Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2259. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2004, stran 5312.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 52/01; odločbe US 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99 in 108/03), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98., 90. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02), 2., 16. in 18. člena Navodila o pripravi zaključnega računa občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila (Uradni list RS, št. 12/01), 20. do 29. in 51. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), 6. do 12. člena, ter 26. in 27. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03 in 134/03; odslej Pravilnik o sestavljanju letnih poročil) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 24. redni seji dne 26. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2004, ki zajema prihodke in odhodke enotnega zakladniškega podračuna Občine Komen.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto
2004 obsega:
+-------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |
+-------------------------------+-----------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI       |558.388.305|
|(70+71+72+73+74)        |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |430.269.633|
+---+---------------------------+-----------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI      |316.535.536|
+---+---------------------------+-----------+
|  |700 Davki na dohodek in  |255.440.206|
|  |dobiček          |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |703 Davki na premoženje  |36.712.190 |
+---+---------------------------+-----------+
|  |704 Domači davki na blago |24.383.140 |
|  |in storitve        |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |706 Drugi davki      |     0 |
+---+---------------------------+-----------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI     |113.734.097|
+---+---------------------------+-----------+
|  |710 Udeležba na dobičku in |101.538.866|
|  |dohodki od premoženja   |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |711 Takse in pristojbine  | 1.381.959 |
+---+---------------------------+-----------+
|  |712 Denarne kazni     |  52.875 |
+---+---------------------------+-----------+
|  |713 Prihodki od prodaje  | 8.580.528 |
|  |blaga in storitev     |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki| 2.179.869 |
+---+---------------------------+-----------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI    |10.401.534 |
+---+---------------------------+-----------+
|  |720 Prihodki od prodaje  | 9.452.530 |
|  |osnovnih sredstev     |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |721 Prihodki od prodaje  |     0 |
|  |zalog           |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |722 Prihodki od prodaje  |  949.004 |
|  |zemljišč in nematerialnega |      |
|  |premoženja         |      |
+---+---------------------------+-----------+
|73 |PREJETE DONACIJE      | 6.338.394 |
+---+---------------------------+-----------+
|  |730 Prejete donacije iz  | 3.338.700 |
|  |domačih virov       |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |731 Prejete donacije iz  | 2.999.694 |
|  |tujine           |      |
+---+---------------------------+-----------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI    |111.378.744|
+---+---------------------------+-----------+
|  |740 Transferni prihodki iz |109.767.836|
|  |drugih javnofinančnih   |      |
|  |institucij         |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |741 Prej. sr. iz drž. pr. | 1.610.908 |
|  |iz sredst. prorač. Evropske|      |
|  |unije           |      |
+-------------------------------+-----------+
|II. SKUPAJ ODHODKI       |573.454.842|
|(40+41+42+43)         |      |
+---+---------------------------+-----------+
|40 |TEKOČI ODHODKI       |194.484.168|
+---+---------------------------+-----------+
|  |400 Plače in drugi izdatki |27.110.830 |
|  |zaposlenim         |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |401 Prispevki delodajalcev | 4.356.167 |
|  |za socialno varnost    |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |402 Izdatki za blago in  |159.707.111|
|  |storitve          |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |403 Plačila domačih obresti|      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |409 Rezerve        | 3.310.060 |
+---+---------------------------+-----------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI      |202.356.359|
+---+---------------------------+-----------+
|  |410 Subvencije       |  611.922 |
+---+---------------------------+-----------+
|  |411 Transferi posameznikom |93.281.122 |
|  |in gospodinjstvom     |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |412 Transferi neprofitnim |22.609.398 |
|  |organizacijam in ustanovam |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |413 Drugi tekoči domači  |85.853.917 |
|  |transferi         |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |414 Tekoči transferi v   |     0 |
|  |tujino           |      |
+---+---------------------------+-----------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI   |118.555.411|
+---+---------------------------+-----------+
|  |420 Nakup in gradnja    |118.555.411|
|  |osnovnih sredstev     |      |
+---+---------------------------+-----------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |58.058.904 |
+---+---------------------------+-----------+
|  |430 Investicijski transferi| 1.753.129 |
+---+---------------------------+-----------+
|  |431 Invest. transf. neprof.|43.549.758 |
|  |org. in javnim podj. v   |      |
|  |lasti občine        |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |432 Investicijski transferi|12.756.017 |
|  |javnim zavodom       |      |
+-------------------------------+-----------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |     - |
|(I.-II.)            |15.066.537 |
+-------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |
+-------------------------------+-----------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH   |     0 |
|POSOJIL IN PRODAJA       |      |
|KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|(750+751+752)         |      |
+---+---------------------------+-----------+
|750|PREJETA VRAČILA DANIH   |     0 |
|  |POSOJIL          |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |750 Prejeta vračila danih |     0 |
|  |posojil          |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |751 Prodaja kapitalskih  |      |
|  |deležev          |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |752 Kupnine iz naslova   |     0 |
|  |privatizacije       |      |
+-------------------------------+-----------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     0 |
|KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|(440+441+442)         |      |
+---+---------------------------+-----------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     0 |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |440 Dana posojila     |     0 |
+---+---------------------------+-----------+
|  |441 Povečanje kapitalskih |     0 |
|  |deležev in naložb     |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |442 Poraba sredstev kupnin |      |
|  |iz naslova privatizacije  |      |
+---+---------------------------+-----------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA   |     0 |
|  |POSOJILA IN SPREMEMBE   |      |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.– |      |
|  |V.)            |      |
+-------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA           |
+-------------------------------+-----------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)    |     0 |
+---+---------------------------+-----------+
|50 |ZADOLŽEVANJE        |     0 |
+---+---------------------------+-----------+
|  |500 Domače zadolževanje  |      |
+-------------------------------+-----------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  |     0 |
+---+---------------------------+-----------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA      |     0 |
+---+---------------------------+-----------+
|  |550 Odplačila domačega   |      |
|  |dolga           |      |
+-------------------------------+-----------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |15.066.537 |
|NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-  |      |
|V.-VIII.)           |      |
+-------------------------------+-----------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |     - |
|VIII.-IX)           |15.066.537 |
+-------------------------------+-----------+
|XI. NETO FINANCIRANJE     |     - |
|(VI.+X.)            |15.066.537 |
+-------------------------------+-----------+
3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen po zaključnem računu proračuna za leto 2004 izkazujejo naslednje stanje:
+------------------------------------------+----------------+
|Prenos sredstev iz leta 2003       |3.416.396,55 SIT|
+------------------------------------------+----------------+
|Prihodki sredstev v letu 2004       |3.310.060,00 SIT|
+------------------------------------------+----------------+
|Odhodki sredstev v letu 2004       |2.246.878,62 SIT|
+------------------------------------------+----------------+
|Stanje denarnih sredstev rezerv 31.12.2004|4.479.577,93 SIT|
+------------------------------------------+----------------+
Denarna sredstva rezervnega sklada se vodijo na skupnem enotnem zakladniškem računu Občine Komen.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet občine Komen in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-01/05-3
Komen, dne 24. aprila 2005.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.