Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2458. Spremembe in dopolnitve Študentske ustave, stran 5625.

Na podlagi 18. člena Študentske ustave (Uradni list RS, št. 105/02) je Skupščina Študentske organizacije Slovenije na 6. seji dne 26. 5. 2005 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Študentske ustave
1. člen
V Študentski ustavi (Uradni list RS, št. 105/02) se spremeni 8. člen tako, da se glasi:
Sedež Študentske organizacije Slovenije je na Dunajski 51, Ljubljana.
2. člen
V tretji in peti alinei 18. člena Študentske ustave se črta besedilo »na podlagi predloga predsedstva«.
V 18. členu Študentske ustave se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
V Poslovniku Skupščine Študentske organizacije Slovenije se podrobneje določi postopek sprejemanja aktov in imenovanja članov organov ter funkcionarjev v organe Študentske organizacije Slovenije.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 33. člena Študentske ustave tako, da se črta tretja alinea in da se za drugo alineo dodajo nova tretja in četrta alinea, ki se glasita:
– imenuje Namestnika predsednika ŠOS. Namestnik predsednika ŠOS je lahko samo eden izmed članov Predsedstva ŠOS, razen Predsednika ŠOS.
– izmed članov Predsedstva ŠOS, ki niso predsedniki izvršilnega organa posamezne študentske organizacije univerze oziroma Sveta Študentskih klubov imenuje Predsednika odbora ŠOS in člane odborov ŠOS v naslednje stalne odbore ŠOS:
– Odbor ŠOS za mednarodno sodelovanje,
– Odbor ŠOS za obštudijske in interesne dejavnosti študentov,
– Odbor ŠOS za socialna in zdravstvena vprašanja,
– Odbor ŠOS za visokošolstvo in izobraževanje.
Dosedanja četrta, peta in šesta alinea drugega odstavka 33. člena Študentske ustave postaneta peta, šesta in sedma alinea 33. člena Študentske ustave.
Za drugim odstavkom 33. člena Študentske ustave se doda nov tretji odstavek 33. člena Študentske ustave, ki se glasi:
Predsedstvo ŠOS lahko za določene potrebe in naloge ustanovi največ en začasen Odbor ŠOS, za katerega mora v sklepu o ustanovitvi natančno opredeliti delokrog in pristojnosti. Za Predsednika začasnega Odbora ŠOS lahko Predsedstvo ŠOS imenuje tudi študenta, ki ni član Predsedstva ŠOS. Posamezen Odbor ŠOS ima lahko največ pet članov.
Dosedanji tretji odstavek 33. člena Študentske ustave postane četrti odstavek 33. člena Študentke ustave.
4. člen
V tretjem odstavku 34. člena Študentske ustave se pred besedo prisotnih doda beseda »glasov«.
5. člen
V tretjem odstavku 35. člena Študentske ustave se črta besedilo »vendar samo s hkratnim imenovanjem novega člana«.
6. člen
V prvem odstavku 39. člena Študentske ustave se črta tretja alinea.
V četrtem odstavku 39. člena Študentske ustave se črta zadnji stavek.
7. člen
V tretjem odstavku 41. člena Študentske ustave se črta besedilo »vendar samo s hkratnim imenovanjem novega člana«.
8. člen
V 42. členu Študentske ustave se črta besedilo »na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije«.
9. člen
Spremeni se 44. člen Študentske ustave tako, da se glasi:
Na zahtevo Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije ali Notranjega revizorja ali osebe, ki pogodbeno opravlja notranjo revizijo v imenu Študentske organizacije Slovenije ali Razsodišča Študentske organizacije Slovenije, morajo organi Študentske organizacije Slovenije in njene organizacijske oblike ter ostali prejemniki sredstev pridobljenih iz naslova koncesijske dajatve pri posredovanju občasnih in začasnih del dijakom in študentom posredovati zahtevane podatke ter omogočiti vpogled v zahtevane dokumente, ki se nanašajo na sredstva pridobljenih iz naslova koncesijske dajatve pri posredovanju občasnih in začasnih del dijakom in študentom.
10. člen
V drugem odstavku 47. člena Študentske ustave se črta besedilo »vendar samo s hkratnim imenovanjem novega člana na njegovo mesto.«
11. člen
Prvi odstavek 48. člena Študentske ustave se spremeni tako, da se glasi:
Postopek pred Razsodiščem Študentske organizacije Slovenije se začne na predlog organa Študentske organizacije Slovenije ali njene Organizacijske oblike ali na predlog posameznika, ki izkaže pravni interes. V primeru spora iz prve do tretje alinee prvega odstavka 45. člena Študentske ustave se postopek začne na predlog prizadete stranke.
12. člen
V 51. členu Študentske ustave se črta besedilo »na podlagi predloga Predsedstva Študentske organizacije Slovenije«.
13. člen
V prvem odstavku 73. člena Študentske ustave se številka »14« zamenja s številko »16«.
14. člen
V prvem odstavku 80. člena Študentske ustave se številka »14« zamenja s številko »16«.
15. člen
V prvem odstavku 84. člena Študentske ustave se številka »14« zamenja s številko »16«.
16. člen
V prvem odstavku 88. člena Študentske ustave se spreminjajo prva, druga in tretja alinea, ki se po novem glasijo:
– 3,1% se nameni za delovanje Študentske organizacije Slovenije,
– 63,9 se nameni delovanju študentskih organizacij univerz, in sicer: 38,6% za delovanje Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, 20,3% za delovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru in 5% za delovanje Študentske organizacije Univerze na Primorskem,
– 33% se nameni za delovanje študentskih klubov.
17. člen
Doda se nov 97.a člen Študentske ustave, ki se glasi:
97.a člen
Določilo četrte alinee drugega odstavka 33. Študentske ustave, da se izmed članov Predsedstva ŠOS, ki niso predsedniki izvršilnega organa posamezne študentske organizacije univerze oziroma Sveta Študentskih klubov imenuje Predsednika odbora ŠOS, se prične uporabljati po poteku 6 mesecev od pričetka veljavnosti Sprememb in dopolnitev Študentske ustave.
18. člen
Doda se nov 99.a člen Študentske ustave, ki se glasi:
99.a člen
Te spremembe začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 26. maja 2005.
Predsednik
Študentske organizacije Slovenije
Miha Ulčar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti