Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2275. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas, stran 5334.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in 61/01) je župan Občine Ravne na Koroškem Maksimilijan Večko sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas
(skrajšani postopek)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Občina Ravne na Koroškem je v letu 2003 sprejela Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas (Uradni list RS, št. 57/03). Območje je namenjeno za gradnjo objektov in naprav za opravljanje različnih gospodarskih dejavnosti, in sicer: servisne, storitvene, proizvodne, skladiščne, trgovske, poslovne s pripadajočimi parkirišči in manipulacijskimi površinami. Na območju je predvidena ureditev prometnih površin, javnih površin (zelenic, zasaditev ipd.) in komunalnih vodov in naprav.
Pobudnik sprememb in dopolnitev ZN predlaga, da se navedeni prostorski akt spremeni in dopolni tako, da se pri načrtovanju posamičnih objektov znotraj cone O1 spremenijo njihova velikost, oblika in lega ter velikost gradbenih parcel zaradi zagotavljanja optimalnih prostorskih pogojev za pobudnikovo predvideno dejavnost na tem območju (kovinska obdelava). Za navedene objekte ni predpisana obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje. Na območju obdelave niso evidentirani objekti kulturne dediščine, navedene spremembe pa ne bodo bistveno vplivale na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03 in 58/03 – ZZK-1), ki v svojem 34. členu določa skrajšani postopek. Le-ta se lahko uporabi tudi v primeru sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta oziroma PIA, če se te nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč in objektov. Glede na to, da predlagana sprememba in dopolnitev izpolnjuje navedene pogoje, je skrajšani postopek utemeljen.
2. Predmet in programska izhodišča
Predmet spremembe in dopolnitve ZN je sprememba velikosti, oblike in lege ter velikosti gradbenih parcel posamičnih objektov znotraj cone O1. Navedeni objekti ne smejo biti objekti z vplivi na okolje, navedene spremembe pa ne smejo bistveno vplivati na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
3. Območje sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve ZN so predvidena znotraj meje urejanja zazidalnega načrta obrtne cone Dobja vas, in sicer na zahodnem delu cone O1.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta:
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Občina Ravne na Koroškem.
Pobudnik sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je RETKO, d.o.o., Dobja vas 206, Ravne na Koroškem.
Načrtovalca spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta bo izbral pripravljavec.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
 
– Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravograd
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
  nesrečami,  Izpostava Slovenj Gradec
– Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec
– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje voda
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje
  ohranjanja narave
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
– Občina Ravne na Koroškem
 
Če kateri od navedenih organov oziroma organizacij v 15 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
V primeru, če kateri od navedenih organov ali organizacij v 15 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih organov in organizacij v postopku priprave iz 4. točke tega programa priprave.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi pobudnik priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v sodelovanju s pripravljavcem.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetski načrt v ustreznem merilu in izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) kot tudi morebitne druge geodetske podlage pridobi pobudnik.
8. Rok za pripravo
Postopek priprave, obravnave in sprejema sprememb in dopolnitev bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– izbrani načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev smernic in zaprosi vse pristojne nosilce za smernice, le-ti jih morajo podati v roku 15 dni;
– na podlagi pridobljenih smernic se izdela predlog sprememb in dopolnitev ZN;
– po izdelavi predloga sprememb in dopolnitev ZN župan Občine Ravne na Koroškem sprejme sklep o 15 dnevni razgrnitvi predloga; obvestilo o javni razgrnitvi ter kraju in času javne obravnave se objavi v javnem glasilu ter na krajevno običajni način najmanj osem dni pred začetkom javne razgrnitve;
– javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve; o javni razgrnitvi in času javne obravnave se obvestijo vsi evidentirani lastniki nepremičnin na vplivnem območju sprememb in dopolnitev ZN;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN:
– načrtovalec na podlagi potrjenih stališč do pripomb in predlogov pripravi dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ZN v roku 20 dni ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da v roku 15 dni podajo svoje mnenje;
– načrtovalec pripravi usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN v roku 10 dni po pridobitvi vseh mnenj oziroma preteku roka iz prejšnje točke;
– usklajen predlog sprememb in dopolnitev se preda v sprejem občinskemu svetu;
– sprejeti prostorski akt se objavi v uradnem listu RS;
– načrtovalec pripravi končni elaborat v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev sprememb in dopolnitev ZN, izdelavo sprememb in dopolnitev ZN, vodenja vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame pripravljavec.
Pobudnik priprave sprememb in dopolnitev ZN in pripravljavec lahko skleneta urbanistično pogodbo v skladu z določili 76. člena ZUreP-1.
10. Končna določba
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-0004/2005-401
Ravne na Koroškem, dne 23. maja 2005.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l. r.