Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2536. Program priprave občinskega lokacijskega načrta industrijske cone Trata, stran 5802.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) ter 38. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 16. 5. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta industrijske cone Trata
OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. člen
Občina Škofja Loka je na območju industrijske cone Trata, v veljavnem prostorskem planu, namenila dodatne površine za potrebe podjetništva in industrije. S tem so dane prostorske možnosti za širitev in tudi razvoj industrije v Občini Škofja Loka. Novo predvidene površine se raztezajo severno od železniške proge, vzhodno od Traškega grabna in segajo na vzhodu proti vasi Godešič.
Območje, predvideno za širitev industrijske dejavnosti, pomeni v naravi skupaj z že obstoječimi površinami, namenjenimi za industrijo, skupno zaokroženo območje za razvoj industrije. Območje industrijske cone Trata je v neposredni bližini železnice, kar mu lahko predstavlja prednost pri urejanju prometnih povezav, oskrba območja z infrastrukturo pa se bo navezovala na infrastrukturo v že obstoječi industrijski coni.
Območje predvidenega lokacijskega načrta po sedanji namenski rabi obsega dejavnosti: poselitveno območje – območje proizvodnih dejavnosti: druga proizvodna območja.
2. člen
Pravna podlaga za izdelavo občinskega lokacijskega načrta za industrijsko cono Trata so prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89, in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02, 113/04).
Občinski lokacijski načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del v skladu z določili Zakona o urejanju prostora in veljavnimi podzakonskimi akti v zvezi s pripravo občinskega lokacijskega načrta ter Zakonom o varstvu okolja.
PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Predmet lokacijskega načrta je izdelava novih občinskih izvedbenih aktov za novo predvideno širitev industrijske cone na Trati, s katerim bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter varovanja okolja.
Programska izhodišča
V lokacijskem načrtu je potrebno zagotoviti:
– površine za organiziranje proizvodne dejavnosti,
– površine za pomožne objekte,
– površine za zgradbe uprave (v dveh etažah),
– parkirna mesta za potrebe industrijske cone in funkcioniranje železniške postaje,
– prometne povezave znotraj območja,
– prometne navezave na lokalne in regionalne ceste,
– zeleni pas proti naravnim območjem,
– ozelenitev ob prometnicah.
Sestavni del lokacijskega načrta je tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo.
OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
4. člen
Lokacijski načrt vključuje naslednje parcele št. v k.o. Suha:
268/1, 268/3, 268/4, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 265, 260, 258, 359/2, 360/1, 361/4, 256, 255, 270/1, 1268, 254, 252, 251, 243, 215/2, 215/1, 212, 203, 250/1, 245/1, 245/2, 245/3, 246, 213, 202, 200, 250/4, 250/2, 250/3, 1209/4 (delno), 1209/7 (delno), 1267 (delno);
in parcele št. v k.o. Godešič:
203/1 (delno), 202/1, 201/1, 198/1, 195/1, 192/1, 1378/1, 1382/1, 191/3, 191/1, 191/2, 188/1 (delno), 188/2 (delno), 162/1 (delno), 162/2 (delno), 157 (delno), 185, 183/1, 159/1 (delno), 1383 (delno).
Program priprave je pripravljen za celotno območje novo predvidenih površin v industrijski coni Trata vzhodno od Traškega grabna. Na območju je predvidenih več lokacijskih načrtov, katerih prioritete se bodo določile v postopku in bo izvedba potekala po fazah.
NOSILCI UREJANJA PROSTORA
5. člen
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Škofja Loka.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja za pripravo predloga lokacijskega načrta, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Kranj;
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Enota Kranj;
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj;
4. Zavod za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana;
6. Elektro Gorenjske p.o. Kranj, PE Kranj;
7. Telekom Slovenije, PE Kranj;
8. Geoplin d.o.o.;
9. Loška komunala za področje vodooskrbe, kanalizacije in plinovoda;
10. Občina Škofja Loka;
11. Krajevna skupnost Trata.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave lokacijskega načrta smernice, ki jih mora pripravljavec lokacijskega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
7. člen
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, jih pripravljavec ni dolžan upoštevati, mora pa razloge za neupoštevanje utemeljiti.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic, pri čemer mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
K dopolnjenemu predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma ali so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, kot so jih podali v smernicah. Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati.
SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
8. člen
Pri izdelavi lokacijskega načrta se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških prostorskih aktov občine in za izvedbene akte občine Škofja Loka, podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih, podatki o naravnih lastnostih prostora in strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine. Obstoječe strokovne podlage se dopolnijo z ažurnimi podatki in študijami.
Obvezne strokovne podlage, ki jih je poleg naštetih obvezno izdelati oziroma upoštevati:
– energetska študija,
– poročilo o vplivih na okolje,
– geotehnično poročilo,
– kataster komunalnih naprav,
– urbanistična dispozicija organizacije celotnega območja industrijske cone TRA – PD 02 in TRA – PD 03.
Ena od podlag za izdelavo lokacijskega načrta bodo tudi priporočila in smernice, pridobljeni na prvi prostorski konferenci.
NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
9. člen
Za lokacijski načrt je obvezna izdelava variantnih rešitev, ki jih lahko izdela en ali več različnih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da je možna njihova medsebojna primerjava. Variantne rešitve morajo biti presojane s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njihove sprejemljivosti v lokalnem okolju.
O izboru variantne rešitve, ki ni pridobljena z natečajem, odloči pripravljavec.
VRSTA GEODETSKIH PODLAG TER NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
10. člen
Lokacijski načrt se pripravi na podlagi geodetskega načrta. Situacija mora biti prikazana na digitalnem katastrskem načrtu.
Geodetske podlage pridobi Občina Škofja Loka.
ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
11. člen
– Na podlagi osnutka programa priprave Občina skliče prostorsko konferenco, in sicer najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave. Kraj in datum konference se objavita vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Program priprave sprejme župan in se objavi v Uradnem listu RS.
– Nosilci urejanja prostora morajo v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
– Na podlagi strokovnih podlag in programa priprave se pripravijo variantne strokovne rešitve.
– O izboru najustreznejše variante odloči pripravljavec lokacijskega načrta.
– Pripravi se predlog lokacijskega načrta.
– Najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga pripravljavec skliče prostorsko konferenco, katere kraj in datum sta objavljena vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Predlog lokacijskega načrta s prilogami (oceno stanja, razlogi in pravno podlago za pripravo akta, predmetom in programskimi izhodišči prostorskega akta, okvirnim ureditvenim območjem ter smernicami nosilcev urejanja prostora) se javno razgrne za najmanj 30 dni.
– V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava na sedežu občine.
– Čas in kraj javne razgrnitve in javne razprave se objavita v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, ter zagotovi dopolnitev prostorskega akta v skladu s stališči do pripomb in predlogov.
– Če se predlog lokacijskega načrta na podlagi stališč do pripomb in predlogov tako spremeni, da nove rešitve niso več skladne s programskimi izhodišči iz programa priprave, se ponovno razgrne in obravnava. Javna razgrnitev mora trajati najmanj en teden. Kraj in čas javne razgrnitve morata biti objavljena najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Po javni razgrnitvi pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu prostorskega akta.
– Stališča skupaj s pripombami in predlogi pripravljavec priloži predlogu prostorskega akta, ki ga posreduje v sprejem občinskemu svetu.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
FINANCIRANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
12. člen
Finančna sredstva za lokacijski načrt zagotovi investitor.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35013-1/2005
Škofja Loka, dne 16. maja 2005.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti