Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2349. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 5403.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01) in določb Zakona o nadzoru državne pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01) je Občinski svet Šmarje pri Jelšah na 18. redni seji dne 16. 5. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki dodeljevanja sredstev za namen pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Šmarje pri Jelšah.
3. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva po tem pravilniku se lahko dodelijo, kolikor predstavljajo spodbudo za izvedbo namena iz 1. člena pravilnika oziroma so zanj nujno potrebna.
4. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– kreditiranje malega gospodarstva,
– promocija malega gospodarstva in svetovalne storitve,
– subvencioniranje obrestne mere za kredite najete pri bankah,
– nepovratne finančne vzpodbude,
– podpora projektom širšega pomena.
5. člen
Vrsto ukrepov, podrobnejše pogoje in merila ter dodeljevanje ukrepov sprejema Odbor za gospodarstvo.
6. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje za mala in srednje velika podjetja iz 6. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državne pomoči (Uradni list RS, št. 59/00);
– samostojni podjetniki, za katere se smiselno uporabljajo določila 6. člena zgoraj omenjene uredbe.
II. UKREPI
1. Kreditiranje malega gospodarstva
7. člen
Sredstva občinskega proračuna, namenjena za razvoj malega gospodarstva, se vežejo pri banki in se uporabljajo za zagotavljanje ugodnih pogojev za kredite, ki jih malemu gospodarstvu Občine Šmarje pri Jelšah odobrava banka iz svojih sredstev.
8. člen
Krediti pod ugodnimi pogoji se dodeljujejo za materialne in nematerialne investicije.
Upravičeni stroški, za katere se lahko dodeljujejo sredstva:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč,
– stroški nakupa in graditve poslovnih prostorov,
– stroški nakupa strojev in opreme, povezanih z opravljanjem dejavnosti oziroma širitvijo proizvodnje,
– stroški nakupa patentov, licenc, know – howa ali nepatentiranega tehničnega znanja.
Intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% zgoraj navedenih upravičenih stroškov investicije.
9. člen
Za kredit pod ugodnejšimi pogoji lahko zaprosijo upravičenci iz 5. člena pravilnika, katerega sedež mora biti na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
10. člen
Prosilec lahko vloži zahtevek za kredit praviloma v višini do 50% proračunske vrednosti investicije.
11. člen
Prosilec lahko pridobi kredit samo, če ima zagotovljene tudi ostale vire financiranja. Delež lastnih sredstev mora znašati najmanj 50% predračunske vrednosti investicije.
12. člen
Investicija mora biti izvedena na območju Občine Šmarje pri Jelšah, kjer mora biti ohranjena tudi najmanj pet let po dokončanju investicije.
13. člen
Višina obrestne mere in rok za vračilo kredita se določita z razpisom o dodeljevanju sredstev za kreditiranje malega gospodarstva.
14. člen
Sredstva za kreditiranje malega gospodarstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi, objavi in izvede Razvojna agencija Sotla.
15. člen
Razpis sredstev za kreditiranje malega gospodarstva vsebuje:
1. določbo tega pravilnika, na podlagi katerega se objavi razpis;
2. skupen znesek razpisanih sredstev, namenjenih za kreditiranje malega gospodarstva v občini;
3. namene, za katere se dodeljujejo sredstva;
4. subjekte, ki lahko zaprosijo za kredit;
5. dobo vračanja kredita;
6. višino obrestne mere;
7. rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši kot 15 dni od dneva objave;
8. navedba, kaj mora prošnja za kredit vsebovati;
9. naslov, na katerega prosilci pošljejo vloge;
10. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji:
– poslovni načrt oziroma investicijski program;
– za s.p. fotokopija priglasitvenega lista, obrazec 1/1, m 1/2, potrjen od krajevno pristojne DURS, ali potrdilo, da je občan pri pristojnem upravnem organu vložil zahtevek in priložil vse zahtevane dokumente za izdajo dovoljenja za opravljanje določene dejavnosti;
– za gospodarske družbe fotokopija sklepa o vpisu podjetja v sodni register z vsemi prilogami;
– za prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost, fotokopija obrtnega dovoljenja;
– za samostojne podjetnike posameznike potrdilo o plačanih vseh zapadlih davkih in prispevkih;
– za gospodarske družbe dokazilo o boniteti podjetja (BON 3);
– dokazila glede namena kredita:
– predpogodbo o nakupu zemljišča oziroma poslovnega prostora,
– predračun za urejanje in opremljanje zemljišča, za graditev poslovnih prostorov, za graditev in adaptacijo poslovnih prostorov,
– predračun za nakup opreme,
– predračun za generalno obnovo obstoječe opreme za proizvodnjo,
– enotno gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del za gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov,
– dokazilo o kreditni sposobnosti prosilca;
– izjava o višini prejete pomoči za ta namen iz drugih javnih virov.
16. člen
Strokovna in finančno tehnična opravila pri kreditiranju malega gospodarstva bo po pogodbi opravljala banka. Banka pripravi oceno kreditne sposobnosti prosilcev ter podlage za zavarovanje kredita.
17. člen
Vloge za dodelitev kreditov pod ugodnejšimi pogoji sprejema v skladu z razpisom Razvojna agencija Sotla, ki skrbi za popolnost vlog. Za popolne vloge izdela mnenje, ki ga posreduje v obravnavo občini. Sklep o odobritvi posojila sprejme Odbor za gospodarstvo. Prosilec mora realizirati kredit v roku 2 meseca od izdaje pozitivnega sklepa.
Sklep o odobritvi kredita pod ugodnejšimi pogoji izda Razvojna agencija Sotla na podlagi pozitivno sprejetega sklepa iz 16. člena tega pravilnika in ga posreduje prosilcem najkasneje v osmih dneh po sprejeti odločitvi.
18. člen
Sklep o odobritvi kredita skupaj z vso kreditno dokumentacijo se posreduje izbrani banki, ki kredit realizira.
2. Promocija malega gospodarstva in svetovalne storitve
19. člen
Sredstva z namenom promocije malega gospodarstva se dodeljujejo upravičencem, ki se bodo udeležili sejma oziroma razstave doma in v tujini ali za druge oblike promocije.
Upravičenec lahko zaprosi za sredstva v višini 50% upravičenih stroškov, med katere se uvrščajo stroški najema, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu ali razstavi in drugih promocijskih stroškov.
20. člen
Sredstva se dodeljujejo tudi za pokrivanje stroškov svetovalnih storitev pri promociji v višini do 50% stroškov zunanjega svetovalca.
Svetovalne storitve ne smejo biti povezane s ponavljajočimi se aktivnostmi in drugimi operativnimi stroški podjetja, kot so stroški davčnega in pravnega svetovanja.
21. člen
Podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva.
3. Subvencioniranje obrestne mere
22. člen
Subvencioniranje obrestne mere se izvede na podlagi iskanja in zbiranja najugodnejših ponudb bank preko RA Sotle.
Subvencioniranje obrestne mere se dodeli za naslednje upravičene namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev, adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup opreme – osnovnih sredstev,
– posodobitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet,
– uvajanje novih proizvodnih in storitvenih programov,
– stroške nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know how, nepatentirano tehnično znanje),
– svetovalne storitve, nujno potrebne za izvedbo zgoraj navedenih investicij.
23. člen
Prednostni kriteriji za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite so:
– zagotavljanje novih delovnih mest,
– vlaganja na izbranih območjih občine, ki so določena z razpisom,
– vlaganje v deficitarne dejavnosti,
– vlaganje v dejavnosti oziroma programe, ki so energetsko varčni in ne onesnažujejo okolja.
Vsakokratni razpis lahko natančneje opredeli prednostne kriterije.
Prosilec lahko pridobi sredstva za subvencioniranje obrestne mere največ do 50% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije. Sredstva občinskega proračuna se dodelijo za kredite z odplačilno dobo do 10 let. Prejemnik pomoči mora prispevati vsaj 25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev. Investicija, se mora ohraniti na območju vsaj 5 let po njenem zaključku.
4. Neposredne finančne vzpodbude
24. člen
Neposredne finančne vzpodbude se dodelijo za namene:
– predvsem za odpiranje novih delovnih mest ali ohranitev obstoječih delovnih mest,
– drugih oblik vzpodbud.
Vzpodbude za odpiranje novih delovnih mest se dodelijo kot nepovratna sredstva pri samozaposlitvi ali zaposlitvi delavcev za določen ali nedoločen čas, če še niso bili zaposleni (prva zaposlitev), so ostali brez zaposlitve (brezposelni) ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve.
Podrobnejša merila za dodeljevanje tovrstnih spodbud bodo opredeljena v razpisu.
5. Podpora projektom širšega pomena
25. člen
Sredstva so namenjena izključno projektom, ki se izvajajo na območju Občine Šmarje pri Jelšah ali za razvojne potrebe, namenjene spodbujanju razvoja malega gospodarstva Občine Šmarje pri Jelšah.
Nepovratne finančne vzpodbude v obliki subvencije se dodeljujejo za:
– organizacijo izobraževalnih programov ter strokovnih seminarjev,
– organizacijo in izvedbo strokovnih ekskurzij,
– organizirane skupne nastope na sejmih in predstavitvah malega gospodarstva,
– projekte poslovne infrastrukture,
– informacijsko podporo podjetništvu,
– razvojne projekte, ki izboljšujejo konkurenčno sposobnost malega gospodarstva,
– izvajanje podjetniških krožkov.
26. člen
Cilj projektov in programov širšega pomena je razvoj podjetniške infrastrukture, povezovanje malih podjetij in ustvarjanje podjetnikom prijaznega okolja.
Sredstva se dodeljujejo projektom, ki se izvajajo na območju Občine Šmarje pri Jelšah ali za podporo razvoju malega gospodarstva Občine Šmarje pri Jelšah.
III. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Kumulativna višina državne pomoči, ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva državnega proračuna, občinskih proračunov ali mednarodnih virov) je dodeljena, ne sme preseči zgornje meje intenzivnosti (višine) pomoči.
28. člen
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki so v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije.
29. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, in izpolnitev obveznosti iz pogodb mora preveriti organ občinske uprave pristojen za gospodarstvo.
30. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan vrniti takoj vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi. Obresti se računajo od dneva nakazila po zakoniti zamudni obrestni meri.
31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0026/05
Šmarje pri Jelšah, dne 16. maja 2005.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.