Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2470. Pravilnik o subvencioniranju prevoza pitne vode v sušnem obdobju, stran 5639.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Komen na seji dne 31. 5. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju prevoza pitne vode
v sušnem obdobju
1. člen
Občina Komen (v nadaljevanju: občina) subvencionira prevoz pitne vode vsem tistim občanom, ki imajo zagotovljen kot edini vir pitne vode lastne ali vaške vodnjake, ki se polnijo s kapnico ali iz zadostnih in neoporečnih krajevnih vodnih virov, ko jim ti v sušnem obdobju presahnejo (v nadaljevanju: upravičenci).
V naseljih, ki so priključena na javni vodovodni sistem, občani nimajo pravice do subvencioniranega prevoza pitne vode, razen v tistih delih naselij, kjer sekundarno vodovodno omrežje še ni izvedeno.
2. člen
Subvencioniranje prevoza pripada le za vodo, ki jo upravičenci uporabljajo za potrebe svojega gospodinjstva.
Subvencioniranje prevoza pitne vode ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti in v primeru, da imajo upravičenci možnost priključitve na javno vodovodno omrežje.
Za pridobitno dejavnost v kmetijstvu se štejejo kmetije z nad 5 glav živine (GVŽ) ali nad 15 glav drobnice ter vse vrste farm. Določitev GVŽ za ostale živali se preračuna v skladu s standardi kmetijske stroke.
3. člen
Subvencioniranje prevoza vode se izvaja v sušnem obdobju in po potrebi tudi v drugih primerih pomanjkanja pitne vode. Sušno obdobje praviloma nastopi 21. dan po zadnjem obilnejšem deževju.
Pričetek razmer za subvencioniranje prevoza pitne vode določi župan s sklepom.
4. člen
Praviloma se upravičencem subvencionirajo prevozi za naslednje količine pitne vode:
– za upravičence in njihove
družinske člane          120 l/osebo/dan,
– za živino            100 l/glavo/dan,
– za drobnico            30 l/glavo/dan.
5. člen
Upravičenci naročajo dovoz pitne vode neposredno občinski upravi. Subvencioniranje prevoza vode upravičencem odobri pooblaščena strokovna oseba občinske uprave, ki obenem vodi evidenco o naročilih.
6. člen
Upravičenci, oskrbovani s prevozi do 12 m3 vode, so na podlagi izstavljenega računa dolžni poravnati lastni delež, ki predstavlja ceno dobavljene vode.
Prevozi vode v sušnem obdobju se subvencionirajo iz sredstev proračuna občine.
7. člen
Občina subvencionira upravičencem stroške dovoza pitne vode v kapnične vodnjake.
Upravičenci morajo vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do vodnjaka.
Upravičenci so odgovorni za higienično neoporečen dostop do vodnjaka in za čist vodnjak.
Dobavitelj vode je odgovoren za neoporečnost pitne vode v dostavnem vozilu ter cevovodih, ki jih uporablja pri polnjenju.
8. člen
Občinska uprava ima pravico nadzirati namensko porabo vode, kot tudi stanje vodnjakov in drugih naprav za zbiranje deževnice (žlebovi, cevi…). Kolikor se ugotovi, da upravičenec neprimerno skrbi za te naprave in mu je zaradi tega potrebno pogosteje dovažati vodo, se kaznuje z odvzemom statusa upravičenca do subvencioniranega prevoza pitne vode, dokler ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti.
9. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati odredba o regresirani oskrbi s pitno vodo v času suše, št. 06202-12/00-7 z dne 20. 7. 2000 in sklep Občinskega sveta občine Komen o določitvi lastnega deleža stroškov vsakokratne dobave vode, št. 06202-12/00-8 z dne 24. 7. 2000.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32400-01/05-2
Komen, dne 31. maja 2005.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti