Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2267. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2004, stran 5322.

Občinski svet Občine Luče je na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) na 19. redni seji dne 26. aprila 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Luče
za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2004 znašajo:
                                   v SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
  I.  SKUPAJ PRIHODKI
  (70+71+72+73+74)                      234.308.013
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   60.542.597
70 DAVČNI PRIHODKI                       50.719.562
  700  Davki na dohodek in dobiček              42.439.489
  703  Davki na premoženje                  2.738.241
  704  Domači davki na blago in storitve           5.541.832
  706  Drugi davki                          –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                      9.823.035
  710  Udeležba na dobičku in dohodki
  od premoženja                        5.638.843
  711  Takse in pristojbine                   708.435
  712  Denarne kazni                         –
  713  Prihodki od prodaje blaga in storitev             –
  714  Drugi nedavčni prihodki                3.475.757
72 KAPITALSKI PRIHODKI                     1.416.628
  720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         1.416.628
  721  Prihodki od prodaje zalog                   –
  722  Prihodki od prodaje zemljišč in
  nematerialnega premoženja                      –
73 PREJETE DONACIJE                           –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                    172.348.788
  740  Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij                 172.348.788
  II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             244.504.109
40 TEKOČI ODHODKI                       84.955.304
  400  Plače in drugi izdatki zaposlenih           16.306.973
  401  Prispevki delodajalcev za socialno
  varnost                           2.940.966
  402  Izdatki za blago in storitve             65.326.112
  403  Plačila domačih obresti                 182.913
  409  Rezerve                         198.340
41 TEKOČI TRANSFERI                      78.983.134
  410  Subvencije                      16.128.632
  411  Transferi posameznikom in
  gospodinjstvom                       34.444.506
  412  Transferi neprofitnim organizacijam
  in društvom                         12.382.357
  413  Drugi tekoči domači transferi             16.027.639
  414  Tekoči transferi v tujino                   –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                    64.954.383
  420  Nakup in gradnja OS                  64.954.383
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                   15.611.288
  430  Investicijski transferi proračunskim
  uporabnikom                         5.283.386
  431  Investicijski transferi pravnim in
  fizičnim osebam, ki niso proračunski
  uporabniki                         10.327.902
  III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
  (PRESEŽEK)                         -10.196.096
  (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki I.-II.)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
  (750+751+752)                            –
  750  Prejeta vračila danih posojil                 –
  751  Prodaja kapitalskih deležev                  –
  752  Kupnine iz naslova privatizacije                –
  V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV
  (440+441+442+443)
  440  Dana posojila                         –
  441  Povečanje kapitalskih deležev
  in naložb                          2.746.714
  442  Poraba sredstev kupnin iz
  naslova privatizacije                        –
  443  Povečanje namenskega premoženja
  v javnih skladih in drugih prav. osebah
  javnega prava, ki imajo premoženje v
  svoji lasti                             –
  VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
  IN SPREMEMBE
  KAPITALSKIH. DELEŽEV (IV.-V.)                -2.746.714
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
  VII. ZADOLŽEVANJE (50)                       –
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)                      –
  IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
  NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)           -12.942.810
  X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                 –
  XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)             10.196.096
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2004
  9009 Splošni sklad za drugo                28.216.859
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Luče za let 2004 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka, in se ne objavljata v Uradnem listu.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-04/2005
Luče, dne 26. aprila 2005.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.