Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2442. Pravilnik o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, stran 5598.

Na podlagi osmega odstavka 152. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in za izvrševanje četrtega odstavka 83. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o katastru javnega komunikacijskega omrežja
in pripadajoče infrastrukture
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vodenje in vsebino katastra javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: kataster) in način posredovanja podatkov o vrstah omrežij in objektov, ki so del javnega komunikacijskega omrežja oziroma pripadajoče infrastrukture in jih mora lastnik takšnega komunikacijskega omrežja oziroma pripadajoče infrastrukture posredovati neposredno Geodetski upravi Republike Slovenije za vpis v kataster.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Antena je naprava, ki služi izsevanju radiofrekvenčnega signala, opremljenega z informacijo, v odprt prostor oziroma sprejemu takšnega signala in je pritrjena na stavbo ali gradbeni inženirski objekt.
2. Antenski stolp je gradbeni inženirski objekt, na katerega je pritrjena ena ali več anten s pripadajočo ozemljilno opremo.
3. Jašek je vertikalni gradbeni inženirski objekt, ki omogoča dostop do telekomunikacijskih vodov v kabelski kanalizaciji.
4. Javne telekomunikacijske terminalske naprave so javne telefonske govorilnice in druga telekomunikacijska terminalska oprema, nameščena na javnosti dostopnih površinah.
5. Kabelska kanalizacija je horizontalni gradbeni inženirski objekt, sestavljen iz kanalov, cevi in podobnega, ki omogoča postavitev in vzdrževanje telekomunikacijskih vodov.
6. Komutacijski center je funkcijska enota, ki z uporabo stikalnih elementov in krmilne logike omogoča povezovanje med kličočim in klicanim pri vodovnem, sporočilnem ali pa­ketnem sistemu komutacije.
7. Oddajnik je naprava, ki ustvari signal v radiokomunikacijski storitvi.
8. Radijska postaja je eden ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov, vključno s potrebno opremo, ki so potrebni na enem fiksnem mestu za izvajanje radiokomunikacijske storitve.
9. Sprejemnik je naprava, ki sprejme signal v radiokomunikacijski storitvi.
10. Telekomunikacijska razdelilna omarica je razvodišče priključnih telekomunikacijskih vodov in mesto za namestitev telekomunikacijskih naprav.
11. Telekomunikacijski vod je celotna podzemna ali nadzemna povezava med dvema ali več točkami, po kateri je možna enosmerna, dvosmerna ali obojesmerna komunikacija.
12. Zbirni kataster je kataster gospodarske javne infrastrukture, v katerem Geodetska uprava Republike Slovenije vodi zbirne podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture v skladu z drugim odstavkom 152. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04).
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1; v nadaljnjem besedilu: zakon), z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A in 47/04) in Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1).
3. člen
(vodenje katastra)
Kataster se v skladu s četrtim odstavkom 83. člena zakona vodi neposredno v sklopu zbirnega katastra.
4. člen
(vsebina katastra)
(1) Naprave in objekti javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki se vedno evidentirajo v katastru, so:
– telekomunikacijski vodi (nadzemni, podzemni),
– kabelska kanalizacija,
– jaški,
– radijske postaje,
– antenski stolp,
– posamezna antena, če ni pritrjena na antenski stolp.
(2) Naprave in objekti javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki se evidentirajo v katastru samo, če so samostojni gradbeni inženirski objekti, so:
– javne telekomunikacijske terminalske naprave,
– drugi objekti za potrebe elektronskih komunikacij, kot so komutacijski centri, telekomunikacijske razdelilne omarica, ojačevalna mesta telekomunikacijskih vodov, objekti za namestitev naprav in druge podobne naprave in oprema.
5. člen
(vpis v kataster)
(1) Lastnik javnega komunikacijskega omrežja oziroma pripadajoče infrastrukture mora sporočiti Geodetski upravi Republike Slovenije podatke o napravah in objektih javnega komunikacijskega omrežja oziroma pripadajoče infrastrukture iz prejšnjega člena za vpis v kataster v treh mesecih po končanju gradnje.
(2) Vsako spremembo podatkov, ki pomeni tudi spremembo podatkov v katastru, mora lastnik javnega komunikacijskega omrežja oziroma pripadajoče infrastrukture sporočiti Geodetski upravi Republike Slovenije v treh mesecih od njenega nastanka.
(3) Sporočanje podatkov o objektih in napravah iz prejšnjega člena oziroma sporočanje podatkov o spremembah vpisanih podatkov se izvede na podlagi elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, kot je določen v Pravilniku o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04).
(4) Elaborat je skladno s predpisi objavljen na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije.
6. člen
(prehodne določbe)
(1) Lastnik javnega komunikacijskega omrežja oziroma pripadajoče infrastrukture, ki je bilo zgrajeno oziroma bila zgrajena pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, mora posredovati podatke za vpis v kataster do 31. decembra 2006.
(2) Če lastnik javnega komunikacijskega omrežja oziroma pripadajoče infrastrukture zaradi razlogov, na katere sam ni mogel vplivati (na primer zaradi velike količine nezajetih podatkov o objektih) v roku iz prejšnjega odstavka ne posreduje vseh podatkov o celotnem omrežju, mora pred iztekom tega roka obvestiti Geodetsko upravo Republike Slovenije o razlogih za zamudo in predlagati naknadni rok, v katerem bo podatke posredoval. V tem primeru Geodetska uprava Republike Slovenije podaljša rok za posredovanje podatkov najpozneje do 30. junija 2007.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-41/2005
Ljubljana, dne 18. marca 2005.
EVA 2005-2111-0031
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo
 
Soglašam!
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti