Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2253. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2004, stran 5305.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 71/02 in 108/03 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 23. seji dne 11. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2004
1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik za leto 2004:
 
                                  v SIT
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           3.545,921.260
   Tekoči prihodki (70+71)               2.904,862.027
70  Davčni prihodki                   2.197,228.957
   700 Davki na dohodek in dobiček           1.712,975.595
   703 Davki na premoženje                393,399.606
   704 Domači davki na blago in storitve          90,853.756
71  Nedavčni prihodki                   707,633.070
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                   108,030.284
   711 Takse in pristojbine                11,305.433
   712 Denarne kazni                    7,250.389
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        20,362.401
   714 Drugi nedavčni prihodki              560,684.563
72  Kapitalski prihodki                  113,567.524
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                        15,856.396
   722 Prih. od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolg. sredstev          97,711.128
73  Prejete donacije                     8,586.369
   730 Prejete donacije iz domačih virov          5,000.792
   731 Prejete donacije iz tujine              3,585.577
74  Transferni prihodki                  518,905.340
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij        518,905.340
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)             3.403,540.790
40  Tekoči odhodki                     487,628.773
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         192,947.132
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                 32,732.701
   402 Izdatki za blago in storitve            250,207.249
   409 Rezerve                       11,741.691
41  Tekoči transferi                   1.652,924.903
   410 Subvencije                     56,691.844
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                 604,242.601
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                    205,866.160
   413 Drugi tekoči domači transferi           786,124.299
42  Investicijski odhodki                1.125,432.105
   420 Nakup in gradnja osnovnih
   sredstev                       1.125,432.105
43  Investicijski transferi                137,555.009
   430 Investicijski transferi              137,555.009
III. Proračunski presežek (I.-II.)             142,380.470
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev               920.575
75  Prej. vračila danih posojil
   in prodaja kap. deležev                  920.575
   750 Prejeta vračila danih posojil             920.575
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)         920.575
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje                           –
50  Zadolževanje                           –
VIII. Odplačila dolga                         –
55  Odplačila dolga                         –
IX.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                  –
X.  Povečanje sredstev na računih
   (III.+VI.+IX.)                     143,301.045
2. člen
   Realizacija sredstev rezerv:
stanje na računu 31. 12. 2003   45,512.689,60 SIT
prihodki v letu 2004        12,166.568,51 SIT
odhodki v letu 2004         2,400.000,00 SIT
stanje na računu 31. 12. 2004   55,279.258,11 SIT
3. člen
Stanje sredstev na računih proračuna Občine Kamnik na dan 31. 12. 2004 skupaj znaša 634,115.660,66 SIT, od tega:
– Občina Kamnik:         509,053.994,29 SIT
– sredstva rezerv:         55,279.258,11 SIT
– krajevne skupnosti:       69,782.408,26 SIT
Stanje nerazporejenih sredstev iz računov proračuna znaša 509,053.994,29 SIT in se uporablja za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2005.
Sredstva rezerv Občine Kamnik v višini 55,279.258,11 SIT se za isti namen prenesejo v leto 2005.
Stanje nerazporejenih sredstev posameznih krajevnih skupnosti v letu 2004 v skupni višini 69,782.408,26 SIT se prenese in uporablja za pokrivanje odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2005.
4. člen
Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2004 sta tudi splošni in posebni del zaključnega računa proračuna, kjer so podrobno prikazani podatki o načrtovanih in realiziranih prihodkih in odhodkih proračuna Občine Kamnik za leto 2004.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-1/2005
Kamnik, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.