Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2514. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2005, stran 5752.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/2000, 79/01, 30/02) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 22. redni seji, dne 19. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna
za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrna za leto 2005 (Uradni list RS, št. 91/03) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                  Rebalans leta 2005
------------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                 548.915
70  DAVČNI PRIHODKI
   (700+701+702+703+704+705+706)                  120.030
   700  DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK                 88.000
   701  PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
   702  DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO
   703  DAVKI NA PREMOŽENJE                     11.010
   704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE              21.020
   705  DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO
      IN TRANSAKCIJE
   706  DRUGI DAVKI
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+712+714)              71.933
   710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
      OD PREMOŽENJA                         500
   711  TAKSE IN PRISTOJBINE                      900
   712  DENARNE KAZNI                          80
   713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
      IN STORITEV                         6.431
   714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                   64.022
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                 88.412
   720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
      SREDSTEV                          10.000
   721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
   722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
      IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA                78.412
73  PREJETE DONACIJE (730+731)                       –
   730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                –
   731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)                  268.540
   740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
      JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ                 110.200
   741  PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
      PRORAČUNA IN SREDSTEV
      PRORAČUNA EU                        158.340
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   562.723
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)             138.235
   400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM              38.117
   401  PRISPEVKI DELODAJALCEV
      ZA SOCIALNO VARNOST                     6.327
   402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                91.261
   403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
   409  REZERVE                           2.530
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)              128.155
   410  SUBVENCIJE                          9.190
   411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM
      IN GOSPODINJSTVOM                      64.860
   412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
      IN USTANOVAM                        13.522
   413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                40.583
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                      291.363
   420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
      SREDSTEV                          291.363
   43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   4.970
   430  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   4.970
   431  INVESTICIJSKI TRANSFERI
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI                –13.808
   PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
   (SKUPAJ PRIHODKI–ODHODKI)
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                  Rebalans leta 2005
------------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
   750  PREJETA VRAČILA DANIIH POSOJIL
   7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij
   7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij      –
   7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države
   7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu
   751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   7510 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih
      deležev v javnih podjetjih
   7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih
      deležev v finančnih inst.
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH                 –
   DELEŽEV (440+441+442)
   440  DANA POSOJILA
   4400 Dana posojila posameznikom
   4402 Dana posojila javnim skladom
   4403 Dana posojila finančnim institucijam
   4404 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom
   441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
      IN NALOŽB                            –
   4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
   4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
   4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih       –
   442  PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
      PRIVATIZACIJE
   4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
   4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE                –
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                  Rebalans leta 2005
------------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE                           16.782
   500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE                     16.782
   5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah             16.782
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA                          2.974
   550  ODPLAČILO DOMAČEGA BLAGA                   2.974
   5500 Odplačilo kreditov Banki Slovenije
   5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
   5502 Odplačila kreditov drugim finančnim
      institucijam                         2.974
 
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
   NA RAČUNIH                               –
   (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)                  13.808
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)            13.808
------------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02-0010-1/2005-1
Dobrna, dne 19. maja 2005.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti