Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2486. Pravilnik o sofinanciranju programov društev ter sofinanciranju in pokroviteljstvu prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja, zavodi, krajevne skupnosti in niso bile predmet drugih razpisov, stran 5657.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 19. seji dne 2. 6. 2005 sprejel:
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev ter sofinanciranju in pokroviteljstvu prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja, zavodi, krajevne skupnosti in niso bile predmet drugih razpisov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopek, merila in kriterije pridobivanja sredstev za sofinanciranje programov društev ter sofinanciranje in pokroviteljstvo prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja, zavodi, krajevne skupnosti (v nadaljevanju: izvajalci) in niso bile predmet drugih razpisov, iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov društev, organizacije prireditev, proslav, dogodkov, izdaje knjig, brošur, zvočnih zapisov ipd. in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti občine.
3. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so fizične in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Šmarje pri Jelšah. Druge fizične in pravne osebe so lahko upravičenci le, če se predmet ali dogodek pretežno nanaša na Občino Šmarje pri Jelšah ali se odvija na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
4. člen
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– opravljajo dejavnost, ki je predmet razpisa,
– imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Šmarje pri Jelšah oziroma izvajajo program ali prireditev, ki se pretežno nanaša na Občino Šmarje pri Jelšah ali se odvija na območju Občine Šmarje pri Jelšah;
– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Šmarje pri Jelšah;
– da ima program jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja,
– izvajalci lahko prijavijo samo projekte, ki bodo izvedeni v tekočem letu,
– da imajo nosilci programa izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa,
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanja programa.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Sredstva se dodelijo na osnovi pisnih prijav izvajalcev na podlagi javnega razpisa, ki ga občina objavi v lokalnem časopisu Rogaške novice oziroma na krajevno običajen način.
Sredstva se dodelijo za programe in prireditve v tekočem letu. Če se je program ali prireditev zgodila pred objavo javnega razpisa, se lahko sredstva dodelijo za že izvedene programe oziroma prireditve.
Razpis je odprt do porabe sredstev.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– seznam podatkov o izvajalcu,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec,
– okvirno višino finančnih sredstev,
– rok za prijavo,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu,
– seznam vseh prilog, ki jih bo potrebno priložiti ob prijavi.
7. člen
Prijava mora poleg zahtev iz razpisa vsebovati tudi tiste elemente, ki so po vlagateljevem mnenju odločilni za izpolnjevanje pogojev iz 2. člena pravilnika.
8. člen
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi oziroma prireditve, ki jih organizirajo izvajalci, ki v celoti izpolnjujejo pogoje, določene z javnim razpisom.
Naročnik javnega razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
9. člen
Župan imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek odpiranja vlog, prispelih na javni razpis, odloča o pravilnosti prijav in o izpolnjevanju pogojev in pripravi predlog dodelitve sredstev.
Na podlagi predloga komisije odloči o dodelitvi sredstev župan s sklepom.
10. člen
Z izbranimi izvajalci se na osnovi pridobljenih točk sklene pogodba, s katero se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti. Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune izvajalcev na način, ki je opredeljen v posamezni pogodbi.
11. člen
Izvajalcu prireditve se pridobljena sredstva na javnem razpisu dodelijo v desetih dneh po izvedbi prireditve, ko dokaže, da je bila prireditev izvedena v skladu z razpisom.
12. člen
Izvajalci, ki pridobijo sredstva na podlagi javnega razpisa, morajo podati poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti najkasneje do 28. februarja naslednje leto.
Izvajalci so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, za katere so jim dodeljena sredstva.
Občina Šmarje pri Jelšah lahko od izvajalcev zahteva vsa ustrezna dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov in prireditev. Kolikor Občina Šmarje pri Jelšah ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi. Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
13. člen
Sredstva se lahko izjemoma dodelijo tudi društvom, ki so pridobila sredstva za prireditev na podlagi drugega razpisa, če gre za prireditev širšega občinskega pomena.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
14. člen
Komisija bo pri ocenjevanju prispelih prijav upoštevala naslednje kriterije:
– prispevek k prepoznavnosti občine,
– kvaliteta in realnost programa oziroma prireditve,
– kvaliteta in obseg realiziranih programov oziroma prireditev,
– sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Šmarje pri Jelšah,
– organizacija, soorganizacija in udeležba na javnih prireditvah v občini,
– organizacija, soorganizacija in udeležba na javnih prireditvah izven občine,
– redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno obdobje,
– delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji izvajalca,
– število članov iz Občine Šmarje pri Jelšah.
IV. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0034/05
Šmarje pri Jelšah, dne 2. junija 2005.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti