Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2337. Spremembo Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Pivka, stran 5386.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 85/99) in 7. in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 70/00, 24/01) izdaja župan Občine Pivka
S P R E M E M B O P R A V I L N I K A
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Pivka
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 142/04), v nadaljevanju: pravilnik, se spremeni 4. člen tako, da se črta drugi odstavek.
2. člen
Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se črta tretji odstavek.
3. člen
Spremenita se 1. in 2. točka 11. člena pravilnika tako, da se glasita:
1. »SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE TER STROŠKOV NAJEMA KREDITA
Namen ukrepa
Subvencioniranje obrestne mere se dodeli za te upravičene namene:
1.1 nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
1.2 nakup, graditev, adaptacijo poslovnih prostorov,
1.3 nakup opreme – osnovnih sredstev,
1.4 posodobitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet,
1.5 uvajanje novih proizvodnih in storitvenih kapacitet,
1.6 stroške nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how, nepatentirano tehnično znanje),
1.7 svetovalne storitve, nujno potrebne za izvedbo zgoraj navedenih investicij.
Pogoji za sofinanciranje
Na javni razpis/natečaj se lahko prijavijo subjekti iz 4. člena tega pravilnika. Med viri financiranja morajo prosilci imeti zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev. Minimalni znesek posojila je 1,000.000 SIT. Investicija, ki je predmet subvencije, se mora v Občini Pivka ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku. Sofinancira se obrestna mera posojil, odobrenih v tekočem letu.
Višina subvencioniranja
Prosilec lahko pridobi sredstva za subvencioniranje obrestne mere največ do 5 odstotnih točk ter stroške najema kredita v višini do 2,5% vrednosti kredita. Sredstva občinskega proračuna se dodelijo za subvencioniranje obrestne mere za posojila z odplačilno dobo do 5 let. Višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
 
2. NEPOVRATNE FINANČNE VZPODBUDE
Nepovratne finančne vzpodbude se dodeljujejo
A) za ukrepe z enakimi upravičenimi nameni kot subvencioniranje obrestne mere, in sicer za:
2.1 nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov
2.2 nakup, graditev, adaptacijo poslovnih prostorov
2.3 nakup opreme – osnovnih sredstev
2.4 posodobitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet
2.5 uvajanje novih proizvodnih in storitvenih kapacitet
2.6 stroške nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how, nepatentirano tehnično znanje)
2.7 svetovalne storitve, nujno potrebne za izvedbo zgoraj navedenih investicij.
Pogoji za sofinanciranje
Na javni poziv se lahko prijavijo subjekti iz 4. člena tega pravilnika.
Investicija se mora ohraniti v občini vsaj 5 let po njenem zaključku.
Višina sofinanciranja
Dodeli se do 40% upravičenih stroškov za izvedbo ukrepov.«
4. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pivka, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.