Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2525. Odlok o javnem redu v Občini Majšperk, stran 5786.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00), 3., 25. in 241. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66,93, 61/96 – odl. US 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01), 2. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odločba US, 9/99 – odločba US, 56/99 in 22/00) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet občine Majšperk na 23. redni seji dne 23. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o javnem redu v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega reda občanov in premoženja, zdravja in čistoče ter varstva okolja in zunanje podobe kraja.
2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju Občine Majšperk, se mora obnašati tako, da ne moti, ne vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja in premoženja, da skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje, in da ne opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana oziroma ki ogrožajo splošno varnost ljudi.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb, posamezniki, ki storijo prekrške v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, in posamezniki.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA
4. člen
Na območju Občine Majšperk je zaradi varstva javnega reda prepovedano:
1. prenočevanje v javnih prostorih in na javnih površinah, brez ustreznega soglasja,
2. po stanovanjih in javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali z vsiljevanjem prodaje artiklov,
3. puščati motorna vozila z delujočimi motorji v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš,
4. kakorkoli ovirati pešce in kolesarje na javnih površinah, ki so jim za to namenjene,
5. točiti v javnem lokalu alkoholno pijačo mladoletniku, ki še ni dopolnil 15 let, in pijani osebi,
6. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kakor koli drugače onesnažiti napisne table, ograje, žive meje, javna opozorilna znamenja, spomenike, spominska obeležja na pokopališčih, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, zabojnike za odpadke, ekološke otoke, stojala za kolesa ali druge naprave in predmete za splošno uporabo,
7. zalivati vrtove, prati avtomobile ali kako drugače po nepotrebnem ali prekomerno trošiti vodo iz javnih vodovodnih omrežij v času opozorila, da je potrošnja vode zaradi pomanjkanja omejena,
8. postavljati šotore, avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na prostorih, ki niso dovoljeni za taborjenje, na javnih površinah, brez soglasja lastnika.
5. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi Zakona o javnih shodih in prireditvah.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
6. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. nameščati kakršnokoli naprave, ovire ipd. na javne površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristojnega organa,
2. uničiti, poškodovati ali odstraniti naprave, ki služijo javnemu namenu,
3. graditi ograje, puščati zabojnike za smeti, drevesa in žive meje ob javnih poteh v takem stanju in tako, da ogrožajo varnost občanov, prometa ali s tem kazijo videz kraja,
4. na ograje ob javnih poteh postavljati nevarne predmete (npr. bodeče žice ipd.),
5. s kamenjem, žogami ali drugimi predmeti ogrožati varnost ljudi ali premoženja,
6. namerno ščuvati, dražiti ali plašiti živali,
7. puščati na javnih površinah ali na javnih prostorih, kjer se odvija kakršen koli promet, živali brez nadzorstva ali puščati domače živali, da povzročajo škodo na tujih njivah, vrtovih ali drugih površinah,
8. mučenje živali,
9. voditi pse in druge domače živali na zelenice in dvorišča otroških vrtcev, šol ter druga otroška igrišča ter pokopališča,
10. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih površinah ali ob cesti,
11. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa k stenam objektov, na robnike pločnikov, izložbe, spominska obeležja ali jih puščati na drugih krajih, kjer lahko povzročijo škodo ali ovirajo promet,
12. uničiti ali poškodovati spominska obeležja, drevje in okrasne rastline v parkih, javnih nasadih in na drugih javnih površinah,
13. puščati predšolske in druge otroke, ki niso sposobni samostojne hoje, brez nadzorstva na prometnih in drugih nevarnih mestih.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČA
7. člen
Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, na javne površine in na druge prostore, ki niso za to določeni,
2. prati motorna vozila, kmetijske stroje, priključke in druge predmete ob ribnikih, potokih in studencih ter na območju virov pitne vode,
3. zanemariti čistočo stanovanjskih objektov, delavnic ali dvorišč v taki meri, da to moti okolico in utegne spraviti v nevarnost zdravje občanov,
4. izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago v kraju ali ogroža zdravje občanov,
5. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah ali drugih mestih,
6. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene zabojnike za odpadke ali klopi,
7. puščati neočiščeno cestišče na občinskih cestah po delu.
V. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA
8. člen
Zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja je prepovedano:
1. pisati, lepiti ali risati po fasadah ali zidovih zgradb, spomenikih, spominskih obeležjih, pripravah in napravah na športnih in otroških igriščih, javnih parkih, ograjah, drugih predmetih in javnih objektih, ki niso za to namenjeni, ali te kako drugače umazati,
2. trgati cvetje na cvetličnih gredah ali hoditi po zelenih površinah, kjer je to prepovedano,
3. onesnaževati ali zasmetiti javne površine in ceste z blatom, zemljo, gnojem, gnojevko, žagovino, papirjem in podobnimi snovmi, ki ovirajo promet, pešce ali zasmradijo okolico in kazijo zunanji videz kraja,
4. opustiti čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč, vrtov, nasadov, poti, ograj in drugih objektov,
5. postavljati provizorične ograje, ki kazijo zunanji videz kraja.
9. člen
Organizacije, ki so odgovorne za vzdrževanje čistoče na javnih površinah in prostorih, športnih igriščih, avtobusnih postajališčih, v kioskih in trgovinah ter prireditelji javnih prireditev, so dolžne:
1. skrbeti za čistočo na prostoru, za katerega so zadolžene,
2. skrbeti za varstvo rastlinstva,
3. po obratovalnem času ali po končani prireditvi uporabljene prostore počistiti,
4. po končani prireditvi v 36 urah prireditveni prostor vzpostaviti v prejšnje stanje.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojni inšpektorji.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, če krši določila:
– 1., 2., 3., 4., 7., 8. in 13. točke 6. člena,
– 1., 2. in 5. točke 7. člena,
– 4. in 5. točke 8. člena,
– 3. in 4. točke 9. člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje posameznik, če krši določila:
1. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 13. točke 6. člena,
2. 1., 2. in 5. točke 7. člena,
3. 4. in 5. točke 8. člena,
4. 3. in 4. točke 9. člena.
13. člen
Na kraju samem se kaznuje:
1. pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo 60.000 tolarjev,
2. posameznik in odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, če kršijo določila
– 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točke 4. člena,
– 5., 6., 9., 10., 11. in 12. točke 6. člena,
– 3., 4., 6., 7., 8. in 9. točke 7. člena,
– 1., 2., 3. in 6. točke 8. člena,
– 1. in 2. točke 9. člena,
– 10. člena.
14. člen
Če stori mladoletnik prekršek po tem odloku, se kaznujejo njegovi starši oziroma skrbnik z denarno kaznijo 30.000 tolarjev, če je storjen prekršek posledica njihove opuščene dolžne skrbi za mladoletnika. Predlog za ugotavljanje odgovornosti staršev oziroma skrbnika se poda hkrati s predlogom za uvedbo postopka o prekršku mladoletnika.
Kdor poškoduje predmete ali stvari, v povezavi s kršitvijo tega odloka, ki so v lasti Občine Majšperk, jih mora spraviti v prvotno stanje in povrniti škodo.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/05-01
Majšperk, dne 23. maja 2005.
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti