Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2488. Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov, stran 5662.

Na podlagi šestega odstavka 132. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov
1. člen
(predmet uredbe)
Ta uredba v skladu z 19. členom Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2003, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/87/ES) in za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 2216/2004 z dne 21. decembra 2004 za standardiziran in zavarovan sistem registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 386 z dne 29. 12. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2216/2004/ES) podrobneje določa način in pogoje vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov (v nadaljnjem besedilu: register) skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
2. člen
(izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. upravljavec naprave je upravljavec naprave, za katero mora pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu: TGP), skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja;
2. račun je račun v registru, skladno z 11. členom Uredbe 2216/2004/ES;
3. poročilo o emisijah TGP je dokument, ki ga mora v skladu s predpisi s področja varstva okolja pripraviti upravljavec naprave, za katero je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje TGP za preteklo koledarsko leto, in ga je preveril ter izdal pritrdilno pisno mnenje preveritelj, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: poročilo);
4. preveritelj je pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje preverjanja poročila, skladno s predpisi s področja varstva okolja.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot po določbah zakona, ki ureja varstvo okolja, in Uredbe 2216/2004/ES.
3. člen
(upraviteljica registra)
(1) Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) kot upraviteljica registra vzpostavi in vodi register skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in Uredbo 2216/2004/ES.
(2) Agencija zagotovi strojno in programsko opremo za delovanje registra, določeno v Prilogi I Uredbe 2216/2004/ES, dostopnost spletne aplikacije registra preko svetovnega spleta in skladnost s funkcionalnimi in tehničnimi zahtevami, ki jih določa Uredba 2216/2004/ES.
4. člen
(vodenje registra)
(1) Vodenje registra pomeni opravljanje naslednjih nalog:
1. zagotavljanje delovanja registra,
2. izvrševanje postopkov, določenih z Uredbo 2216/2004/ES,
3. zagotavljanje informacij in poročanje skladno z Uredbo 2216/2004/ES in
4. izvajanje drugih opravil, potrebnih za vodenje registra.
(2) Agencija vodi register tudi na podlagi splošnih pogojev poslovanja iz prvega odstavka 9. člena te uredbe.
5. člen
(pooblaščeni zastopnik registra)
(1) Agencija imenuje pooblaščenega zastopnika registra, ki je zadolžen za vodenje registra (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni zastopnik registra), in njegovega namestnika s sklepom.
(2) Pooblaščeni zastopnik registra in njegov namestnik sta lahko le osebi, ki sta kot javna uslužbenca zaposlena na Agenciji in imata najmanj univerzitetno izobrazbo.
(3) V sklepu iz prvega odstavka tega člena se določi vrsta in obseg pooblastil in sicer:
1. dovoljenje za vstop v prostore registra,
2. dovoljenje za dostop do strojne in programske opreme registra,
3. izvajanje opravil, ki se nanašajo na vodenje registra,
4. dolžnost varovanja podatkov skladno z Uredbo 2216/2004/ES,
5. prepoved posredovanja podatkov o stanju na računih tretjim osebam,
6. trajanje pooblastila in
7. druga pooblastila, potrebna za nemoteno delovanje registra.
6. člen
(državni račun)
(1) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), zahteva od Agencije odprtje državnega računa in ji posreduje podatke iz Priloge IV Uredbe 2216/2004/ES.
(2) Z državnim računom upravlja v imenu Republike Slovenije Agencija.
(3) Za upravljane državnega računa sprejme minister, pristojen za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: minister), sklep o imenovanju pooblaščenega zastopnika in njegovih namestnikov iz 10. člena te uredbe, ki se šteje za dokazilo o njihovi istovetnosti.
7. člen
(račun upravljavca naprave)
(1) Upravljavec naprave mora v 14 dneh od izdaje dovoljenja za izpuščanje TGP, ki ga je pridobil po določbah zakona, ki ureja varstvo okolja, od Agencije zahtevati odprtje računa upravljavca naprave z izpolnitvijo prijave, ki je sestavni del spletne aplikacije registra in vsebuje podatke iz Priloge III Uredbe 2216/2004/ES.
(2) Poleg prijave iz prejšnjega odstavka mora upravljavec naprave Agenciji poslati tudi davčno številko ter pisno izjavo odgovorne osebe upravljavca naprave o imenovanju pooblaščenih zastopnikov iz 10. člena te uredbe, ki se šteje za dokazilo o njihovi istovetnosti, Agencija pa preveri istovetnost upravljavca naprave z izpisom iz sodnega registra ali vpisom v vpisnik samostojnih podjetnikov pri pristojnem upravnem organu.
(3) Agencija po izpolnitvi zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena pozove upravljavca naprave k sklenitvi pogodbe o odprtju in vodenju računa upravljavca naprave ter plačilu nadomestila za odprtje in vodenje računa skladno z določbami 16. člena te uredbe.
(4) Pogodba iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi določbo, da je upravljavec naprave seznanjen in se strinja s splošnimi pogoji poslovanja registra iz 9. člena te uredbe.
(5) Pooblaščeni zastopnik registra mora za upravljavca naprave v 10 dneh od prejema zahteve iz prvega odstavka tega člena odpreti račun na način iz Uredbe 2216/2004/ES, če je upravljavec naprave podpisal pogodbo in plačal nadomestilo iz tretjega odstavka tega člena.
8. člen
(osebni račun fizične ali pravne osebe)
(1) Fizična oseba, ki želi v registru odpreti svoj osebni račun, mora od Agencije zahtevati odprtje osebnega računa z izpolnitvijo prijave, ki je sestavni del spletne aplikacije registra in vsebuje podatke iz Priloge IV Uredbe 2216/2004/ES.
(2) Poleg prijave iz prejšnjega odstavka mora fizična oseba Agenciji poslati tudi davčno številko ter pisno izjavo o pooblaščenih zastopnikih iz 10. člena te uredbe, ki se šteje za dokazilo o njihovi istovetnosti.
(3) Fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji mora Agenciji predložiti dokument ali overjeno fotokopijo dokumenta, ki potrjuje njeno istovetnost.
(4) Fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v drugi državi, mora Agenciji predložiti dokument ali fotokopijo dokumenta, ki potrjuje njeno istovetnost in je bila overjena v skladu z mednarodnimi predpisi.
(5) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in želi v registru odpreti svoj osebni račun, mora od Agencije zahtevati odprtje osebnega računa z izpolnitvijo prijave iz prvega odstavka tega člena, Agenciji pa poslati tudi davčno številko in pisno izjavo odgovorne osebe pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika o imenovanju pooblaščenih zastopnikov iz 10. člena te uredbe, ki se šteje za dokazilo o njihovi istovetnosti. Agencija preveri istovetnost pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika z izpisom iz sodnega registra ali vpisom v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov pri pristojnem upravnem organu.
(6) Pravna oseba, ki ima sedež zunaj Republike Slovenije, mora poleg izpolnitve prijave iz prejšnjega odstavka Agenciji predložiti prevedena in uradno overjena dokazila, ki so enakovredna listinam iz prejšnjega odstavka, in pisno izjavo odgovorne osebe o imenovanju pooblaščenih zastopnikov iz 10. člena te uredbe, ki se šteje za dokazilo o istovetnosti.
(7) Agencija po izpolnitvi zahtev iz tega člena pozove osebo iz tretjega do šestega odstavka tega člena k sklenitvi pogodbe o odprtju in vodenju osebnega računa ter plačilu nadomestila o odprtju in vodenju računa skladno z določbami 16. člena te uredbe.
(8) Pogodba iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi določbo, da je oseba iz prejšnjega odstavka seznanjena in se strinja s splošnimi pogoji poslovanja registra iz 9. člena te uredbe.
(9) Pooblaščeni zastopnik registra mora osebi iz sedmega odstavka tega člena v 10 dneh od prejema zahteve iz prvega odstavka tega člena odpreti osebni račun na način iz Uredbe 2216/2004/ES, če je ta oseba podpisala pogodbo in plačala nadomestilo iz sedmega odstavka tega člena.
9. člen
(splošni pogoji poslovanja registra in pogodba)
(1) Minister s pravilnikom določi splošne pogoje poslovanja registra skladno z zahtevami iz Priloge V Uredbe 2216/2004/ES.
(2) Agencija in oseba iz 7. ali 8. člena te uredbe v pogodbi o odprtju in vodenju računa natančneje uredita medsebojne pravice in obveznosti, povezane z odprtjem in vodenjem računa.
10. člen
(pooblaščeni zastopnik)
Vsak imetnik računa iz 6., 7. in 8. člena te uredbe ter preveritelj lahko poleg svojega pooblaščenega zastopnika in njegovega namestnika imenuje tudi dodatnega pooblaščenega zastopnika in o tem pisno obvesti Agencijo.
11. člen
(uporabniško ime in geslo)
(1) Pooblaščeni zastopniki imetnika računa morajo zagotoviti, da uporabniško ime in geslo nista dostopni nepooblaščeni osebi.
(2) V primeru, če pooblaščeni zastopnik iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je do uporabniškega imena in gesla prišla nepooblaščena oseba, mora o tem takoj obvestiti pooblaščenega zastopnika registra, ki določi novo uporabniško ime in geslo.
12. člen
(začasno zapiranje računa)
(1) Pooblaščeni zastopnik registra začasno zapre ali ponovno odpre račun upravljavca naprave iz 7. člena te uredbe, ko prejme nalog o začasnem zaprtju ali ponovnem odprtju računa, ki ga je izdala Agencija, skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja.
(2) Pooblaščeni zastopnik registra začasno zapre račun upravljavca naprave iz 7. člena te uredbe ali osebni račun fizične ali pravne osebe iz 8. člena te uredbe tudi v primeru, če ta oseba v predpisanem roku ne plača letnega nadomestila za odprtje in vodenje računa skladno z določbami 16. člena te uredbe, in ga ponovno odpre, ko ta oseba obveznost plačila izpolni in Agencija prejme potrdilo o plačanem letnem nadomestilu za vodenje računa.
13. člen
(vpis pravnega posla v register)
V primeru trgovanja z emisijskimi kuponi je za pravilnost vpisa pravnega posla v register v celoti odgovoren prodajalec emisijskih kuponov.
14. člen
(vpis podatkov o emisijah TGP upravljavca naprave v register)
(1) Upravljavec naprave mora poslati poročilo najkasneje do 31. marca tekočega leta Agenciji skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Upravljavec naprave mora najkasneje do izteka datuma iz prejšnjega odstavka vnesti podatke o emisijah TGP iz poročila v register in pozvati preveritelja, ki je preveril njegovo poročilo, naj te podatke overi.
15. člen
(naloge preveritelja)
(1) Vsak preveritelj mora najkasneje v 14 dneh po pravnomočnosti odločbe, s katero je pridobil pooblastilo za preverjanje poročila, od Agencije zahtevati dostop do registra z izpolnitvijo prijave, ki je sestavni del spletne aplikacije registra, Agenciji pa predložiti pisno izjavo o imenovanju pooblaščenih zastopnikov iz 10. člena te uredbe, ki se šteje za dokazilo o njihovi istovetnosti.
(2) Pooblaščeni zastopnik preveritelja mora nemudoma po prejemu poziva iz drugega odstavka prejšnjega člena v registru overiti pravilnost vnosa podatkov o emisijah TGP iz poročila upravljavca naprave.
(3) Če pooblaščeni zastopnik preveritelja ugotovi, da se podatki o emisijah TGP v registru ne skladajo s podatki iz poročila, vnese v register pravilne podatke iz poročila, in o tem obvesti upravljavca naprave.
(4) Pooblaščeni zastopnik registra lahko preveri točnost vpisanih podatkov o emisijah TGP, ki jih je v register vpisal upravljavec naprave po določbah drugega odstavka prejšnjega člena in overil preveritelj po določbi drugega odstavka tega člena.
(5) Če pooblaščeni zastopnik registra ugotovi, da se podatki o emisijah TGP v registru ne skladajo s podatki iz poročila, vnese v register podatke iz poročila, in o tem obvesti upravljavca naprave in preveritelja.
(6) Če upravljavec naprave ni izpolnil obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena, vnese v register podatke o emisijah TGP upravljavca naprave za preteklo leto pooblaščeni zastopnik registra na podlagi poročila, ki ga izdela ministrstvo skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
16. člen
(nadomestilo za odprtje in vodenje računov)
(1) Agencija ima pravico upravljavcu naprave iz 7. člena te uredbe ali osebi iz 8. člena te uredbe zaračunati nadomestilo za odprtje in letno nadomestilo za vodenje njegovega računa.
(2) Predstojnik Agencije po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije sprejme cenik, iz katerega je razvidna višina nadomestila iz prejšnjega odstavka.
(3) Višina nadomestila iz prejšnjega odstavka se določi z upoštevanjem sorazmernega deleža materialnih stroškov za nakup in vzdrževanje strojne in programske opreme, ki jih ima Agencija v zvezi z odprtjem in vodenjem računa posameznega upravljavca naprave ali imetnika osebnega računa.
(4) Šteje se, da je imetnik računa iz prvega odstavka tega člena plačal nadomestilo za odprtje in vodenje računa z nakazilom denarnih sredstev na poseben podračun, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ter s posredovanjem dokazila pooblaščenemu zastopniku registra o izvršenem plačilu.
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad vodenjem registra opravlja ministrstvo neposredno.
18. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. v predpisanem roku ne zahteva odprtja računa upravljavca naprave (prvi odstavek 7. člena),
2. do predpisanega roka ne vnese podatkov o emisijah TGP v register (drugi odstavek 14. člena),
3. v predpisanem roku ne zahteva dostopa do registra ali ne overi pravilnosti vnosa podatkov o emisijah TGP (prvi in drugi odstavek 15. člena).
(2) Z globo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 30.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
19. člen
(prijava za odprtje računa)
Ne glede na določbe prvega odstavka 7. člena te uredbe izvede prijavo za odprtje računa za upravljavce naprav, ki so pridobili emisijske kupone na podlagi Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov (Uradni list RS, št. 112/04, 131/04 in 132/04 – popr.), Agencija, ko osrednji upravitelj vzpostavi zvezo z registrom skladno z Uredbo 2216/004/ES, in jih obenem pozove, da najkasneje v 14 dneh od poziva predložijo listine iz drugega odstavka 7. člena te uredbe.
20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-40/2005/5
Ljubljana, dne 26. maja 2005.
EVA 2005-2511-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti