Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2457. Spremembe in dopolnitve Statuta skupnosti zavodov – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, stran 5624.

Na podlagi 61. člena Statuta skupnosti zavodov – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (Uradni list RS, št. 93/00 – prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 10/05) je Skupščina Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije na 2. seji dne 12. 4. 2005 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
skupnosti zavodov – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
1. člen
V Statutu skupnosti zavodov – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (Uradni list RS, št. 93/00 – prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 10/05) se v 5. točki prvega odstavka 5. člena črtajo besede “Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in”.
10. točka se črta.
2. člen
V 10. členu se beseda “njegovega” nadomesti z besedo “dva” in beseda “ju” z besedo “jih”.
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Namestnika predsednika skupščine nadomeščata predsednika v vseh njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je ta odsoten, če so odsotni vsi, vodi sejo skupščine delegat, ki ga določi skupščina.
Če predsedniku skupščine predčasno preneha mandat, opravlja njegove naloge starejši med namestnikoma, razen če se drugače dogovorita. Mandat namestniku traja do zaključka mandata skupščine.
Če je za predsednika skupščine izvoljen delegat iz bolnišnične zdravstvene dejavnosti, morata biti namestnika iz osnovne zdravstvene dejavnosti in iz dejavnosti zavodov za zdravstveno varstvo ter obratno.”
4. člen
V prvem odstavku 15. člena se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
“Voli stalne komisije skupščine Združenja.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Skupščina je sklepčna, če je prisotna večina njenih delegatov. Skupščina sprejema odločitve z večino glasov navzočih delegatov, razen za prvo in tretjo alineo tega člena, kjer odloča z večino glasov vseh delegatov.”
5. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pri delu upravnega odbora je dolžan sodelovati direktor združenja, predsedniki stalnih komisij pa na podlagi presoje predsednika upravnega odbora glede na obravnavana vprašanja na seji.”
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Mandatna doba članov upravnega odbora se šteje od dneva njegove prve seje in traja štiri leta.”
6. člen
V 18. členu se črta druga alinea.
7. člen
V drugem odstavku 20. člena se besede “na prvem zasedanju skupščine imenujejo novi člani upravnega odbora za preostali del mandata” nadomestijo z besedami “izvede postopek imenovanja oziroma izvolitve v skladu s 17. in 13. členom statuta”.
8. člen
V drugem odstavku 22. člena se na koncu dodajo besede “in psihiatrični oddelek Splošne bolnišnice Maribor”.
9. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedami “sekundarni ravni in” črtata besedi “področnega dogovora”.
10. člen
V 31. členu se spremeni prva alinea tako, da se glasi: “univerzitetna izobrazba” in se doda nova zadnja alinea, ki se glasi:
“– predložitev usmeritev delovanja Združenja”.
11. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če se na razpis ne prijavi noben kandidat ali nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil imenovan oziroma če direktorju preneha delovno razmerje ali je bil razrešen pred potekom mandata, upravni odbor imenuje vršilca dolžnosti direktorja za dobo največ enega leta.”
12. člen
V 36. členu se črta osma alinea.
13. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Upravni odbor določi za tekoče leto višino članarine v promilih glede na višino prihodka članov po kriterijih iz 41. člena, pri čemer višina članarine posameznega zavoda ne sme biti nižja od 0,3% in ne višja od 10% sprejetega finančnega načrta Združenja za tekoče leto.
Članarino so člani dolžni poravnati trimesečno na podlagi obvestila o višini članarine v 15 dneh po prejemu obvestila.”
14. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Poslovna tajnost so listine, določene s sklepi skupščine in njenih organov, upoštevaje določbe zakona o dostopu do informacij javnega značaja.”
15. člen
57. člen se črta.
16. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 13. člena, ki začne veljati s 1. 1. 2006.
Št. 618
Ljubljana, dne 12. aprila 2005.
Predsednik skupščine
Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije
mag. Franc Hočevar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti