Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2527. Sporazum o razdelitvi premoženja prejšnje Občine Podčetrtek, stran 5788.

Na podlagi 51.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in sklepov Občinskega sveta občine Podčetrtek z dne 28. 10. 2004 in Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli z dne 16. 9. 2004 sklepata župan Občine Podčetrtek in župan Občine Bistrica ob Sotli
S P O R A Z U M
o razdelitvi premoženja prejšnje Občine Podčetrtek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Podpisnici sporazuma ugotavljata, da sta bili na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) na območju bivše Občine Podčetrtek s 1. 1. 1999 ustanovljeni dve novi občini, in sicer Občina Podčetrtek in Občina Bistrica ob Sotli.
Podlaga za razdelitev skupnega premoženja med Občino Podčetrtek in Občino Bistrica ob Sotli je premoženjska bilanca Občine Podčetrtek na dan 31. 12. 1998.
2. člen
Predmet tega sporazuma je v skladu z zakonom o lokalni samoupravi dogovor med strankama o razdelitvi skupnega premoženja in o prevzemu pravic in obveznosti v zvezi s tem premoženjem, ki sestoji iz celotnega premoženja, ki je bilo na dan 31. 12. 1998 v lasti Občine Podčetrtek.
3. člen
Podpisnici se pri razdelitvi skupnega premoženja dogovorita za uporabo naslednjih načel oziroma kriterijev:
– lega,
– število prebivalcev,
– drugo.
4. člen
Če je s tem sporazumom določeno, da se stvari razdelijo po legi, to pomeni, da določeno stvar (oziroma solastninski delež na stvari) prevzame v izključno last in posest tista občina, na območju katere se ta stvar nahaja.
Na območju Občine Podčetrtek ležijo nepremičnine v naslednjih katastrskih občinah:
Dobležiče – del, Ema, Imeno, Lastnič, Nezbiše, Podčetrtek, Pristava – del, Roginska gorca – del, Sedlarjevo, Sodna vas, Sopote, Verače, Vidovica, Virštanj, Vonarje.
Na območju Občine Bistrica ob Sotli ležijo nepremičnine v naslednjih katastrskih občinah:
Dekmanca, Hrastje, Kunšperk, Osredek – del, Ples, Trebče, Zagaj.
Nepremičnine, ki ležijo delno v Občini Podčetrtek delno pa v Občini Bistrica ob Sotli, prevzameta občini v last in posest glede na mejo med občinama. Če je za določitev meje potrebna parcelacija, krijeta občini vsaka polovico nastalih stroškov.
5. člen
Če je s tem sporazumom določeno, da se premoženje razdeli po kriteriju števila prebivalstva na dan 31. 12. 1998, to pomeni, da se delitev izvede v naslednjem razmerju:
– Občina Podčetrtek         69%
– Občina Bistrica ob Sotli     31%.
II. DENARNA SREDSTVA
6. člen
Občini Podčetrtek in Bistrica ob Sotli ugotavljata, da:
1. so denarna sredstva na žiro računih, kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti po stanju na dan 31. 12. 1998, ugotovljenem z zaključnim računom za leto 1998, že razdeljena na podlagi zaključnega računa bivše Občine Podčetrtek in dogovora obeh županov z dne 21. 7. 1999.
2. obveznosti do odplačila kreditov Občina Bistrica ob Sotli nima.
3. obveznosti za tekoče investicije pokriva vsaka občina za svoje območje.
III. NEPREMIČNINE
7. člen
Vsa stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdovi in druga zemljišča preidejo v izključno last in posest tiste občine, na območju katere ležijo.
Občina prevzame zemljišča iz prejšnjega odstavka z vsemi vknjiženimi in neknjiženimi bremeni.
8. člen
Objekti, ki predstavljajo šole, vrtce, zdravstveni dom, športne objekte, kulturne spomenike in podobne objekte, preidejo skupaj s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči v izključno last in posest tiste občine, na območju katere ležijo.
Vse ostale pravice in dolžnosti posamezne občine so opredeljene v odlokih o ustanovitvi javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti.
9. člen
Poslovni prostori, stanovanja (bodisi kot samostojne enote bodisi kot deli stavb) preidejo skupaj s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči v izključno last in posest tiste občine, na območju katere ležijo.
Po tem kriteriju se razdelijo tudi terjatve in obveznosti iz naslova gospodarjenja s stanovanji in poslovnimi prostori.
10. člen
Vsi infrastrukturni objekti s področja komunalne, cestne, prometne in druge dejavnosti (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, ceste itd.) se delijo po teritorialnem principu oziroma po legi infrastrukturnega objekta.
11. člen
Premoženjska bilanca Občine Podčetrtek na dan 31. 12. 1998 je sestavni del sporazuma o premoženjski delitveni bilanci.
12. člen
Delitev premoženja na podlagi premoženjske bilance z dne 31. 12. 1998 je dokončna.
Podpisnici skupnega sporazuma o premoženjski delitveni bilanci sta sporazumni, da se v primeru ugotovitve premoženja in obveznosti, ki niso bili knjigovodsko zajeti v premoženjski bilanci, uporabijo kriteriji, zajeti v tem sporazumu.
IV. PREMIČNINE
13. člen
Občini soglašata, da se vse premičnine delijo po kriteriju lege, to je glede na kraj nahajališča teh stvari ob sklenitvi tega sporazuma oziroma glede na kraj lege glavne stvari.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI
14. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v javnih zavodih s področja dejavnosti vzgoje in izobraževanja oziroma otroškega varstva prevzame tista občina, na območju katere ima javni zavod svoj sedež.
15. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v javnih zavodih, katerih soustanoviteljici sta, občini uredita v ustanovitvenih aktih zavodov.
16. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalski delež Občine Podčetrtek, ki ga ima ta v javnem podjetju OKP, d. o. o., Rogaška Slatina, prevzameta občini Podčetrtek in Bistrica ob Sotli po kriteriju porabe vode (50%) in po kriteriju števila prebivalcev (50%), upoštevajoč pri tem ustanovitveni akt javnega podjetja.
17. člen
Delež sofinanciranja oziroma uresničevanje soustanoviteljskih pravic in obveznosti občini kot soustanoviteljici podrobneje uredita v v ustanovitvenem aktu podjetja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pravice in obveznosti, ki v tem sporazumu niso posebej navedene, prevzame po načelu lege posamezna občina, kjer leži stvar oziroma premoženje, s katerim so te pravice in obveznosti povezane.
19. člen
V upravnih, sodnih in drugih postopkih, ki so v teku in ki zadevajo stvari z območja Občine Podčetrtek, na mesto Občine Podčetrtek kot upravičenka ali zavezanka vstopi Občina Bistrica ob Sotli in prevzame zadevo v tistem stanju, v katerem je ob vstopu vanjo.
Pravice in obveznosti iz že pravnomočnih zadev prevzame tista občina, kamor po tem sporazumu spada stvar oziroma premoženje, ki je predmet te zadeve.
20. člen
V primeru, da se po sprejetju tega sporazuma naknadno ugotovijo kakršnokoli dodatno premoženje, terjatve in obveznosti, ki so bile pridobljene v obdobju od 31. 12. 1994 do 31. 12. 1998 in so pripadale bivši Občini Podčetrtek, se zanje uporabi kriterij skupine, v katero po tem sporazumu sodi to premoženje, terjatev ali obveznost.
21. člen
Občini Podčetrtek in Bistrica ob Sotli druga drugi dovoljujeta izvedbo zemljiškoknjižnih vpisov lastninske pravice in drugih pravic v svojo korist na tistih nepremičninah, ki ležijo v katastrskih občinah na njenem območju, navedenih v 4. členu tega sporazuma in pri katerih je vknjižena lastninska pravica ali pravica uporabe oziroma razpolaganja v korist Občine Podčetrtek ali pa so opredeljene kot splošno ljudsko premoženje.
Vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižno in drugo izvedbo delitve nepremičnin po tem sporazumu ali iz njega izhajajočih pogodb krije predlagateljica te izvedbe.
22. člen
Razdelitev premoženja po tem sporazumu ni predmet odmere davka in se zanjo ne plačujejo sodne takse, zato tudi ocenitev vrednosti posameznih nepremičnin ni potrebna.
23. člen
Ta sporazum stopi v veljavo, ko ga podpišeta obe udeleženki, in je napisan v šestih izvodih, od katerih prejme vsaka udeleženka po tri izvode.
Sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03101-001/2005
Podčetrtek, dne 3. junija 2005.
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l. r.
 
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti