Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2529. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev, stran 5790.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 in 127/03) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/95, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05) je Občinski svet občine Puconci na 25. redni seji dne 26. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o organiziranju pomoči družini na domu
in merilih za plačilo storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organiziranje, način in obliko izvajanja pomoči družini na domu, upravičence, obseg storitev, ceno in plačilo storitev ter olajšave in oprostitve plačila storitev.
2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
3. člen
Javno službo za storitev pomoč družini na domu lahko opravljajo javni socialnovarstveni zavodi na podlagi neposredne pogodbe o izvajanju ter druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije, ki jo podeli pristojni občinski organ v skladu z veljavnimi predpisi.
II. VRSTA STORITEV
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Obseg posameznih vrst storitev na specifike koristnikov določi socialna delavka, ki posamezni primer obravnava.
5. člen
Gospodinjska pomoč obsega:
– pripravo enega obroka hrane,
– prinašanje enega pripravljenega obroka hrane ali nabava živil,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
6. člen
Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
7. člen
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– družabništvo,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.
III. UPRAVIČENCI
8. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo na območju Občine Puconci stalno bivališče in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranijo zadovoljivo duševno ali telesno počutje in lahko funkcionirajo v domačem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki varstva.
9. člen
Storitve javne službe so pod pogoji iz prejšnjega člena dostopne:
– osebam, starim nad 65 let, ki so zaradi starosti in pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
IV. CENA IN PLAČILO STORITEV
10. člen
Ceno urne postavke pomoč družini na domu določa izvajalec ob upoštevanju standardov in normativov socialno varstvenih storitev ter na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 35/02). K cenam storitve daje soglasje Občina Puconci, v skladu s tretjim odstavkom 101. člena Zakona o socialnem varstvu.
11. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati celotne stroške storitve do višine subvencionirane cene pomoči na domu. Občina, v skladu s 99. členom Zakona o socialnem varstvu, sofinancira stroške storitve, najmanj v višini 50% ekonomske cene na uro. Občinski svet Občine Puconci lahko ob sprejemanju soglasja k ceni storitve pomoč družini na domu določi višji odstotek subvencioniranja ekonomske cene navedene storitve.
Zavezanec ali zavezanka je fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov ali pravni posel.
Upravičenec ali drugi zavezanec je lahko delno ali v celoti oproščen plačila na podlagi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
12. člen
Občina Puconci lahko v skladu s 100. a členom Zakona o socialnem varstvu določi dodatne oprostitve pri plačilu storitev pomoč na domu.
V. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
13. člen
Pravico do oprostitve plačila storitve ima upravičenec, ki ni plačilno sposoben oziroma njegova plačilna sposobnost ne dosega subvencionirane vrednosti storitve.
14. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev v skladu z veljavnimi predpisi odloča pristojni organ Občine Puconci.
15. člen
Vsakdo je v celoti upravičen do oprostitve tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju pomoči na domu.
Plačila storitve pomoči na domu je v celoti oproščen vsak, ki sklene dogovor o izvajanju storitve v skladu z zakonom o socialnem varstvu in če:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge osebe.
Upravičenec do storitve pomoči na domu, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dodatka prispevati za plačilo storitve. Dodatni prispevek upravičenca znaša en odstotek dodatka za pomoč in postrežbo za vsako uro opravljene storitve, vendar skupno lahko doseže največ polovico celotnega zneska prejetega dodatka.
16. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve pomoč družini na domu, lastnik nepremičnine, se mu lahko prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, v korist občine, če gre za nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima prijavljenega stalnega prebivališča oziroma v skladu z veljavnimi predpisi.
17. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoč na domu se lahko določi za določen čas, največ za dobo enega leta.
18. člen
Upravičenec oziroma zavezanec, ki je deloma ali v celoti oproščen plačila storitve, je dolžan takoj ali najpozneje v roku petnajstih dni sporočiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve.
Če se ugotovi, da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali na višino oprostitve, se izda nova odločba, s katero se določi višina oprostitve s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.
Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko vplivala na višino oprostitve, ali je ne sporoči v roku iz prvega odstavka tega člena, je dolžan povrniti razliko, ki je nastala zaradi spremembe okoliščin, skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s priznanjem oprostitve skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neupravičeno priznana.
VI. DOKUMENTACIJA
19. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno pri izvajalcu pomoči na domu, in sicer na ustreznem obrazcu, sestavljenem v skladu z veljavnimi predpisi.
20. člen
Občina Puconci z izvajalcem storitev pomoči na domu sklene pogodbo, s katero uredi medsebojne pravice in obveznosti.
VII. PREHODNI DOLOČBI
21. člen
Izvajalec je dolžan pomoč družini na domu izvajati strokovno in racionalno ter v skladu z veljavnimi predpisi. O načinu in vsebini izvajanja pomoči družini na domu in o porabljenih finančnih sredstvih ţer o oprostitvah v skladu z 12. členom tega odloka je izvajalec občini dolžan podati pisno poročilo najmanj enkrat na leto oziroma ob vsakokratni zahtevi župana ali občinskega sveta.
22. člen
Če upravičenec iz 8. člena tega odloka potrebuje socialno oskrbo na domu več kot 4 ure dnevno oziroma več kot 20 ur tedensko, mora izvajalec takoj začeti postopek za vključitev v institucionalno varstvo.
Upravičencu iz prejšnjega odstavka se lahko storitve pomoč družini na domu nudijo do zagotovitve institucionalnega varstva.
VIII. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 75/99).
Št. 15001-1/2005
Puconci, dne 26. maja 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti