Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2537. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič, stran 5804.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01 in 20/02) je župan Občine Tržič sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
(skrajšani postopek)
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič (v nadaljevanju: prostorski akt), postopki in roki priprave ter sprejemanja, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja, obveznosti v zvezi s pripravo strokovnih podlag in drugi pogoji potrebni za izdelavo in sprejem spremembe in dopolnitve prostorskega akta.
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič (Uradni list RS, št. 6/97) je bil sprejet leta 1997. Odlok določa podrobnejše urbanistične pogoje za območje mesta Tržič, ki obkroža ožje območje spomenika mesta Tržič, ki se sicer ureja s posebnim prostorskim aktom.
Veljavni prostorski akt ureja tudi območje opuščene Osnovne šole Zali Rovt, in sicer zemljišča parc. št. 616/3, 616/1 in 614/1 vse k.o. Tržič. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 1999 (Uradni list RS, št. 109/99, 93/01) so navedena zemljišča opredeljena kot stavbno zemljišče (spada v širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič, območje za centralne dejavnosti – 29 C1) na katerem so dopustne terciarne in kvartarne dejavnosti, stanovanja in proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice in po površini ne presegajo 120 m2.
Po 1. 9. 2002 je bila dejavnost osnovnega šolstva preseljena na novo lokacijo v središču mesta Tržič, objekti Osnovne šole Zali Rovt, pa so bili opuščeni. Gradbeno tehnična dotrajanost objektov opuščene osnovne šole in neperspektivnost lokacije za druge javne rabe sta narekovali odločitev občine o prodaji navedenih zemljišč in objektov. Nepremičnine so bile prodane na tretji javni dražbi v decembru 2003. Novi lastnik želi del objektov prenoviti, del pa porušiti in na njihovem mestu zgraditi več stanovanjskih objektov. Ker je njegov namen skladen z mogočo namensko rabo in ker investitor predvideva gradnjo stanovanjskih stavb z lastnim vrtom je smiselno sprejeti pobudo investitorja, da se del stavbnih zemljišč opuščene osnovne šole, ki se urejajo kot ureditvena enota parki in mestno funkcionalno zelenje – oznaka p s spremembo in dopolnitvijo veljavnega prostorskega akta urejajo kot ureditvena enota objekti s svojevrstnim oblikovanjem – oznaka x.
Predlagane spremembe in dopolnitve prostorskega akta temeljijo na skupnih določbah o pripravi in sprejemu prostorskih aktov, kot jih določa Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1). Spremembe in dopolnitve so skladne z določbami Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 1999 (Uradni list RS, št. 109/99, 93/01).
Ker se predlagane spremembe in dopolnitve prostorskega akta nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in ker predlagane spremembe ureditvene enote ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se predlagane spremembe in dopolnitve ZN skladno s 34. členom zakona o urejanju prostora pripravlja in sprejema po skrajšanem postopku.
2. Predmet in programska izhodišča za pripravo prostorskega akta
Predmet obravnavane spremembe in dopolnitve je del območja stavbnih zemljišč opuščene osnovne šole Zali rovt, ki se z veljavnim aktom ureja kot ureditvena enota parki in mestno funkcionalno zelenje – oznaka p. Ureditvena enota je bila smiselno utemeljena z delovanjem osnovne šole. Po njeni opustitvi in preselitvi na novo lokacijo se je izkazalo, da je parkovna raba površine zaradi precejšnje oddaljenosti od mestnega središča in njene siceršnje neutemeljenosti glede na predvideni stanovanjski tip zazidave z lastniškimi vrtovi, manj primerna. Zato se sprejema pobuda predlagatelja spremembe prostorskega akta, da se v območju z oznako 29 C1 ureditvena enota parki in mestno funkcionalno zelenje – oznaka p s spremembo in dopolnitvijo veljavnega prostorskega akta spremeni v ureditveno enoto objekti s svojevrstnim oblikovanjem – oznaka x, hkrati se smiselno spremenijo posebne določbe, ki v obravnavani ureditveni enoti dopuščajo le parkovne ureditve, ter gradnje in ureditve za potrebe športa in rekreacije, kar bo omogočilo prostorsko bolj smotrno izrabo območja opuščene osnovne šole. Predlagana sprememba ne sme vplivati na varovanja kulturnega spomenika mesta Tržič.
3. Okvirno ureditveno območje spremembe in dopolnitve prostorskega akta
Okvirno območje obsega zemljišča opuščene osnovne šole Zali Rovt, in sicer del zemljišč parc. št. 616/3, 616/1 in 614/1 vse k.o. Tržič, ki so z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 1999 (Uradni list RS, št. 109/99, 93/01) opredeljena kot stavbno zemljišče (spadajo v širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič, območje za centralne dejavnosti – 29 C1) in se skladno z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič (Uradni list RS, št. 6/97) ureja kot ureditvena enota parki in mestno funkcionalno zelenje – oznaka p.
4. Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega akta morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu prostorskega akta sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Gorenjska cesta 15, Radovljica,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana – sektor za naravo,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj,
– Petrol Plin, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3, Kranj,
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, Kranj,
– Javno podjetje Komunalno podjetje Tržič, vodovod in kanalizacija, Pristavška cesta 31, Tržič,
– Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič,
– drugi nosilci urejanja prostora in udeleženci, kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta ugotovi, da je potrebno pridobiti njihove smernice ter mnenja.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta morajo nosilci urejanja prostora na zahtevo pripravljavca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev prostorskega akta za javno razgrnitev. K dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev prostorskega akta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena Zakona o urejanju prostora podati smernice in mnenja v 15 dneh od podane zahteve. Kolikor se smernic in mnenj v zakonsko določenem roku ne pridobi, se šteje, kot da so smernice podane.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Sprememba in dopolnitev lokacijskega načrta se pripravi po skrajšanem postopku, v skladu z določbami 34. člena Zakona o urejanju prostora.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega akta je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič,
– določbe veljavnega prostorskega akta
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke iz programa predlagatelja.
Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom.
6. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag in strokovnih rešitev
Predlagana sprememba in dopolnitev prostorskega akta se prikaže na geodetski podlagi veljavnega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič (Uradni list RS, št. 6/97).
Strokovne rešitve prostorskih ureditev sprememb in dopolnitev prostorskega akta izdela načrtovalec izbran v postopku oddaje javnega naročila.
Pripravljalec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Občina Tržič.
7. Rok za pripravo in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega akta
+-------+---------------------------------------+------------------+---------+
|Zap.  |Faza                  |Izvajalec     | Št. del.|
|št.  |                    |         |  dni  |
+-------+---------------------------------------+------------------+---------+
|1.   |Sprejem programa priprave sprememb in |Župan       |  8  |
|    |dopolnitev prostorskega akta,     |Pripravljavec   |     |
|    |Objava v Uradnem listu RS,       |Pripravljavec   |     |
|    |Posredovanje poziva nosilcem urejanje |         |     |
|    |prostora za pridobitev smernic za   |         |     |
|    |načrtovanje              |         |     |
+-------+---------------------------------------+------------------+---------+
|2.   |Priprava pogojev in usmeritev v zvezi s|Nosilci urejanja |  15  |
|    |pripravo sprememb in dopolnitev    |prostora     |     |
|    |prostorskega akta           |         |     |
+-------+---------------------------------------+------------------+---------+
|3.   |Izdelava predloga sprememb in     |Načrtovalec    |  30  |
|    |dopolnitev prostorskega akta      |         |     |
+-------+---------------------------------------+------------------+---------+
|4.   |Objava javne razgrnitve        |Pripravljavec   |  8  |
+-------+---------------------------------------+------------------+---------+
|5.   |Javna razgrnitev in javna obravnava  |Načrtovalec in  |  15  |
|    |predloga sprememb in dopolnitev    |Pripravljavec   |     |
|    |prostorskega akta           |         |     |
+-------+---------------------------------------+------------------+---------+
|6.   |Priprava stališč do pripomb      |Načrtovalec    |  3  |
+-------+---------------------------------------+------------------+---------+
|7.   |Potrditev stališč do pripomb      |Občina      |  8  |
+-------+---------------------------------------+------------------+---------+
|8.   |Dopolnitev predloga sprememb in    |Načrtovalec    |  5  |
|    |dopolnitev prostorskega akta      |         |     |
+-------+---------------------------------------+------------------+---------+
|9.   |Pridobivanje mnenj k dopolnjenemu   |Načrtovalec    |  15  |
|    |predlogu sprememb in dopolnitev    |         |     |
|    |prostorskega akta           |         |     |
+-------+---------------------------------------+------------------+---------+
|10.  |Izdelava predloga sprememb in     |Načrtovalec    |  10  |
|    |dopolnitev prostorskega akta za sprejem|         |     |
+-------+---------------------------------------+------------------+---------+
|11.  |Sprejem Odloka o spremembah in     |Občinski svet   |  30  |
|    |dopolnitvah prostorskega akta in objava|         |     |
|    |v Uradnem listu RS           |         |     |
+-------+---------------------------------------+------------------+---------+
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Pripravljalec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Občina Tržič v sodelovanju z načrtovalcem.
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta zagotovi Občina Tržič.
Sredstva za angažiranje občinskih strokovnih služb, stroškov javne razgrnitve ter gradiva za obravnavo na sejah Občinskega sveta zagotovi Občina Tržič.
9. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-03/05-05
Tržič, dne 19. maja 2005.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti