinske ceste za potrebe industrijske cone severno od železniške proge«
OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. člen
Občina Škofja Loka je v okviru obstoječe industrijske cone Trata zagotovila dodatne površine za razvoj podjetništva in industrije. Površine novo opredeljene proizvodne cone TRA-PD 02 in TRA-PD 03 so relativno velike, zato je za nemoteno funkcioniranje območja, tako navznoter kot tudi navzven, potrebno hkrati predvideti tudi nov sistem cestnega omrežja.
Obstoječa cestna povezava do obravnavanega območja poteka skozi vas Trata, kar pa je tako za prometno oskrbo novo predvidene industrijske cone kot tudi za vas Trata nesprejemljivo. Območje nove proizvodne cone tako nima ustreznega cestnega dostopa.
Za nemoteno funkcioniranje proizvodnje na novi lokaciji tako predvidevamo izgradnjo celotnega sistema cestnega omrežja, ki ga razdelimo na:
– Odsek 1: dostop z obstoječe občinske ceste LC 401381 do industrijske cone,
– Odsek 2: cestne povezave znotraj industrijske cone,
– Odsek 3: podvoz pod železniško progo na jugu nove industrijske cone, dostop do obrtne cone Trata in industrijske cone južno od železniške proge in navezava nove ceste na regionalno cesto Škofja Loka–Ljubljana.
Celoten sistem cestnega omrežja predstavlja zaključeno in končno fazo izgradnje cest za potrebe funkcioniranja proizvodne cone TRA – PD 02 in TRA – PD 03 in izboljšanje prometnih povezav do obstoječe industrijske cone TRA – PD 01 in TRA – PI 01. Po ukinitvi enonivojskega železniškega prehoda bo to glavni dostop tako do industrijske cone severno od železnice kot tudi do vasi Trata.
Celoten cestni sistem je predviden tako, da bo funkcioniranje industrijske cone Trata podprto tudi z neodvisnim cestnim omrežjem. Tako bo tudi njeno delovanje maksimalno ekonomično, za najbližjo okolico pa nemoteče in s stališča varstva okolja tudi neobremenjujoče.
Posamezne odseke ceste je moč graditi samostojno in v skladu z zasnovo celotnega cestnega sistema.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo in sprejem lokacijskega načrta so prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89, in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02, 103/04) ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89, in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02, 103/04).
Občinski lokacijski načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del v skladu z določili Zakona o urejanju prostora in veljavnimi podzakonskimi akti v zvezi s pripravo lokacijskega načrta ter Zakonom o varstvu okolja.
V veljavnem prostorskem planu je območje opredeljeno kot:
• območja gospodarske infrastrukture:
– območja prometne infrastrukture – območja železniških prog (IZt),
– območja prometne infrastrukture – območja državnih cest (ID),
• poselitvena območja:
– mešana območja – območja storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti (TRA-MP 01),
– območja proizvodnih dejavnosti – druga proizvodna območja (TRA-PD 01, TRA-PD 03),
• območja krajine:
– območja gozdov – gozdovi s posebnim namenom lokalnega pomena – planirani (GPN+),
– območja kmetijskih zemljišč – območja varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1),
– območja kmetijskih zemljišč – območja ostalih kmetijskih zemljišč (K2).
PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Predmet lokacijskega načrta je izdelava novih občinskih izvedbenih aktov za izgradnjo občinske ceste za dostop do območja TRA-PD 02 in TRA-PD 03 in navezavo le-te na regionalno cesto Ljubljana–Škofja Loka, s katerimi bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede natančnega poteka, opreme in spremljajočih ureditev ceste.
Programska izhodišča
V lokacijskem načrtu je potrebno zagotoviti:
– novo cestno povezavo do proizvodne cone,
– cestno omrežje znotraj industrijske cone,
– podvoz pod železniško progo,
– priključke na obstoječe omrežje občinskih cest,
– priključek na regionalno cesto,
– navezavo na novo predvideno železniško postajo,
– enostranski hodnik za pešce ob celotni trasi ceste,
– izgradnjo kolesarske poti,
– parkirišča ob železniški postaji,
– zeleni pas ob cesti in parkirišču.
Sestavni del lokacijskega načrta je tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo.
Priprava in izvedba lokacijskih načrtov bo potekala po fazah, katerih prioriteta se bo določila v postopku.
OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
4. člen
Območje lokacijskega načrta poteka na zahodu od LC 401381, po severnem robu območja proizvodne dejavnosti TRA – PD 01, v skoraj ravni liniji preko Traškega grabna do nove industrijske cone in se na območju prve tretjine nove industrijske cone skoraj pravokotno obrne proti jugu, s podvozom prečka železniško progo in nadaljuje do priključka na regionalno cesto Škofja Loka–Ljubljana.
Na območju so predvideni trije lokacijski načrti:
– prvi: dostop do industrijske cone,
– drugi: cestne povezave znotraj industrijske cone,
– tretji: podvoz pod železniško progo na jugu nove industrijske cone, dostop do obrtne cone Trata in industrijske cone južno od železniške proge in navezava nove ceste na regionalno cesto Škofja Loka–Ljubljana
NOSILCI UREJANJA PROSTORA
5. člen
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Škofja Loka.
Izdelovalec lokacijskega načrta bo izbran s strani Občine Škofja Loka na podlagi javnega razpisa.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za izdelavo in k predlogu lokacijskega načrta, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Kranj;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Enota Kranj;
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj;
4. Zavod za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
5. Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE Kranj;
6. Telekom Slovenije, PE Kranj;
7. Geoplin d.o.o.;
8. Loška komunala, za področje vodooskrbe in kanalizacije;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
10. Ministrstvo za promet, Agencija za železniški promet;
11. Občina Škofja Loka;
12. Krajevna skupnost Trata.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
7. člen
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, jih pripravljavec ni dolžan upoštevati, mora pa razloge za neupoštevanje utemeljiti.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic, pri čemer mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
K dopolnjenemu predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice oziroma ali so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, kot so jih podali v smernicah. Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati.
SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
8. člen
Pri izdelavi lokacijskega načrta se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških prostorskih aktov občine in za izvedbene akte občine Škofja Loka, podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih, o naravnih lastnostih prostora in strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine. Obstoječe strokovne podlage se po potrebi dopolnijo z ažurnimi podatki in študijami.
Obvezne strokovne podlage, ki jih je poleg zgoraj navedenih potrebno izdelati oziroma upoštevati, so:
– poročilo o vplivih na okolje,
– geotehnično poročilo,
– kataster komunalnih naprav,
– urbanistična dispozicija organizacije celotnega območja proizvodne cone TRA – PD 02 in TRA – PD 03,
– urbanistična preveritev ureditve območja ob železniških tirih in železniški postaji Škofja Loka,
– prometna študija,
– idejna zasnova poteka trase ceste.
Ena od podlag za izdelavo lokacijskega načrta bodo tudi priporočila in smernice, pridobljeni na prvi prostorski konferenci.
NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
9. člen
Za lokacijski načrt je obvezna izdelava variantnih rešitev, ki jih lahko izdela en ali več različnih načrtovalcev. Variantne rešitve morajo biti izdelane tako, da je možna njihova medsebojna primerjava. Presojane morajo biti s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njihove sprejemljivosti v lokalnem okolju.
O izboru variantne rešitve odloči pripravljavec.
VRSTA GEODETSKIH PODLAG TER NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
10. člen
Lokacijski načrt se pripravi na podlagi geodetskega načrta. Situacija mora biti prikazana na digitalnem katastrskem načrtu.
Geodetske podlage pridobi Občina Škofja Loka.
ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
11. člen
– Na podlagi osnutka programa priprave občina skliče prostorsko konferenco, in sicer najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave. Kraj in datum konference se objavita vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Program priprave sprejme župan, objavi se v Uradnem listu RS.
– Nosilci urejanja prostora morajo v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
– Na podlagi strokovnih podlag in programa priprave se pripravijo variantne strokovne rešitve.
– O izboru najustreznejše variante odloči pripravljavec lokacijskega načrta.
– Pripravi se predlog lokacijskega načrta.
– Najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga pripravljavec skliče prostorsko konferenco, katere kraj in datum sta objavljena vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Predlog lokacijskega načrta s prilogami se javno razgrne za najmanj 30 dni.
– V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava na sedežu občine.
– Čas in kraj javne razgrnitve in javne razprave se objavita v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, ter zagotovi dopolnitev prostorskega akta v skladu s stališči do pripomb in predlogov.
– Če se predlog lokacijskega načrta na podlagi stališč do pripomb in predlogov tako spremeni, da nove rešitve niso več skladne s programskimi izhodišči iz programa priprave, se ponovno razgrne in obravnava. Javna razgrnitev mora trajati najmanj en teden. Kraj in čas javne razgrnitve morata biti objavljena najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Po javni razgrnitvi pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu prostorskega akta.
– Stališča skupaj s pripombami in predlogi pripravljavec priloži predlogu prostorskega akta, ki ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu občine Škofja Loka.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
FINANCIRANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
12. člen
Finančna sredstva za lokacijski načrt se zagotovijo v proračunu Občine Škofja Loka.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35013-1/2005
Škofja Loka, dne 16. maja 2005.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti