Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2516. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta VP 8/2 Dobrova, stran 5754.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Dobrova – Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99), je župan Občine Dobrova-Polhov Gradec, Lovro Mrak, dne 30. 5. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta VP 8/2 Dobrova
1. Vsebina programa priprave
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta VP 8/2 (v nadaljevanju: OLN),
– predmet in programska izhodišča OLN ter okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OLN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
– roki za pripravo OLN,
– obveznosti financiranja priprave OLN.
 
2. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN
Ocena stanja
Na obeh straneh lokalne ceste Dobrova–Horjul na območju VP 8/2 se nahajajo objekti, ki nimajo urejenega legalnega statusa, kar je tudi razlog (predvsem pri obrtni delavnici) za nedodelano pojavnost v prostoru in nedefinirano opcijo eventualne širitve, neurejeno povezavo na obstoječo predvsem cestno infrastrukturo. Proizvodni objekt nima urejenih pravno formalnih niti tehnično zavezujočih odnosov do obstoječih naravnih in grajenih infrastrukturnih danosti v prostoru.
Razlogi za pripravo OLN
Namen lokacijskega načrta je, da se z njim legalizira stanje v naravi, hkrati pa se predvidijo ukrepi za sanacijo obstoječega stanja in preverijo možnosti nadaljnjega razvoja obstoječih objektov.
Pravna podlaga
Prostorske sestavine planskih aktov občine:
Prostorski ureditveni pogoji:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova (Uradni list RS, št. 6/88, 18/88, 40/92, 9/94, 11/95, 83/98, 112/04).
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZureP-1, se OLN pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani investitorji, in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo.
 
3. Predmet in programska izhodišča OLN ter okvirno ureditveno območje
Predmet OLN
Predmet izdelave je ureditveno območje, ki se nahaja na obeh straneh lokalne ceste Dobrova – Horjul v območju, imenovanem Znamenjčkar, oziroma del med lokalno cesto in potokom Horjulščica, del na pobočju severno-zahodno od lokalne ceste.
Programska izhodišča:
– legalizacija in preoblikovanje-sanacija obstoječega stanja nekaterih objektov in zunanjih površin,
– zagotovitev pogojev za nadaljnji razvoj,
– ureditev dovoza na lokalno cesto,
– ureditev komunalne energetske in druge infrastrukture.
 
Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje OLN se nahaja v k.o. Dobrova, južno od naselja Dobrova ob cesti Dobrova–Horjul. Območje zajema zemljišča na obeh straneh ceste. Meja območja poteka od ceste Dobrova–Horjul po vzhodni in južni parcelni meji parc. št. 957/1, po južni in zahodni meji parc. št. 957/2, preko ceste parc. št. 3062/1 in dalje ob zahodni meji zemljišča parc. št. 1040/2, zajame del zemljišča parc. št. 3066/6 ter diagonalno preseka parc. št. 1040/3. Meja območja se nadaljuje po severni strani ceste Dobrova–Horjul parc. št. 3062/1 do zahodne parcelne meje parc. št. 977/36, zavije do zahodnega vogala objekta na zemljišču parc. št. 977/192, se nadaljuje proti severu do severne meje parc. št. 977/36 in dalje po zahodni parcelni meji do ceste Dobrova–Horjul. Meja prečka cesto, se nadaljuje po južnem robu zemljišča parc. št. 3062/1 in se zaključi v severnem vogalu zemljišča parc. št. 957/1.
 
Prostorska konferenca
Občina Dobrova Polhov-Gradec je dne 14. 2. 2005 v skladu z 28. členom ZureP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave OLN oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, čas in kraj zbora konference je pripravljalec objavil v Uradnem listu RS in dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v 4. točki tega programa priprave.
Na prostorski konferenci predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti niso podali pripomb ali priporočil, ki bi jih bilo potrebno preučiti, načrtovati ali upoštevati.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OLN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu OLN pa mnenje, so:
1. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
2. RS Ministrstvo za zdravje, zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
3. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
4. Snaga Javno podjetje, d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
5. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
6. GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanskih brigad 11, 1000 Ljubljana,
7. Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
8. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,
9. Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana – cesta,
10. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
11. KS Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova,
12. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
13. eventualni drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OLN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
 
Pri pripravi OLN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: Kogovšek Franci,
– Naročnik vseh strokovnih podlag in OLN: Kogovšek Franci,
– Pripravljalec: Občina Dobrova-Polhov Gradec,
– Načrtovalec-izdelovalec: Šabec Kalan Šabec arhitekti, s.p., Ljubljana,
Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZureP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov),
– Investitor načrtovanih ureditev: Kogovšek Franci, Horjulska 56, 1356 Dobrova.
 
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v 3. poglavju tega programa priprave.
Zaradi obstoječih pogojev ustvarjenih danosti prostora izdelava več variantnih rešitev ni relevantna. Izdelovalec OLN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave OLN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
OLN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04),
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
 
6. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OLN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Plan,
– PUP,
– Idejno zasnovo prostorske ureditve (Šabec Kalan Šabec arhitekti s.p., Ljubljana),
– Geodetski načrt območja v merilu 1/500 (izdelovalec, št. dela, datum),
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga OLN mora nosilec urejanja prostora, investitor oziroma pristojni naročnik zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil za okolje,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
 
7. Roki za pripravo OLN
Sprejem programa priprave:
– Pripravljalec skliče prvo prostorsko konferenco najmanj osem dni pred sprejemom programa priprave,
– Župan Občine Dobrova-Polhov Gradec s podpisom potrdi progran priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci.
 
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec OLN po potrebi dopolni gradivo »Idejna zasnovaUP-082-04« (Šabec Kalan Šabec arhitekti s.p., Ljubljana),
– Po sprejemu programa priprave in po pridobitvi gradiva iz prve alinee pripravljalec OLN zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave,
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge,
– Po pridobivi smernic izdelovalec OLN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po prejemu smernic),
– Pripravljalec in investitor načrtovanih prostorskih ureditev potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
 
Izdelava strokovne rešitve prostorske ureditve:
– Po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve izdelovalec OLN izdela strokovno rešitev prostorske ureditve in sicer v 20 dneh po potrditvi usmeritev,
– Pripravljalec organizira predstavitev strokovne rešitve zainteresirani javnosti v okviru druge prostorske konference, katere namen je, da se na predlagano rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
 
Izdelava strokovnih podlag in predloga OLN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v 6. točki tega programa priprave,
– Izdelovalec izdela predlog OLN v 20. dneh po opravljeni drugi prostorski konferenci in po prevzemu vseh strokovnih podlag.
 
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbora za komunalo obravnava predlog v roku 30 dni po oddaji gradiva občinski upravi. Župan Občine Dobrova-Polhov Gradec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga v roku 7 dni po pozitivnem sklepu Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbora za komunalo. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, Našem časopisu in na krajevno običajen način,
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni,
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Dobrova-Polhov Gradec in sedežu KS Dobrova za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi,
– Občinska služba v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizira javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Dobrova-Polhov Gradec,
– Pripravljalec skupaj s krajevno skupnostjo Dobrova evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov,
– Izdelovalec skupaj z Občino Dobrova-Polhov Gradec prouči pripombe, predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 20 dni po prejemu vseh pripomb,
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbora za komunalo, ki pripombe in predloge predhodno obravnavajo, v roku 30 dni po poteku javne razgrnitve (rok zajema čas za pripravo odgovorov pri načrtovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila zahtevnosti pripomb),
– Pripravljalec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju OLN s stališči do njihovih morebitnih pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališča do pripomb.
 
Izdelava dopolnjenega predloga OLN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag,
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog OLN po prejemu stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag,
– Izdelovalec OLN pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN,
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog OLN Občini Dobrova-Polhov Gradec v 40 dneh po prejemu gradiv iz druge alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega mnenja.
 
Sprejem OLN:
– Župan Občine Dobrova-Polhov Gradec posreduje po predhodni obravnavi Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbor za komunalo usklajen predlog OLN Občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve,
– Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec sprejme OLN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu RS.
 
8. Obveznosti financiranja priprave OLN:
Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, investitor načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo OLN. Vsa sredstva za izvedbo OLN za VP 8/2 Dobrova zagotavlja Kogovšek Franci.
 
9. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
 
 
Št. 351-05-0238/05
Dobrova, dne 30. maja 2005.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti