Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2492. Pravilnik o načrtu oštevilčenja, stran 5676.

Na podlagi prvega odstavka 59. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o načrtu oštevilčenja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL L št. 108 z dne 24. aprila 2002, str. 33) in z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/22/ES z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (UL L št. 108 z dne 24. aprila 2002, str. 51) določa načrt oštevilčenja, ki določa vrsto, dolžino in zgradbo številk, s katerimi upravlja Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, ter namen in način njihove uporabe za potrebe javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev.
(2) Ta pravilnik določa tudi nekatere vrste kod, s katerimi upravlja Mednarodna telekomunikacijska zveza (v nadaljnjem besedilu: ITU).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisni regulativni organ na področju pošte in elektronskih komunikacij, ki je ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01, 52/02 in 80/04).
2. Blok številk je del določenega območja oštevilčenja, ki je nedeljen in določen s prvo in zadnjo številko.
3. Enotna evropska številka je harmonizirana številka skrajšanega izbiranja, katere uporaba izhaja iz predpisov Komisije Evropskih skupnosti oziroma Konference evropskih uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT).
4. Enotni evropski blok številk je harmonizirana blok številk skrajšanega izbiranja, katerega uporaba izhaja iz predpisov Komisije Evropskih skupnosti oziroma Konference evropskih uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT).
5. Evropski telefonski številski prostor (ETSN) je evropski načrt oštevilčenja, vzporeden z obstoječimi nacionalnimi načrti oštevilčenja, ki se uporablja za zagotovitev vseevropskih storitev.
6. Koda države (CC) je eno-, dvo- ali trimestna koda, ki jo dodeli Mednarodna telekomunikacijska zveza (v nadaljnjem besedilu: ITU) v skladu s priporočilom ITU-T E.164 in enolično določa izbrano državo ali izbrano geografsko območje.
7. Medkrajevna koda (TC) je posebna oblika nacionalne smerne kode (NDC), ki ima geografski pomen in določa geografsko območje, v katerem se nahaja omrežna priključna točka.
8. Mednarodna predpona je števka ali kombinacija števk, ki jih mora kličoči uporabiti pred mednarodno številko, da dobi dostop do mednarodnega javnega komunikacijskega omrežja.
9. Mednarodna številka je številka, ki jo mora kličoči uporabiti, če je klicani v drugi državi.
10. Nacionalna (medkrajevna) predpona je števka ali kombinacija števk, ki jih mora kličoči uporabiti pred nacionalno smerno kodo (NDC), da dobi dostop do medkrajevnega komunikacijskega omrežja oziroma če je klicani v drugem območju oštevilčenja.
11. Nacionalna smerna koda (NDC) je števka ali kombinacija več števk (brez kakršnekoli predpone), ki enolično določajo geografsko območje v državi oziroma javno komunikacijsko omrežje ali storitev.
12. Nacionalni številski prostor je množica vseh številk, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji in s katerim upravlja agencija na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).
13. Nacionalna (značilna) številka (N(S)N) je tisti del številke, ki sledi kodi države (CC), in je sestavljena iz nacionalne smerne kode (NDC) in številke naročnika.
14. Priporočila ITU-T so priporočila s področja telekomunikacij, ki jih sprejema in redno objavlja ITU in so na voljo v prostorih agencije.
15. Številke brezplačnih storitev so negeografske številke, pri katerih je klic brezplačen za kličočega, vse stroške, povezane s klicem, pa plača klicani.
16. Številke premijskih storitev so negeografske številke, pri katerih je klic dražji od običajnih klicev, da se pokrijejo stroški, ki jih imata klicani in operater pri zagotavljanju te storitve.
17. Številke skrajšanega izbiranja so tri-, štiri- ali petmestne številke, namenjene dostopu do nujnih služb in do specifičnih storitev operaterjev.
18. Številka naročnika je številka, ki v javnem komunikacijskem omrežju identificira naročnika, v določenih primerih pa tudi uporabnika.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot je določen z zakonom.
II. ŠTEVILKE ZA POTREBE JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ IN STORITEV
3. člen
(nacionalni številski prostor)
Nacionalni številski prostor opredeljuje tabela v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika
4. člen
(privzeti predponi)
(1) Mednarodna predpona za klice iz Republike Slovenije v tujino je 00.
(2) Nacionalna (medkrajevna) predpona je 0.
5. člen
(mednarodne številke)
(1) Mednarodne številke so sestavljene iz kode države (CC) in nacionalne (značilne) številke (N(S)N) (sl. 1).
Sl. 1: Zgradba mednarodne številke
+-------------+--------------------------+
|Koda države |Nacionalna (značilna)   |
|(CC)     |številka (N(S)N)     |
+-------------+--------------------------+
(2) Mednarodne številke so lahko največ petnajstmestne.
(3) Mednarodne številke ne vsebujejo mednarodne ali nacionalne (medkrajevne) predpone.
(4) Koda države (CC) za Republiko Slovenijo je 386.
(5) Koda Evropskega telefonskega številskega prostora (ETNS) je 3883 in se uporablja kot koda države (CC). Operaterji javnih telefonskih omrežij, ki posredujejo klice v Evropski telefonski številski prostor (ETNS), urejajo tehnična in komercialna vprašanja, vključno s povrnitvijo stroškov prenosa klicev v svojem omrežju, skladno z 9. členom zakona.
6. člen
(nacionalne (značilne) številke (N(S)N))
(1) V Republiki Sloveniji so nacionalne (značilne) številke (N(S)N) osemmestne, razen tiste, ki so s tem pravilnikom posebej določene, in so v tem pravilniku zapisane v naslednji obliki: ABCDEFGH.
(2) Nacionalne (značilne) številke (N(S)N) ne vsebujejo nacionalne (medkrajevne) predpone.
(3) Nacionalne (značilne) številke (N(S)N) so lahko geografske ali negeografske.
7. člen
(geografske številke)
(1) Geografska številka je sestavljena iz medkrajevne kode (TC) in številke naročnika (sl. 2).
Sl. 2: Zgradba geografske številke
+---------------------+------------------+
|Medkrajevna koda (TC)|Številka naročnika|
+---------------------+------------------+
(2) Območja oštevilčenja iz nacionalnega številskega prostora (v nadaljnjem besedilu: območja oštevilčenja), določena z A = {1, 2, 3, 4, 5, 7} in B = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, so namenjena za geografske številke.
(3) Medkrajevna koda (TC) je določena s števko A in določa, kateremu geografskemu območju v Republiki Sloveniji je dodeljeno posamezno območje oštevilčenja iz tega odstavka (sl. 3).
Sl. 3: Geografsko območje in medkrajevne kode (TC)
+-----------------------------------------+---------------------+
|      Geografsko območje      |Medkrajevna koda (TC)|
+-----------------------------------------+---------------------+
|        Ljubljana        |     1     |
+-----------------------------------------+---------------------+
|Maribor, Ravne na Koroškem, Murska Sobota|     2     |
+-----------------------------------------+---------------------+
|       Celje, Trbovlje       |     3     |
+-----------------------------------------+---------------------+
|         Kranj         |     4     |
+-----------------------------------------+---------------------+
|    Nova Gorica, Koper, Postojna   |     5     |
+-----------------------------------------+---------------------+
|      Novo mesto, Krško      |     7     |
+-----------------------------------------+---------------------+
(4) Geografske številke se dodeljujejo in vračajo v blokih po 10.000, 100.000 ali 1.000.000 številk.
8. člen
(negeografske številke)
(1) Negeografska številka je sestavljena iz nacionalne smerne kode (NDC) javnega komunikacijskega omrežja ali storitve, in številke naročnika ali storitve (sl. 4).
Sl. 4: Zgradba negeografske številke
+----------------------------+-------------------------------+
|Nacionalna smerna koda (NDC)|Številka naročnika ali storitve|
+----------------------------+-------------------------------+
(2) Območja oštevilčenja, določena A = {3, 4, 7} in B = {0}, A = {3, 4, 5, 7} in B = {1} ter A = {6} in B = {4,..., 9} so namenjena za negeografske številke, ki se uporabljajo v javnih mobilnih omrežjih.
(3) Območja oštevilčenja A = {4, 5} in B = {9} ter A = {8} in B = {1, 2, 3} so namenjena za negeografske številke, ki se uporabljajo za potrebe dostopa do javnih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji (na primer za potrebe prenosa govora po internetnem protokolu).
(4) Območja oštevilčenja, določena z A = {8} in B = {0}, so namenjena za številke brezplačnih storitev, pri tem pa so številke s C = {0} namenjene za mednarodne storitve brezplačnega klica. Številke brezplačnih storitev v območjih oštevilčenja s C = {1, 2, 3, 4, 8} so lahko šestmestne ali osemmestne, številke brezplačnih storitev v preostalih območjih oštevilčenja pa le osemmestne.
(5) Območje oštevilčenja z A = {9} in B = {0} je namenjeno za številke premijskih storitev. Številke premijskih storitev v območjih oštevilčenja s C = {3, 4, 5, 6, 7} so lahko šestmestne ali osemmestne, številke premijskih storitev v preostalih območjih oštevilčenja pa le osemmestne.
(6) Območje oštevilčenja z A = {8} in B = {8} je namenjeno za negeografske številke, ki se uporabljajo za dostop do posebnih omrežij (podatkovna omrežja, internet, navidezna zasebna omrežja,...).
(7) Območja oštevilčenja, določena z A = {8}, B = {9} in C = {1, 2, 3}, so namenjena za negeografske številke, ki se uporabljajo za storitve daljinskega glasovanja, masovno klicanje,..., in so lahko šest-, sedem- ali osemmestne.
(8) Številke iz drugega odstavka tega člena se dodeljujejo in vračajo v blokih po 10.000, 100.000 ali 1.000.000 številk, številke iz tretjega odstavka tega člena se dodeljujejo in vračajo v blokih po 10.000 ali 100.000 številk, številke iz četrtega in petega odstavka tega člena se dodeljujejo in vračajo v blokih po 10 ali 100 številk, številke iz šestega in sedmega odstavka tega člena pa posamično ali v blokih po 10 ali 100 številk.
(9) Ob prvi dodelitvi številk iz tretjega odstavka tega člena operater dobi tudi nacionalno smerno kodo (NDC).
9. člen
(številke skrajšanega izbiranja)
(1) Številke skrajšanega izbiranja so oblike 11P(Q(R)) in 19P(Q(R)), kjer so P, Q, R = {0,...,9}.
(2) Številke skrajšanega izbiranja 11P(Q(R)) se uporablja za enotne evropske številke oziroma za enotne evropske bloke številk, lahko pa tudi za številke za klice v sili, pri tem je:
– številka skrajšanega izbiranja 112 enotna evropska številka, namenjena za klice v sili;
– številka skrajšanega izbiranja 113 številka policije, namenjena za klice v sili;
– blok številk skrajšanega izbiranja 118Q(R) enoten evropski blok številk, namenjen za dostop do imeniških služb. Številke skrajšanega izbiranja iz tega bloka so štirimestne 118Q, kjer je Q = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 8}, ali petmestne 118QR, kjer sta Q = {6, 7, 9} in R = {0,..., 9}.
(3) Številke skrajšanega izbiranja 19P(Q(R)) so namenjene za dostop do specifičnih storitev, kot so na primer prijava motenj ali informacije o točnem času.
(4) Številke skrajšanega izbiranja se dodeljujejo in vračajo posamično.
(5) Številke skrajšanega izbiranja iz prejšnjih odstavkov so izvedene na krajevni ravni v vseh območjih oštevilčenja, ki so namenjena geografskim številkam. V območjih oštevilčenja, ki so namenjena negeografskim številkam, morata biti izvedeni številki skrajšanega izbiranja iz prve in druge alinee drugega odstavka tega člena, operater pa lahko znotraj dodeljenega bloka številk izvede tudi druge številke skrajšanega izbiranja.
10. člen
(predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij)
(1) Območje oštevilčenja 10PQ je namenjeno za štirimestne predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij.
(2) Dodeljujejo se le takšne predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij, pri katerih je Q ≠ {0}.
(3) Predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij se dodeljujejo in vračajo posamično.
(4) Posamezen operater lahko dobi le eno predpono za izbiro operaterja prenosnih omrežij.
11. člen
(usmerjalne kode)
(1) Območje oštevilčenja 98MN je namenjeno za usmerjalne kode, ki se uporabljajo za potrebe usmerjanja pri izvedbi prenosljivosti številk.
(2) Posamezen operater lahko dobi le eno usmerjalno kodo.
(3) Usmerjalne kode se dodeljujejo in vračajo posamično.
(4) Usmerjalnih kod uporabnik ne sme izbirati pri izbiranju številk. Vsak tak poizkus mora biti prestrežen in zavržen.
12. člen
(rezervna območja oštevilčenja)
(1) Območja oštevilčenja, razen tistih, ki so navedena v 7. do 11. členu tega pravilnika, in območja oštevilčenja z A = {0} so rezervna območja oštevilčenja.
(2) Rezervna območja niso namenjena za geografske številke.
(3) Rezervna območja oštevilčenja z A = {6} in B = {1, 2, 3} so rezervirana za številke, ki se uporabljajo v javnih mobilnih omrežjih.
(4) Številke iz rezervnih območij oštevilčenja se dodeli šele, ko ni več prostih številk oziroma blokov številk v že uporabljanih območjih oštevilčenja oziroma jih ni več zadosti ali če se dodeljuje številke za nove vrste javnih komunikacijskih omrežij ali storitev, ki se jih ne da uvrstiti v nobenega od že uporabljenih območij oštevilčenja.
III. IZBIRANJE ŠTEVILK V JAVNIH TELEFONSKIH OMREŽJIH
13. člen
(klici na mednarodne številke)
(1) Kadar se kliče v javno telefonsko omrežje v tujini ali mednarodno storitev, se mora pred mednarodno številko izbrati mednarodna predpona, uporabnik javnega mobilnega omrežja pa lahko namesto mednarodne predpone izbere tudi predpono + (sl. 5).
Sl. 5: Vrstni red številk za klice iz Republike Slovenije v tujino z uporabo
mednarodne predpone 00 (ali +*)
+-----------+----------------+--------------------------------------+
| Predpona |Koda države (CC)|Nacionalna (značilna) številka (N(S)N)|
+-----------+----------------+--------------------------------------+
|00 (ali +*)|  X(Y[WZ])  |       ABCDEFGH...       |
+-----------+----------------+--------------------------------------+
   *Znak + lahko uporabljajo samo uporabniki javnih mobilnih omrežij.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se lahko ob vsakem mednarodnem klicu prosto izbere operater mednarodnega prenosnega omrežja s pomočjo predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij (sl. 6).
Sl. 6: Vrstni red številk za klice iz Republike Slovenije v tujino z uporabo
predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij
+----------------------------+---------------+--------+---------------------+
|   Predpona za izbiro   |  Mednarodna | Koda |   Nacionalna   |
|operaterja prenosnih omrežij|  predpona  | države | (značilna) številka |
|              |        | (CC) |    (N(S)N)    |
+----------------------------+---------------+--------+---------------------+
|      10PQ      |    00   |X(Y[WZ])|   ABCDEFGH...   |
+----------------------------+---------------+--------+---------------------+
14. člen
(klici na geografske številke)
(1) Kadar se kliče znotraj območja z isto medkrajevno kodo (TC), se lahko izbere samo številka naročnika ali številka storitve.
(2) Kadar se kliče v območje z drugo medkrajevno kodo (TC), ali če se z negeografske številke kliče na geografsko številko, se mora pred številko naročnika ali številko storitve izbrati medkrajevna koda (TC) (sl. 7).
Sl. 7: Izbiranje številk z uporabo medkrajevne kode (TC)
+--------------------------+------------------+------------------------------+
| Nacionalna (medkrajevna) | Medkrajevna koda |  Številka naročnika ali  |
|     predpona     |    (TC)    |    številka storitve   |
+--------------------------+------------------+------------------------------+
|       0      |     A    |      BCD EF GH     |
+--------------------------+------------------+------------------------------+
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se lahko ob vsakem takem klicu prosto izbere operater medkrajevnega prenosnega omrežja s pomočjo predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij (sl. 8).
Sl. 8: Izbiranje številk z uporabo predpone za izbiro operaterja 
prenosnih omrežij
+-----------------------+--------------------+---------------+--------------+
|  Predpona za izbiro |   Nacionalna   | Medkrajevna |  Številka  |
| operaterja prenosnih |  (medkrajevna)  |  koda (TC)  |naročnika (SN)|
|    omrežij    |   predpona   |        |       |
+-----------------------+--------------------+---------------+--------------+
|     10PQ     |     0     |    A    | BCD EF GH  |
+-----------------------+--------------------+---------------+--------------+
15. člen
(klici na preostale številke)
(1) Kadar se kliče na negeografsko številko, se mora pred nacionalno (značilno) številko (N(S)N) izbrati nacionalna (medkrajevna) predpona (sl. 9).
Sl. 9: Izbiranje številk
+-----------------------------+------------------------+--------------------+
| Nacionalna (medkrajevna)  | Nacionalna smerna koda | Številka naročnika |
|     predpona      |     (NDC)     |    (SN)    |
+-----------------------------+------------------------+--------------------+
|       0       |      AB      |   CD EF GH   |
|       0       |     ABC      |    DE FGH    |
|       0       |     ABCD     |    E FGH    |
+-----------------------------+------------------------+--------------------+
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko ob vsakem takem klicu prosto izbere operater medkrajevnega prenosnega omrežja s pomočjo predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij (sl. 10).
Sl. 10: Izbiranje številk z uporabo predpone za izbiro operaterja prenosnega 
omrežja
+-----------------------+-------------------+----------------+--------------+
| Predpona za izbiro  |  Nacionalna   |  Nacionalna  |  Številka  |
| operaterja prenosnih |  (medkrajevna)  |  smerna koda | naročnika  |
|    omrežij    |   predpona   |   (NDC)   |   (SN)   |
+-----------------------+-------------------+----------------+--------------+
|     10PQ     |     0     |    AB    |  CD EF GH  |
|     10PQ     |     0     |    ABC   |  DE FGH  |
|     10PQ     |     0     |   ABCD   |  E FGH   |
+-----------------------+-------------------+----------------+--------------+
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa operater medkrajevnega prenosnega omrežja ni dolžan izvesti prenosa klicev na negeografske številke iz četrtega do sedmega odstavka 8. člena tega pravilnika.
IV. KODE IN ŠTEVILKE, S KATERIMI UPRAVLJA ITU IN JIH DODELJUJE AGENCIJA
16. člen
(dodeljevanje)
Kode in številke iz 17. do 22. člena tega pravilnika oziroma njihove dele dodeljuje agencija v skladu z ustreznimi priporočili ITU-T in ob smiselnem upoštevanju postopka iz 61. člena zakona.
17. člen
(identifikacijska koda podatkovnega omrežja)
(1) Identifikacijska koda podatkovnega omrežja je štirimestna koda, določena v skladu s priporočilom ITU-T X.121, kjer prva tri mesta določajo podatkovno kodo države četrto mesto pa določa podatkovno omrežje v državi (sl. 11).
Sl. 11: Zgradba identifikacijske kode podatkovnega omrežja
+-------+-------+-------+------------------+
|  X  |  X  |  X  |    P     |
+-----------------------+------------------+
|  Podatkovna koda   |  Podatkovno  |
|    države     | omrežje v državi |
+-----------------------+------------------+
(2) Podatkovna koda države za Republiko Slovenijo je 293.
(3) Agencija dodeljuje identifikacijske kode podatkovnega omrežja posamično in o dodelitvi obvesti ITU.
18. člen
(mednarodne oznake mobilnega naročnika)
(1) Mednarodna oznaka mobilnega naročnika je koda, določena v skladu s priporočilom ITU-T E.212, in sestavljena iz mobilne kode države, kode mobilnega omrežja in identifikacijske številke mobilnega naročnika (sl. 12).
Sl. 12: Zgradba mednarodne oznake mobilnega naročnika
+----------------+-------------------+--------------------------------------+
| Mobilna koda |  Koda mobilnega | Identifikacijska številka mobilnega |
|   države   |   omrežja   |       naročnika        |
|        |          |      (do 10 števk)       |
+----------------+-------------------+--------------------------------------+
(2) Mobilna koda države za Republiko Slovenijo je trimestna in je 293.
(3) Koda mobilnega omrežja, ki določa posamezno mobilno omrežje v Republiki Sloveniji, je dvomestna.
(4) Agencija dodeljuje kode mobilnih omrežij posamično in o dodelitvi obvesti ITU.
19. člen
(koda mednarodne signalizacijske točke)
(1) Koda mednarodne signalne točke je binarna koda, dolga 14 bitov, določena v skladu s priporočilom ITU-T Q.708, ki enolično določa mednarodno signalno točko v signalnem omrežju s signalizacijo št. 7. Sestavljena je iz 11-mestnega polja, ki določa signalizacijsko območje in omrežje, ter 3-mestnega polja, ki določa signalizacijsko točko (sl. 13).
Sl. 13: Zgradba kode mednarodne signalizacijske točke
+---+--+---+--+---+--+---+--+---+---+--+-----+----+----+
| N |M | L | K| J | I| H | G| F | E |D | C  | B | A |
+----------+---------------------------+---------------+
|  a   |     b         |   c     |
+--------------------------------------+---------------+
|  Koda signalizacijskega       |Identifikacija |
|    območja/omrežja        |signalizacijske|
|                   |  točke    |
+--------------------------------------+---------------+
(2) Agencija dodeljuje kode mednarodnih signalizacijskih točk posamično v decimalnem zapisu v formatu a-b-c, kjer je a = {0,...,7}, b = {0,...,255} in c = {0,...,7}.
20. člen
(koda nacionalne signalizacijske točke)
(1) Koda nacionalne signalizacijske točke je binarna koda, dolga 14 bitov, določena v skladu s priporočilom ITU-T Q.704, ki enolično določa signalno točko za potrebe medomrežnega povezovanja v določeni državi, in je lahko koda ponorne (DPC) ali izvorne točke (OPC) (sl. 14).
Sl. 14: Zgradba kode nacionalne signalizacijske točke
+---+---+--+---+---+--+---+---+---+--+---+---+---+---+
| N | M |L | K | J |I | H | G | F |E | D | C | B | A |
+-------------------------+--------------------------+
|     a        |     b        |
+-------------------------+--------------------------+
(2) Agencija dodeljuje le kode nacionalnih signalizacijskih točk, ki so namenjene za naslavljanje signalizacijskih točk na nacionalni signalizacijski ravni.
(3) Agencija dodeljuje kode nacionalnih signalizacijskih točk posamično v decimalnem zapisu, in sicer v formatu a-b, kjer sta a, b = {0,...,127}.
21. člen
(številka izdajateljeve oznake)
(1) Številka izdajateljeve oznake je oznaka, določena v priporočilu ITU-T E.118,, ki je potrebna pri obračunavanju mednarodnih storitev, plačanih s telefonsko kartico, je del izdajateljeve identifikacijske številke (sl. 15).
Sl. 15: Zgradba izdajateljeve identifikacijske številke na področju
telekomunikacij
+--+----------------+-----------------------------+
|89|Koda države (CC)|Številke izdajateljeve oznake|
+--+----------------+-----------------------------+
(2) Številka izdajateljeve oznake je v Republiki Sloveniji dvomestna.
(3) Agencija dodeljuje številke izdajateljeve oznake posamično.
22. člen
(koda nestandardne opreme)
(1) Koda nestandardne opreme je binarna koda, ki v skladu s priporočilom ITU T.35 določa nestandardno opremo za potrebe identifikacije proizvodov s področja prenosa govora preko paketnih omrežij v skladu s priporočilom ITU-T standardu H.323. Sestavljena je iz kode države za nestandardno opremo, kode proizvajalca opreme in dela, ki ga določi proizvajalec te opreme sam (sl. 16).
Sl. 16: Koda nestandarne opreme
+------------------------+-------------------+------------------------------+
|   Kode države za   | Koda proizvajalca |    Del, ki ga določi   |
|  nestandardno opremo |    opreme   | proizvajalec te opreme sam |
|            |          |               |
|   xxxx xxxx(2)   | xxxx xxxx(2 )xxxx |               |
|            |   xxxx(2)   |               |
+------------------------+-------------------+------------------------------+
(2) Kode države za nestandardno opremo za Republiko Slovenijo je 1100 0110(2).
(3) Koda proizvajalca opreme je dolga 2 zloga (byte), dodeljuje jo agencija posamično.
V. KONČNE DOLOČBE
23. člen
(negeografske številke)
Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena tega pravilnika se lahko številke iz območja oštevilčenja A = {5} in B = {0} uporabljajo kot negeografske številke za javna mobilna omrežja še eno leto po uveljavitvi tega pravilnika.
24. člen
(obstoječe predpone za izbiro operaterjev)
(1) Predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij, ki so bile dodeljene pred uveljavitvijo tega pravilnika in ki ne ustrezajo določbam prvega in drugega odstavka 10. člena tega pravilnika, agencija v skladu s 67. členom zakona nadomesti z novimi predponami za izbiro operaterja prenosnih omrežij, ki niso iz območij oštevilčenja 100Q, 101Q in 105Q. Ta sprememba se ne šteje za spremembo, ki bistveno posega v sistem oštevilčenja ali katere izvedba je tehnološko zahtevna v smislu tretjega odstavka 59. člena zakona.
(2) Na novo dodeljene predpone za izbiro operaterjev prenosnih omrežij se morajo začeti čimprej, vendar najkasneje do 31. decembra 2005, uporabljati v skladu z drugim odstavkom 13. člena, tretjim odstavkom 14. člena in drugim odstavkom 15. člena tega pravilnika.
(3) Predpone za izbiro operaterjev mednarodnih prenosnih omrežij, ki so bile dodeljene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko uporabljajo v skladu z drugim odstavkom 9. člena Pravilnika o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 2/02, 40/03 in 43/04 – ZEKom) do 31. decembra 2005.
(4) Agencija lahko začne dodeljevati nove predpone za izbiro operaterja prenosnih omrežij iz območij oštevilčenja 100Q, 101Q in 105Q po 31. decembru 2005.
25. člen
(sprememba odločb o dodelitvi številk skrajšanega izbiranja)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 9. člena tega pravilnika se lahko številka skrajšanega izbiranja iz območja oštevilčenja 11P(Q(R)), ki se ob začetku veljavnosti tega pravilnika že uporablja za namen, ki se razlikuje od predpisanih za to območje oštevilčenja, uporablja za ta namen do dneva, ko začne veljati predpis, ki določi to številko skrajšanega izbiranja za enotno evropsko številko oziroma za enoten evropski blok številk.
(2) Z dnem, ko začne veljati predpis, ki določi številko skrajšanega izbiranja za enotno evropsko številko oziroma za enoten evropski blok številk, agencija po uradni dolžnosti spremeni ustrezne odločbe o dodelitvi številk v skladu s 67. členom zakona. Pri tem nadomesti te številke s številkami skrajšanega izbiranja iz območij oštevilčenja 19P(Q(R)) in določi rok, v katerem je treba izvesti prehod na nove številke. Ta sprememba se ne šteje za spremembo, ki bistveno posega v sistem oštevilčenja ali katere izvedba je tehnološko zahtevna v smislu tretjega odstavka 59. člena zakona.
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 2/02, 40/03 in 43/04 – ZEKom).
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-4/2005
Ljubljana, dne 27. maja 2005.
EVA 2005-2111-0024
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo
PRILOGA
(nacionalni številski prostor)
 
+-------------------------------+--------------------------+-------+---------+
|  NDC/ŠTEVILKA SKRAJŠANEGA  |     UPORABA     |DOLŽINA|DODELITEV|
|    IZBIRANJA/PREDPONA   |             |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 0 | |  |  |  | |  |  |Nacionalna (medkrajevna) |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |predpona         |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 0 |0 |  |  |  | |  |  |Mednarodna predpona    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
|  | |  |  |  | |  |  |             |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |0 | 0 | Q |  | |  |  |Predpone za izbiro    |  4  |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |operaterjev prenosnih   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |omrežij          |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |0 | 1 | Q |  | |  |  |Predpone za izbiro    |  4  |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |operaterjev prenosnih   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |omrežij          |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |0 | 2 | Q |  | |  |  |Predpone za izbiro    |  4  |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |operaterjev prenosnih   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |omrežij          |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |0 | 3 | Q |  | |  |  |Predpone za izbiro    |  4  |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |operaterjev prenosnih   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |omrežij          |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |0 | 4 | Q |  | |  |  |Predpone za izbiro    |  4  |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |operaterjev prenosnih   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |omrežij          |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |0 | 5 | Q |  | |  |  |Predpone za izbiro    |  4  |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |operaterjev prenosnih   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |omrežij          |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |0 | 6 | Q |  | |  |  |Predpone za izbiro    |  4  |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |operaterjev prenosnih   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |omrežij          |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |0 | 7 | Q |  | |  |  |Predpone za izbiro    |  4  |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |operaterjev prenosnih   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |omrežij          |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |0 | 8 | Q |  | |  |  |Predpone za izbiro    |  4  |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |operaterjev prenosnih   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |omrežij          |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |0 | 9 | Q |  | |  |  |Predpone za izbiro    |  4  |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |operaterjev prenosnih   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |omrežij          |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |1 | 0 |(Q |(R))| |  |  |Enotna evropska      | 3, 4 |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |številka/enotni evropski | ali 5 |     |
|  | |  |  |  | |  |  |blok številk       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |1 | 1 |(Q |(R))| |  |  |Enotna evropska      | 3, 4 |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |številka/enotni evropski | ali 5 |     |
|  | |  |  |  | |  |  |blok številk       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |1 | 2 |  |  | |  |  |Enotna evropska      |  3  |  -  |
|  | |  |  |  | |  |  |telefonska številka za  |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |klice v sili       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |1 | 3 |  |  | |  |  |Številka za klice v sili |  3  |  -  |
|  | |  |  |  | |  |  |– policija        |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |1 | 4 |(Q |(R))| |  |  |Enotna evropska      | 3, 4 |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |številka/enotni evropski | ali 5 |     |
|  | |  |  |  | |  |  |blok številk       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |1 | 5 |(Q |(R))| |  |  |Enotna evropska      | 3, 4 |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |številka/enotni evropski | ali 5 |     |
|  | |  |  |  | |  |  |blok številk       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |1 | 6 |(Q |(R))| |  |  |Enotna evropska      | 3, 4 |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |številka/enotni evropski | ali 5 |     |
|  | |  |  |  | |  |  |blok številk       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |1 | 7 |(Q |(R))| |  |  |Enotna evropska      | 3, 4 |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |številka/enotni evropski | ali 5 |     |
|  | |  |  |  | |  |  |blok številk       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |1 | 8 | Q |(R))| |  |  |Enotni evropski blok   | 4 ali |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |številk – dostop do    |  5  |     |
|  | |  |  |  | |  |  |imeniških služb      |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |1 | 9 |(Q |(R))| |  |  |Enotna evropska      | 3, 4 |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |številka/enotni evropski | ali 5 |     |
|  | |  |  |  | |  |  |blok številk       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |2 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |3 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |4 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |5 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |6 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |7 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |8 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 1 |9 | P |(Q |(R))| |  |  |Številke skrajšanega   | 3, 4 |  E  |
|  | |  |  |  | |  |  |izbiranja – specifične  | ali 5 |     |
|  | |  |  |  | |  |  |storitve operaterjev   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
|  | |  |  |  | |  |  |             |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 2 |0 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 2 |1 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 2 |2 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 2 |3 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 2 |4 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 2 |5 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 2 |6 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 2 |7 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 2 |8 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 2 |9 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
|  | |  |  |  | |  |  |             |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 3 |0 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  A  |
|  | |  |  |  | |  |  |javna mobilna omrežja   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 3 |1 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  A  |
|  | |  |  |  | |  |  |javna mobilna omrežja   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 3 |2 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 3 |3 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 3 |4 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 3 |5 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 3 |6 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 3 |7 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 3 |8 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 3 |9 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
|  | |  |  |  | |  |  |             |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 4 |0 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  A  |
|  | |  |  |  | |  |  |javna mobilna omrežja   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 4 |1 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  A  |
|  | |  |  |  | |  |  |javna mobilna omrežja   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 4 |2 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 4 |3 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 4 |4 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 4 |5 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 4 |6 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 4 |7 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 4 |8 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 4 |9 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  B  |
|  | |  |  |  | |  |  |dostop do javnih     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |komunikacijskih storitev |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |na fiksni lokaciji    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
|  | |  |  |  | |  |  |             |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 5 |0 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 5 |1 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  A  |
|  | |  |  |  | |  |  |javna mobilna omrežja   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 5 |2 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 5 |3 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 5 |4 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 5 |5 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 5 |6 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 5 |7 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 5 |8 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 5 |9 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  B  |
|  | |  |  |  | |  |  |dostop do javnih     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |komunikacijskih storitev |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |na fiksni lokaciji    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
|  | |  |  |  | |  |  |             |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 6 |0 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 6 |1 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja – javna   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |mobilna omrežja      |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 6 |2 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja – javna   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |mobilna omrežja      |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 6 |3 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja – javna   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |mobilna omrežja      |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 6 |4 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  A  |
|  | |  |  |  | |  |  |javna mobilna omrežja   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 6 |5 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  A  |
|  | |  |  |  | |  |  |javna mobilna omrežja   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 6 |6 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  A  |
|  | |  |  |  | |  |  |javna mobilna omrežja   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 6 |7 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  A  |
|  | |  |  |  | |  |  |javna mobilna omrežja   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 6 |8 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  A  |
|  | |  |  |  | |  |  |javna mobilna omrežja   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 6 |9 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  A  |
|  | |  |  |  | |  |  |javna mobilna omrežja   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
|  | |  |  |  | |  |  |             |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 7 |0 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  A  |
|  | |  |  |  | |  |  |javna mobilna omrežja   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 7 |1 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  A  |
|  | |  |  |  | |  |  |javna mobilna omrežja   |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 7 |2 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 7 |3 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 7 |4 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 7 |5 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 7 |6 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 7 |7 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 7 |8 | C | D | E | F| G | H |Geografske številke    |  8  |  A  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 7 |9 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
|  | |  |  |  | |  |  |             |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |0 | 0 | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |brezplačne storitve –   |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |mednarodne storitve    |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |brezplačnega klica    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |0 | 1 | D | E | F| (G| H) |Negeografske številke –  | 8 ali |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |brezplačne storitve    |  6  |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |0 | 2 | D | E | F| (G| H) |Negeografske številke –  | 8 ali |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |brezplačne storitve    |  6  |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |0 | 3 | D | E | F| (G| H) |Negeografske številke –  | 8 ali |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |brezplačne storitve    |  6  |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |0 | 4 | D | E | F| (G| H) |Negeografske številke –  | 8 ali |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |brezplačne storitve    |  6  |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |0 | 5 | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |brezplačne storitve    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |0 | 6 | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |brezplačne storitve    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |0 | 7 | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |brezplačne storitve    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |0 | 8 | D | E | F| (G| H) |Negeografske številke –  | 8 ali |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |brezplačne storitve    |  6  |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |0 | 9 | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |brezplačne storitve    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |1 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  B  |
|  | |  |  |  | |  |  |dostop do javnih     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |komunikacijskih storitev |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |na fiksni lokaciji    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |2 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  B  |
|  | |  |  |  | |  |  |dostop do javnih     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |komunikacijskih storitev |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |na fiksni lokaciji    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |3 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  B  |
|  | |  |  |  | |  |  |dostop do javnih     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |komunikacijskih storitev |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |na fiksni lokaciji    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |4 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |5 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |6 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |7 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |8 | C | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  D  |
|  | |  |  |  | |  |  |dostop do posebnih    |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |omrežij          |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |9 | 0 |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |9 | 1 | D | E | F| (G|(H))|Negeografske številke –  | 8, 7 |  D  |
|  | |  |  |  | |  |  |storitve daljinskega   | ali 6 |     |
|  | |  |  |  | |  |  |glasovanja        |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |9 | 2 | D | E | F| (G|(H))|Negeografske številke –  | 8, 7 |  D  |
|  | |  |  |  | |  |  |storitve daljinskega   | ali 6 |     |
|  | |  |  |  | |  |  |glasovanja        |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |9 | 3 | D | E | F| (G|(H))|Negeografske številke –  | 8, 7 |  D  |
|  | |  |  |  | |  |  |storitve daljinskega   | ali 6 |     |
|  | |  |  |  | |  |  |glasovanja        |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |9 | 4 |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |9 | 5 |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |9 | 6 |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |9 | 7 |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |9 | 8 |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 8 |9 | 9 |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
|  | |  |  |  | |  |  |oštevilčenja       |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
|  | |  |  |  | |  |  |             |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |0 | 0 | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |premijske storitve    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |0 | 1 | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |premijske storitve    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |0 | 2 | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |premijske storitve    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |0 | 3 | D | E | F| (G| H) |Negeografske številke –  | 8 ali |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |premijske storitve    |  6  |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |0 | 4 | D | E | F| (G| H) |Negeografske številke –  | 8 ali |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |premijske storitve    |  6  |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |0 | 5 | 0 | E | F| (G| H) |Negeografske številke –  | 8 ali |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |premijske storitve    |  6  |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |0 | 6 | D | E | F| (G| H) |Negeografske številke –  | 8 ali |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |premijske storitve    |  6  |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |0 | 7 | D | E | F| (G| H) |Negeografske številke –  | 8 ali |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |premijske storitve    |  6  |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |0 | 8 | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |premijske storitve    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |0 | 9 | D | E | F| G | H |Negeografske številke –  |  8  |  C  |
|  | |  |  |  | |  |  |premijske storitve    |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |1 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |2 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |3 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |4 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |5 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |6 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |7 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |8 | M | N |  | |  |  |Usmerjalne kode      |  4  |  E  |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
| 9 |9 |  |  |  | |  |  |Rezervna območja     |    |     |
+---+--+---+---+----+--+---+----+--------------------------+-------+---------+
 
A – bloki po 10.000, 100.000 ali 1.000.000 številk
B – bloki po 10.000 ali 100.000 številk
C – bloki po 10 ali 100 številk
D – posamično ali v blokih po 10 ali 100 številk
E – posamično

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti