Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2472. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj«, stran 5643.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 25. seji dne 25. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za šport Kranj«
1. člen
Spremeni se tretja alinea drugega odstavka 8. člena odloka in se po novem glasi:
»– dva predstavnika uporabnikov storitev zavoda oziroma zainteresirane javnosti, ki ju izvolijo športna društva in zveze, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.«.
2. člen
Spremeni se 11. člen odloka in se po novem glasi:
»Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh članov na podlagi javnega razpisa.
Svet si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja. Če ustanovitelj ne odgovori v roku 90 dni po prejemu zahteve, se šteje, da je bilo podano pozitivno soglasje.
Mandat direktorja traja štiri leta, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja podpiše z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.«
3. člen
Za 11. členom se doda nov, 12. člen, ki se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih,
– ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim preteklim delom,
– izkazuje znanje enega od svetovnih jezikov na višji ravni,
– izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program dela Zavoda za šport Kranj za naslednja 4 leta.«
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 20. člena odloka, in sicer se črta tretja alinea.
5. člen
Spremeni se prvi stavek 21. člena in se po novem glasi:
»Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, druge akte pa pristojni organ zavoda samostojno, kar določajo pravila zavoda.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65-0185/2005-47/11
Kranj, dne 25. maja 2005.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost