Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2269. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Mirna Peč za leto 2004, stran 5326.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US), 62. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29., 33. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00 in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) ter 15. člena Statuta občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/9, 52/01 in 40/03) je Občinski svet občine Mirna Peč na 23. redni seji dne 10. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Mirna Peč za leto 2004
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2004, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Mirna Peč.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2004 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2004 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:
+-------------------------------+--------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN    |    |
|ODHODKOV            |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |Skupina/Podskupina kontov | v tisoč|
|  |              |   SIT|
+---+---------------------------+--------+
|  |              |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI     | 342.185|
|  |(70+71+72+73+74)      |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  | 165.866|
+---+---------------------------+--------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI      | 151.675|
+---+---------------------------+--------+
|  |700 Davki na dohodek na  | 127.185|
|  |dobiček          |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |703 Davki na premoženje  | 10.305|
+---+---------------------------+--------+
|  |704 Domači davki na blago | 14.185|
|  |in storitve        |    |
+---+---------------------------+--------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI     | 14.191|
+---+---------------------------+--------+
|  |710 Udeležba na dobičku in |  6.730|
|  |dohodki od premoženja   |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |711 Takse in pristojbine  |   692|
+---+---------------------------+--------+
|  |712 Denarne kazni     |   421|
+---+---------------------------+--------+
|  |713 Prihodki od prodaje  |  1.321|
|  |blaga in storitev     |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki|  5.027|
+---+---------------------------+--------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI    |  7.040|
+---+---------------------------+--------+
|  |720 Prihodki od prodaje  |  7.040|
|  |osnovnih sredstev     |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |721 Prihodki od prodaje  |    |
|  |zalog           |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |722 Prihodki od prodaje  |    |
|  |zemljišč in nemater.    |    |
|  |premoženja         |    |
+---+---------------------------+--------+
|73 |PREJETE DONACIJE      |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |730 Prejete donacije iz  |    |
|  |domačih virov       |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |731 Prejete donacije iz  |    |
|  |tujine           |    |
+---+---------------------------+--------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI    | 169.279|
+---+---------------------------+--------+
|  |740 transferni prihodki iz | 169.279|
|  |drugih javnofinančnih   |    |
|  |institucij         |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |              |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI     | 292.524|
|  |(40+41+42+43)       |    |
+---+---------------------------+--------+
|40 |TEKOČI ODHODKI       | 71.636|
+---+---------------------------+--------+
|  |400 Plače in drugi izdatki | 18.463|
|  |zaposlenim         |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |401 Prispevki delodajalcev |  2.802|
|  |za socialno varnost    |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |402 Izdatki za blago in  | 49.871|
|  |storitve          |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |403 Plačila domačih obresti|    |
+---+---------------------------+--------+
|  |409 Rezerve        |   500|
+---+---------------------------+--------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI      | 147.874|
+---+---------------------------+--------+
|  |410 Subvencije       | 10.961|
+---+---------------------------+--------+
|  |411 Transferi posameznikom | 95.040|
|  |in gospodinjstvom     |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |412 Transferi neprofitnim | 12.111|
|  |organizacijam in ustanovam |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |413 Drugi tekoči domači  | 29.762|
|  |transferi         |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |414 Tekoči transferi v   |    |
|  |tujino           |    |
+---+---------------------------+--------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI   | 42.777|
+---+---------------------------+--------+
|  |420 Nakup in gradnja    | 42.777|
|  |osnovnih sredstev     |    |
+---+---------------------------+--------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 30.237|
+---+---------------------------+--------+
|  |430 Investicijski transferi| 30.237|
+---+---------------------------+--------+
|  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK | +49.661|
|  |(I.-II.)          |    |
|  |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |              |    |
+-------------------------------+--------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |    |
|NALOŽB             |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |Skupina/Podskupina kontov |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |              |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH |    –|
|  |POSOJIL IN PRODAJA     |    |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV    |    |
|  |(750+751+752)       |    |
+---+---------------------------+--------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH   |    –|
|  |POSOJIL          |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |750 Prejeta vračila danih |    |
|  |posojil          |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |751 Prodaja kapitalskih  |    |
|  |deležev          |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |752 Kupnine iz naslova   |    |
|  |privatizacije       |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |V. DANA POSOJILA IN    |  2.120|
|  |POVEČANJE KAPITALSKIH   |    |
|  |DELEŽEV (440+441+442)   |    |
+---+---------------------------+--------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |  2.120|
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV    |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |440 Dana posojila in    |   787|
|  |plačila zapadlih poroštev |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |441 Povečanje kapitalskih |  1.333|
|  |deležev in naložb     |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |442 Poraba sredstev kupnin |    |
|  |iz naslova privatizacije  |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |              |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA   | -2.120|
|  |POSOJILA IN SPREMEMBE   |    |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |    |
|  |V.)            |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |              |    |
+-------------------------------+--------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA     |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |Skupina/Podskupina kontov |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |              |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)  |    |
+---+---------------------------+--------+
|50 |ZADOLŽEVANJE        |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |500 Domače zadolževanje  |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |VIII. ODPLAČIILA DOLGA   |    |
|  |(550)           |    |
+---+---------------------------+--------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA      |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |550 Odplačila domačega   |    |
|  |dolga           |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |IX. SPREMEMBA STANJA    | +47.541|
|  |SREDSTEV NA RAČUNU     |    |
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-|    –|
|  |VIII.)           |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE   | -49.661|
|  |(VI.+X.-IX) =-III.     |    |
+---+---------------------------+--------+
|  |XII. STANJE SREDSTEV NA  | 47.789|
|  |RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA|    |
|  |LETA            |    |
+---+---------------------------+--------+
Proračunski presežek v znesku 49.661.000 SIT, zmanjšan za primanjkljaj iz računa finančnih terjatev in naložb v znesku 2.120.000 SIT, povečuje sredstva na računih konec leta iz preteklih let.
3. člen
Za presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini 47.540.548,71 SIT se poveča splošni sklad proračuna občine. Upoštevaje prenos sredstev po zaključnem računu iz leta 2003 je v zaključnem računu občinskega proračuna ob koncu leta 2004 izkazan ostanek sredstev v višini 95.329.554,25 SIT, ki se prenese v leto 2005.
4. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna občine izkazuje:
– prenesena sredstva rezervnega sklada iz leta 2003 v višini 5.700.000 SIT,
– oblikovanje sredstev rezerv leta 2004 v višini 500.000 SIT,
– poraba sredstev rezerv leta 2004 v višini 200.000 SIT,
– presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2005 v višini 6.000.000 SIT.
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sredstev rezerv proračuna občine se prenese v rezerve proračuna za leto 2005.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-01/2005-30
Mirna Peč, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l. r.