Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2264. Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija, stran 5317.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na 24. redni seji z dne 19. 4. 2005 in njenem nadaljevanju z dne 25. 4. 2005 sprejel
P R A V I L N I K I N M E R I L A
o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki, kriteriji in merila za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev za izvedbo javnih programov, projektov in prireditev na področju ljubiteljske kulture ter neprogramskih stalnih stroškov za izvedbo njihove dejavnosti v Občini Litija, ki jih za te namene v tekočem koledarskem letu določa lokalni kulturni program in zagotavlja proračun Občine Litija.
Sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti javnih zavodov ni predmet tega pravilnika, sofinanciranje kulturnih programov, projektov in prireditev javnega sklada za kulturne dejavnosti pa poteka v skladu z drugimi zakonskimi predpisi in v skladu s sprejetim letnim kulturnim programom.
POMEN IZRAZOV
2. člen
Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost (glasbena, pevska, plesna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video, idr.) posameznikov, skupin in društev na področju ljubiteljske kulture, ki jo v javnem interesu občina sofinancira za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje trajnega kulturnega razvoja.
Kulturni program je tista kulturna dejavnost, ki po obsegu in vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma vsaj 9 mesecev v letu (na področju glasbene, uprizoritvene, vizualne, intermedijske umetnosti, kulturne dediščine ipd.).
Kulturni projekti so posamični zaključeni enkratni dogodki (npr. likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka, video, filmska, plesna predstava, izobraževalni tečaj ipd.) na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in izkažejo nek širši javni interes.
Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni dogodki, ki so namenjeni širši javnosti in predstavitvi domačih kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost oziroma programski repertoar.
UPRAVIČENCI IN POGOJI SOFINANCIRANJA
3. člen
Do pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo) ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis oziroma na javni poziv na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Litija,
– da so kot pravne osebe ustanovljeni ali registrirani za opravljanje dejavnosti v kulturi najmanj že eno leto od prijave na javni razpis oziroma javni poziv za razdelitev proračunskih sredstev,
– da kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da je izvedba njihovega programa ali projekta primerljiva s povprečno kakovostjo dejavnosti drugih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture,
– da društva in drugi izvajalci vsako leto ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev, ter ostale podatke in dokumentacijo, kot jo določa veljavna zakonodaja.
4. člen
Sofinanciranje, določeno s tem pravilnikom, upošteva načelo, da so proračunska sredstva v skladu s prejšnjim členom dostopna vsem izvajalcem javnih kulturnih programov, projektov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture, in sicer praviloma za naslednje vsebine:
– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru javnih programov kulturnih društev in neformalnih skupin;
– za javne kulturne prireditve, projekte in druge umetniške dogodke, ki izkažejo širši javni interes;
– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
– za projekte varovanja in ohranjanja kulturne dediščine, ki so povezani z umetniško ustvarjalnostjo ali zgodovinsko in kulturno dediščino kraja;
– za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju ljubiteljske kulture,
– za opremo in nakup osnovnih sredstev izvajalcev na področju ljubiteljske kulture za izvajanje rednih programov in kulturnih dejavnosti;
– za druge programe, ki izkažejo vsebinsko upravičenost za nadaljnji kulturni razvoj kraja in lokalne skupnosti.
Predmet tega pravilnika ni delitev sredstev za investicije v prostor in obnovo kulturnih dvoran.
POSTOPKI
5. člen
Sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se dodelijo upravičencem na podlagi vsakoletnega javnega razpisa oziroma javnega poziva, ki se oblikuje v skladu s sprejetim proračunom občine in lokalnim kulturnim programom za tekoče obdobje ter merili in kriteriji iz tega pravilnika.
V lokalnem kulturnem programu se določijo zlasti obseg in vrsta javnih kulturnih dobrin, prioritetne vsebine ter deleži sredstev za posamezne kulturne programe, projekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev.
Lokalni kulturni program in program na področju ljubiteljske kulture za posamezno proračunsko obdobje pripravi občinska uprava, občina pa lahko za to pooblasti tudi javni sklad za kulturne dejavnosti ali reprezentativno občinsko zvezo kulturnih društev. Predlog letnega programa na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se najmanj 15 dni pred obravnavo na občinskem svetu javno objavi v enem lokalnem javnem mediju ali na občinskem spletnem naslovu. K predlogu letnega programa na področju ljubiteljske kulture se pozove, da poda svoje mnenje, tudi reprezentativna občinska zveza kulturnih društev. Lokalni kulturni program sprejme občinski svet.
Javni razpis oziroma poziv za izbiro izvajalcev se objavi v Uradnem listu RS, na uradnih spletnih straneh Občine Litije ali na drug krajevno običajni način. Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna ter lokalnega kulturnega programa, vendar ne sme biti krajši od enega meseca.
6. člen
V postopku za pripravo in izvedbo sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračunskih sredstev so predvidena naslednja dejanja:
1. sklep župana o uvedbi postopka, ko so v občinskem proračunu zagotovljena namenska sredstva,
2. župan z odločbo imenuje strokovno komisijo (sestavljeno iz predstavnikov strokovne službe občinske uprave, sveta območne izpostave JSKD, upravnega odbora reprezentativne ZKD in odbora za družbene dejavnosti pri občinskem svetu), za pripravo in izvedbo postopka javnega razpisa oziroma javnega poziva,
3. priprava in izdelava razpisne dokumentacije ter objava javnega razpisa oziroma javnega poziva,
4. komisija izbere in v skladu z merili oblikuje predloge za višino sofinanciranje kulturnih programov, projektov in prireditev posameznih izvajalcev, ki so oddali vloge na javni razpis oziroma javni poziv,
5. komisija sestavi poročilo ter obvesti župana in vse predlagatelje o izidu in predvideni višini sofinanciranja,
Predlagatelji, ki niso bili izbrani ali menijo, da njihovi programi niso bili ustrezno ocenjeni, lahko v 8 dneh po prejemu obvestila vložijo pisno pritožbo pri županu. Župan pozove komisijo za dodatno obrazložitev, na podlagi tega pa pritožbi v 15 dneh ugodi ali pa jo zavrne,
6. na podlagi predloga komisije izbor izvajalcev posameznih programov in višino sofinanciranja za njihovo izvedbo odloči župan s sklepom, na katerega ni pritožbe, možen pa je upravni spor,
7. sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci,
8. spremljanje izvajanja ter realizacije pogodb.
7. člen
Vsebino javnega razpisa oziroma javnega poziva, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan na predlog strokovne komisije.
Javni razpis oziroma javni poziv vsebuje elemente, ki jih določa zakon, med njimi pa mora zlasti vsebovati:
– jasno navedbo, ali gre za javni razpis ali za javni poziv,
– področja oziroma vrste programov kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji – izvajalci in njihovi kulturni programi,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, ki so predmet javnega razpisa oziroma poziva,
– navedbo meril za ocenjevanje prispelih vlog, s pomočjo katerih se med tistimi prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izberejo prejemniki proračunskih sredstev,
– razpisne obrazce za prijavo in drugo dokumentacijo za posredovanje podatkov in poročil,
– razpisni rok, način pošiljanja oziroma dostave predlogov in način odpiranja prispelih vlog,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa oziroma javnega poziva.
8. člen
Občina sklene z izbranimi izvajalci za izvedbo kulturnih programov, projektov in prireditev pogodbe o sofinanciranju. V pogodbi se opredelijo zlasti naslednji elementi:
– namen, za katerega se sredstva dodelijo,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev,
– poročilo o izvedbi in spisek dokazil, ki jih mora prejemnik oziroma izvajalec dejavnosti predložiti občini za nakazilo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– dolžnost občine za preverjanje realizacije dodeljenih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izbrani izvajalec ne vrne ali ne podpiše predložene pogodbe v roku 15 dni od prejema, se šteje, da je od pogodbe in od zahteve za sofinanciranje odstopil, o preostanku oziroma neporabljenih sredstvih pa na predlog komisije odloči župan s sklepom.
Posebej se opredelijo pogodbene obveznosti v zvezi s strokovno-tehničnim delom pri načrtovanju in realizaciji kulturnih programov, projektov in prireditev ter ostalem delovanju v javnem interesu na področju ljubiteljske kulture, ki jih za občino opravljata reprezentativna občinska Zveza kulturnih društev in Območna izpostava JS RS KD.
9. člen
Sofinanciranje kulturnih projektov in prireditev, ki so bili finančno ovrednoteni, se praviloma izvede po njihovi realizaciji, za sofinanciranje programov redne kulturne dejavnosti pa se v skladu s pogodbo opredeli, da se sofinancirajo v sorazmernih deležih periodično preko celega koledarskega leta.
Izvajalci morajo po izvedbi dejavnosti, za katero so jim bila dodeljena finančna sredstva, predložiti pristojnemu organu občinske uprave dokazila o realizaciji pogodbenih obveznosti na predpisanih obrazcih in v predpisanih rokih.
Če proračun občine ali lokalni kulturni program v tekočem koledarskem še nista sprejeta, se sofinanciranje tekočih kulturnih dejavnosti izvaja v obliki akontacij, a le po njihovi realizaciji in predložitvi vseh dokazil, v skladu s pravili o začasnem financiranju občine in v višini lanskoletne realizacije proračunskih sredstev na tem področju.
MERILA ZA SOFINANCIRANJE
10. člen
Programi, projekti in prireditve, ki jih posredujejo predlagatelji na javni razpis oziroma javni poziv, se na podlagi sprejetih meril ovrednotijo s točkami, vrednost točke pa je odvisna od števila upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje na posameznem področju, in od razpoložljivih proračunskih sredstev. Vrednost točke je lahko po posameznih področjih dejavnosti različna.
11. člen
Izbor in točkovanje kulturnih programov oziroma redne kulturne dejavnosti kulturnih društev, skupin in posameznikov:
Sofinancirajo se kulturne dejavnosti, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj enkrat tedensko in vsaj 9 mesecev v letu, društvo, skupina ali posameznik pa v tekočem letu redno predstavlja svoj program na javnih prireditvah (pogoj za sofinanciranje: najmanj 3 nastopi) v domačem kraju ali v občini, vsako leto nastopi na ustrezni pregledni območni reviji oziroma srečanju in najmanj enkrat v koledarskem letu organizira svoj samostojni produkcijski nastop.
Komisija pri ocenjevanju kulturnih dejavnosti posameznih izvajalcev izhaja iz okvirnih povprečnih izhodišč za posamezno vrsto dejavnosti, kakovosti izvedbe izvajalčevega programa, števila njegovih sekcij in aktivnih članov pri izvedbi programa ter od števila javnih nastopov. Pri naštetih elementih ocenjevanja se točke seštevajo.
a) vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti:
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|Vrsta dejavnosti – programski stroški (brez stroškov za opremo |  število|
|in prostor):                          |    točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|– instrumentalna skupina, orkester – nad 20 članov       |  500 točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|– odrasli pevski zbori                     |  400 točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|– odrasla plesna, folklorna skupina               |  400 točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|– mladinski in otroški pevski zbori               |  300 točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|– odrasla gledališka, lutkovna skupina             |  300 točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|– vokalna, glasbena skupina – nad 8 članov           |  300 točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|– otroška in mladinska plesna, folklorna skupina        |  300 točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|– video, filmska, intermedijska skupina             |  250 točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|– male pevske in glasbene skupine                |  200 točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|– mladinska in otroška gledališka, lutkovna skupina       |  200 točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|– likovna, fotografska skupina                 |  150 točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|– literarna, recitatorska skupina                |  150 točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
|– posameznik – samostojni kulturni umetnik           |  50 točk|
+----------------------------------------------------------------+-----------+
b) vrednotenje kakovosti izvedbe programa izvajalcev redne kulturne dejavnosti:
Predlagatelja oziroma izvajalca kulturne dejavnosti se na podlagi njegovih dosežkov uvrsti v eno izmed naslednjih kvalitetnih skupin:
I. SKUPINA … (x 1,75 programskih stroškov)
– izvajalec je eden izmed nosilcev kulturne dejavnosti v občini in širšem okolju,
– nastopa na občinskih in območnih srečanjih skupin svoje vrste, kjer dosega najvišjo kakovost,
– redno nastopa na večjih občinskih in območnih prireditvah, udeležuje se državnih srečanj in revij ter nastopa na prireditvah višjega kakovostnega razreda na državni in mednarodni ravni,
– izvaja najzahtevnejša dela iz domačega in tujega repertoarja,
– ima stalno pripravljen program oziroma repertoar za takojšnjo izvedbo oziroma samostojni celovečerni nastop.
Izvajalcem, uvrščenim v I. skupino, se povečajo programsko-materialni stroški za 50% od predvidenih.
II. SKUPINA … (x 1,30 programskih stroškov)
– izvajalec redno nastopa na kulturnih prireditvah v svojem okolju in občini,
– redno nastopa na občinskih in območnih preglednih prireditvah, občasno tudi na medobmočnih, regijskih in državnih prireditvah,
– na občinskih ali območnih srečanjih skupin svoje zvrsti dosega nadpovprečno kakovost,
– ima stalno pripravljen programski repertoar za takojšnjo izvedbo in nastopanje na javni prireditvi.
Izvajalcem, uvrščenim v II. skupino, se povečajo programsko-materialni stroški za 20% od predvidenih.
III. SKUPINA … (x 1,00 programskih stroškov)
V to skupino uvrščamo vse ostale izvajalci kulturnih dejavnosti, ki se redno udeležujejo javnih prireditev v domačem kraju in v občini, redno sodelujejo na preglednih območnih revijah in srečanjih in tam dosegajo povprečno kakovost izvedbe svojih programov.
IV. SKUPINA … (x 0,50 programskih stroškov)
V to skupino uvrščamo vse tiste izvajalce, ki nastopajo samo v domačem kraju, ki se ne udeležujejo redno vsakoletnih preglednih območnih srečanj in revij ter ne dosegajo povprečne kakovosti izvedbe svojih programov v primerjavi z ostalimi izvajalci kulturnih dejavnosti.
c) vrednotenje izvajalca kulturne dejavnosti glede na število sekcij ter glede na število aktivnih članov:
– vsak posameznik – aktivni član društva (ki izvaja program ter sodeluje na javnih prireditvah) in ima urejen status člana društva in plačano članarino 1 točka (vendar maksimalno 60 točk iz tega naslova),
– vsaka sekcija društva (ki izvaja program in samostojno nastopi
 na pregledni območni reviji)                    10 točk
d) vrednotenje izvajalca kulturne dejavnosti glede na število njegovih nastopov na javnih prireditvah:
– vsak nastop na javni prireditvi (ustrezno evidentiran) v domačem 
 kraju ali v občini                         2 točki
– vsak nastop na pregledni območni, medobmočni, regijski ali 
 državni reviji oziroma srečanju                   10 točk
– vsak samostojni oziroma celovečerni nastop (koncert, razstava,
 premiera ipd.)                           20 točk   
– vsak nastop na mednarodnem srečanju ali tekmovanju kot       
 predstavnik slovenske kulture                    30 točk
12. člen
Izbor in točkovanje javnih kulturnih prireditev, ki jih organizirajo kulturna društva, skupine in posamezniki:
Predlagatelj prijavi, organizira in izvede javno prireditev v sodelovanju z JSRSKD, občinsko zvezo kulturnih društev ali javnim zavodom v občini, pristojnim za področje kulture. Sredstva se namenjajo predvsem za sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve. Pri naštetih elementih ocenjevanja se točke seštevajo.
Elementi točkovanja so:
– rang oziroma raven prireditve: maksimalno 20 točk
(krajevni – 3 točke, občinski – 5 točk, medobčinski – 10 točk, državni – 20 točk);
– število nastopajočih izvajalcev, število različnih skupin oziroma kulturnih zvrsti: maksimalno 20 točk
(po 2 točki na vsako različno skupino oziroma izvajalca oziroma kulturno zvrst);
– delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih) sredstev izvajalca za izvedbo prireditve: maksimalno 20 točk
(po 2 točki za vsakih 5% lastnih sredstev od celotnih stroškov prireditve);
– število obiskovalcev na prireditvi: maksimalno 10 točk
(po 1 točka za vsakih 25 obiskovalcev prireditve);
– tradicionalnost in pomen prireditve za širši kulturni prostor: maksimalno 10 točk
(po 1 točka za vsako leto uspešno izvedbe prireditve v preteklosti).
Prireditve, ki po točkovanju ne dosežejo najmanj 30% vseh možnih točk, se ne sofinancirajo, ostale pa v sorazmernem deležu pridobljenih točk v skladu z razpoložljivimi sredstvi za ta namen.
13. člen
Izbor in točkovanje projektov založništva oziroma sofinanciranja izdaje avtorskih edicij posameznikov, skupin in društev:
V to zvrst ljubiteljske kulturne dejavnosti štejemo avtorske knjige, kronike, pesniške zbirke, video filme, fotografske, likovne in druge umetniške izdelke, kasete, CD idr. zapise zvoka in slike. Sredstva se namenjajo predvsem za sofinanciranje materialnih stroškov izdaje projekta. Upravičenci za sofinanciranje so avtorji projekta, ki hkrati izpolnjujejo pogoj, da imajo stalno prebivališče na območju Občine Litija.
Prednost pri izbiri imajo tisti projekti, ki dosežejo večje število točk po naslednjih elementih točkovanja (podrobnejše notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne komisije):
– vsebinska tematika – povezanost umetniškega dela z zgodovinsko in kulturno dediščino kraja ali društva – do 10 točk;
– število izvodov, naklada projekta – do 10 točk;
– obseg edicije oziroma projekta – do 10 točk;
– delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih) sredstev predlagatelja za izvedbo projekta – do 10 točk,
– izvirnost avtorskega dela – do 20 točk;
– umetniška in kakovostna vrednost edicije oziroma projekta – do 30 točk.
Projekti, ki po točkovanju ne dosežejo najmanj 30% vseh možnih točk, se ne sofinancirajo, ostali pa v sorazmernem deležu pridobljenih točk v skladu z razpoložljivimi sredstvi za ta namen.
14. člen
Izbor in točkovanje projektov za sofinanciranje nove opreme in osnovnih sredstev za delovanje kulturnih društev in izvajalcev na področju ljubiteljske kulture:
Upravičenci za sofinanciranje so kulturna društva, skupine in posamezniki, ki redno vsakoletno in trajno izvajajo javne kulturne programe in redno vsakoletno organizirajo javne kulturne prireditve v domačem kraju in občini ter na njih s svojo dejavnostjo tudi aktivno sodelujejo.
Prednost pri izbiri imajo tiste projekti, ki dosežejo večje število točk po naslednjih elementih točkovanja (podrobnejše notranje točkovanje je v pristojnosti strokovna komisije):
– delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih) sredstev predlagatelja za izvedbo projekta – do 30 točk,
– kvalitetni oziroma kakovostni nivo produkcije oziroma izvedbe programov predlagatelja – do 20 točk,
– število uporabnikov, ki jim je projekt namenjen – do 20 točk,
– vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme – do 10 točk,
– število članov, število sekcij oziroma velikost predlagatelja – do 10 točk.
Projekti, ki po točkovanju ne dosežejo najmanj 30% vseh možnih točk, se ne sofinancirajo, ostali pa v sorazmernem deležu pridobljenih točk v skladu z razpoložljivimi sredstvi za ta namen.
15. člen
Pogoji in elementi točkovanja za sofinanciranje izobraževanja vodij, mentorjev in organizatorjev kulturnih dejavnosti:
Obseg in predlog vsebin letnih izobraževalnih programov (vrste in števila izobraževalnih projektov) se oblikuje na podlagi izraženega interesa kulturnih društev ter predlogov ZKD in njihove uskladitve z JSRSKD. Program izobraževanja se objavi z javnim pozivom.
Pogoj za izvedbo projekta za sofinanciranje izobraževanja je dokazilo o obstoju javnega interesa s strani posameznega kulturnega društva ali reprezentativne zveze kulturnih društev za določeno izobraževanje posameznika ter dokazilo o tem, da posameznik aktivno deluje ali vodi predmetno kulturno dejavnost v konkretnem kulturnem društvu.
Prednostni izbor med kandidati, ki so se prijavili za isti program izobraževanja, se opravi na podlagi naslednjih meril: število članov kulturnega društva ali skupine, kjer kandidat deluje, kakovostni rang izvajanja kulturne dejavnosti, dosedanja strokovna usposobljenost kandidata in lastni delež (neproračunskih) sredstev – soudeležbe pri plačilu stroškov izobraževanja.
Financiranje projektov izobraževanja poteka v skladu z izvedenim javnim pozivom in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi do porabe sredstev za ta namen.
16. člen
Pogoji in elementi točkovanja za sofinanciranje nastopov kulturnih društev in skupin na preglednih območnih, medobmočnih, regijskih in državnih srečanjih oziroma revijah po posameznih kulturnih zvrsteh:
Upravičenost projekta za sofinanciranje in višina sofinanciranja v posamezni kulturni zvrsti je odvisna od ranga prireditve, udeležbe oziroma števila nastopajočih kulturnih društev oziroma kulturnih skupin iz Občine Litija na taki prireditvi. JSRSKD predlaga v sofinanciranje:
– organizacijo in izvedbo prireditev preglednih srečanj in revij na območju naše občine, kjer poleg drugih kulturnih društev, skupin in posameznikov sodelujejo tudi posamezniki, skupine in kulturna društva iz naše občine;
– sofinanciranje stroškov udeležbe na preglednih srečanjih in revijah izven občine, na državnem in mednarodnem tekmovanju v zvrsteh, kjer sodelujejo kulturna društva in skupine iz naše občine.
Financiranje teh projektov poteka na podlagi meril in kriterijev JSRSKD in v skladu z izvedenim neposrednim pozivom in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi do porabe sredstev za ta namen.
17. člen
Strokovna komisija ima lahko v skladu z sprejetimi določili, nalogami in vsebino lokalnega kulturnega programa v tekočem koledarskem letu še druge pristojnosti pri ocenjevanju in vrednotenju posameznih kulturnih dejavnosti, ki jih predlagatelji prijavijo na javni razpis ali javni poziv.
18. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavijo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa začne pri izbiri in vrednotenju programov, projektov in prireditev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2005.
Št. 611-14/2004
Litija, dne 25. aprila 2005.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost