Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2277. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2004, stran 5335.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US), 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02, in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99, 51/02, in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 108/03) ter 10. in 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 17. redni seji dne 12. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2004
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2004 izkazuje:
---------------------------------------------------------------------
            Bilanca   Račun finančnih       Račun
           prihodkov      terjatev   financiranja
        in odhodkov SIT    naložb v SIT       v SIT
---------------------------------------------------------------------
Prihodki     505,271.364,07             22,294.070,77
Odhodki     514,851.090,97    1,311.349,65   7,846.645,20
Presežek                        14,447.425,57
Primanjkljaj    9,579.726,90    1,311.349,65
---------------------------------------------------------------------
3. člen
Za skupni presežek bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v višini 3,556.349,02 SIT se poveča stanje na računu.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-01/2005-8
Semič, dne 12. maja 2005.
Podžupan
Občine Semič
Janez Movern l. r.
 
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.