Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2543. Odlok o lokacijskem načrtu za območje »Kogovškovega« travnika v Zagorju ob Savi, stran 5817.

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na seji dne 26. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za območje »Kogovškovega« travnika v Zagorju ob Savi
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Sprejme se Lokacijski načrt za območje Kogovškovega travnika v Zagorju ob Savi, (v nadaljnem besedilu: lokacijski načrt), ki ga je pod številko projekta 16/04 izdelal ARHIS, d.o.o. Zagorje ob Savi, v maju 2005.
2. člen
Lokacijski načrt za območje Kogovškovega travnika v Zagorju ob Savi vsebuje tekstualni del, geološko-geomehanski elaborat, grafične priloge ter smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
II. UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA Z MEJO UREDITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Območje urejanja obsega Kogovškov travnik, ki se nahaja južno od Pečarjeve ceste v Zagorju. Teren je blago nagnjena do izravnana obsežnejša polica na sicer srednje nagnjenem pobočju nad Pečarjevo cesto v Zagorju ob Savi. Površina ureditvenega območja je ca. 8.000 m2.
Ureditveno območje lokacijskega načrta se v celoti nahaja v k.o. Zagorje-mesto in vključuje zemljišča parc. št. 1116-del, 1123, 1122/1, 1124, 1125, 1126 in 1137.
Meja območja poteka po obstoječih parcelnih mejah.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
4. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin družbenega plana Občine Zagorje ob Savi je širše območje Kogovškovega travnika v Urbanističnih zasnovah naselja Zagorje ob Savi opredeljeno kot območje za širitev oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti ter za stanovanja z načrtovano širitvijo v drugi fazi.
Zazidalna zasnova temelji na nadaljevanju obstoječega koncepta pozidave. Načrtovana ureditev z obstoječo pozidavo na obeh straneh Pečarjeve ceste tvori zaključeno ureditev srednjega dela ulice in širše nima vpliva na sosednja območja.
5. člen
Na ureditvenem območju so načrtovane tri stanovanjske hiše, en objekt za storitvene dejavnosti (v objektu bodo samo kopalnice in garderobe za uporabnike športnih igrišč) in ureditev rekreacijskih površin – tenis igrišče, igrišče za mini golf, otroško igrišče. Uredi se tudi servisna cesta za dovoz in dostop do objektov, razširitev Pečarjeve ceste z novim opornim zidom in druge ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov.
Pri gradnji objektov se mora obvezno upoštevati:
– Zaradi znanih geoloških razmer je na obravnavanem območju potrebno upoštevati geološko-geomehanski elaborat oznaka 10 pod št. načrta 506/04-27, ki ga je v oktobru leta 2004 izdelal Ozzing d.o.o. Trbovlje. Za ugotovitev pogojev temeljenja posameznih objektov bodo za potrebe projektov PGD potrebne dodatne geološke raziskave s sondažnimi jaški na lokacijah predvidenih objektov, s katerimi se bo ugotovila potrebna globina temeljenja oziroma debelina zamenjave tal za vsak objekt posebej, glede na obtežbo in konstrukcijo objekta.
– Velikost in obliko gradbenih parcel;
– Gradbeno linijo in lego objekta, položaj objekta na parceli;
– Tlorisni in višinski gabariti novogradenj, ki so naslednji:
Stanovanjska hiša oznaka A1
Tlorisni gabarit: 12 x 6,75 m + 5,25 x 6 m (+- 10% v obe smeri)
Višinski gabarit: K+P+M
(vkopana klet v pobočje) in višino kolenčnega zidu maks. 1,50 m
Absolutna kota pritličja ca. 271.
Stanovanjska hiša oznaka A2
Tlorisni gabarit: 12 x 6,75 m + 5,25 x 6 m (+- 10% v obe smeri)
Višinski gabarit: K+P+M
(vkopana klet v pobočje) in višino kolenčnega zidu maks. 1,50 m
Absolutna kota pritličja ca. 270,50.
Stanovanjska hiša oznaka A3 (se izvede v I. fazi lokacijskega načrta)
Tlorisni gabarit: 9,36 x 11,56 m + vhodni del na SV fasadi 2,32 x 4,16 m
+ izzidek na JV fasadi 1,40 x 4,16 m
+ terasa na JV fasadi 3,15 x 4,16 + 4,55 x 3,70
+ garaža na SV fasadi 7,70 x 6,22 m
(+ – 10% v obe smeri)
Višinski gabarit: hiša K+P+M
(vkopana klet v pobočje) in višino kolenčnega zidu maks. 1,50 m
garaža P
Absolutna kota pritličja in garaže ca. 269,80.
Objekt za storitvene dejavnosti oznaka B1
Tlorisni gabarit: objekt 12 x 6,75 m (+- 10% v obe smeri)
terasa 5,25 x 6 m (+- 10% v obe smeri)
Višinski gabarit: objekt P+M, terasa P
Absolutna kota pritličja in garaže ca. 269,80.
Parkirišče oznaka B2 ob objektu za storitvene dejavnosti
Na parkirišču 12 PM od tega je eno parkirišče namenjeno invalidom, predpisane širine 3,50 m. Tlorisna velikost enega PM znaša 5 x 2,50 m pod kotom 90º.
Absolutna kota parkirišča ca. 269,80.
Tenis igrišče oznaka C1
Tlorisna velikost prostora za turnirsko tenis igrišče znaša 32,24 x 34,16 m, posamezno igrišče za pare je tlorisnih dimenzij 10,97 x 23,77 m. Zaščitna mreža je višine 4 m.
Absolutna kota igrišč ca. 269,80.
Otroško igrišče oznaka C2
Tlorisna velikost igrišča je razvidna iz grafične priloge. Igrišče je opremljeno z igrali, zelenice se parkovno uredijo s klopmi in potmi.
Absolutna kota parkirišča ca. 267,50.
Igrišče za mini golf oznaka C3
Tlorisna velikost igrišča je razvidna iz grafične priloge. Igrišče je opremljeno s trinajstimi igralnimi stezami, zelenice se parkovno uredijo s klopmi in potmi. Do objekta za storitvene dejavnosti, kjer se nahajajo sanitarni prostori, se uredi varna pešpot.
Absolutna kota parkirišča ca. 267,50.
Servisna cesta oznaka C4
Cesta se izvede v širini 3,50 m do 5 m, zunanji radiji krivin so 10,50 m.
Razširitev Pečarjeve ceste oznaka C5
Cesta se razširi v širino 5 m, normalni profil 2 x 2,50 m, ob pobočju se izvede nov podporni zid, v naravnem kamnu ali obložen z lomljencem, tako da betonske površine ne bodo vidne.
Odmik stanovanjskih objektov od servisne dovozne ceste so minimalno 5 m, od parcelne meje 4 m in med objekti 8 m.
Streha je lahko razgibana večkapnica z glavno smerjo slemena vzporedno s plastnicami terena. Naklon strešin okoli 40º in kritino temne barve.
Elementi fasad naj bodo: omet v pastelnih barvah in les; balkoni naj bodo na vzdolžni fasadi.
Razmejitev parcel je dovoljena z živo mejo do višine 1 m, ograja ne sme zmanjšati prometne preglednosti.
Morebitni oporni zidovi naj se izvedejo v naravnem kamnu ali obloženi z lomljencem, tako da betonske površine ne bodo vidne.
Dvorišča in okolice objektov naj se izvedejo v protiprašni izvedbi.
Na območju lokacijskega načrta je dopustno graditi tudi razne dodatne nadstrešnice in druge pomožne objekte, vendar morajo biti le-ti primerno oblikovani in se arhitektonsko vklopiti z ostalo pozidavo.
IV. ZASNOVA REŠITVE PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE INFRASTRUKTURE
6. člen
1. Kanalizacija
Javna kanalizacija poteka po Pečarjevi cesti. Priključek na javno kanalizacijo se izvede z novim jaškom, s povoznim pokrovom na zaklep. Meteorna voda se pred izpustom v javno kanalizacijo očisti preko peskolovov in lovilcev olj. Za meteorno vodo je potrebno predvideti pred priklopom na predviden jašek javne kanalizacije ustrezen zadrževalnik, ki bo omejil dotok v javno kanalizacijo na maksimalno količino 3 l/s.
Za zbiranje odpadnih voda je v prvi fazi za objekt z oznako A3 predvidena triprekatna neprepustna greznica na občasno praznjenje.
V drugi fazi se za celoten kompleks postavi mala čistilna naprava z iztokom v javno kanalizacijo, ki mora biti zgrajena sočasno z gradnjo zadnjega objekta. Do izgradnje male čistilne naprave se za posamezne objekte lahko začasno zgradijo tudi triprekatne neprepustne greznice na občasno praznjenje.
 
2. Vodni viri
Na območju lokacijskega načrta je potrebno za predvidene objekte zgraditi novo sekundarno vodovodno omrežje z navezavo na obstoječi primarni vodovod ob Pečarjevi cesti. Na mestu priključka znaša vodni steber 25 m. Sekundarno vodovodno omrežje se predvidi iz PE 110 s predvidenimi odcepi za stanovanjske objekte in priključno cevjo iz PE 32 do tipskega vodomernega jaška iz PE dn 50 cm z vodomerom. Hišni priključek se izvede s cevjo iz PE ¾ ". Lokacija vodomernega jaška se predvidi v zelenici, čim bližje servisni cesti, na mestu, kjer bo nemoteno dostopen upravljalcu javne službe javnega vodovoda. Na sekundarnem vodovodnem omrežju se za območje predvidita dva nadtalna hidranta DN 80.
Materiali in snovi, ki so v stiku s pitno vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na skladnost pitne vode. Pri gradnji in vzdrževanju javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo je potrebno upoštevati določila standarda SIST EN 805 in druge predpise, ki urejajo to področje (33. čl. Pravilnika o pitni vodi Uradni list RS, št. 19/04).
 
3. Cestno omrežje
Območje lokacijskega načrta bo dostopno za motorna vozila na SZ območja preko novega dovoznega priključka na obstoječo javno cesto št. JP 982350 C. 20. julija – Pečarjeva.
Priključek mora biti urejen tako, da bo preprečeno odtekanje meteorne vode z javne ceste na priključek in obratno.
V bližini priključka ni dovoljeno saditi dreves in grmovnic ali visokih poljskih kultur ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost priključka (pregledni trikotnik).
Za izgradnjo stanovanjske hiše z oznako A3 ni potrebna širitev javne ceste od gostilne Ašič pa do novega priključka.
Razširitev javne ceste na normalni profil 2 x 2,50 m je predvidena ob realizaciji vseh posegov načrtovanih v lokacijskem načrtu, in sicer na celotnem odseku ceste od gostilne Ašič pa do novega priključka. Ozko grlo tega odseka ceste je v drugi fazi možno reševati tudi z izgradnjo izogibališč.
Zaradi znanih geoloških razmer na območju pod javno cesto (Pečarjevo) je potrebno upoštevati geološko-geomehanski elaborat oznaka 10 pod št. načrta 506/04-27, ki ga je v oktobru leta 2004 izdelal Ozzing d.o.o. Trbovlje.
Križanje z obstoječimi komunalnimi vodi je potrebno projektno obdelati po veljavnih tehničnih predpisih.
Mirujočemu prometu, to je parkiranju, je na kompleksu B2 namenjeno 12 parkirnih mest, od tega je eno parkirno mesto namenjeno invalidnim osebam. Parkirišče je locirano med zelenico stanovanjske hiše – oznaka A2 in dovozno cesto pomožnega objekta – oznaka B1 na osrednjem delu kompleksa.
 
4. Energetsko omrežje
Elektroenergetsko omrežje
Predvideni novi objekti se bodo z električno energijo napajali iz TP Dolenja vas 2. Objekt z oznako A3 se bo z električno energijo napajal kabelsko iz bližnjega obstoječega betonskega droga, tako kot je prikazano na grafični prilogi.
Preko območja poteka obstoječ daljnovod 20 kV Švepovna in n.n. nadzemni vod. Objekti morajo biti od elektroenergetskih vodov in naprav oddaljeni minimalno 4 m in izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Preskrba obravnavanega območja z električno energijo je pogojena z izgradnjo novega priključnega n.n. kabelskega voda iz obstoječe TP Dolenja vas 2, katera je zgrajena neposredno ob bloku pri Mediji. Novi napajalni vodi bodo v podzemni kabelski izvedbi, katera mora potekati v kabelski kanalizaciji. Napajanje objektov lokacijskega načrta bo izvedeno s podzemnimi kablovodi do kabelsko priključnih merilnih omaric na fasadah objektov.
 
Javna razsvetljava
Zazidalno območje bo opremljeno z ustrezno javno razsvetljavo. Ob razširitvi javne ceste, na normalni profil 2 x 2,50 m, je na celotnem odseku ceste od gostilne Ašič pa do novega priključka predvidena v drugi fazi tudi nova javna razsvetljava.
Predvidena je klasična javna razsvetljava. Razpored svetilk je razviden iz zbirne situacije komunalnih naprav, medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable, PP 41 A 5 x 10 + 2,5 mm2, vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in kabelski kanalizaciji.
Svetilke so tipizirane, višina kandelabrov znotraj kompleksa je največ 7 m.
  
Plinovod
Na območju lokacijskega načrta poteka javno distribucijsko plinovodno omrežje delovnega tlaka 250 mbar, ki je v rednem obratovanju. Priključni plinovod izvede Adriaplin d.o.o.
Priključki objektov se izvedejo na nizkotlačni plinovod PE 90 S8, 250 mbar, VEJA 21 pod pogoji upravljalca omrežja.
Za potrebe ogrevanja in priprave sanitarne tople vode stanovanjskih objektov so predvidene plinske kotlovnice v posameznih objektih, z vgrajenimi plinskimi napravami, primernimi za tovrstne objekte.
Ogrevanje objektov se rešuje individualno (centralna kurjava na plin, toplotne črpalke).
 
Telekomunikacijska infrastruktura
Vsi objekti bodo priključeni na telefonsko omrežje, ki se mora izvesti v kabelski izvedbi pod pogoji soglasodajalca, z upoštevanjem zasnove TK omrežja.
Na obravnavanem območju ni obstoječega TK zemeljskega omrežja. Za priključitev objektov na TK omrežje je potrebno izdelati projektno rešitev, katera mora biti potrjena s strani Telekoma Slovenije.
 
KRS
Predvidena je priključitev objektov na KRS. Primarna kabelska kanalizacija poteka po Pečarjevi cesti. Dovodni kabel bo napeljan iz obstoječe omarice ob Pečarjevi cesti nad hišo št. 20. Sekundarni vod se predvideva v kabelski kanalizaciji, cev Ø 110 mm. Pomožni jaški se izvedejo z betonsko cevjo Ø 60 in LTŽ pokrovom. Hišni priključki se izvedejo z alkaten cevjo Ø 50 mm in zaključijo v priključni KKS omarici. Omarica dimenzij ca. 300 x 200 mm se vgradi podometno.
Za priključitev na KRS omrežje je potrebno izdelati kabelsko kanalizacijo, pod pogoji soglasodajalca, z upoštevanjem zasnove KRS omrežja.
 
5. Odpadki
Na območju Občine Zagorje ob Savi poteka nov sistem ločenega zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov. V naselju so postavljene zbiralnice ločenih frakcij, najbližja je v oddaljenosti 200 m.
Za zbiranje komunalnih odpadkov se ob uvozu na Pečarjevo ulico uredi odjemno mesto in namesti posoda ustrezne kapacitete, skladno z občinskim odlokom o ravnanju z odpadki.
 
6. Zunanja ureditev
Zelene površine se uredijo z zasaditvijo avtohtonih rastlinskih vrst. Drevesa in grmovnice v zelenici ob Pečarjevi cesti in v zelenicah osrednjega dela kompleksa.
Pohodne površine se tlakujejo in obrobničijo z vrtnimi robniki, prav tako tudi pešpoti v zelenicah.
Dovozi in parkirišča so v asfaltni izvedbi. Širine dostopov in nakloni ramp morajo biti prilagojeni invalidnim osebam.
Višina zemljišč na parcelnih mejah naj bo prilagojena sosednjemu zemljišču. Nivojske razlike naj se premeščajo z brežinami, le izjemoma z opornimi zidovi, ki naj bodo ozelenjeni.
Rekreacijsko območje se lahko ogradi, če je to nujno potrebno zaradi zavarovanja zemljišča, objektov in naprav pred vplivi okolice. Ograja mora biti ustrezno oblikovana in prilagojena celotni arhitekturi območja. Locira se lahko na parcelno mejo, vendar tako, da ne bo ovirala preglednosti na cestnih površinah.
Vsi dodatni stroški, ki bodo nastali v zvezi z realizacijo posegov v prostor, ki jih načrtuje obravnavani lokacijski načrt, ne smejo predstavljati dodatnih obremenitev za proračun.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
7. člen
Pri izdelavi lokacijskega načrta je bil kot najpomembnejši kriterij upoštevan pogoj, da načrtovana gradnja ne bo kvarno vplivala na naravno in bivalno okolje. Z infrastrukturnimi rešitvami so zagotovljeni vsi zaščitni ukrepi za preprečitev onesnaženja zraka, vode tal in prekomernega hrupa.
Za izboljšanje kakovosti zraka je potrebna izvedba načrtovane plinifikacije območja, ozelenitev prostih površin tudi z visokoraslo vegetacijo ter izvajanje vseh ukrepov za sanacijo IV. in III. območja onesnaženosti zraka, kamor sodi tudi celotno naselje Zagorje ob Savi.
Območje se mora ohraniti kot pretežno stanovanjsko območje, kjer niso dopustne nikakršne dejavnosti, ki bi vplivale na prekoračitev maksimalno dovoljene ravni hrupa 60 dBA, za dan in 50 dBA, za noč. Skladno s pogoji uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju obravnavano področje sodi med območje, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom.
Pri določanju horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov so upoštevani medfasadni odmiki, ki zagotavljajo minimalno osončenje po kriterijih svetlobnotehnične ocene.
V drugi fazi je potrebno zgraditi ločen sistem kanalizacije, kot določa 6. člen tega odloka.
Upoštevati je treba določena mesta za ločeno zbiranje odpadkov. Komunalni odpadki se morajo odvažati na komunalno odlagališče skladno z občinskim odlokom o ravnanju z odpadki.
Za zagotavljanje požarne varnosti je potrebno upoštevati načrtovano prometno in komunalno ureditev.
V izvedbenem načrtu zunanje ureditve, je potrebno upoštevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter več-stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).
Na obravnavanem območju ni evidentirane naravne in kulturne dediščine.
Za območje je pridobljen geološko-geotehnični elaborat oznaka 10 pod št. načrta 506/04-27, ki ga je v oktobru leta 2004 izdelal Ozzing d.o.o. Trbovlje. Za ugotovitev pogojev temeljenja posameznih objektov bodo za potrebe projektov PGD potrebne dodatne geološke raziskave s sondažnimi jaški na lokacijah predvidenih objektov, s katerimi se bo ugotovila potrebna globina temeljenja oziroma debelina zamenjave tal za vsak objekt posebej, glede na obtežbo in konstrukcijo objekta.
Smejo se izvesti le tisti posegi, ki ne bodo poslabšali geološko-geomehanskih razmer območja.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
8. člen
V lokacijskem načrtu so upoštevani in prikazani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti pa so zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz objektov, kar zagotavlja zadostno število ustrezno razmeščeni izhodov, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti;
– potreben odmik med objekti ali potrebna protipožarna ločitev;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila, so za celoten kompleks zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa, širino poti, uvozno-izvoznimi radii na uvozih do objektov in možnost obračanja intervencijskih vozil na koncu poti (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču),
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagotovijo z že izvedenim zunanjim hidrantnim omrežjem ob Pečarjevi cesti in izgradnjo novega sekundarnega razvoda ter namestitvijo dveh hidrantov DN – 80 na na predpisani maksimalni razdalji med hidranti; povprečni oskrbovalni tlak znaša 40 m/vs. Hidrantno omrežje zagotavlja min. 10 l/s vode, skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.
Vsi intervencijski dostopi, predvidene tehnične rešitve požarne zaščite ter predviden sistem zunanjega hidrantnega omrežja so razvidni iz grafičnih prilog.
Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot so katastrofalni potres ali vojna.
Skladno s 3. členom uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) za naselja do 5.000 prebivalcev, kamor sodi tudi Zagorje, ni potrebno graditi zaklonišč.
VII. FAZNO IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
9. člen
V prvi fazi je možna izgradnja individualne stanovanjske hiše z oznako A3.
V drugi fazi je potrebna izvedba infrastrukturnega omrežja, ki obsega prometno ureditev z razširitvijo Pečarjeve ceste z opornim zidom, kanalizacijsko, vodovodno, električno, plinsko, telekomunikacijsko in KRS omrežje. Vsi ostali posegi se lahko izvajajo posamezno ali istočasno.
VIII. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja pristojna služba občinske uprave.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-10/2004
Zagorje ob Savi, dne 26. maja 2005.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti