Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2446. Pravilnik o spremembi pravilnika o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, stran 5602.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena in tretjega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
1. člen
V Pravilniku o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 118/04) se v besedilu prvega odstavka 5. člena v napovednem stavku za besedo »podatke« doda besedilo »v skladu s standardom SIST EN 50 419«, v prvi alinei pa se črta besedilo »iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika«.
2. člen
Na koncu 15. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V deleže predelanih, ponovno uporabljenih in recikliranih komponent, materialov in snovi iz prejšnjega odstavka se šteje tudi odpadna EE oprema, ki je predelana, ponovno uporabljena ali reciklirana v drugih državah, če je bila odposlana v te države v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje (UL L št. 30, z dne 6. 2. 1993, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 259/93/EGS). Če je odpadna EE oprema odposlana v tretje države, ki niso države članice OECD, v skladu z določbami Uredbe 259/93/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1420/1999 z dne 29. aprila 1999 o določitvi skupnih pravil in postopkov, ki se uporabljajo za pošiljke določenih vrst odpadkov v določene države nečlanice OECD (UL L št. 166, z dne 1. 7. 1999, str. 6) in Uredbe Komisije (ES) št. 1547/1999 z dne 12. julija 1999 o postopkih nadzora iz Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93 za pošiljke nekaterih vrst odpadkov v nekatere države (UL L št. 185, z dne 17. 7. 1999, str. 1), za katere se Sklep OECD C(92)39 final ne uporablja, se predelane, ponovno uporabljene in reciklirane komponente, materiali in snovi iz te odpadne EE oprema štejejo v deleže iz prejšnjega odstavka samo, če izvoznik posreduje dokazila, da so se predelava, ponovna uporaba ali recikliranje izvajali v skladu s tehničnimi zahtevami tega pravilnika.«
3. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda »zbiranje« nadomesti z besedo »prevzemanje«, besedilo »s prevzema­njem« se črta, besedilo »pridobiti dovoljenje« pa se nadomesti z besedilom »in za nadaljnje ravnanje z njo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje«.
V drugem odstavku se za besedo »izdajo« doda beseda »okoljevarstvenega«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Iz načrta za ravnanje z odpadno EE opremo iz drugega odstavka tega člena mora biti razvidno, da se ločeno zbrana odpadna EE oprema obdeluje v skladu z zahtevami iz priloge 3 tega pravilnika in da se odpadna EE oprema skladišči ali začasno skladišči in obdeluje v objektih, ki izpolnjujejo zahteve iz priloge 4 tega pravilnika.«.
4. člen
V prvem odstavku 23. člena se za besedilom »načinu oddajanja odpadne EE opreme« doda beseda »samo«.
5. člen
V prvem odstavku 29. člena se za besedo »pridobiti« doda beseda »okoljevarstveno«, za besedilom »oddajo v« pa beseda »nadaljnjo«.
6. člen
V tretjem odstavku 32. člena se za besedilom »odpadno EE« doda besedilo »iz gospodinjstev«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Končni uporabnik EE opreme in proizvajalec ali pridobitelj se lahko ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena dogovorita o prevzemu odpadne EE opreme in o plačilu stroškov za nadaljnje ravnanje z njo.«.
7. člen
V prvem odstavku 38. člena se besedilo »obdobje od 13. avgusta do 31. decembra 2005 do 31. marca leta 2006« nadomesti z besedilom »leto 2006«.
Besedilo drugega odstavka se črta.
8. člen
V 39. členu se črta besedilo », ki ne namerava prenesti svoje obveznosti iz tega pravilnika na izvajalca javne službe,«, beseda »31. marca« pa se nadomesti z besedo »30. junija«.
9. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
(1) Ta pravilnik se začne uporabljati 1. januarja 2006, razen 39. člena, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve tega pravilnika, 5., 6., 16., 18. in 19. člena, ki se začnejo uporabljati 13. avgusta 2005 in 22., 23. ter 24. člena, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2009 za tiste razrede EE opreme, za katere se začne izvajati javna služba.
(2) Proizvajalec in pridobitelj morata pridobiti dovoljenje za zbiranje odpadne EE opreme najkasneje do 31. decembra 2005.
(3) Javna služba se začne izvajati 1. januarja 2009 za tiste razrede EE opreme, za katere se na podlagi poročila za leto 2007 o ravnanju z odpadno EE opremo proizvajalcev, pridobiteljev in končnih uporabnikov iz 22. člena tega pravilnika ugotovi, da za leto 2007 niso izpolnjeni cilji iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z odpadno EE opremo.«.
10. člen
V 40. členu se črta besedilo »uporabljati pa se začne 13. avgusta 2005«.
11. člen
Priloga 5 se črta.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-71/2005
Ljubljana, dne 31. marca 2005.
EVA 2005-2511-0126
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l. r.
 
Soglašam!
Minister
za gospodarstvo
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti