Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2347. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za cestno povezavo Podlubnik–Vincarje, stran 5399.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) ter 38. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 16. 5. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za cestno povezavo Podlubnik–Vincarje
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
1. člen
Naselje Vincarje je trenutno dostopno le preko Kamnitega mostu in naprej po cesti v Vincarje, ki pa zaradi tehničnih, prometno-varnostnih elementov ne ustreza dovolj dobro funkciji dostopa do naselja. Isto cesto uporablja tudi podjetje TCG Unitech, kar še dodatno poslabšuje prometne in ekološke razmere. Cesta neposredno posega v evidentirano območje naravne vrednote Selške Sore, ki je evidentirana kot hidrološka, geomorfološka in zoološka površinska naravna vrednota, v območje zavarovane kulturne dediščine mestnega jedra s posameznimi spomeniki ter preko arheološkega območja. Zaradi navedenega na obstoječi cesti ni mogoče dovolj dobro zagotavljati zadovoljivih prometno-tehničnih cestnih elementov.
Prostorski plan Občine Škofja Loka je zato nov cestni dostop do naselja Vincarje predvidel pri Podlubniku zahodno od vrtca Najdihojca, z mostom preko Selške Sore ter naprej z navezavo na obstoječo cesto v Vincarjih pri podjetju TCG Unitech. Po preselitvi le-tega se bo njihovo zemljišče uredilo v stanovanjsko območje, ki bo oblikovno in programsko prilagojeno bližini mestnega jedra.
Cesta bo potekala po programsko in namensko zelo pestrem območju. Deloma po območju za poselitev: stanovanja (SV- večstanovanjske stavbe, SE – eno ali dvostanovanjske stavbe), družbena infrastruktura (DI – vzgoja in izobraževanje, DS – šport) ter športno rekreacijske in zelene površine (ZP – parki), deloma po območju krajine (K – kmetijska zemljišča).
2. člen
Pravna podlaga za izdelavo občinskega lokacijskega načrta za cestno povezavo Podlubnik–Vincarje so prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86 in 3/89, ter Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02 in 113/04).
Občinski lokacijski načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del v skladu z določili Zakona o urejanju prostora in veljavnimi podzakonskimi akti v zvezi s pripravo občinskega lokacijskega načrta ter Zakonom o varstvu okolja.
Predmet in programska izhodišča za izdelavo lokacijskega načrta
3. člen
Predmet občinskega lokacijskega načrta je izdelava izvedbenega akta za povezovalno cesto od Podlubnika do naselja Vincarje, s katerim bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede natančnega poteka, opreme in spremljajočih ureditev ceste.
Programska izhodišča
Ob projektiranju ceste je nujno treba upoštevati funkcijsko in oblikovno pestrost območja, zato mora biti urejena tako, da bo oblikovno in funkcijsko dopolnjevala obstoječe urbanistične enote. Potek ceste in oblikovanje obcestnega prostora se mora zato prilagajati in upoštevati:
– poteku preko stanovanjskega območja in neposredni bližini vrtca; zagotoviti je treba potrebno varnost, prijetno bivalno okolje vrtcu in stanovanjem ter predvideti dovolj zelenih barier in dvostranski pločnik;
– potek preko športno rekreacijskih in zelenih površin mora upoštevati obstoječe stanje in ga ne poslabševati – za opremo ceste se predvidi sonaravno oblikovanje;
– pri oblikovanju mostu čez Selško Soro in poteku ceste na obrežju je potrebno upoštevati naravno vrednoto Selške Sore ter arhitekturno in urbanistično vrednoto starega mestnega jedra;
– parkirišča;
– formalno in oblikovno razmejitev med javnim in zasebnim;
– obstoječe naselje Vincarje.
Sestavni del lokacijskega načrta je tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo.
Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta
4. člen
Območje lokacijskega načrta bo v pasu ceste potekalo preko območij SKL-SV 01, SKL-DI 01, SKL-ZP 01, SKL-ZP 01, VIN-DS 01, VIN-SE 01 in VIN- MP o1.
Nosilci urejanja prostora
5. člen
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Škofja Loka.
Izdelovalec lokacijskega načrta bo na podlagi javnega razpisa izbran s strani Občine Škofja Loka.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja za pripravo predloga lokacijskega načrta, so:
1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Enota Kranj;
2. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Kranj;
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj;
4. Ministrstvo za promet;
5. Zavod za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana;
7. Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE Kranj;
8. Telekom Slovenije, PE Kranj;
9. Loška komunala za področje vodooskrbe, kanalizacije in plinovoda;
10. Občina Škofja Loka;
11. Krajevna skupnost Trata.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave lokacijskega načrta smernice, ki jih mora pripravljavec lokacijskega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
7. člen
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, jih pripravljavec ni dolžan upoštevati, mora pa razloge za neupoštevanje utemeljiti.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic, pri čemer mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
K dopolnjenemu predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice oziroma ali so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, kot so jih podali v smernicah. Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati.
Seznam potrebnih strokovnih podlag
8. člen
Pri izdelavi lokacijskega načrta se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških prostorskih aktov občine in za izvedbene akte občine Škofja Loka, podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih, o naravnih lastnostih prostora in strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine. Obstoječe strokovne podlage se po potrebi dopolnijo z ažurnimi podatki in študijami.
Obvezne strokovne podlage, ki jih je poleg naštetih obvezno izdelati:
– prometna študija,
– poročilo o vplivih na okolje,
– geotehnično poročilo,
– kataster komunalnih naprav.
Ena od podlag za izdelavo lokacijskega načrta bodo tudi priporočila in smernice, pridobljeni na prvi prostorski konferenci.
Način pridobitve strokovnih rešitev
9. člen
Za lokacijski načrt je obvezna izdelava variantnih rešitev, ki jih lahko izdela eden ali več različnih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da je možna njihova medsebojna primerjava. Variantne rešitve morajo biti presojane s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njihove sprejemljivosti v lokalnem okolju.
O izboru variantne rešitve odloči pripravljavec.
Vrsta geodetskih prodlag ter način njihove pridobitve
10. člen
Lokacijski načrt se pripravi na podlagi geodetskega načrta. Situacija mora biti prikazana na digitalnem katastrskem načrtu.
Geodetske podlage pridobi Občina Škofja Loka.
Roki za pripravo lokacijskega načrta
11. člen
– Na podlagi osnutka programa priprave občina skliče prostorsko konferenco, in sicer najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave. Kraj in datum konference se objavita vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Program priprave sprejme župan, in se objavi v Uradnem listu RS.
– Nosilci urejanja prostora morajo v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
– Na podlagi strokovnih podlag in programa priprave se pripravijo variantne strokovne rešitve.
– O izboru najustreznejše variante odloči pripravljavec lokacijskega načrta.
– Pripravi se predlog lokacijskega načrta.
– Najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga pripravljavec skliče prostorsko konferenco, katere kraj in datum sta objavljena vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Predlog lokacijskega načrta s prilogami (oceno stanja, razlogi in pravno podlago za pripravo akta, predmetom in programskimi izhodišči prostorskega akta, okvirnim ureditvenim območjem ter smernicami nosilcev urejanja prostora) se javno razgrne za najmanj 30 dni.
– V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava na sedežu občine.
– Čas in kraj javne razgrnitve in javne razprave se objavita v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, ter zagotovi dopolnitev prostorskega akta v skladu s stališči do pripomb in predlogov.
– Če se predlog lokacijskega načrta na podlagi stališč do pripomb in predlogov tako spremeni, da nove rešitve niso več skladne s programskimi izhodišči iz programa priprave, se ponovno razgrne in obravnava. Javna razgrnitev mora trajati najmanj en teden. Kraj in čas javne razgrnitve morata biti objavljena najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Po javni razgrnitvi pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu prostorskega akta.
– Stališča skupaj s pripombami in predlogi pripravljavec priloži predlogu prostorskega akta, ki ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Škofja Loka.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Financiranje lokacijskega načrta
12. člen
Finančna sredstva za lokacijski načrt se zagotovijo v proračunu Občine Škofja Loka.
Končna določba
13. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35013-2/2005
Škofja Loka, dne 16. maja 2005.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.