Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2542. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za »proizvodno-obrtno cono Kisovec«, stran 5815.

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na seji dne 26. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za »proizvodno-obrtno cono Kisovec«
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta za proizvodno-obrtno cono Kisovec (Uradni vestnik Zasavja št. 1/93, 8/98, 12/98 in 17/03) se nanaša na del območja med potokom Medija in regionalno cesto R1 – 221, odsek 1218 Izlake–Zagorje. Območje se vključi v območje zazidalnega načrta tako, da se na tem delu meja zazidalnega načrta spremeni, kot je opisano v 3. členu tega odloka.
2. člen
Spremenjen in dopolnjen zazidalni načrt je izdelal URBIS d.o.o. Maribor pod štev. proj. 359-ZN /2001, december 2004, in vsebuje tekstualne in grafične priloge, ki se nanašajo na urbanistično urejanje območja z rešitvami in pogoji za izrabo območja, kvalitete gradnje ter za prometno in komunalno urejanje ter urbanistično in arhitektonsko oblikovanje.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Sprememba meje zazidalnega načrta leži v k.o. Loke pri Zagorju. Sprememba meje teče delno po robu parcelnih mejah, delno pa jih seka.
Nova meja zazidalnega načrta se naveže na obstoječo mejo zazidalnega načrta na levem bregu potoka Medije na parcelni številki 770/1, prečka potok Medijo pri mostu, nato se po desnem bregu potoka usmeri proti zahodu, kjer poteka meja po meji parcelne številke 407/7 do 777/1 in se tu usmeri proti zahodu delno po parceli 770/1, nato delno po severnem robu 777/1, katero nato prečka in se usmeri proti zahodu in poteka po njenem južnem robu, nato prečka 754/3, delno prečka 407/2, 407/9, 407/3, 407/1, 408/3, se usmeri proti severu in prečka 777/1 ter v nadaljevanju poteka po njenem severnem robu, se nato usmeri proti severu in prečka 409/2 in 409/3, nato poteka proti zahodu po severnih robovih 409/3, 754/2 in 407/6, kjer nato pri mostu ponovno prečka potok Medija in se naveže na levem bregu na obstoječo mejo zazidalnega načrta.
Na ta način se v območje zazidalnega načrta vključi del parcel številka 770/1, 754/3, 407/2, 407/9, 407/3, 407/1, 408/3, 777/1, 409/3 in 409/2 ter v celoti 754/2, 407/6, 407/5, 407/4, 408/1, 772/2, 407/8, 407/7, vse k.o. Loke pri Zagorju.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Spremeni se 4. člen odloka o zazidalnem načrtu tako, da se prvi odstavek glasi:
– Ureditveno območje iz prejšnjega člena je namenjeno za proizvodne, servisne, storitvene dejavnosti, obrtno-stanovanjsko gradnjo, bencinski servis in avtobusno postajališče.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Spremeni se 5. člen tako, da se dodata novi alinei:
– Za objekte bencinskega servisa je treba upoštevati odmike od potoka Medija, in sicer 10 m. Za objekte je potrebno zagotoviti poplavno varnost pred stoletnimi visokimi vodami Medije z upoštevanjem 50 cm varnostne višine nad gladino stoletne vode na način, ki ne bo poslabševal razmer na ostalih območjih oziroma ostalim uporabnikom prostora.
– Objekt mora biti pritličen in ustrezno zazelenjen iz smeri ceste kot v smeri potoka, kjer je treba predvideti zazelenitev z avtohtonimi vrstami.
– Pri načrtovanju in izvedbi objekta je treba upoštevati ev. premike terena, ki so posledica vplivov rudarjenja iz preteklosti.
– Izvedba objekta mora ustrezati določilom Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 114/04).
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Spremeni se 6. člen tako, da se dodata novi alinei:
– Načrtovan bencinski servis se naveže na cesto za Loke in regionalno cesto v skladu s pogoji upravljalca. Sočasno se izvede rekonstrukcija priključka iz regionalne ceste v proizvodnjo obrtno cono.
– Križišče cest R1-212/1218 in ceste za Loke, se izvede tako, da se na regionalni cesti izvedejo pasovi za leve zavijalce vključno z obojestranskim avtobusnim postajališčem in pločniki in temu ustrezno prilagodijo poteki komunalnih vodov in podaljšanje obstoječega cevnega propusta.
– Križišča in dostope na območje bencinskega servisa je treba označiti z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo in razsvetljavo.
– Pred izdajo gradbenega dovoljenja za bencinski servis je za potrebe priključevanja na R1-212/1218 treba izdelati PGD, PZI ter nanj pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste.
7. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se doda nova alinea, in sicer:
– Območje bencinskega servisa se priključi na vodovodno omrežje, tako da je mesto priključevanja na vodovodno omrežje na območju OIC. Priključek se izvede iz PE 80 DN 110 preko mostu Medije in zelenice na območju bencinskega servisa, kjer je predviden vodomerni jašek z vso potrebno vodovodno armaturo. Na območju servisa se naredi nadtalni hidrant DN 110 iz nerjaveče pločevine.
8. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se dodata novi alinei, in sicer:
Kanalizacija
– Meterorne in fekalne vode bodo na območju bencinskega servisa speljane ločeno. Očiščene meterorne vode se odvedejo direktno v recipient potoka Medija pod pogoji Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, medtem ko se fekalne vode v 1. fazi zbirajo v neprepustni greznici, v II. fazi pa se naveže na predviden kolektor.
– Fekalna kanalizacija mora biti obdelana tako, da bo možen priklop na bodoči tranzitni kolektor. Predvideti je treba ustrezen potek primarnega odvodnika fekalne kanalizacije po zelenici predmetnega bencinskega servisa.
9. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se doda nova alinea:
Energetsko omrežje
– Bencinski servis se bo napajal iz obstoječe TP Obrtna cona, po obstoječi kabelski kanalizaciji, ki bo dograjena do mesta priključitve bencinskega servisa. Obstoječe nizkonapetostne vode, ki potekajo po območju bencinskega servisa, bo treba prestaviti in kablirati.
10. člen
Doda se novo poglavje:
VII. Varstvo pred požarom, ki se glasi:
Pri načrtovanju in izgradnji bencinskega servisa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 114/04).
V skladu s citiranim pravilnikom je pri nadaljnjem načrtovanju potrebno zagotoviti naslednje ukrepe:
– Bencinski servis mora biti oddaljen min. 30 m od vhodov v objekte izven servisa, v katerem se nahaja več kot 50 ljudi.
– Odmik sanitarnega objekta in objekta za prodajo od točilnega mesta je min. 5 m.
– Upoštevati je potrebno cone požarne in eksplozijske nevarnosti. Cone ne segajo izven zemljišča, ki je v lasti investitorja. Odmiki od sosednjih parcel so 8 m od vodnega sveta na severni strani in 5,70 m od regionalne ceste oziroma avtobusnega postajališča na južni strani.
– Na območju bencinskega servisa mora biti izvedena oprema za varstvo pred požarom v skladu s XIII. poglavjem pravilnika.
– Intervencijski dovozi do objekta so z regionalne ceste iz vseh smeri.
– Na območju bencinskega servisa mora biti vsa komunalna infrastruktura vkopana.
– Rezervoarje na bencinskem servisu je potrebno izvesti v skladu s III. poglavjem pravilnika.
VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Spremembe zazidalnega načrta so stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja občinska uprava Občine Zagorje ob Savi.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-4/89
Zagorje ob Savi, dne 26. maja 2005.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti