Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2246. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BP 9/1 JUB Dol, stran 5293.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme župan Občine Dol pri Ljubljani
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BP 9/1 JUB Dol
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA
Razlogi za pripravo občinskega lokacijskega načrta BP 9/1 JUB Dol (v nadaljevanju: OLN BP 9/1 JUB Dol) so odhod tretjega partnerja in delitev območja na del JUB in del COMMERCE.
Pravna podlaga za sprejem OLN BP 9/1 je Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mest Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 61/98), ki med drugim določa območja, ki se urejajo z občinskimi lokacijskimi načrti.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PLANA
Predmet sprejetja je izdelava občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BP 9/1 JUB Dol.
Strokovne podlage za lokacijski načrt so bile narejene septembra 2004 pri FORM-AT, družbi za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje, d.o.o., Ljubljana, v sodelovanju z izdelovalcem veljavnega Zazidalnega načrta ZN, mag. Petrom Bassinom, udia, št. projekta 98/03, identifikacijska št. 0685.
Organizacija dejavnosti
Plan zajema ureditev območja na južnem delu naselja Dol pri Ljubljani, ki je namenjeno za obrtno – podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti.
III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE PROSTORSKEGA AKTA
Območje urejanja
Območje zajema naslednje parcele: 50/4, 87/3, 87/4, 915/1, 915/2, 915/3, 915/4, 52/8, 52/9, 53/1, 40/3, 40/21, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/19, 51/20, 51/21, 51/22, 52/1, 52/3, 51/4, 52/5, 52/6, 52/7, 40/2, 40/4, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/17, 40/18, 40/19, 40/20, 47/4, 48/3, 91/2, 91/3, 91/4, 49, 61/1, 83/5, 84/1, 87/1, 88/1, 88/2, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 95/2, 97/4, 97/5, 106/2, 115/3, 131/5, 131/6, 131/23, 139/2, 139/3, 139/4, 140, 141/1, 141/3, 142/1, 142/2, 143/2, 144, 529/5, 924/8, 41/3, 43/2, 44/6, 44/7, 44/9 vse k.o. Dol.
Lega območja urejanja
Območje OLN BP 9/1 se nahaja na južnem robu naselja Dol pri Ljubljani.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA AKTA
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskih izvedbenih aktov podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami, ter oskrbe in čiščenja voda),
– Občina Dol – lokalne ceste
– Zavod za gozdove Slovenije OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Geoplin d.o.o.,
– JP Energetika,
– JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.
Druge občinske gospodarske javne službe, ter drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku priprave prostorskih aktov izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
Pri pripravi osnutka občinskega lokacijskega načrta se upoštevajo že izdelana strokovna gradiva in pridobljeni podatki, ter upošteva določila pravilnik-a o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list SR, št. 86/04), ter Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
VI. ROKI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA
AKTA
Občina zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 z minimalnim tehničnim poročilom) po sprejetju tega programa priprave.
Občina pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve po prejemu smernic.
Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v V. točki tega programa priprave.
Izdelovalec izdela predlog OLN BP 9/1 JUB Dol.
Občina Dol skliče 2. prostorsko konferenco, ki je najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo OLN BP 9/1 JUB Dol. Datum ter kraj in čas zbora konference Občina Dol objavi vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja.
Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga OLN BP 9/1 JUB Dol.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
Občina Dol obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu, ter na krajevno pristojen način.
Občina Dol v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo.
Občina Dol z izdelovalcem preuči pripombe in predloge.
Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
Izdelovalec zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog OLN BP 9/1 JUB Dol.
Občina Dol pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
Občinski svet sprejme Odlok o OLN BP 9/1 JUB Dol.
Objava Odloka v Uradnem glasilu Občine Dol.
VII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM PROSTORSKEGA AKTA
Za izdelavo strokovnih podlag ter izvedbo ostalih potrebnih del v okviru sprejetja OLN BP 9/1 JUB Dol zagotovi sredstva JUB kemična industrija, d.d.
VIII. OBJAVA PROGRAMA PRIPRAVE
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s podpisom župana.
Št. 35106-22/04
Dol pri Ljubljani, dne 23. maja 2005.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.