Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2485. Program priprave lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo Boldirev na Pragerskem, stran 5655.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 ter 21. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je županja Občine Slovenska Bistrica sprejela
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo Boldirev na Pragerskem
I. Predmet, razlogi, ocena stanja in pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta
Namen investitorja je pridobitev ustrezne prostorske pravne podlage za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih zgradb.
Pobudnik izdelave lokacijskega načrta je Boldirev Mira, Bizjakova 12, Pragersko.
Lokacijski načrt bo določil prostorske pogoje in rešitve za učinkovito in usklajeno organizacijo dejavnosti na območju obravnave in za učinkovito delovanje kompleksa ter bo osnova za dovoljevanje in izvajanje posegov v prostor.
Za predmetno območje veljajo prostorski ureditveni pogoji – Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89, in Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 35/94 in 45/00).
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek 8/03 in 58/03 – ZZK-1) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Za območje Občine Slovenska Bistrica veljajo prostorske sestavine:
– dolgoročnega plana občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 35/96, 41/97, 72/99 in 59/03 in 131/04).
– srednjeročnega družbenega plana občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 27/85, 25/87).
S tem programom priprave se opredelijo programska izhodišča lokacijskega načrta, nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta, seznam potrebnih strokovnih podlag ter način pridobitve strokovnih rešitev, potrebnost in način pridobitve ustreznih geodetskih podlag, roki za pripravo lokacijskega načrta in obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta. V programu priprave je opisan tudi postopek za pripravo in sprejem lokacijskega načrta.
 
II. Programska izhodišča lokacijskega načrta
V skladu s prostorskimi usmeritvami Občine, je na območju velikem ca. 11881 m2 na Pragerskem, predvidena izdelava lokacijskega načrta. Na območju obravnave, na parc. št. 979/45 k.o. Spodnja Polskava, je predvidena gradnja dvanajstih individualnih stanovanjskih objektov, s skupno dostopno cesto. Objekte bodo bodoči investitorji gradili za lastne potrebe.
Stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev meji na severu na Ptujsko cesto (glavna cesta I. reda št. G I-2, ki povezuje smer Slovenska Bistrica-Hajdina-Ptuj-Ormož). Območje vzhodno od parcelne št. 979/45 k.o. Spodnja Polskava je pozidano s stanovanjskimi in gospodarskimi objekti, na zahodni strani je odvodni jarek, ki ločuje območje naselja od večjega kompleksa kmetijskih površin.
Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
 
III. Financer, načrtovalec in pripravljavec lokacijskega načrta
Financer lokacijskega načrta je Boldirev Mira, Bizjakova 12, Pragersko.
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor.
Načrtovalec lokacijskega načrta je po izboru investitorja IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica, Trg Alfonza Šarha 1, Slovenska Bistrica.
 
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev pred pripravo predloga lokacijskega načrta in mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
V postopek priprave lokacijskega načrta bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Maribor, Ulica Heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
– RS – Ministrstvo za kmetijstvo, Veterinarska uprava, Veterinarska inšpekcija, Ulica Heroja Tomšiča 2, Maribor
– RS – Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor, Rotovški trg 9, p.p.1607, 2001 Maribor – Elektro Maribor, d.d. Vetrinjska ulica 2, Maribor
– TELEKOM Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor
– RS – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Pisarna Maribor, Krekova 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Maribor, Slomškova 6, Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20/ II, 2000 Maribor
– KOMUNALA Slovenska Bistrica, d.o.o., Pohorski bataljon 12, Slovenska Bistrica
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Območje Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
– Krajevna skupnost Pragersko, Kolodvorska 11, Pragersko
– Zavod za KTV in informiranje Slovenska Bistrica, Trg svobode 16, p.p. 45, Slovenska Bistrica
– Občina Slovenska Bistrica kot upravljavec cestne infrastrukture
– Drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev planskega akta izkazalo, da so tangirani.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Zgoraj navedeni organi bodo zaprošeni tudi za izdajo mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da z dopolnjenim predlogom lokacijskega načrta soglaša.
 
IV. Potrebne strokovne podlage
Strokovne podlage za obravnavano območje morajo temeljiti na predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o naravnih lastnostih in ustvarjenih razmerah in zmogljivostih prostora in okolja na obravnavanem območju, na analizah razvojnih možnosti, na analizah medsebojnih učinkov posameznih dejavnosti v prostoru.
Pred pripravo lokacijskega načrta je potrebno izdelati naslednja strokovna gradiva:
1. posebne strokovne podlage, ki se nanašajo na vplive na okolje in ostale potrebne strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic
Za območje obdelave je izdelana strokovna podlaga št. 31/2005, »Stanovanjski objekti Pragersko-območje Boldirev«, ki jo je izdelal IBIS, d.o.o., Slovenska Bistrica.
 
V. Geodetske podlage
Za izdelavo lokacijskega načrta je potrebno izdelati katastrsko – topografski načrt v digitalni obliki z natančnostjo, ki ustreza merilu 1:500. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo PIA (Uradni list SRS, št. 17/85).
Geodetske podlage zagotovi financer.
 
VI. Roki za pripravo lokacijskega načrta
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|izdelava gradiva za pridobitev  |7 dni po sprejemu programa priprave   |
|smernic              |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|pridobivanje smernic za      |30 dni                  |
|načrtovanje            |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|izdelava strokovnih podlag    |v času pridobivanja smernic       |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|izdelava predloga lokacijskega  |30 dni od pridobitve smernic in     |
|načrta              |strokovnih podlag            |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|2. prostorska konferenca     |15 dni pred javno razgrnitvijo predloga |
|                 |lokacijskega načrta           |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|javna razgrnitev predloga     |prične 7 dni po objavi javne razgrnitve |
|lokacijskega načrta        |in traja 30 dni             |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|javna obravnava, obravnava na   |v času javne razgrnitve         |
|občinskem svetu          |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|predaja pripomb in predlogov   |7 dni po zaključeni javni razgrnitvi   |
|načrtovalcu            |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|opredelitev načrtovalca do    |7 dni od predaje pripomb         |
|pripomb in predlogov       |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|stališča do pripomb in predlogov |7 dni od opredelitve načrtovalca     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|izdelava dopolnjenega predloga  |15 dni                  |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|pridobitev mnenj na dopolnjeni  |30 dni                  |
|predlog              |                     |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|sprejem predloga lokacijskega   |na seji občinskega sveta po pridobitvi  |
|načrta              |mnenj                  |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|izdelava končnega elaborata    |15 dni po objavi odloka v uradnem glasilu|
+----------------------------------+-----------------------------------------+
 
VII. Financiranje lokacijskega načrta
Izdelavo lokacijskega načrta, vseh strokovnih podlag in geodetske podlage financira Boldirev Mira, Bizjakova 12, Pragersko. Pripravljavec lokacijskega načrta krije administrativne stroške, stroške pošte, stroške oglaševanja in stroške objave v uradnem glasilu.
 
VIII. Postopek za pripravo in sprejem lokacijskega načrta
1. Prostorska konferenca
Pripravljavec lokacijskega načrta skliče zbor prostorske konference najmanj osem dni pred sprejetjem programa priprave lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
 
Priprava gradiva in pridobitev smernic za izdelavo predloga lokacijskega načrta
Načrtovalec bo na podlagi razpoložljive prostorske dokumentacije izdelal gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje za izdelavo predloga lokacijskega načrta z opisom predvidenih posegov.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da mu podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. S pozivom jim dostavi gradivo za pridobitev smernic in program priprave.
Izdelava predloga lokacijskega načrta
Na podlagi izdelanih strokovnih podlag in pridobljenih smernic za načrtovanje bo načrtovalec pripravil predlog lokacijskega načrta.
 
2. Prostorska konferenca
Pripravljavec lokacijskega načrta skliče zbor prostorske konference najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve. Skliče jo županja, vodi pa jo predstavnik oddelka za okolje in prostor na podlagi pooblastila županje.
 
Javna razgrnitev in obravnava predloga lokacijskega načrta
Predlog lokacijskega načrta se javno razgrne za 30 dni. K predlogu se priloži tudi povzetek za javnost, izvleček iz planskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev, obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta ter strokovne podlage in povzetek sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri izdelavi lokacijskega načrta.
O razgrnitvi ter kraju in času obravnave bo pripravljavec javnost obvestil z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo.
Pripravljavec bo v času javne razgrnitve vodil zapisnik o podanih pripombah in predlogih.
 
Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
Načrtovalec se bo opredelil do priporočil, usmeritev in legitimnih interesov izraženih na prostorski konferenci in pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave.
O utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo ob pomoči opredelitev načrtovalca odločila županja, ki bo občinski svet seznanila s podanimi pripombami in s svojimi stališči in kako se je do teh pripomb opredelila.
 
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta in pridobitev mnenj
Na podlagi stališč, ki jih do pripomb in predlogov zavzame pripravljavec, izdela načrtovalec dopolnjen predlog lokacijskega načrta.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta. Hkrati jim pošlje tudi tiste dele dopolnjenega lokacijskega načrta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
 
Sprejem in objava lokacijskega načrta
Po pridobitvi mnenj pripravljavec posreduje v sprejem občinskemu svetu dopolnjen predlog lokacijskega načrta, h kateremu priloži svoja stališča skupaj s pripombami in predlogi. Lokacijski načrt sprejme občinski svet z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
 
IX. Veljavnost programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
V primeru ko je zaradi razlogov iz 32. člena ZUrep-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) potrebna tretja javna razgrnitev in obravnava lokacijskega načrta je treba pripraviti nov program priprave lokacijskega načrta in opraviti nov postopek njegove priprave.
V skladu z določili 28. člena ZUreP-1 je pred sprejemom tega programa priprave dne 25. 5. 2005 županja Občine Slovenska Bistrica sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta. Datum ter kraj in čas zbora konference je županja objavila v dveh sredstvih javnega obveščanja, in sicer dne 18. 5. 2005 v tedniku Panorama in v dneh 16. 5. do 24. 5. 2005 na straneh KTV Slovenska Bistrica.
Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora, ki so navedeni v točki III. tega programa priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Št. 20//2005
Slovenska Bistrica, dne 1. junija 2005.
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti