Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2280. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica, stran 5337.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04) je Občinski svet občine Sevnica na 20. redni seji dne 4. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah
v Občini Sevnica
1. člen
V prvem odstavku 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94 in 76/02) se črtata 7. in 18. alinea, ostale alinee pa se ustrezno preštevilčijo.
V tretjem odstavku številko »7.« nadomesti številka »6.«, številko »8.« nadomesti številka »7.« in številko »18.« nadomesti številka »16.«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se izbriše zadnja alinea.
3. člen
Doda se novi 7a. člen, ki se glasi:
»7a. člen
(režijski obrat)
Režijski obrat se organizira kot nesamostojen ali kot samostojen režijski obrat po predpisih, ki urejajo upravo oziroma službe lokalne skupnosti.
Režijski obrat ni pravna oseba.«
4. člen
Doda se novi 10a. člen, ki se glasi:
»10a. člen
(javni gospodarski zavod)
Javni gospodarski zavod se ustanovi za opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, kadar se v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven uprave ali lokalnih služb.
Soustanovitelj javnega gospodarskega zavoda so lahko tudi druge pravne in fizične osebe, vendar njihov ustanoviteljski deleži skupaj ne smejo presegati 49%.
Za vprašanja, ki se nanašajo na ustanovitev javnega gospodarskega zavoda, njegovo ime in sedež, dejavnost, splošne akte, organizacijo, sredstva za delo in odgovornost za obveznosti, nadzor, statusne spremembe, povezovanje ter prenehanje zavoda in na njegov vpis v sodni register, se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo statusna vprašanja zavodov.«
5. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-0003/2005
Sevnica, dne 4. maja 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.