Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske službe, stran 5702.

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena, petega odstavka 42. člena in drugega odstavka 43. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo), izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske službe
1. člen
V Pravilniku o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske službe (Uradni list RS, št. 97/00) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa vsebino, postopek in način opravljanja strokovnega izpita za carinika, za carinskega svetovalca – inšpektorja in za carinskega izterjevalca (v nadaljevanju: strokovni izpit po Zakonu o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZCS)) ter program in obseg posebnega dela strokovnega izpita za carinskega inšpektorja, oblike in načine strokovnega izpopolnjevanja, usposabljanja in izobraževanja, preverjanje strokovne usposobljenosti, ter ureja druga vprašanja v zvezi s strokovnim izpopolnjevanjem, usposabljanjem in izobraževanjem delavcev v organih carinske službe.«
2. člen
4. člen se črta.
3. člen
Spremeni se naslov II. poglavja tako, da se glasi: »MENTORSTVO KANDIDATU ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA«.
4. člen
5. člen se črta.
5. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(pripravništvo in mentorstvo)
Za pripravništvo in mentorstvo pripravnikom se uporabljajo splošni predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.
Za pripravnike, ki so hkrati kandidati za strokovni izpit po ZCS, se določi mentor, ki opravlja naloge v skladu z določbami Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) in določbami tega pravilnika.«
6. člen
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »STROKOVNI IZPIT ZA CARINIKA IN STROKOVNI IZPIT ZA CARINSKEGA SVETOVALCA – INŠPEKTORJA«.
7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni izpit za carinika in strokovni izpit za carinskega svetovalca – inšpektorja (v nadaljevanju: izpit) opravljajo delavci v skladu z 42. členom ZCS.
Dolžnost opravljanja izpita se določi v pogodbi o zaposlitvi oziroma v sklepu o razporeditvi na delovno mesto carinika oziroma carinskega svetovalca – inšpektorja.«
8. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(program strokovnega izpita za carinika)
Program strokovnega izpita za carinika obsega preverjanje znanj z naslednjih področij:
1. Osnove carinskega sistema:
1.1 Carinski postopki
Vnos blaga in ravnanje z vnesenim blagom
– Vnos blaga na carinsko območje in vzpostavitev carinskega nadzora
– Ravnanje z blagom, ki je vneseno na carinsko območje
– Postopek v neposredni povezavi z vnosom blaga
– Predložitev blaga carinskemu organu
– Skupna prijava
Carinsko dovoljena raba ali uporaba blaga
– Carinska deklaracija
– Carinjenje blaga (carinska odprava)
– Osnove poenostavitev v carinskih postopkih
– Tranzitni postopek
– Carinski postopek sprostitve v prost promet
– Carinski postopki z ekonomskim učinkom
– Začasni uvoz
– Carinski postopek za izvoz blaga
– Druge carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga
Carinski dolg
Carinske oprostitve
– Carinske oprostitve na podlagi Uredbe 918/83
– Oprostitve za ponovno uvoženo blago
– Potniški promet
Ukrepi trgovinske politike in prepovedi in omejitve
– Prepovedi in omejitve
Davek na dodano vrednost, ki se pobira ob uvozu
– DDV kot uvozna dajatev
– Trošarine, ki se pobirajo ob uvozu
– Drugi davki, takse in dajatve, ki se pobirajo ob uvozu
Zunanjetrgovinski sistem in predpisi
 
1.2 Elementi uvoznih in izvoznih dajatev ter drugih ukrepov
Carinska tarifa evropskih skupnosti in tarifna uvrstitev
– Harmoniziran sistem
– Kombinirana nomenklatura
– Splošna pravila za uporabo kombinirane nomenklature
Poreklo blaga
– Poreklo blaga v Evropski skupnosti
– Dokazovanje porekla v skladu s preferenciali ES
Carinska vrednost
– Zakonske osnove za določanje carinske vrednosti
– Pravila za carinsko vrednotenje
Integrirana tarifa skupnosti (TARIC)
– Struktura TARIC-a
– Vsebinski elementi ki so vključeni v TARIC
– Skupine ukrepov in Ukrepi v TARIC-u
– Stopnje, ki se uporabljajo
Skupna kmetijska politika EU
– Pojem skupne kmetijske politike
– Uvozna in izvozna dovoljenja
– Izvozna nadomestila
– Izvozni postopek SKP
 
2. Osnove trošarinskega sistema
Splošno o trošarinah
– Trošarinski izdelki
– Trošarinski zavezanci
– Registracija zavezancev
– Režim odloga plačila trošarine
Pobiranje trošarine
– Nastanek trošarinske obveznosti
– Nastanek obveznosti za obračun in plačilo trošarine
– Postopek obračunavanja in plačevanja trošarine
Vračilo plačane trošarine
– Upravičenci do vračila
– Postopek pri vračanju že plačane trošarine
Organizacija in naloge organizacijskih enot Carinske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS) na področju trošarin
Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
 
3. Splošni upravni postopek«
9. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(program strokovnega izpita za carinskega svetovalca – inšpektorja)
Program strokovnega izpita za carinskega svetovalca – inšpektorja obsega preverjanje znanj z naslednjih področij:
 
1. Carinski sistem
1.1 Carinski postopki
Carinski sistem in carinsko pravo
Vstop blaga na carinsko območje in vzpostavitev carinskega nadzora
– Ravnanje z blagom, ki je vneseno na carinsko območje
– Predložitev vnesenega blaga
– Skupna prijava
– Začasna hramba
– Blago v tranzitu
– Uničenje predloženega blaga in odstop v korist države
Carinsko dovoljena raba
Uvedba blaga v carinski postopek
– Carinska deklaracija
– Carinjenje blaga (carinska odprava)
– Poenostavitve v carinskih postopkih
– Naknadno preverjanje carinske deklaracije
Carinski postopki
– Sprostitev blaga v prost promet
– Tranzitni postopek
– Carinski postopki z ekonomskim učinkom
– Postopek carinskega skladiščenja
– Postopek aktivnega oplemenitenja
– Predelava pod carinskim nadzorom
– Začasni uvoz
– Začasni izvoz na oplemenitenje
– Postopek izvoza in ponovnega izvoza blaga
– Proste carinske cone
Podlage za pobiranje uvoznih dajatev
– Carinski dolg
– Nastanek carinskega dolga
– Ugasnitev carinskega dolga
– Zavarovanje carinskega dolga
– Obračunavanje in plačevanje zneska carinskega dolga
– Naknadni obračun carinskega dolga
– Vračilo ali odpust zneska carinskega dolga
Carinske oprostitve
Posamezne carinske oprostitve
Prepovedi in omejitve
Zunanjetrgovinski sistem in predpisi
Davek na dodano vrednost in druge dajatve
 
1.2 Elementi uvoznih in izvoznih dajatev ter drugih ukrepov
Carinska tarifa evropskih skupnosti in tarifna uvrstitev
– Harmoniziran sistem
– Kombinirana nomenklatura
– Splošna pravila za uporabo kombinirane nomenklature
– Uporaba splošnih pravil za uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo
Poreklo blaga
– Poreklo blaga v Evropski skupnosti
– Dokazovanje porekla v skladu s preferenciali ES
– Splošna shema preferencialov Evropske skupnosti SSP (GSP)
– AKP države Afrike, Karibov in Pacifika (ACP)
– Trgovanje s Turčijo
Carinska vrednost
– Zakonske osnove za določanje carinske vrednosti
– Pravila za carinsko vrednotenje
– Osnovno pravilo za vrednotenje – transakcijska vrednost uvoženega blaga
– Alternativna pravila za vrednotenje: enako ali podobno blago; pravilo dedukcije ali izračuna
– Način prijavljanja carinske vrednosti
Integrirana tarifa skupnosti (TARIC)
– Struktura TARIC-a
– Vsebinski elementi ki so vključeni v TARIC
– Skupine ukrepov in ukrepi v TARIC-u
– Stopnje, ki se uporabljajo
– Tarifne opustitve
– Tarifne kvote
– Tarifna preferenca
– Protidampinške, izravnalne dajatve
– Vrednost na enoto
– Razdeljevanje tarifnih kvot
Skupna kmetijska politika EU
– Pojem skupne kmetijske politike
– Pravna podlaga
– Uvozna in izvozna dovoljenja
– Izvozna nadomestila
– Izvozni postopek SKP
 
2. Trošarinski sistem
Splošen pregled davčnega sistema in razdelitev davkov v RS
– Vrste davkov s poudarkom na umestitev trošarin v davčni sistem RS
– Fiskalni delež trošarin
– Organizacija in naloge organizacijskih enot CURS na področju trošarin
Splošni pregled trošarinskega sistema, osnovni pojmi in relacije med njimi
– Opredelitev pojmov in subjektov v sistemu
– Trošarinski izdelki (alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki, mineralna olja in plin)
– Nastanek trošarinske obveznosti
– Režim odloga plačila trošarine in prevoz trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine, trošarinski dokument, prenehanje režima odloga plačila trošarine
– Nastanek obveznosti za obračun in plačilo trošarine
– Plačniki trošarine
– Trošarinska skladišča (splošni pogoji delovanja, postopek izdaje dovoljenja, izvajanje nadzora…)
– Oproščeni uporabniki trošarinskih izdelkov (splošni pogoji delovanja, postopek izdaje dovoljenja, izvajanje nadzora…)
– Obračunavanje in plačevanje trošarine
– Vračilo plačane trošarine
– Oprostitve plačila trošarine
– Knjigovodstvo trošarinskega zavezanca in hramba dokumentacije
– Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem trošarine
– Izvajanje prijave dejavnosti in registracija trošarinskih zavezancev
Obračunavanje in plačevanje trošarin – izvajanje
– Postopek pri sprostitvi blaga v prost promet
– Postopek pri odpremi v trošarinsko skladišče ali obrat oproščenega uporabnika po sprostitvi blaga v prost promet
– Postopek pri domačih proizvajalcih trošarinskih izdelkov, imetnikih trošarinskih dovoljenj, oproščenih uporabnikih trošarinskih izdelkov
– Postopek pri gibanju trošarinskih izdelkov znotraj EU
– Postopek pri malih proizvajalcih vina in žganja
– Obračunavanje in plačevanje trošarine v posebnih primerih (pri ocenitvi dolga s strani carinskega organa, postopek stečaja, prisilne poravnave…)
Vračila trošarine – izvajanje
– Postopek pri vračilu trošarine v skladu s 30. členom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04; v nadaljnjem besedilu: ZTro)
– Postopek pri vračilu trošarine v skladu s sedmim odstavkom 54. člena ZTro – industrijsko komercialni namen
– Postopek pri vračilu trošarine v skladu z devetim odstavkom 54. člena ZTro – osebam, ki opravljajo dejavnost
– Postopek pri vračilu trošarine v skladu z devetim odstavkom 54. člena ZTro – fizičnim osebam
– Postopek pri vračilih trošarine povezane z gibanjem znotraj EU
Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
Nadzor na področju trošarin in določenih okoljskih dajatev
– Nadzorni ukrepi, kontrola in inšpekcijski nadzor
 
3. Splošni upravni postopek«
10. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(vsebine in način opravljanja strokovnega izpita)
Program strokovnega izpita iz 10. in 11. člena tega pravilnika je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za posamezna področja, razen za področje splošni upravni postopek. Podrobnejše vsebine, ki jih določi generalni direktor, vsebujejo tudi pravne vire in literaturo, potrebne za pripravo na strokovni izpit za carinika in za carinskega svetovalca – inšpektorja.
Vsebine dela izpita iz splošnega upravnega postopka so določene s predpisi, ki urejajo strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka.
Strokovni izpit opravlja kandidat ločeno, in sicer:
– pred izpitno komisijo na Carinski upravi Republike Slovenije za področja:
– osnove carinskega sistema,
– osnove trošarinskega sistema,
– carinski sistem,
– trošarinski sistem in
– pred izpitno komisijo na Upravni akademiji za področje splošnega upravnega postopka.
Šteje se, da je kandidat opravil strokovni izpit po ZCS, ko je opravil izpit iz vseh področij, navedenih v 10. oziroma 11. členu pravilnika.«
11. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: »Kandidat se mora prijaviti na izpit 30 dni pred končanim programom mentorstva.«
12. člen
Drugi in tretji odstavek 13. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Izpit se opravlja pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Predsednik in člana izpitne komisije morajo imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, 8 let delovnih izkušenj s carinskega področja in opravljen strokovni izpit po ZCS.«
13. člen
Drugi in tretji odstavek 15. člena se črtata.
14. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pisni del izpita na strokovnem izpitu za carinika je pisna naloga s področja osnove carinskega sistema, ki obsega dva enakovredna dela:
– carinski postopki,
– elementi uvoznih in izvoznih dajatev ter drugih ukrepov,
Pisni del izpita na strokovnem izpitu za carinskega svetovalca – inšpektorja je pisna naloga s področja carinski sistem, ki obsega dva enakovredna dela:
– carinski postopki,
– elementi uvoznih in izvoznih dajatev ter drugih ukrepov.
Kandidat opravlja najprej pisni del izpita.
Član izpitne komisije, ki je pisno določil vsebino naloge, le-to odda predsedniku izpitne komisije in zapisnikarju najmanj 3 dni pred izpitom.
Pisni izpit opravlja kandidat pod nadzorom člana izpitne komisije, ki pred začetkom pisnega dela izpita seznani kandidate z vsebino naloge in pojasni, katere predpise lahko uporablja pri pisnem delu. Pisni del izpita traja največ 3 šolske ure.
Pisni nalogi oceni izpitna komisija na obrazloženi predlog člana, ki je nalogo pregledal. Izpitna komisija oceni nalogo z opisno oceno uspešno ali neuspešno.«
15. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustni del izpita na strokovnem izpitu za carinika opravljajo kandidati s treh enakovrednih izpitnih delov:
– osnove carinskega sistema: carinski postopki,
– osnove carinskega sistema: elementi uvoznih in izvoznih dajatev ter drugih ukrepov,
– osnove trošarinskega sistema.
Ustni del izpita na strokovnem izpitu za carinskega svetovalca – inšpektorja opravljajo kandidati s treh enakovrednih izpitnih delov:
– carinski sistem: carinski postopki,
– carinski sistem: elementi uvoznih in izvoznih dajatev ter drugih ukrepov,
– trošarinski sistem.
Kandidat lahko opravlja ustni del izpita po uspešno opravljenem pisnem delu.
Ustni del izpita lahko traja največ 20 minut za carinika in 30 minut za carinskega svetovalca – inšpektorja.
Vsak član izpitne komisije izprašuje kandidata za svoj izpitni del.
Izpitna komisija na predlog izpraševalca oceni vsak izpitni del posebej z opisno oceno: uspešno ali neuspešno.«
16. člen
Tretji, četrti, peti in šesti odstavek 22. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»Če je kandidat pri ustnem delu izpita neuspešen z dveh ali več izpitnih delov, mora ponovno opravljati ustni izpit kot celoto.
Ustni del izpita kot celoto ali le s posameznih izpitnih delov lahko ponovno opravlja najprej po preteku 30 dni od dneva, ko ga je neuspešno opravljal.
Kandidat lahko ponavlja ustni del izpita kot celoto ali le s posameznih izpitnih delov največ dvakrat.
Če je kandidat pri drugem ponavljanju ustnega dela izpita neuspešen, se šteje, da izpita ni opravil in ga ne more več opravljati.«
17. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat, ki se ne strinja s sklepom izpitne komisije iz 20. člena tega pravilnika, lahko takoj po razglasitvi poda ugovor ustno na zapisnik. Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik.
V primeru ugovora kandidat ponovno opravlja izpit najkasneje v treh dneh pred novo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz predsednika prejšnje komisije in dveh novih članov. Predsednika nove komisije se določi izmed dveh novih članov. Zoper oceno nove komisije ni ugovora.«
18. člen
V tretji alinei 25. člena se številka »15« nadomesti s številko »17«.
19. člen
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Opravljen strokovni izpit za carinika se ne prizna kot oprostitev celote ali posameznega dela strokovnega izpita za carinskega svetovalca – inšpektorja. Prav tako se opravljen strokovni izpit za carinskega izterjevalca ne prizna kot oprostitev celote ali posameznega dela strokovnega izpita za carinika oziroma strokovnega izpita za carinskega svetovalca – inšpektorja, razen izpitnega področja »splošni upravni postopek« za isto stopnjo izobrazbe.«
20. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
(strokovni izpit za višjega carinika)
Višji carinik opravlja strokovni izpit v skladu s programom strokovnega izpita za carinika.
Višjemu cariniku, ki ima že opravljen strokovni izpit za inšpektorja, ni potrebno opravljati strokovnega izpita za carinika.«
21. člen
Za III. poglavjem se doda novo IV. poglavje, ki se glasi:
»IV. STROKOVNI IZPIT ZA CARINSKEGA
INŠPEKTORJA
27.b člen
(postopek)
Javni uslužbenci opravljajo strokovni izpit za carinskega inšpektorja po postopku, določenem v Pravilniku o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04).
27.c člen
(program in obseg posebnega dela strokovnega izpita za carinskega inšpektorja)
Program posebnega dela strokovnega izpita za carinskega inšpektorja obsega preverjanje znanj s področij, ki so enaka področjem programa strokovnega izpita za carinskega svetovalca – inšpektorja in so navedena v 11. členu tega pravilnika.
27.č člen
(oprostitev)
Opravljen ali priznan strokovni izpit za carinskega svetovalca – inšpektorja se prizna kot oprostitev posebnega dela strokovnega izpita za carinskega inšpektorja. Opravljen posebni del strokovnega izpita za carinskega inšpektorja se prizna kot opravljen strokovni izpit za carinskega svetovalca – inšpektorja, razen področja splošni upravni postopek.«
22. člen
IV. poglavje postane V. poglavje.
23. člen
Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dolžnost opravljanja izpita se določi v pogodbi o zaposlitvi oziroma v sklepu o razporeditvi na delovno mesto izterjevalca oziroma višjega izterjevalca.«
24. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Program strokovnega izpita za carinskega izterjevalca obsega preverjanje znanj z naslednjih področij:
1. Osnove nastanka in plačila carinskega dolga in drugih dajatev, ki se pobirajo ob uvozu
– Nastanek carinskega dolga in tipični primeri nastanka carinskega dolga
– Carinski dolžniki
– Kraj nastanka carinskega dolga
– Carinski dolg in vrste dajatev
– Ugasnitev carinskega dolga
2. Osnove nastanka in plačila trošarin in okoljskih dajatev
– Opredelitev izrazov in subjektov v trošarinskem sistemu
– Nastanek trošarinske obveznosti
– Nastanek obveznosti za obračun in plačilo trošarine in plačniki trošarine
– Okoljske dajatve v pristojnosti Carinske uprave RS
– Izvršilni naslov za izvršbo
3. Osnove sistema pobiranja dajatev
– Sistem vplačevanja obveznih dajatev
– Knjigovodsko evidentiranje pobranih prihodkov
– Pobiranje izvirnih prihodkov EU (tradicionalna lastna sredstva EU)
4. Statusno pravna ureditev dolžnikov
– Splošno o gospodarskih družbah
– Organizacijske oblike
– Odgovornost za obveznosti
– Prenehanje družb
5. Postopek izvršbe carinskega dolga in trošarin
– Splošno o izvršbi carinskega dolga in trošarin
– Izvršba na dolžnikove denarne prejemke, denarna sredstva in na dolžnikove denarne terjatve
– Izvršba na premičnine
– Izvršba na nepremično premoženje in delež družbenika v družbi
– Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje
– Konec postopka izvršbe
6. Splošni upravni postopek
Program strokovnega izpita za carinskega izterjevalca je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za posamezna področja. Podrobnejše vsebine, ki jih določi generalni direktor, vsebujejo tudi pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na strokovni izpit za carinskega izterjevalca.
Izterjevalci in višji izterjevalci opravljajo strokovni izpit po enotnem programu, razen za področje splošni upravni postopek.«
25. člen
Drugi odstavek 30. člena se črta.
26. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
(način opravljanja strokovnega izpita)
Strokovni izpit opravlja kandidat ločeno, in sicer:
– pred izpitno komisijo na Carinski upravi Republike Slovenije za področja: osnove nastanka in plačila carinskega dolga in trošarin, postopek prisilne izterjave carinskega dolga in trošarin, osnove sistema pobiranja dajatev, statusno pravna ureditev dolžnikov in
– pred izpitno komisijo na Upravni akademiji za področje splošnega upravnega postopka.
Šteje se, da je kandidat opravil strokovni izpit po ZCS, ko je opravil izpit iz vseh področij, navedenih v 29. členu tega pravilnika.«
27. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pisni del izpita je pisna naloga s področja »Postopek izvršbe carinskega dolga in trošarin«, ustni del izpita pa obsega vprašanja iz prvih petih področij iz 29. člena tega pravilnika.«
28. člen
V. poglavje postane VI. poglavje.
29. člen
Naslov VI. poglavja, ki postane VII. poglavje se spremeni in se glasi: »VII. DRUGO STROKOVNO USPOSABLJANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE«.
30. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delavec je upravičen do največ desetih delovnih dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače za pripravo na strokovni izpit, preizkus znanja ali preizkus strokovne usposobljenosti, ki ga opravlja pri drugih organih in organizacijah. Pred začetkom posameznih usposabljanj generalni direktor odloči o številu dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače, odvisno od zahtevnosti in obsega izpita. V ta čas niso všteti dnevi, ko se kandidat udeležuje usposabljanja za izpit, ki ga organizira drug organ ali organizacija in dnevi, ko izpit opravlja.
Pri ponovnem opravljanju strokovnega izpita, preizkusa znanja ali preizkusa strokovne usposobljenosti pravica iz prejšnjega odstavka kandidatu ne pripada.«
31. člen
VII. poglavje postane VIII. poglavje, VIII. poglavje pa postane IX. poglavje.
32. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za delavce, ki so do uveljavitve tega pravilnika že opravili strokovni izpit za pooblaščene uradne osebe carinske službe v skladu s prej veljavnimi predpisi, ali jim je bil izpit priznan, se šteje, da imajo opravljen strokovni izpit za carinika, strokovni izpit za carinskega svetovalca – inšpektorja oziroma carinskega izterjevalca, po temu pravilniku.«
33. člen
Obrazci št. 1, 2 in 4 se nadomestijo z novimi iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
34. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-08-2/2005/4
Ljubljana, dne 25. maja 2005.
EVA 2005-1611-0116
Minister
za finance
dr. Andrej Bajuk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti