Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2242. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3 (skrajšani postopek), stran 5289.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mest­ne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3 (skrajšani postopek)
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN)
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN,
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN,
– nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
– navedba in način pridobitve geodetskih podlag,
– obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo PIA)
Območje K3 veljavni izvedbeni prostorski akt – Zazidalni načrt Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 27/90, 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02) namenja »osebnim storitvam, stanovanjem in trgovini«, v treh stavbah, višine treh etaž (pritličje, nadstropje in mansarda) z dvokapnimi strehami. Med stavbami je predvidena »zelena« cenzura, ki naj bi poudarila arkadičnost ambienta. V času, ko je bilo območje z veljavnim izvedbenim prostorskim aktom detajlno opredeljeno (Spremembe in dopolnitve ZN v letu 1993), in današnjim dnem, sta bili zgrajeni stavbi vzhodno in zahodno od obravnavanega območja, in ti stavbi s svojo pojavnostjo narekujeta nov premislek o oblikovanju stavb v območju K3 oziroma oblikovanju tega dela Ljubljanske ceste. Drug relevanten problem, ki je prisoten v tem območju, pa je problem parkiranja, ki ga veljavni akt opredeljuje v kontekstu območja celotnega ZN, s spremembami in dopolnitvami ZN pa hočemo parkiranje »vezati« na gradbeno parcelo stavbe. Ker se spremembe in dopolnitve ZN nanašajo na posamični objekt, ki programsko ne odstopa od veljavnega prostorskega akta (stanovanja in trgovina), in ker je v skladu z 34. členom Zakona o urejanju prostora to objekt, »za katerega ni predpisana presoja vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov«, bodo spremembe in dopolnitve ZN pripravljene in sprejete po skrajšanem postopku.
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev je zazidalni načrt Glazija, območje K3. Na tem območju predvidevamo gradnjo poslovno-stanovanjske stavbe s 101 garažnim mestom za lastnike stanovanj, s trgovino z 52 parkirnimi mesti in 50 parkirnimi mesti za lastnike stanovanj v pritličju in medetaži ter 112 stanovanji v štirih etažah. Klet bo oblikovana kot enovit prostor, pritličje bo diferencirano po namembnosti, del bo pokrito parkirišče trgovine, osnovo bo predstavljal volumen trgovine in del bodo garažna mesta stanovanj (tudi v medetaži). Štiri etažni blok stanovanj nad pritličjem bo proti Ljubljanski cesti dvakrat deljen s stopniščem, oblikovanim kot transparentna cezura, na severni strani stavbe pa bodo stanovanja v stolpičih nad »zeleno« streho, ki pokriva pritličje. Arhitektura nove stavbe bo vzpostavila dialog z obstoječimi stavbami, spoštovala gradbene črte in meje, ki so prisotne v prostoru, in oblikovne prvine Ljubljanske ceste – drevored lip ob severni strani ceste.
4. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb ZN)
Območje urejanja obsega zemljišče med Ljubljansko cesto in Potjo na Lavo do javne poti 538420 (uvoz z Ljubljanske za sosesko Na zelenici).
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN, so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
– RS, ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO, Območna pisarna Celje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova 6, 3000 Celje
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter promet;
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.
V skrajšanem postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja v skladu s 34. členom ZureP-1 podati pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN v roku 15 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (osnutek sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve.
6. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, in Uradni list RS, št. 86/00);
– Zazidalni načrt Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 27/90, 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02).
7. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve bo pobudnik sprememb in dopolnitev ZN izbranemu načrtovalcu predal geodetske podlage – topografija in kataster – v digitalni obliki.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi pobudnik.
9. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-00014/2005 4200
Celje, dne 9. maja 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.