Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2471. Program priprav sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Ob Šmarski cesti” v Kopru (na območju šolskega centra), stran 5640.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
“Ob Šmarski cesti” v Kopru (na območju šolskega centra)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Obstoječi ZN iz jan. 1997 na parcelnih številkah 1856/6,1857/1,1857/5 in 1857/6 k.o. Semedela predvideva območje med tovarno Tomos in Šmarsko cesto, za območje šolskega centra, in sicer:
– adaptacija in nadzidava za eno etažo obstoječega upravnega poslopja za potrebe šole s končno etažnostjo P+2,
– adaptacija in dozidava obstoječega objekta menze za potrebe učnih delavnic z etažnostjo P, P+1,
– izgradnja telovadnice z etažnostjo P in P+1,
– ureditev zunanjega športnega igrišča,
– ureditev parkiranja in internih dostopnih in interventnih poti,
– ureditev prostih površin odprtega prostora.
Pri njihovem umeščanju v prostor predvidene rešitve niso najbolje umeščene v prostor.
Zato s predlagano spremembo dopolnjujemo odlok v segmentu toleranc od predvidenih rešitev glede lege objekta, določitve gradbene parcele, ob ohranitvi predpisane etažnosti, pozidanosti, odmikov ter dostopov. S tem bi želeli omogočiti optimalno rešitev pri oblikovanju predvidenih pozidav.
Šola bo locirana znotraj predvidenega območja. Nova šola bo imela 23 oddelkov, ca. 5.830 m2 uporabnih površin s komunikacijo in brez potrebnih zunanjih površin.
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, v nadaljevanju ZUreP-1), ki je podlaga za predlagane dopolnitve, v 77. členu dopušča, da se v odloku določi tudi velikost odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, ki so dopustna pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, če se z novimi rešitvami v okviru odstopanj ne spreminja načrtovani videz območja, poslabšajo bivalni in delovni pogoji ter vplivi na okolje na obravnavanem oziroma na sosednjih območjih ter če niso v nasprotju z javno koristjo.
Ker gre le za dopolnitev odloka z določilom o možnih manjših odstopanjih, ki ne pomenijo spremembe sprejete zasnove, se priprava in sprejem sprememb in dopolnitev ZN vodita po skrajšanem postopku, v skladu s 34. členom ZUreP-1.
 
2. Predmet sprememb in dopolnitev ter potrebne strokovne podlage
Predmet sprememb in dopolnitev odloka je določilo o možnih odstopanjih v segmentu toleranc od predvidenih rešitev glede lege objekta, določitve gradbene parcele, ob ohranitvi predpisane etažnosti, pozidanosti, odmikov ter dostopov.
Izdelava posebnih strokovnih podlag in geodetskega posnetka ni potrebna.
 
3. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave spremembe zazidalnega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– naravne vrednote (naravna dediščina)
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran
– kulturna dediščina:
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Trg bratstva 1, Piran
– področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper
– področje zdravstva
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper
– cestno omrežje:
– državne ceste: Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– za področje vodooskrbe,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– za področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper,
– za področje občinskih cest in javnih površin
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– za področje zvez
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– za področje distribucije elekrične energije
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu s 34. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 15 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN načrta je Mestna občina Koper.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev ZN je Ministrtsvo za šolstvo in šport.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1. ZN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določajo zakon in ustrezni podzakonski akti, in v skladu s tem programom priprave. Sprememba zazidalnega načrta se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja ZN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
 
4. Okvirni terminski plan
+---------------------------------------------+-----------------+------------+
|F A Z A                   |nosilec,     |čas izdelave|
|                       |odgovoren    |      |
+---------------------------------------------+-----------------+------------+
|objava programa priprave           |pripravljavec  |maj 2005  |
+---------------------------------------------+-----------------+------------+
|poziv nosilcem urejanja prostora – pridobitev|pripravljavec  |15 dni   |
|smernic                   |         |      |
+---------------------------------------------+-----------------+------------+
|izdelava predloga odloka o spremembah in   |pripravljavec  |junij 2005 |
|dopolnitvah odloka              |         |      |
+---------------------------------------------+-----------------+------------+
|sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi |župan      |junij 2005 |
+---------------------------------------------+-----------------+------------+
|javna razgrnitev in obravnava        |pripravljavec  |junij 2005 |
+---------------------------------------------+-----------------+------------+
|prva obravnava odloka na občinskem svetu   |občinski svet  |junij 2005 |
+---------------------------------------------+-----------------+------------+
|oblikovanje predloga dokumenta z upoštevanjem|pripravljavec  |julij 2005 |
|pripomb in                  |         |      |
|pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora |         |      |
+---------------------------------------------+-----------------+------------+
|druga obravnava odloka na občinskem svetu  |občinski svet  |september  |
|                       |         |2005    |
+---------------------------------------------+-----------------+------------+
|objava odloka v uradnem glasilu       |pripravljavec  |september  |
|                       |         |2005    |
+---------------------------------------------+-----------------+------------+
 
5. Program se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne takoj.
Št. 3505-2/2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettifica, 58/03-ZZK-1) e visto l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto il
PROGRAMMA DI PREDISPOSIZIONE
delle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato, riferito all’area “Lungo la Strada di Šmarje” a Capodistria (zona del centro scolastico)
1. Valutazione della situazione esistente, finalità e base giuridica per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato
L’esistente PP, risalente al mese di gennaio 1997, prevede, per la zona compresa tra la fabbrica Tomos e la Strada di Šmarje, relativamente alle particelle catastali n. 1856/1856/6,1857/1,1857/5 e 1857/6, c.c. di Semedella, l’istituzione di un centro scolastico a seguito della realizzazione dei seguenti interventi:
– ristrutturazione e sopraelevazione di un piano dell’attuale sede amministrativa da destinarsi a edificio scolastico, per un’altezza finale di P+2,
– ristrutturazione ed ampliamento dell’attuale mensa da destinarsi a laboratori didattici, per un’altezza pari a P, P+1,
– costruzione di una palestra dall’altezza pari a P e P+1,
– sistemazione di un campo giochi all’aperto,
– sistemazione delle aree di parcheggio e delle comunicazioni interne nonché strade destinate ai veicoli di pronto intervento,
– sistemazione d’altri spazi all’aperto.
Gli interventi previsti non contemplano delle soluzioni più appropriate quanto all’inserimento nell’ambiente delle varie strutture pianificate.
Con la proposta modifica si intende integrare il decreto nel segmento attinente alle deroghe ammesse per quanto attiene la collocazione del fabbricato, la definizione del lotto fabbricabile, pur mantenendo le previste quote di altezza, l’indice di edificabilità, le distanze e gli accessi. In tal modo sarà possibile adottare soluzioni ottimali nella progettazione della prevista edificazione.
La scuola sarà ubicata all’interno dell’area d’intervento ed avrà 23 sezioni per i complessivi 5.830 m2 circa di superficie utile, ivi comprese le comunicazioni, senza contare gli spazi all’aperto necessari.
L’articolo 77 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettifica, 58/03-ZZK-1), sulla quale si fondano le proposte integrazioni, consente la definizione nel relativo decreto anche dell’entità delle deroghe rispetto alle soluzioni funzionali, architettoniche e tecniche, ammissibili all’atto della predisposizione del progetto occorrente al rilascio della concessione edilizia, purchè ciò non comporti un’alterazione dell’aspetto esteriore previsto dell’area, non pregiudichi le condizioni lavorative e di abitabilità oppure aumenti l’impatto ambientale nell’area d’intervento ed in quelle adiacenti, e non prescinda dalla pubblica utilità.
Trattandosi di integrazioni che interessano unicamente la variazione di minore entità tali da non comportare modifiche al concetto già approvato, la predisposizione e l’approvazione delle succitate modifiche ed integrazioni al PP avviene secondo la procedura abbreviata, come previsto nell’articolo 34 del ZUreP-1.
 
2. Oggetto delle modifiche ed integrazioni e gli approfondimenti tecnici necessari
Sono l’oggetto delle modifiche ed integrazioni al presente decreto le disposizioni sulle deroghe ammesse rispetto alle soluzioni adottate rispettivamente al posizionamento del fabbricato e la definizione del lotto fabbricabile, mantenendo inalterate le quote di altezza, l’indice di fabbricabilità, le distanze e gli accessi.
Non è necessario procedere alla predisposizione di speciali approfondimenti tecnici e di rilevamenti geodetici.
 
3. Enti titolari della sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla formazione delle modifiche ed integrazioni al PP
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP previa formazione delle medesime, oltre che di di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Risanamento delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e delle acque:
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria
– Beni di pregio naturalistici (patrimonio naturalistico)
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano
– Patrimonio culturale
– L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano
– Settore della difesa
– Il Ministero della difesa, L’Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria
– Settore della salute
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria
– Infrastrutture stradali
– Strade statali: Direzione della RS per le infrastrutture stradali, Tržaška 19, Ljubljana
– Approvvigionamento idrico
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– Smaltimento delle acque reflue e rimozione dei rifiuti
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– Strade comunali e spazi pubblici
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria
– Settore delle telecomunicazioni
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– Distribuzione dell’energia elettrica
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù dell’articolo 34 del ZUreP-1, i soggetti di cui sopra definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale, entro 15 giorni dalla notifica della domanda.
L’ente che si fa carico della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP è il Comune città di Capodistria.
Il promotore ed il committente delle modifiche ed integrazioni al PP è il Ministero per l’istruzione e lo sport.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della ZUreP-1 e viene scelto dal committente delle modifiche ed integrazioni al PP che deve essere predisposto nel rispetto dell’entità e dei contenuti stabiliti dalla legge e dai rispettivi decreti attuativi nonché dal presente programma di predisposizione. Le modifiche ed integrazioni al PP sono realizzate anche in forma digitale onde consentirne l’inserimento nel GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e dell’approvazione del PP (nella fase della bozza o della proposta integrata), l’ente procedente può commissionare la verifica di un esperto della pianificazione territoriale.
 
4. Fasi e tempi
+-------------------------------------------------+-------------+-----------+
|F A S E                     |Ente     |Termine  |
|                         |procedente  |previsto  |
+-------------------------------------------------+-------------+-----------+
|Pubblicazione del programma di predisposizione  |Ente     |Maggio 2005|
|                         |preparatore |      |
+-------------------------------------------------+-------------+-----------+
|Invito agli enti preposti alla sistemazione   |Ente     |15 giorni |
|territoriale – acquisizione delle linee     |preparatore |      |
|direttrici                    |       |      |
+-------------------------------------------------+-------------+-----------+
|Compilazione della proposta di decreto sulle   |Ente     |Giugno 2005|
|modifiche ed integrazioni al decreto       |preparatore |      |
+-------------------------------------------------+-------------+-----------+
|Deliberazione sull’esposizione e sul dibattito  |Sindaco   |Giugno 2005|
|pubblico                     |       |      |
+-------------------------------------------------+-------------+-----------+
|Esposizione al pubblico e dibattito pubblico   |Ente     |Giugno 2005|
|                         |preparatore |      |
+-------------------------------------------------+-------------+-----------+
|Prima lettura del decreto in sede del Consiglio |Consiglio  |Giugno 2005|
|comunale                     |comunale   |      |
+-------------------------------------------------+-------------+-----------+
|Integrazione della proposta dell’atto con le   |Ente     |Giugno   |
|osservazioni ed i pareri degli enti preposti   |preparatore |2005    |
|alla sistemazione del territorio         |       |      |
+-------------------------------------------------+-------------+-----------+
|Seconda lettura del decreto in sede del     |Consiglio  |Settembre |
|Consiglio comunale                |comunale   |2005    |
+-------------------------------------------------+-------------+-----------+
|Pubblicazione del decreto nella gazzetta     |Ente     |Settembre |
|ufficiale                    |preparatore |2005    |
+-------------------------------------------------+-------------+-----------+
 
5. Il programma è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Numero: 3505-2/2005
SINDACO
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
Boris Popovič m. p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti