Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2491. Uredba o podpori evidentiranju lastnosti, osnovni odbiri in menjavi čebeljih matic kranjske čebele v letih 2005–2009 za leto 2005, stran 5669.

Na podlagi 5. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 54/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podpori evidentiranju lastnosti, osnovni odbiri in menjavi čebeljih matic kranjske čebele v letih 2005–2009 za leto 2005
1. člen
(vrste ukrepov)
Za namen ohranjanja kranjske čebele se v obdobju od 2005–2009 za leto 2005 s to uredbo določata naslednja ukrepa:
– evidentiranje lastnosti,
– osnovna odbira in menjava čebeljih matic kranjske čebele (Apis mellifera carnica).
2. člen
(izrazi)
V tej uredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
– evidentiranje lastnosti pomeni beleženje lastnosti čebel na panjskih listih;
– osnovna odbira pomeni vrednotenje zbranih podatkov in rangiranje družin ter primernost za rejo;
– menjavo čebeljih matic kranjske čebele pomeni izločanje in menjava z vzrejnim materialom.
3. člen
(evidentiranje lastnosti)
(1) Čebelar, ki je upravičen do podpore v skladu s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), mora evidentirati lastnosti čebel na panjskem listu, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe, in izpolnjenega posredovati svojemu čebelarskemu društvu na obrazcu Poročilo pregleda, ki je kot Priloga 3 sestavni del te uredbe, to pa poroča priznani rejski organizaciji.
(2) Izpolnjene obrazce mora upravičenec predati svojemu čebelarskemu društvu najkasneje do konca meseca septembra 2005.
(3) Upravičenec je dolžan obrazce hraniti najmanj 5 let.
4. člen
(osnovna odbira in menjava čebeljih matic)
(1) Na osnovi zbranih podatkov o lastnostih iz panjskih listov čebelar vrednoti ustreznost za rejo znotraj čebelarstva. Pri tem upošteva način izvajanja osnovne odbire po navodilu, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
(2) Menjava čebeljih matic se izvaja v obdobju od 20. aprila do 15. oktobra vsako leto. Menjava se izvaja prvenstveno iz lastne reje, v nasprotnem primeru z maticami iz priznanih vzrejališč čebeljih matic.
(3) V panjski list čebelar vpisuje osnovne lastnosti čebelje družine: obarvanost prvega in drugega obročka na zadku, mirnost, rojenje in živalnost čebeljih družin.
(4) Če se v posameznem čebelarstvu pojavijo čebele z obarvanimi hitinskimi obročki na zadku, je čebelar dolžan najprej zamenjati matice v takih čebeljih družinah. Podrobnejša tehnična navodila so navedena v Prilogi 1.
5. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do sredstev po tej uredbi so čebelarji, ki imajo registrirane čebelnjake na območju Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje čebel, in pri katerih stanje v čebelnjaku glede čistosti po izvedenih ukrepih iz te uredbe ustreza predpisanim zootehniškim standardom za kranjsko čebelo.
(2) Skupni zahtevek za sredstva iz prejšnjega odstavka vlaga v imenu upravičencev čebelarsko društvo. Vlagatelj zahtevka sredstva, do katerih je upravičen posamezen upravičenec, le-temu nakaže na njegov račun v petih delovnih dneh po prejemu sredstev. Čebelarska društva, ki vlagajo skupne zahtevke, so upravičena do povračila stroškov obveščanja in druge komunikacije s člani društva za namene te uredbe v višini do 1.000 SIT/čebelarja.
(3) Čebelarska zveza Slovenije je za tiskanje in distribucijo obrazcev, ki so kot priloga 2 in 3 k tej uredbi, upravičena do 13,7 SIT/obrazec oziroma največ 2.055.000 SIT skupaj.
6. člen
(sredstva in omejitev sredstev ter vlaganje zahtevkov)
(1) Na podlagi te uredbe se sofinancirajo upravičencu evidentiranje lastnosti čebel, osnovna odbira in zamenjava čebeljih matic v višini do 1.500 SIT na evidentirano čebeljo družino.
(2) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za namene, kakor jih določa ta uredba, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije, predvsem iz naslova izvedbenih predpisov Programa ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v letih 2005–2007, financiranja delovanja priznane rejske organizacije ter strokovnih nalog v čebelarstvu.
(3) Vlagatelj skupnega zahtevka za upravičence le-tega vloži najkasneje do 15. novembra 2005 na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija) na obrazcu iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe. Zahtevku mora priložiti pooblastilo upravičencev, v imenu katerih vlaga zahtevek, na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe. Zahtevku mora priložiti tudi skupno potrdilo priznane rejske organizacije o izvedenem ukrepu za posamezna čebelarska društva, iz katerih sta razvidna ime in priimek posameznega upravičenca.
(4) Čebelarska zveza Slovenije vlaga zahtevek prav tako v roku iz prejšnjega odstavka, priloži pa mu dokazila o številu obrazcev in ceni.
7. člen
(vloga priznane rejske organizacije in čebelarske svetovalne službe)
(1) Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo ter čebelarska svetovalna služba pri Čebelarski zvezi Slovenije upravičencem nudita usposabljanje in pomoč za uspešno in enotno izvajanje ukrepov iz te uredbe.
(2) Priznana rejska organizacija na podlagi izpolnjenih panjskih listov upravičencev, ki jih posreduje čebelarsko društvo, izda skupno potrdilo o izvedenih ukrepih za posamezna čebelarska društva, iz katerih sta razvidna ime in priimek posameznega upravičenca.
8. člen
(notranji nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem ukrepov ter ugotavljanje doseganja ciljev iz te uredbe se izvaja v mesecu avgustu, oktobru in novembru. Potek osnovne odbire kontrolirajo čebelarski pregledniki, ki delujejo v okviru druge priznane organizacije.
(2) Čebelarski preglednik kontrolira izvajanje vpisovanja lastnosti čebel v panjski list in preverja ustreznost zapisa s stanjem čebel na stojišču. Poleg tega na terenu preverja tudi zamenjavo matic in dosežene rezultate. O rezultatih poroča priznani rejski organizaciji.
(3) Čebelarski pregledniki so dolžni vsako leto pregledati 10% čebelarstev na celotnem območju Republike Slovenije. Na območjih križanja kranjske čebele z drugo pasmo glede na predpis o zootehniških standardih za plemensko kranjsko čebelo je ta delež 20%.
9. člen
(začetek izvajanja ukrepa)
Ukrep se lahko začne izvajati šele potem, ko Komisija EU sprejme sklep o odobritvi državne pomoči.
10. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-30/2005/8
Ljubljana, dne 2. junija 2005.
EVA 2005-2311-0035
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti