Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2219. Zakon o spremembi Zakona o policiji (ZPol-D), stran 5211.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi
Zakona o policiji (ZPol-D)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o policiji (ZPol-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. maja 2005.
Št. 001-22-30/05
Ljubljana, dne 25. maja 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O POLICIJI
(ZPol-D)
1. člen
V Zakonu o policiji (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popravek) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Naloge policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku določa zakon, ki ureja prekrške, izvajajo policijske postaje in tiste notranje organizacijske enote generalne policijske uprave in policijskih uprav, katerih pooblaščene uradne osebe vodijo in odločajo v hitrem postopku pred prekrškovnim organom.«
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/94-5/33
Ljubljana, dne 17. maja 2005.
EPA 154-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.