Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2324. Program priprave za Lokacijski načrt S3/c – Kojina, stran 5372.

Na podlagi 12., 27. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 20. seji dne 23. 5. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za Lokacijski načrt S3/c – Kojina
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 75/04) je bil sprejet Lokacijski načrt S3/c – Kojina, na območju novonastalih zazidljivih površin.
Omenjeno območje je postalo zazidljivo z zadnjimi spremembami omenjenega odloka v letu 2004. To je manjše območje stavbnih zemljišč zaselka Kojina, namenjeno enodružinski stanovanjski gradnji, ki se zaradi izpostavljene lege ureja z lokacijskim načrtom.
V skladu s 23. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr., v nadaljevanju: ZureP-1) se lokacijski načrt sprejme z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS oziroma v občinskem uradnem glasilu. Odlok vsebuje tudi seznam prilog LN ter naslove, kjer je LN na vpogled.
 
2. Predmet, programska izhodišča Lokacijskega načrta S3/c – Kojina
Območje predvidenega lokacijskega načrta se nahaja severno, ne daleč stran od nove osnovne šole na izpostavljeni legi. Znotraj predvidenega območja se nahajajo dve domačiji s stanovanjsko hišo in gospodarskimi poslopji, katere je potrebno upoštevati pri izdelavi lokacijskega načrta.
Območje je namenjeno enodružinski stanovanjski gradnji.
 
3. Nosilci urejanja prostora, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN S3/c – Kojina
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
– ELES, Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostora in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova 1a, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56–58, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Družba za avtoceste RS, Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana,
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
– Zavod za ribištvo, Zupančičeva 9, 1000 Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
– Druge občinske službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave LN S3/c – Kojina izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni.
 
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi lokacijskega načrta se upoštevajo prostorske sestavine planskih aktov – Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/98, 6/98,1/99, 4/99 7/99, 3/00, 75/04 in 124/04), strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske akte občine, urbanistično zasnovo za naselje Ivančna Gorica, TTN 1:5000 ter strokovne podlage za določitev območij izdelave prostorskih izvedbenih aktov centra Ivančne Gorice.
Glede na pomen in lego obravnavanega območja so se že oziroma se še bodo izdelale posebne strokovne podlage in študije:
– ustrezne geodetske podlage,
– naravna in kulturna dediščina,
– druge strokovne podlage in študije po potrebi.
Dopolnitve obstoječih strokovnih podlag in nove strokovne podlage, ki bi jih bilo potrebno izdelati na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora bo naročila Občina Ivančna Gorica, njihovo izdelavo pa bodo financirali pobudniki oziroma lastniki zemljišč na omenjenem območju (50%) in Občina Ivančna Gorica (50%).
 
5. Roki izdelave LN S3/c – Kojina
Pridobitev smernic za načrtovanje
Občina Ivančna Gorica izda pooblastilo izbranemu izdelovalcu LN, ki gradivo pošlje nosilcem urejanja največ 20 dni po sklenitvi pogodbe.
Nosilci urejanja prostora izdajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec LN izdela analizo smernic ter ob njihovem upoštevanju izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 15 dneh po prejemu vseh smernic.
Naročnik potrdi usmeritve v 15 dneh po njihovem prejemu.
Izdelava strokovnih podlag in predloga LN S3/c – Kojina:
Naročnik po potrebi zagotovi izdelavo novih strokovnih podlag v 45 dneh po prejemu usmeritev.
Izdelovalec izdela predlog LN v 30 dneh po prejemu novih strokovnih podlag.
Naročnik pred objavo javne razgrnitve predloga LN organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu LN pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Župan Občine Ivančna Gorica sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki traja najmanj trideset dni. V času javne razgrnitve naročnik organizira in vodi javno obravnavo. Obvestilo o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave se objavi najmanj v občinskem vestniku in na krajevno običajen način.
Pripravljalec v sodelovanju z izvajalcem v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge. Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
Občinski svet odloči o upoštevanju predloga stališč do pripomb in predlogov.
Izdelava LN S3/c – Kojina:
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog LN v 30 dneh po odločitvi o upoštevanju predloga stališč do pripomb in predlogov in ga pošlje v mnenje nosilcem urejanja prostora.
Izdelovalec izdela usklajen predlog LN v 15 dneh po prejemu vseh mnenj.
Sprejem LN S3/c – Kojina:
Občina Ivančna Gorica posreduje dopolnjen predlog LN v sprejem Občinskemu svetu občine Ivančna Gorica. Sestavni del gradiva so tudi priporočila prostorskih konferenc.
Občinski svet sprejme LN z odlokom.
 
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Stroške izdelave LN nosijo pobudniki oziroma lastniki zemljišč na območju predvidenega LN v višini 50 % in Občina Ivančna Gorica v višini 50 %.
 
7. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne z dnem objave.
Št. 35003-0073/2005
Ivančna Gorica, dne 23. maja 2005.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.