Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2257. Odlok o občinski redarski službi v Občini Kobarid, stran 5310.

Na podlagi 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/2004), Pravilnika o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99) 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, Odločbe ustavnega sodišča Uradni list RS, št. 6/96, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99, 108/03), 49. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003) ter 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet občine Kobarid na 23. redni seji dne 19. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o občinski redarski službi v
Občini Kobarid
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ustanovi služba občinskega redarstva, njena organizacija, pristojnosti in način dela na območju Občine Kobarid.
2. člen
Služba občinskega redarstva je ustanovljena za nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili po zakonu o varnosti cestnega prometa in izvrševanje nalog, predpisanih z občinskimi odloki na območju Občine Kobarid.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKEGA
REDARSTVA
3. člen
Občinsko redarstvo se organizira v okviru Občinske uprave občine Kobarid, v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Kobarid, s katerimi župan določi število delovnih mest in posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci za izvajanje občinskega redarstva in komunalnega nadzorstva.
Ne glede na določbo prejšnjega ostavka tega člena lahko župan posamezne naloge občinskega redarstva s pooblastilom prenese v izvajanje na druge delavce Občinske uprave občine Kobarid, poslovne subjekte ali občane, ki bi lahko opravljali redarstvo kot občasno priložnostno storitev.
4. člen
Pooblaščene osebe, ki izvajajo občinsko redarstvo, so uradne osebe in izkazujejo pooblastilo za opravljanje svojega nadzorstva s službeno izkaznico.
Akt, s katerim se določi obrazec službene izkaznice s popisom postopka za njeno izdajo in uporabo, izda župan Občine Kobarid v 30 dneh od sprejema tega odloka.
Pravilnik o uporabi uniforme pooblaščenih oseb občinskega redarstva izda župan občine Kobarid, skladno s Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99), v 30 dneh od sprejema tega odloka. Župan Občine Kobarid določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci na teh delovnih mestih.
5. člen
Občinski redar ima posebno izkaznico in uniformo, ki je predpisana s prej omenjenim pravilnikom.
III. NALOGE IN PRISTOJNOSTI
6. člen
Občinski redar opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov občinskega sveta s področja varovanja okolja in drugih predpisov, ki določajo njegovo pristojnost.
7. člen
Občinski redar nadzoruje izvajanje občinskih predpisov, ki se nanašajo na zagotavljanje reda nad ustavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi vozili.
Občinski redar ima pri izvajanju nadzora, ko ugotovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost, da:
– legitimira,
– predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška,
– naznanja gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja,
– izreka mandatno kazen, kadar je za to pooblaščen,
– daje ustne in pismene naloge za odpravo nepravilnosti,
– daje ustrezne podatke pristojnemu organu, če meni, da je potrebno sprejeti ukrepe, za katere sam ni pristojen,
– opravlja druge zadeve s področja službe občinskega redarstva,
– opozarja občane in organizacije na ugotovljene nepravilnosti.
8. člen
Podjetja, zavodi, državni organi in posamezniki so dolžni občinskemu redarju:
– omogočati nemoteno izvrševanje nadzorstva,
– dati vsa potrebna pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora,
– omogočiti vstop v poslovne prostore in objekte ter dostop do naprav, ki se nadzorujejo.
9. člen
V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa ali ga ne izvrši popolnoma ali v predpisanem roku, lahko občinski redar določi, da opravi predpisani ukrep druga oseba na zavezančeve stroške. Občinski redar lahko zahteva pri svojem delu pomoč delavcev policije, kadar je to potrebno zaradi varnosti in reda.
10. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa občinski redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– na vozilo namestiti obvestilo o prekršku
– izreči mandatno kazen na kraju samem
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se lahko kaznuje za prekršek posameznik:
– če se noče legitimirati ali noče dati potrebnih pojasnil ali se nedostojno vede do občinskega redarja ob uradnem postopku;
– če prepreči izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščen občinski redar ali komunalni nadzornik ali ga pri tem ovira;
– če ne izvrši odrejenega ukrepa občinskega redarja ali komunalnega nadzornika.
Z denarno kaznijo 90.000 SIT se lahko kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekrške v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti, ki:
– ne izpolni odrejenega ukrepa občinskega redarja in ne odpravi nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil občinski redar,
– če onemogoči ali ovira opravljanje nalog iz pristojnosti službe občinskega nadzorstva ali pooblaščeni uradni osebi noče dati podatkov, pojasnil in drugih potrebnih dokazil v zvezi s predmetom postopka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se lahko kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Kazen, ki je plačana na kraju samem oziroma v roku 8 dni po prejemu položnice, se plača v polovičnem znesku.
VI. IZTERJAVA DENARNE KAZNI
12. člen
Denarna kazen se lahko izreče samo v določenem, z občinskim odlokom predpisanem znesku. Za prekrške, ki jih storijo mladoletniki, se denarna kazen takoj na kraju prekrška ne sme izterjati.
O plačani denarni kazni izda pooblaščena uradna oseba kršitelju ustrezno potrdilo.
13. člen
Pritožbe v zvezi z izvrševanjem odloka rešuje župan Občine Kobarid.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-2/97
324-10/01
Kobarid, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič inž. l. r.