Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2256. Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid, stran 5307.

Na podlagi 65. člena ter v zvezi z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, Odločbe ustavnega sodišča Uradni list RS, št. 6/96, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99, 108/03) ter 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet občine Kobarid na 23. redni seji dne 19. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Namen odloka
Odlok ureja režim cestnega prometa, zaustavljanja na urejenih dostopnih mestih in parkiranja na področju Občine Kobarid in druge aktivnosti na obrežju rek, zaradi zagotavljanja varstva porečja Nadiže in Soče ter planinskega sveta pred škodljivimi vplivi in prekomernimi obremenitvami okolja.
2. člen
Območje
Odlok velja za urejena parkirišča in urejena dostopna mesta na območju Občine Kobarid ter ostale vaške in gozdne poti na območju Občine Kobarid.
II. REŽIM PROMETA
3. člen
Vožnja
Na območjih, za katera velja navedeni odlok, je promet z vozili na motorni pogon dovoljen samo po kategoriziranih cestah oziroma primerno (s tablami) označenih nekategoriziranih cestah.
Po nekategoriziranih cestah (vaške, poljske, gozdne, prostori okrog parkirišč ipd.) ter izven kategoriziranih in nekategoriziranih cest je vožnja z vozili na motorni pogon prepovedana.
Lastniki, najemniki in upravljalci nepremičnin ter zaposleni imajo, ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, prost dostop do svojih nepremičnin, ki so na tem območju.
4. člen
Zaustavljanje na urejenih dostopnih mestih
Na območju, za katerega velja navedeni odlok, je zaustavljanje dovoljeno samo na za to določenih mestih, medtem ko je na vseh drugih mestih prepovedano.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko lastniki in najemniki nepremičnin parkirajo vozila na svojih nepremičninah.
5. člen
Cone parkiranja in mesta zaustavljanja na urejenih dostopnih mestih
1. Javna parkirišča na področju Občine Kobarid so namenjena parkiranju vseh motornih vozil, in sicer:
– osebna vozila in motorna kolesa je dovoljeno parkirati na javnih parkiriščih med 0. in 24. uro,
– tovorna vozila, priklopna vozila in avtobuse je dovoljeno parkirati le na površinah, ki so za to določene in označene,
– bivalna vozila in počitniške prikolice ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati na javnih parkiriščih med 8. in 23. uro, izven tega časa pa le na za to določenih mestih ali v kampih.
Občinski svet lahko določi, da se na javnih parkirnih površinah plačuje parkirnina, njeno višino in način plačevanja.
2. Mesta, ki so namenjena zaustavljanju vozil in posebej urejena in označena z informativnimi tablami, so:
– Nadiža pri Robiču (Der),
– Nadiža pri Podbeli (za mostom),
– Planina Kuhinja pred vstopom v TNP,
– Trnovo ob Soči – izstop iz reke Soče pri visečem mostu (kamp),
– Trnovo ob Soči – južni izstop iz reke Soče pri podrtem betonskem mostu,
– Napoleonov most pri Kobaridu – izstop iz Soče južno od mosta.
Občinski svet lahko med letom s sklepom prepove dostop glede na spremembe parkirnih navad in posledično večjih pritiskov na okolje.
Na podlagi pisne prošnje lahko župan s sklepom odobri oprostitev plačila parkirnine oziroma uporabnine predvsem v naslednjih primerih:
– kadar gre za organizirane športne, kulturne ali politične prireditve, katerih organizatorji so javni zavodi Občine Kobarid, ali osebe javnega prava, registrirane na področju Občine Kobarid,
– kadar gre za prireditve občinskega pomena: prireditve, katerih organizator je Občina Kobarid oziroma so v občinskem interesu,
– kadar gre za dobrodelne, humanitarne prireditve
6. člen
Razpolaganje z urejenimi dostopnimi mesti
S prostori, ki so z odlokom določeni za urejena dostopna mesta, razpolaga Občina Kobarid.
Za zemljišča, ki so z odlokom namenjena urejenemu dostopu in niso v lasti Občine Kobarid, sklene občina pogodbo o uporabi teh zemljišč z lastniki oziroma najemniki.
Dostopno mesto mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– označeno mora biti s prometnimi znaki,
– opremi se z ustrezno ograjo,
– nameščeni morajo biti ustrezni zabojniki za odpadke in urejene sanitarije.
Kolikor lastnik oziroma najemnik svoje zemljišče, na območju, za katero velja ta odlok, uporablja kot javno dostopno mesto in zaračunava nadomestilo, mora za to dejavnost pridobiti potrebna dovoljenja ter soglasje Občine Kobarid in upoštevati vsa določila tega odloka. V tem primeru mora lastnik oziroma najemnik urediti odnose z občino s posebno pogodbo, v kateri se določi tudi termin pobiranja nadomestila.
7. člen
Plačilo nadomestila
Uporabniki urejenih dostopnih mest morajo za njihovo uporabo plačati nadomestilo.
Nadomestilo pobirajo le pooblaščeni izvajalci prometnega reda določeni s strani Občine Kobarid (v nadaljevanju: pobiralci nadomestila).
Občina Kobarid lahko izbere izvajalca prometnega reda na podlagi javnega razpisa. To so lahko zadruge, turistična društva, športna društva, razvojna društva ali vaške skupnosti s sedežem v Občini Kobarid. Vsakdo, ki plača nadomestilo, lahko z datiranim potrdilom o plačilu nadomestila isti dan ponovno parkira svoje vozilo na vsakem dostopnem mestu
Zaustavljanje na urejenih dostopnih mestih s potrdilom o plačilu nadomestila je dovoljeno največ do 22. ure.
8. člen
Določitev višine nadomestila
Cena nadomestila za uporabo urejenih dostopnih mest se vrednoti s točkami, vrednost točke pa določi Občinski svet občine Kobarid vsako leto s sklepom, najkasneje do 1. junija tekočega leta. Sklep občinskega sveta mora biti objavljen v uradnem glasilu.
9. člen
Določitev točk za zaustavljanje na urejenih dostopnih mestih
Za zaustavljanje na urejenih dostopnih mestih velja naslednja višina točk:
motor                   10 točk,
os. avto                 15 točk,
minibus                  30 točk,
bivalna vozila in počitniške prikolice  45 točk
avtobus                  60 točk.
10. člen
Obseg nadomestila
Nadomestilo iz prvega odstavka 7. člena tega odloka se nameni za povračilo stroškov za izvajanje tega odloka, urejanje parkirišč, dostopnih cest in mest za zaustavljanje, čiščenja obrežij rek in odvoza smeti.
11. člen
Oblika potrdila o plačilu nadomestila
– iz potrdila mora biti razviden namen plačila,
– potrdila morajo biti oštevilčena,
– razvidna mora biti cona parkiranja,
– vsebina tega člena mora biti objavljena na potrdilu o plačilu nadomestila,
– potrdilo mora biti datirano.
12. člen
Termin plačevanja
Nadomestilo iz prvega odstavka 7. člena se pobira za čas turistične sezone od 20. junija do 31. avgusta, in sicer:
– od 20. 6. do 15. 7. in od 15. 8. do 31. 8. ob sobotah, nedeljah in praznikih,
– od 15. 7. do 15. 8. pa vsak dan od 8. do 18 ure.
V primeru izkazanega interesa s strani pooblaščenih izvajalcev, ki jih bo občina izbrala na podlagi javnega razpisa, lahko župan s sklepom podaljša zgoraj navedene termine.
13. člen
Trajne dovolilnice (letne)
Občani Občine Kobarid lahko za svoja vozila pridobijo trajno dovolilnico za zaustavljanje na urejenih dostopnih mestih iz prvega odstavka 7. člena tega odloka.
Trajna dovolilnica se izda na podlagi potrdila o lastništvu vozila (prometno dovoljenje).
Občani s stalnim prebivališčem v Občini Kobarid, ki niso pravne osebe in se ne ukvarjajo s prevozno dejavnostjo, lahko pridobijo letno dovolilnico za svoje vozilo in zanjo plačajo nadomestila v vrednosti 20 točk.
Osebe, ki so lastniki počitniških objektov oziroma stanovanjskih nepremičnin v Občini Kobarid, in nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kobarid lahko pridobijo letno dovolilnico za svoje vozilo in zanjo plačajo nadomestila v vrednosti 140 točk.
14. člen
Neprenosljivost dovolilnice
Dovolilnice so neprenosljive. Vsaka zloraba dovolilnice, njena prodaja ali odtujitev je kazniva.
15. člen
Nameščanje dovolilnice
Dovolilnice morajo biti nameščene v spodnjem delu vetrobranskega stekla. Na dovolilnici mora biti vpisana registrska številka tistega vozila, za katero je bila le-ta izdana.
Lastnik motornega kolesa mora imeti letno dovolilnico nameščeno na vidnem mestu.
16. člen
Nabava dovolilnic
Upravičenci iz 13. člena tega odloka dobijo trajne dovolilnice na sedežu Občine Kobarid. Dnevne dovolilnice se kupijo na samem urejenem dostopnem mestu od pooblaščenih prodajalcev ali na posebej določenih mestih.
17. člen
Dovolilnice za goste, ki prenočujejo na območju Občine Kobarid
Ponudniki prenočitvenih zmogljivosti na območju Občine Kobarid so upravičeni do nakupa subvencioniranih dnevnih dovolilnic, ki jih dajo na brezplačno razpolago svojim gostom, ki so prijavljeni v knjigi gostov.
Višina subvencije znaša 50% cene dovolilnice.
III. REŽIM NA NABREŽJIH REK
18. člen
Način uporabe nabrežij Nadiže
Za sončenje, plavanje, počitek, potapljanje in druge podobne aktivnosti lahko obiskovalci uporabljajo celotno obrežje reke Nadiže od MMP Robič do MP Most na Nadiži.
19. člen
Način uporabe nabrežij Soče
Za sončenje, plavanje, počitek, potapljanje in druge podobne aktivnosti lahko obiskovalci uporabljajo celotno obrežje reke Soče na območju Občine Kobarid.
20. člen
Opremljenost obrežij
Objekte za ponudbo zaprtih pijač, prigrizkov in sladoledov je možno postavljati v skladu z drugimi predpisi na območjih, ki imajo podlago v prostorskih aktih Občine Kobarid.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se na kraju samem kaznuje za prekršek posameznik:
– ki odlaga odpadke na mestih, ki za to niso namenjena,
– ki se zaustavlja na mestih, ki za to niso namenjena,
– ki ima vozilo na urejenem dostopnem mestu po dovoljenem časovnem roku,
– ki uporablja odprti ogenj na mestih, katera za to niso namenjena,
– ki kampira na nedovoljenih mestih,
– ki ob rečnih nabrežjih pere avtomobile ali /in posodo,
– ki ob rečnih nabrežjih umiva domače živali,
– ki kakorkoli onesnažuje rečna obrežja in reko.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se na kraju samem kaznuje za prekršek posameznik:
– ki za dostop na obrežna zemljišča z motornimi vozili uporablja nekategorizirane poti (razen tistih, ki so označene s tablami),
– ki preprečuje osebi, ki izvaja uradni nadzor, izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo pri tem ovira.
22. člen
Z denarno kaznijo 350.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– organizira vožnje z vozili na motorni pogon v nasprotju s 3. členom tega odloka;
– organizira zaustavljanje vozil na motorni pogon v nasprotju s 3. in 4. členom tega odloka;
– kot lastnik ali najemnik zemljišča pri pobiranju nadomestila ne upošteva določil tega odloka;
23. člen
Nadzor
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvršujejo občinska redarska služba ter druge pooblaščene osebe za izvajanje nadzora (v nadaljevanju: nadzorniki).
Nadzorniki morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje nadzora.
Nadzorniki morajo biti uniformirani in nositi drugače vidne oznake.
24. člen
Pooblastila nadzornikov
Nadzornik ima pri izvajanju nadzora, ko ugotovi kršitev tega predpisa, pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitve predpisa,
– legitimirati kršitelja in priče,
– mandatno kaznovati in izterjati izrečeno mandatno kazen,
– izdati plačilni nalog, predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– naznanjati gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja, ki jih zazna,
– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane podatke pristojnim organom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvajanjem pooblastil ministrstev.
Organi, organizacije, podjetja, skupnosti ali posamezniki so dolžni nadzorniku:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzora in izvajanje posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora po pooblastilu ministrstev,
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem nadzora.
V. PREHODNE DOLOČBE
25. člen
(Nadomestilo za zaustavljanje na urejenih dostopnih mestih)
Določbe od 7. do 17. člena tega odloka se začnejo uporabljati eno leto po njegovi uveljavitvi.
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati sledeči odloki: odlok »O pristojbinah na urejenih parkiriščih ob vodotokih v Občini Kobarid v letu 1995« (Uradni list RS, št. 49/95); odlok »O prometnem redu na posameznih območjih Občine Kobarid« (Uradni list RS, št. 38/96, 1/98), odlok »O obrežnem in prometnem režimu na območju reke Nadiže« (Uradni list RS, št. 64/01).
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 355-2/97
324-10/01
Kobarid, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič inž. l. r.