Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2329. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Večnamenska dvorana v Kopru, stran 5377.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu »Večnamenska dvorana
v Kopru«
Št. 3505-2/2004
Koper, dne 11. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravni sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 - ugotovitev US, 87/01 – Zsam-1, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – sklep US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 10. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu »Večnamenska dvorana
v Kopru«
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Večnamenska dvorana« v Kopru (Uradne objave, št. 5/92 in 13/99), ki jih je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper, pod številko U/32-2004.
2. člen
(1) Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je lokacija (umestitev v prostor) nove (nadomestne) osnovne šole na Bonifiki s spremljajočimi prostori in dejavnostmi. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na ureditveno območje, ki obsega parcele ali dele parcel št. 1398/1, 1398/3, 1398/5, 1398/9, 1399/1, 1423/1, 1424, 1425, 1428, 1430/1, 1430/3, 1430/6, 1557/2 in 1603/1 k.o. Koper.
(2) Velikost ureditvenega območja je ca. 2.76 ha.
(3) Grafično je meja ureditvenega območja sprememb in dopolnitev prikazana na katastrskem in topografskem načrtu iz 3. člena tega odloka.
3. člen
(1) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Večnamenska dvorana« v Kopru iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni in grafični del
(2) Tekstualni del vsebuje: odlok, obrazložitev odloka ter mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(3) Grafični del vsebuje:
1   Pregledna situacija na DOF, M 1 : 2000
2.1  Prikaz obravnavanega območja na veljavnem ZN (I. faza) M 1 : 1000
2.2  Prikaz obravnavanega območja na veljavnem ZN (II. faza) M 1 : 500
3   Prikaz meje obravnavanega območja na DKN, M 1 : 500
4   Prikaz meje obravnavanega območja na topografskem načrtu, M 1 : 500
5   Prikaz posega na DKN, M 1 : 500
6   Ureditvena situacija, M 1 : 500
7   Geodetska zazidalna situacija, M 1 : 500
8   Smernice za načrtovanje krajinske ureditve M 1 : 500
9   Rušitvena situacija, M 1 : 500
10   Zbirna karta komunalne infrastrukture, M 1 : 500
11.1  Načrt gradbenih parcel (prikaz na DKN), M 1 : 500
11.2  Načrt gradbenih parcel (prikaz na topografskem načrtu), M 1 : 500
12.1  Idejna zasnova objekta, Tlorisi, M 1 : 500
12.2  Idejna zasnova objekta, vzdolžni prerezi in fasade, M 1 : 300
12.3  Idejna zasnova objekta, prečni prerezi, M 1 : 300
13   3D model
4. člen
V tretji alinei 3. člena odloka o zazidalnem načrtu »Večnamenska dvorana« v Kopru (Uradne objave, št. 5/92 in 13/99) se zaradi spremembe poteka meje črta parcelna številka 1423 in dodajo parcelne številke: 1430/1, 1424 in 1423/1.
5. člen
Četrta alinea 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
– na lokaciji obstoječe osnovne šole Pinka Tomažiča se predvidi objekt nove (nadomestne) osnovne šole s spremljajočimi prostori in dejavnostmi.
6. člen
Prvi odstavek 4.a člena se spremeni tako, da se glasi:
Predvideni objekt nadomestne osnovne šole je projektiran za program trioddelčne osnovne šole, vključno z dodatnimi programi (oddelek glasbene šole, zobozdravstveno varstvo, športno dvorano, primerno tudi za športna tekmovanja na državni ravni ter organiziranje glasbenih prireditev ter pripadajoča zunanja ureditev, vključno z ureditvijo varnega peš dostopa – nadhoda čez mestno ulico Cesto Zore Perello Godina).
7. člen
(1) Šesta alinea prvega odstavka 6. člena se črta.
(2) V 6. členu se spremeni prvi stavek drugega odstavka, tako da se glasi:
Višinske kote praga predvidenih objektov so + 2,50 m.
8. člen
(1) Tretja alinea 7.b člena se črta.
(2) Na koncu besedila 7.b člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
V sklopu objekta nadomestne gradnje osnovne šole je predvideno 160 parkirnih prostorov v kletni etaži ter 6 parkirnih prostorov na vhodnem platoju, kjer je predviden tudi dovoz za avtobus.
9. člen
(1) Na koncu prvega odstavka 8. člena se doda nov stavek, ki se glasi: Predvidena je prestavitev dveh meteornih zbiralnih kanalov.
(2) Na koncu 8. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
Pri načrtovanju in gradnji nove šole je potrebno upoštevati zakon o vodah in zakon o varstvu okolja, ter smernice k spremembam in dopolnitvam zazidalnega načrta Večnamenska dvorana Ministrstva za okolje prostor in energetiko, Agencijo RS za okolje- Območna pisarna Koper pod št: 35001-430/2004-2012 z dne 15. 6. 2004.
10. člen
Na koncu besedila 9. člena se doda besedilo, ki se glasi:
Na južni strani nadomestnega objekta osnovne šole je predvidena prestavitev, fekalnega kolektorja, na severni pa rekonstrukcija obstoječega fekalnega kolektorja.
11. člen
Spremeni se drugi stavek 11. člena, tako da se glasi:
Za napajanje večnamenske dvorane in nadomestnega objekta osnovne šole sta predvideni transformatorski postaji.
12. člen
Doda se nov 13.a člen, ki se glasi:
13.a člen
Pri načrtovanju in gradnji nove šole je potrebno upoštevati smernice vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora k spremembam in dopolnitvam zazidalnega načrta, ki so sestavni del odloka.
13. člen
Spremeni se besedilo 17.d člena, tako da se glasi:
Varstvo pred požarom
Zagotovljeni morajo biti:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov (s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru),
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri z zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
Upoštevana morajo biti požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov in z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
14. člen
Za prvim stavkom 18. člena se doda stavek, ki se glasi:
Možno je preoblikovanje objektov znotraj gradbene linije, določene v grafičnem delu elaborata.
KONČNE DOLOČBE
15. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem območju iz 2. člena veljati določila Zazidalnega načrta ŠRC na Bonifiki v Kopru (Uradne objave, št. 20/93).
16. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Večnamenska dvorana« v Kopru so stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2004
Koper, dne 10. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sullo stralcio del piano particolareggiato denominato “Sala polifunzionale a capodistria” Comune citta’ di Capodistria
Numero: 3505-2/2004
Capodistria, 11 febbraio 2005.
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 23, secondo comma della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n.110/2002, 8/2003 – rettifica, 58/03-ZZK-1), dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n. 72/93, 6/94 – sentenza della CC, 45/94- sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 73/95- sentenza della CC, 9/96- sentenza della CC, 39/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97- integrazione, 70/97,10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 12/99- delibera della CC, 16/99 – rett. delibera della CC, 59/99 – sentenza della CC, 70/100, 100/00 – delibera della CC, 28/01 – sentenza della CC, 87/01 – Zsam-1, 16/02 – delibera della CC, 51/02 e 108/03- sentenza della CC) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 10 febbraio 2005 ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sullo stralcio del piano particolareggiato denominato “Sala polifunzionale a Capodistria”
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente decreto sono approvate le modifiche ed integrazioni allo stralcio del piano particolareggiato denominato “Sala polifunzionale” a Capodistria (Bollettino uffiiciale n. 5/92 e 13/99), compilato dall’impresa PS Prostor d.o.o. di Capodistria e numerato U/32-2004.
Articolo 2
(1) E’ oggetto delle modifiche ed integrazioni allo stralcio del piano particolareggiato l’ubicazione (la collocazione nel territorio) del nuovo (sostitutivo) edificio scolastico a Bonifika, unitamente alle pertinenze e strutture complementari. Le modifiche ed integrazioni riguardano l’area di sistemazione comprendente la totalità o parti delle particelle catastali n. 1398/1, 1398/3, 1398/5, 1398/9, 1399/1, 1423/1, 1424, 1425, 1428, 1430/1, 1430/3, 1430/6, 1557/2 e 1603/1, c.c. di Capodistria.
(2) L’area contemplata dal PP si estende su una superficie di 2.76 ha circa.
(3) La rappresentazione grafica dei confini dell’area in oggetto è contenuta nel piano catastale e topografico di cui all’articolo 3 del presente decreto.
Articolo 3
(1) Le modifiche ed integrazioni allo stralcio del piano particolareggiato denominato “Sala polifunzionale” a Capodistria, di cui all’articolo 1 del presente decreto, si compongono della relazione illustrativa e degli allegati grafici.
(2) La relazione illustrativa comprende: il decreto, la rispettiva motivazione ed i pareri degli enti preposti alla sistemazione territoriale.
(3) Gli allegati grafici comprendono:
1   Stato di fatto su DOF, in scala 1: 2000
2.1  Rappresentazione della parte interessata dall’intervento sul PP in
    vigore (I. fase), in scala 1:1000
2.2  Rappresentazione della parte interessata dall’intervento sul PP in
    vigore (II. fase), in scala 1:500
3   Rappresentazione dei confini della parte interessata dall’intervento
    sul DKN, in scala 1:500
4   Rappresentazione dei confini della parte interessata dall’intervento
    sul piano topografico, in scala 1:500
5   Rappresentazione dell’intervento sul DKN, in scala 1:500
6   Situazione di sistemazione, in scala 1: 500
7   Stato di edificazione geodetica, in scala 1:500
8   Linee guida per la pianificazione paesaggistica, in scala 1:500
9   Situazione riferita agli interventi di demolizione, in scala 1:500
10   Mappa d’insieme delle infrastrutture comunali, in scala 1:500
11.1  Mappa dei lotti edificabili (rappresentazione du DKN), in scala 1: 500
11.2  Mappa dei lotti edificabili (rappresentazione sul piano topografico),
    in scala 1: 500
12.1  Progetto di massima del fabbricato, Planimetrie, in scala 1:500
12.2  Progetto di massima del fabbricato, sezioni e facciate, in scala 1:300
12.3  Progetto di massima del fabbricato, sezioni trasversali, in cala 1:300
13   Modello 3D
Articolo 4
In seguito al modificato percorso del confine si procede, nell’articolo 3, terzo alinea, del decreto sullo stralcio del piano particolareggiato denominato »Sala polifunzionale« a Capodistria (Bollettino uff. n. 5/92 e 13/99), al depennamento della particella catastale n. 1423 ed all’aggiunta delle particelle catastali n. 1430/1, 1424 e 1423/1.
Articolo 5
L’articolo 4, quarto alinea, è modificato e recita:
– nel sito dell’attuale scuola elementare Pinko Tomažič è previsto l’edificio della nuova (sostitutiva) sede scolastica, completa delle pertinenze e delle strutture complementari.
Articolo 6
L’articolo 4 a, primo comma, è modificato e recita:
Il previsto edificio della scuola elementare sostitutiva è progettato per il programma a tre sezioni, comprese le attività supplementari (sezione della scuola di musica, ambulatorio odontoiatrico, palestra adatta ad ospitare, oltre alle competizioni sportive a livello nazionale, anche manifestazioni musicali, la sistemazione delle superfici allo scoperto, come pure dell’accesso pedonale sicuro – attraversamento della Via Zora Perello Godina).
Articolo 7
(1) Nell’articolo 6 è depennato il sesto alinea del primo comma.
(2) Nell’articolo 6 è modificata la prima frase del secondo comma che recita:
Le quote altimetriche della soglia degli edifici previsti equivalgono a + 2,50 m.
Articolo 8
(1) Nell’articolo 7 b è depennato il terzo alinea.
(2) Al testo dell’articolo 7 b è aggiunto un nuovo comma che recita:
In ambito al fabbricato della scuola elementare sostitutiva sono previsti 160 posti macchina da realizzarsi nello scantinato e 6 posti macchina sulla piattaforma d’ingresso, ove è previsto anche uno spazio per l’accesso degli autobus
Articolo 9
(1) Al testo del primo comma dell’articolo 8 è aggiunta una nuova frase che recita: E’ previsto lo spostamento di due condotte per la raccolta delle acque meteoriche.
(2) Al testo dell’articolo 8 è aggiunto un nuovo comma che recita:
Nella progettazione e costruzione della nuova scuola occorre rispettare la Legge sulle acque e la Legge sulla tutela ambientale, come pure le linee direttrici riguardanti le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riferito alla Sala polifunzionale, fornite dal Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, Agenzia nazionale per l’ambiente – Sede regionale di Capodistria, n. 35001-430/2004-2012 del 15. 6. 2004.
Articolo 10
Al testo dell’articolo 9 è aggiunto quanto segue:
Sul versante meridionale dell’edificio sostitutivo ospitante la scuola elementare, è previsto lo spostamento del collettore fognario, su quello settentrionale invece, la ricostruzione del collettore fognario esistente.
Articolo 11
Nell’articolo 11 è modificata la seconda frase che recita:
Ai fini di alimentazione elettrica della sala polifunzionale e del fabbricato sostitutivo della scuola elementare sono previste due stazioni di trasformazione.
Articolo 12
Si aggiunge un nuovo articolo 13 a che recita:
Articolo 13 a
All’atto della pianificazione e della costruzione della nuova scuola va tenuto conto delle linee direttrici relative alle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato in quanto parte integrante del decreto, fornite da tutti gli enti preposti alla sistemazione del territorio.
Articolo 13
Il testo dell’articolo 17 d è modificato e recita:
Protezione antincendio
Si fa l’obbligo di garantire:
– le condizioni per l’evacuazione in sicurezza delle persone e dei beni,
– le distanze sufficienti tra i singoli fabbricati ovvero la separazione antincendio dei manufatti (evitando l’espandersi degli incendi da un edificio all’altro),
– le superfici adibite all’accesso ed all’utilizzo dei veicoli di pronto intervento,
– i quantitativi ovvero le fonti necessarie dell’acqua per lo spegnimento degli incendi.
Occorre altresì valutare i rischi d’incendio, dovuti alla presenza di sostanze infiammabili e delle procedure tecnologiche, oltre che al pericolo di propagazione dell’incendio tra le singole aree abitative.
Articolo 14
Nell’articolo 18, la prima frase è seguita da una nuova che recita:
Sono ammesse varianti architettoniche dei fabbricati nel rispetto della linea di costruzione stabilita negli elaborati grafici.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Con l’approvazione del presente decreto cessano di avere valore le disposizioni contenute nel Piano particolareggiato riferito al CSR Bonifika a Capodistria, riferito all’area d’intervento di cui all’articolo 2 (Bollettino uff. n. 20/93).
Articolo 16
Le modifiche ed integrazioni allo stralcio del piano particolareggiato denominato “Sala polifunzionale” a Capodistria sono disponibili alla visione del pubblico presso gli uffici competenti dell’amministrazione comunale di Capodistria.
Articolo 17
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato all’Ispettorato nazionale per l’ambiente ed il territorio – Sede regionale di Capodistria, presso il Ministero per l’ambiente ed il territorio.
Articolo 18
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 3505-2/2004
Capodistria, 10 febbraio 2005.
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m. p.