Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2290. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, stran 5350.

Na podlagi 126. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 10. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04 in 62/04 – odl. US) in 27. člena v zvezi s 23. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi
1. člen
V Pravilniku o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 114/04) se za 140. členom doda nov 140.a člen, ki se glasi:
»140.a člen
(1) Na bencinskih servisih brez osebja, razen na internih servisih za točenje goriv, je treba nad delujočimi točilnimi napravami in nad površino, na kateri stoji vozilo ob točenju goriva, namestiti stabilno napravo za gašenje, ki se samodejno vključi preko avtomatskega javljalnika požara. Stabilna naprava za gašenje mora biti izvedena tako, da jo je mogoče vključiti tudi ročno.
(2) Vklop stabilne naprave za gašenje mora hkrati povzročiti izpad električne energije v področju gašenja.
(3) Stabilna naprava za gašenje mora biti izvedena skladno s predpisi, ki določajo tehnične zahteve za take naprave.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2005
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2005-2111-0087
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo