Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2541. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za del občine Zagorje ob Savi – PUP(2), stran 5812.

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na seji dne 26. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za del občine Zagorje ob Savi – PUP(2)
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za del občine Zagorje ob Savi – PUP(2) (Uradni vestnik Zasavja št. 15/98) – v nadaljnjem besedilu: PUP(2), ki se nanašajo na uskladitev s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi, dopolnitev v letu 2002 (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/03) in z dodatnimi pogoji nosilcev urejanja prostora.
2. člen
Sestavine sprememb in dopolnitev PUP(2) so:
– obrazložitev sprememb in dopolnitev PUP(2)
– smernice (pogoji) in mnenja nosilcev urejanja prostora
– kartografski del s prikazom namenske rabe prostora z varovanimi območji na PNK in TTN v merilu 1:5000
– spremembe in dopolnitve podrobnejših prostorskih ureditvenih pogojev za naselja Čemšenik, Mlinše in Šentlambert.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PUP(2)
3. člen
1. V točki II. – Ureditveno območje PUP(2)– se prvi odstavek 5. člena odloka o PUP(2) spremeni tako, da se glasi:
»Pregled poselitvenih območij, to je ureditvenih območij naselij in drugih ureditvenih območij, ki se urejajo na podlagi PUP(2) po krajevnih skupnostih«:
ter pri navajanju oznak pri E(2), doda E(2a) – Rove.
2. V točki 1.1 podpoglavja – pogoji glede vrste posegov v prostor – se v 9. členu odloka o PUP(2) v celoti črta besedilo pod oznako b »Izven opredeljenih območij poselitve pod a« in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zunaj poselitvenih območij so v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) dopustne gradnje objektov, če:
– neposredno služijo kmetijski oziroma gospodarski dejavnosti, upravljanju voda, varstvu državljanov in njihovega premoženja, obrambi ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
– gre za prometne in energetske objekte javne infrastrukture in objekte, telekomunikacijskih omrežij in zvez
– gre za rekonstrukcije, adaptacije in nadomestne gradnje zakonito zgrajenih objektov
– gre za objekte, ki so namenjeni dopolnilni dejavnosti, ki se opravlja ob kmetijski dejavnosti ali je z njo v neposredni zvezi.«
3. V 10. členu točke 1.1 se črta prva alinea in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Novogradnje znotraj poselitvenih območij (ureditvenih območij naselij) so možne le kot zapolnitve znotraj zaokroženih območij.«
4. V zadnji alinei 11. člena se zamenjata besedi – »v lokacijski dokumentaciji« – z »v projektni dokumentaciji«.
5. V podpoglavju 15. člena – poplavna območja; pogoji za posege v vplivnem območju vodotokov – se črta prva alinea in nadomesti tako, da se glasi:
»za vse posege v vplivnem območju vodotokov in hudourniških strug ter za vse posege v zaledne površine zbirnih območij vodotokov je potrebno predhodno pridobiti vodno soglasje ter upoštevati zahtevane pogoje.
Minimalni odmik objektov od vodnih zemljišč je 5 m ter pri reki Savi 15 m.
Poseganje na poplavne površine ni dovoljeno (obvezno republiško izhodišče).«
6. V 16. členu se prva alinea za prvim odstavkom črta in nadomesti z naslednjim stavkom:
»za vse posege na območju pridobivalnega prostora rjavega premoga je potrebno pridobiti predhodno mnenje nosilca rudarske pravice in soglasje ministrstva, pristojnega za rudarstvo«.
7. Podpoglavje št. 1.7. – Merila in pogoji urejanja na območjih naravne in kulturne dediščine – se v celoti črta, nadomesti se z dvema novima podpoglavjema pod št. 1.7 in 1.8 ter zamenja besedilo 17., 18. in 19. člena, kot sledi:
»1.7. Merila in pogoji za varstvo naravne dediščine«
17. člen
Na območju PUP(2) so skladno z veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine varovana naslednja območja naravne dediščine, ki so v kartografskem delu PUP(2) oštevilčena po strokovnih podlagah:
»Naravovarstvene smernice« – LRZVNKD januar 2001 (te so sestavni del PUP(2)):
1 KP – predlagani krajinski park Čemšenik
NS – naravni spomeniki:
– zavarovani naravni spomeniki
22 dendroloških naravnih spomenikov (U.V.Z. št. 2/96),
Jama Štangovc (U.V.Z. št. 16/97) – geomorfološka podzemeljska naravna dediščina
Gamberk (U.V.Z. št. 18/93) – geomorfološka površinska naravna dediščina
– predlagani naravni spomeniki:
Okameneli svatje z varstvenim režimom za geomorfološko površinsko naravno dediščino in 8 enot dendrološke naravne dediščine
– ND – naravna dediščina
126 območij in objektov po seznamu v strokovni podlagi LRZVNKD
Za vsa območja in objekte naravne dediščine je obvezno upoštevati varstvene režime in razvojne ter varstvene usmeritve glede na tip naravne dediščine v skladu z naravovarstvenimi pogoji v priloženi strokovni podlagi LRZVNKD, november 2001.
Poseganje, ki bi razvrednotilo oziroma obrnilo kvaliteto naravne dediščine, zavarovanega območja ali ogrozilo biotsko raznovrstnost, je nedopustno. Za posege na območjih naravne dediščine je potrebno skladno z določili Zakona o ohranjanju narava (Uradni list RS, št. 31/00) pridobiti naravovarstveno soglasje oziroma pogoje organizacije, pristojne za ohranjanje narave.
18. člen
Posegi in dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti soglasje naravovarstvene službe:
– hidromelioracije, agromelioracije;
– posegi v vodotoke in stoječe vode in njihove obrežne površine ter obvodna poplavna območja – loke, loge, mrtvice (regulacije, vodnogospodarske ureditve brežin in struge, gradnja vodonosilnih naprav, odvzem proda iz struge);
– gradnja ali posegi po Zakonu o graditvi objektov in drugih posegov v prostor;
– odpiranje novih kamnolomov, peskokopov, glinokopov ipd;
– postavitve obor v gozdnem prostoru;
– renaturacije vodotokov, mokrišč, opuščenih kopov in kamnolomov;
– ureditev stalnih mest za športno-rekreacijske prireditve v gozdu, ureditve vzletnih in pristajalnih mest jadralnih padalcev, vstopnih iz izstopnih mest za vodne športe in plezališč v območju skalnih osamelcev v predgorju;
– turistične in izobraževalne ureditve posameznih delov gozdov ali obvodnih prostorov in mokrišč (učne poti ipd.)
1.8 Merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine
19. člen
Za vsak poseg na območjih varstva kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine.
Na območju PUP(2) so opredeljena območja in objekti arheološke, naselbinske, stavbne in memorialne dediščine ter kulturne krajine po strokovni podlagi za varstvo kulturne dediščine, ki jo je izdelal Ljubljanski regionalni zavod za varstvo kulturne dediščine v novembru 2000 in je sestavni del PUP(2). Upoštevati je treba načine varstva dediščine – varstvene režime, ki so za posamezne tipe dediščine opisani v strokovni podlagi LRZVNKD.
Kulturna dediščina je v kartografskem delu PUP(2) označena z oznako varstvene skupine in številko dediščine iz Registra kulturne dediščine.
– pomembnejša kulturna dediščina (PKD) – spomeniki državnega pomena so:
U138 Gamberk – grad Gamberk in Z1112 Orehovica pri Izlakah – spomenik žrtvam druge svetovne vojne, ki sta razglašena;
E 8091 Zgornje Izlake – domačija in E 887 Zgornje Zavine – stanovanjski objekt, ki sta predlagana za razglasitev, ter A 9354 Zasavska sveta gora – arheološko najdišče in E 9352 Žvarulje – stanovanjski objekt, Žvarulje 21
– kulturni spomeniki lokalnega pomena (KS)
Razglašenih je 8 kulturnih spomenikov: U 8659 Medija pri Izlakah – območje gradu Medija in zgodovinski spomeniki: Z6027, Z6025, Z6026, Z6029, Z684/00, Z6030 in Z7608
kulturni spomeniki, predlagani za razglasitev, so: E759/00 Spodnje Izlake – stanovanjski objekt, E936/99 Brezje – kozolec toplar, E763/00 Ravenska vas – stanovanjski objekt Ravenska vas 25 in E766/00 Ravenska vas – kašča Ravenska vas 42
– druga kulturna dediščina (KD)
– arheološka območja (skupaj 24): Šentgotart, Hrastnik pri Trojanah, Brezje, Suhi potok, Gamberk, Medija, Šemnik, Strahoveje, Jablana, Zagorje ob Savi, Rovišče, Mošenik, Razbor pri Čemšeniku, Zgornje Ržiše, Vine, Tirna in Padež
– območje naselbinske dediščine: Golče – naselje
– krajinska območja: Šentgotart, Čemšenik, Kolovrat, Kandrše, Golče, Čolnišče in Peške Kandrše
– ter objekti etnološke, umetnostnozgodovinske ter zgodovinske dediščine po strokovni podlagi LRZVNKD (november 2000).
8. V 22. členu se zadnja dva odstavka podpoglavja – promet – črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
»Pri določanju lokacije objektov je upoštevati odmike od cest. Varovalni pasovi so: pri glavnih cestah 25 m, regionalni cesti 15 m in lokalni cesti 8 m na vsako stran od roba cestišča; minimalni odmik objekta od javne poti je 5 m. Za vse posege v varovalnih pasovih cest in za priključevanje na državne ceste je treba pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste, na lokalno cesto omrežje pa Občine Zagorje.«
9. Besedilo podpoglavja – plinovod – v 26. členu se v celoti črta in nadomesti tako, da se glasi:
»Preko omrežja PUP(2) potekajo visokotlačni 50-barski plinovodi: M2, R25A, P251A, P252A in P253A, ki so prikazani v kartografskem delu PUP(2); merilne regulacijske postaje so v Izlakah, pri Siporeksu, IGM in v Kisovcu.
10. V nadzorovanem pasu, ki je 100 m širok pas na vsako stran od osi visokotlačnega plinovoda, je skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov za delovnih tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01in 54/02) treba upoštevati omejitve in za vse posege pridobiti soglasje upravljalca plinovodov.
V zaščitenem pasu 2x5 m vseh plinovodov se smejo dela izvajati pod posebnimi pogoji in nadzorstvom pooblaščenega upravljalca na osnovi prehodnega soglasja.
V 28. členu se v naslovu podpoglavja – ptt omrežje – in beseda »ptt« v besedilu zamenja tako, da se glasi: telekomunikacijsko »TK omrežje«
11. Na koncu besedila točke III. Skupna merila in pogoji se doda novo poglavje št. 4. z naslovom in naslednjim besedilom novega 30. člena:
»4. Pogoji za varovanje okolja in požarno varnost«
30. člen
– Za zmanjšanje in preprečevanje onesnaženosti zraka je treba upoštevati pogoje za ogrevanje objektov in prometno urejanje iz prejšnjega člena tega odloka, drevesno in z živico ozeleniti okolico objektov ob glavnih prometnicah ter v primerih, kjer je za gradnjo potrebno dovoljenje za poseg v okolje, glede emisije v zrak pridobiti poprejšnje soglasje inšpektorja za varstvo okolja.
– Za varstvo pred hrupom je skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju treba upoštevati za čista stanovanjska območja določeno II. stopnjo varstva pred hrupom (mejna nočna raven hrupa je 45 dB in dnevna 55 dB), za poslovno-stanovanjska območja oziroma mešana stanovanjska območja z obrtnimi dejavnostmi in kmečkimi gospodarstvi (mejna nočna raven hrupa je 50dB in dnevna 60dB) III. stopnja varstva pred hrupom, v območju za proizvodne in servisne dejavnosti je določena IV. stopnja varstva pred hrupom z maksimalno dovoljeno ravnijo hrupa 70 dB za dan in noč.
– Za varstvo voda je upoštevati določila za odvajanje in čiščenje odplak iz prejšnjega člena odloka ter določila za varovanje vodnih virov iz točke 5. tega odloka.
– Za zaščito pred prekomernim elektroenergetskim sevanjem je potrebno pred izdajo gradbenih dovoljenj za trafo postaje ali drugih naprav z viri sevanja izvesti zaščito na osnovi veljavne zakonodaje (uredba iz leta 1996).
– Pri izvedbenih projektih za zunanje in prometne ureditve ter objekte je pri določanju elementov dostopa do objektov predvideti ukrepe za odpravo arhitektonskih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
– V izvedbenih projektih za morebitna parkirišča za vozila nevarnega blaga je upoštevati in prikazati ukrepe iz veljavnih predpisov s tega področja in pridobiti soglasje pristojnega inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
– Požarna varnost
Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) upoštevati:
– minimalne odmike med objekti, ki naj bodo praviloma 1,5-kratna višina objekta (pri enostanovanjskih objekti – na čelnih straneh min. 8 m); v projektnih dokumentacijah naj se uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni odmiki med stavbami
– vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop za intervencijska vozila, opremljena z ustreznimi oznakami – prometni znak in talne oznake (nosilnost…)
– minimalna širina dovoznih cest je 3 m, parkirišča in dvorišča ob objektih morajo biti namenjena tudi prometnim in delovnih površinam za intervencijska vozila
– v projektni dokumentaciji za objekte in zunanje površine je upoštevati SIST DIN 14090 – površina za gasilce na zemljišču
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja – evakuacijske poti mora določiti projektant
– pri postavitvi kontejnerjev za redni odvoz odpadkov je upoštevati pogoje požarne varnosti – odmiki od objektov, gozdov
– za zagotovitev zadostne vode za gašenje je upoštevati določila pogojev iz prejšnje točke tega odloka (vodooskrba).
12. V točki – IV. Podrobnejši ureditveni pogoji za lokalna središča Čemšenik, Mlinše in Šentlabert – v novem 31. členu podpoglavja Čemšenik (oznaka D1) se spremeni prvi odstavek šeste alinee – pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko oblikovanje objektov – in sicer tako, da se glasi:
»Naselje Čemšenik se nahaja v predlaganem krajinskem parku, z odlokom, pa je zavarovana naslednja naravna dediščina: lipi nad Čemšenikom (ND20), lipa ob cesti (ND21) in vaška lipa pri šoli (ND22). Posegi na območjih varstva naravne dediščine so dopustni le s soglasjem organizacije pristojne za ohranjanje narave.
Varovana kulturna dediščina na območju naselja Čemšenik so naslednji objekti: cerkev Marijinega Vnebovzetja (U613/00), stanovanjski hiši Čemšenik 12 in 10 (E741/00 in E742/00) ter 6 zgodovinskih spomenikov. Za posege na kulturno dediščino je pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.«
13. v točki IV. novega 32. člena (31. člen po odloku o PUP(2)) – Mlinše (oznaka B1) – se črta četrti odstavek podpoglavja – funkcija območja s pogoji za kvaliteto graditve – in nadomestni z naslednjim besedilom:
»V naselju Mlinše je z odlokom zavarovana naravna dediščina: divji kostanj pri hiši 21 in trta na hiši št. 11 (ND90, 89 in 91).
Varovani objekti kulturne dediščine so: etnološka dediščina – stanovanjski objekt Mlinše 16 (E757/00) ter zgodovinsko-memorialna dediščina – grob padlega partizana (Z692/22) in spominska plošča padlim v NOB. Za posege v zavarovana območja naravne in kulturne dediščine je upoštevati določila 17. in 19. člena odloka.«
14. V točki IV. novega 33. člena (32. člena po odloku PUP(2)) – Šentlambert – (oznaka A1) se črta zadnji odstavek podpoglavja – pogoji za urbanistično oblikovanje območja – in nadomesti z naslednjim besedilom:
»V naselju Šentlambert je evidentirana naravna dediščina: tepki pri cerkvi (ND 132/00) in lipa na križišču (ND 133/00).
Kulturno dediščino predstavljajo: umetnostnozgodovinska dediščina Cerkev sv. Lamberta (U 646/22) in Leonova kapelica (U 649/00) ter zgodovinskomemorialna dediščina Z57, Z58, Z59 in Z60. Za posege na naravno in kulturno dediščino je upoštevati določila 17. in 19. člena tega odloka.«
15. V kartografskem delu PUP(2) na listih PKN in TTN v merilu 1:5000 so prikazane vse spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na uskladitev PUP(2 )s prostorskimi sestavinami planskih aktov občine, in sicer:
– spremembe mej poselitvenih območij in stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje
– spremembe mej kmetijskih in gozdnih zemljišč
– dopolnitve lokalnega cestnega omrežja in uskladitev državnih cest z obveznimi izhodišči republiškega plana
– dopolnitve energetske infrastrukture (plinovodi, daljnovodi)
– dopolnitev s prikazi dodatnih vodovarstvenih območij
– v celoti spremenjena naravna in kulturna dediščina
III. KONČNE DOLOČBE
4. člen
Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih za del občine Zagorje ob Savi – PUP(2) je stalno na vpogled vsem zainteresiranim na oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna služba občinske uprave.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35203-4/95
Zagorje ob Savi, dne 26. maja 2005.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti