Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2451. Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna, stran 5613.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna
1. člen
V Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 112/03) se Priloga, določena z drugim odstavkom 2. člena, nadomesti z novo Prilogo, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dne 1. januarja 2006, razen glavnega programa 0304 – Predsedovanje EU, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.
Št. 411-13/2005/1
Ljubljana, dne 3. junija 2005.
EVA 2005-1611-0113
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance
              PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV
                  DRŽAVNEGA PRORAČUNA
 
------------------------------------------------------------------------------
Šifra področja proračunske porabe, naziv
Šifra glavnega programa, naziv
------------------------------------------------------------------------------
01  POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
 
02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor
0204 Davčna in carinska administracija
0205 Privatizacija in nadzor
 
03  ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0301 Zunanje zadeve in konzularne storitve
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
0303 Mednarodna pomoč
0304 Predsedovanje EU
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
 
05  ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja
0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost
0503 Programi v podporo znanosti
0504 Tehnološki razvoj
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne 
   in lokalne ravni
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
0603 Dejavnost občinske uprave
 
07  OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0701 Splošne in skupne funkcije
0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
 
08  NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0801 Notranje zadeve
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
0803 Obveščevalno varnostna dejavnost
0804 Vzpostavitev južne meje
 
09  PRAVOSODJE
0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve
0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč
0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva
0904 Uprava in delovanje zaporov
0905 Odškodnine
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške
 
10  TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti
1002 Varstvo brezposelnih
1003 Aktivna politika zaposlovanja
 
11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo
1105 Ribištvo
 
12  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije 
   energetskih surovin
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije
   električne energije
1203 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije jedrske
   energije
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije 
   nafte in zemeljskega plina
1205 Urejanje in nadzor na področju rudarstva 
   (vključuje tudi premogovništvo)
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1301 Urejanje in nadzor na področju prometa
1302 Cestni promet in infrastruktura
1303 Železniški promet in infrastruktura
1304 Letalski promet in infrastruktura
1305 Vodni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta
 
14  GOSPODARSTVO
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva
1405 Urejanje in nadzor iger na srečo
1406 Tehnološki razvoj
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
1506 Splošne okoljevarstvene storitve
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1601 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1604 Gradbena regulativa in nadzor
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
   gozdna in stavbna zemljišča)
 
17  ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva
1702 Primarno zdravstvo
1703 Bolnišnično zdravstvo
1704 Nadomestila, povračila in odškodnine
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva
 
18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
 
19  IZOBRAŽEVANJE
1901 Urejanje izobraževalnega sistema
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1904 Terciarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim
 
20  SOCIALNO VARSTVO
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
2002 Varstvo otrok in družine
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
 
21  POKOJNINSKO VARSTVO
2102 Pokojnine
 
22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
 
23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2301 Blagovne rezerve
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija
24  PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE
2401 Plačila sredstev v proračun Evropske unije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti